Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІсторія медицини
« Попередня Наступна »
Созінов А.С., Гурилева М.Е., Поспєлова Є.Ю. . Історія медицини: Методичні рекомендації до практичних занять, 2005 - перейти до змісту підручника

Заняття 1 Вступне. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ

Мета практичних занять: сформувати уявлення про особливості та закономірності розвитку світової та вітчизняної медицини.

Завдання практичного заняття:

- ознайомитися з класичними зразками світової медичної літератури,

- роботами вітчизняних і зарубіжних дослідників з історії медицини,

- засвоїти основні поняття історико-медичного характеру, оволодіти інформаційним мінімумом (факти, дати, персоналії, відкриття та ін),

- умінням застосовувати історико-аналітичний підхід , історичний метод при оцінці розвитку медицини в різні епохи, використовувати знання з історії медицини для професійного вдосконалення і самовиховання, оволодіти методикою дослідницької роботи,

- навчитися працювати з довідковою літературою, складати бібліографію по темі, аналізувати першоджерела , реферувати, аналізувати і узагальнювати наукову літературу, формулювати проблему, мету і висновки дослідження, виступати перед аудиторією, вести дискусію.

- в рамках практичних (семінарських) занять студентам пропонується освоїти такі види робіт: конспектування та аналіз джерел, підготовка усної відповіді на питання семінару; повідомлень (доповідей), написання рефератів.

План конспектування джерела:

1. Студент читає документ повністю.

2. Записує назва джерела, час його створення та ім'я автора.

3. Виділяє основну думку, яка викладається в 1-2 реченнях.

4. Основні положення джерела записує по пунктах.


5. Завершує конспект коротким висновком в 1-3 реченнях.

План аналізу джерела:

1. Час і місце створення джерела (характеристика епохи та медицини).

2. Відомості про автора; значення цієї праці для розвитку медицини.

3. Жанр джерела (мемуари, публічна мова, наукова праця, підручник, ін)

4. Історія створення і доля тексту.

5. Аналіз, проблематика, нові методи, концепція, новизна джерела.

6. Висновок.

Підготовка усної відповіді на питання семінару:

1. Ознайомитися з усім наявним матеріалом по заданій темі.

2. Вичленувати спільне з іншими епохами й державами.

3. Вичленувати особливе для даної епохи чи держави.

4. Підготувати короткі (1-2 пропозиції) відповіді на пункти, що розшифровують основні питання семінару.

План підготовки повідомлень (доповідей):

Час повідомлення не повинно перевищувати 5 - 7 хвилин.

1. Підібрати літературу по заданій темі (не менше 2-3 джерел)

2. Чітко сформулювати тему повідомлення (доповіді).

3. Заявити датування подій, про які буде повідомлено.

4. Визначити нові терміни і поняття, які будуть фігурувати в повідомленні.

5. Коротко викласти матеріал, зробивши акцент на нововведеннях та відкриття.

6. Зробити висновок, охарактеризувавши який саме вплив викладаються події справили на розвиток медицини.

Рекомендації з написання реферату:

Реферат - форма навчально-дослідної роботи студентів, що дозволяє оволодіти навичками дослідницької роботи, визначити ступінь вивченості проблеми, виділити вузлові питання, зробити висновки по темі.
Це узагальнене і систематизоване виклад теми на основі вивчення джерел та літератури, а також думки і висновки автора.

Порядок роботи:

а) скласти бібліографію по темі,

б) продумати план роботи,

в) сформулювати проблему, мета роботи, актуальність теми,

г) підготувати виписки з джерел та літератури,

д) скоректувати план і мета роботи,

е) написати текст, сформулювати висновки.

Структура роботи:

1. Титульний лист (вказується назва вузу, кафедри, назву теми, прізвище та номер групи студента, рік і місто створення роботи) див. Додаток № 15.

2. План або утримання з вказівку сторінок.

3. Вступ (постановка проблеми, актуальність теми, мета і завдання роботи, огляд джерел та літератури) - обсяг 1-2 сторінки.

4. Основна частина (містить від двох до чотирьох розділів, які можна розділити на параграфи, і кожна глава обов'язково закінчується висновком) - обсяг 10 - 15 сторінок.

5. Висновок (узагальнює висновки в розділах, відповідає поставленої у введенні мети) - обсяг до 1 сторінки.

6. Список використаних джерел та літератури.

Приклад: Глязер Г. Від Гіппократа до Павлова. - М., 1956.

Королюк А.М. Арістовскій В. М. / / Каз.мед.ж. - 1983. - № 3. - С.19 - 21.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Заняття 1 Вступне. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ "
 1. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 3. ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПОЛОГІВ
  Студентам нагадують про зміни в організмі в ході вагітності. Швидке зростання вагітної матки супроводжується високим стоянням діафрагми і печінки, що, в свою чергу, призводить до зміщення серця, відтискування догори легенів і обмежує їх екскурсію. Основними змінами гемодинаміки, пов'язаними із збільшенням терміну вагітності, є збільшення до 150% вихідного ОЦК, помірне підвищення
 4. Гігієна жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовий період
  Гігієна вагітної жінки. У період вагітності всі органи жінки працюють з навантаженням, яка значно вище, ніж у невагітної жінки. Як правило, організм більшості вагітних справляється з цим навантаженням досить легко і під час вагітності наступають зміни, які не тільки не приносять шкоди жіночому організму, а навпаки, сприятливо впливають на її здоров'я, сприяють
 5. ОБЛІК І ВСТУП РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого ) діагнозу »(ф. 025-2 / у); -« Талон на прийом до лікаря »(ф. 025-4/у-88); -« Талон амбулаторного пацієнта »(Ф.Ф. 025-6 / у- 89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 6. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
  У рамках Федеральної програми« Безпечне материнство »поряд з вирішенням питань соціального характеру здійснювався ряд медико-організаційних заходів, заснованих на впровадженні сучасних перинатальних технологій, орієнтованих на сім'ю (раннє прикладання до грудей матері, спільне перебування матері та новонародженого, годування «на вимогу» дитини та ін.) Однак дія
 7. ХВОРОБИ ЯЄЧНИКІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ жіночої репродуктивної системи
  Брюс Р. Карр, Джин Д. Вілсон (Bruce R. Can, Jean D. Wilson) Яєчник - парна жіноча статева залоза, місце освіти дозрівання яйцеклітин і вироблення гормонів, що регулюють статеве життя жінок. Анатомічна структура, реакції на гормональну стимуляцію і секреторна діяльність яєчників в різні періоди життя неоднакові. У цій главі нормальна фізіологія яєчників розглядається
 8. Структура і штати ветеринарної служби
  Адміністративна та організаційна структура ветеринарії визначається колом вирішуваних завдань у системі держави і суспільства з урахуванням інтересів юридичних та фізичних осіб. В організаційному відношенні ветеринарна служба Білорусі охоплює законодавчо обгрунтовану систему установ, організацій, керівних органів, пов'язаних єдиними завданнями і виконують на цій основі спеціальні
 9. Б
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні , застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 10. В
  + + + вагіна штучна (лат . vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека