ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011 - перейти до змісту підручника

Завдання психологічного дослідження військового колективу

Основні дослідницькі завдання, вирішення яких забезпечує розуміння військовим психологом соціально-психологічних процесів, що відбуваються в конкретному військовому колективі, можуть бути сформульовані у формі питань. Отримання достовірних відповідей на них і є мета комплексного соціально-психологічного дослідження. Умовно ці завдання можуть бути поділені на кілька напрямів.

А) Завдання загального параметричного опису колективу:

- Як називається військовий колектив? Яке функціональне призначення колективу, його місце у військово-організаційній системі серед інших груп, час створення?

- Які якісно-кількісні (композиційні) параметри колективу? Тут: кількість членів, соціально-демографічні характеристики особового складу: вікові, службові, соціальні, освітні, етнічні характеристики, сімейний стан, рівень військово-професійної кваліфікації, у тому числі досвід бойових дій - на підставі особистих справ, індивідуальних бесід, результатів перевірки рівня військово-професійної підготовленості.

Б) Завдання дослідження колективної діяльності:

- Яку діяльність (діяльності) виконує військовий колектив)?

- Яка його організаційно-штатна структура (композиція офіційних ролей членів колективу), які функціональні обов'язки військовослужбовців, якими нормативними актами (документами) вони визначаються? Як підпорядковані один одному військовослужбовці, яку форму має «органіграма» (схематичне зображення) організаційно-штатної структури? (На основі вивчення штатного розкладу, статутних функціональних обов'язків, посадових інструкцій).

- Які військово-професійні завдання (цілі діяльності) вирішує група? Який їх тип (подільні або неподільні завдання, переважна навантаження на сенсомоторний, інтелектуальний, перцептивний і т.д. компоненти), рівень складності (екстремальності, монотонності, технічної складності, фізична навантаженість, ступінь загальної нервової напруженості, завантаження окремих аналізаторів і рухових органів в процесі діяльності)?

- Який домінуючий існуючий соціальний, економічний, морально-правовий контекст (умови, ситуація, фон) груповий діяльності? Які з перерахованих факторів і в чому впливають на ефективність діяльності?

- Які санітарно-гігієнічні та побутові умови повсякденної життєдіяльності військовослужбовців?

- Яка ресурсна і ергономічна забезпеченість діяльності (засоби і ергономічні умови діяльності - комфортність середовища, зручність «робочих поз» і т.
п., стан озброєння і техніки )?

- Які основні джерела дискомфорту в процесі службової діяльності?

- Як здійснюється сам процес діяльності (включеність у процес військовослужбовців, переважний характер і темп дій - Автотемп, примусовий темп, «рваний» ритм і т.п.)?

- Як організовано військово-професійну взаємодію між окремими членами групи?

- Як виглядає структура ділових комунікацій (т.зв. "комунікативні мережі" для професійного спілкування)?

- Як оцінюються військовослужбовцями рівні наявної психоло-чеський сумісності (суб'єктивної задоволеності взаємодією) і спрацьованості (продуктивності взаємодії) в процесі діяльності, наскільки це відповідає об'єктивним критеріям?

В) Завдання дослідження внутрішньогрупових і міжгрупових взаємин у колективі, особливостей внутрішньогрупового поведінки окремих його членів:

- Який стан військової дисципліни (типовий рівень дисциплінованості - усвідомлений, вимушений, пасивний; типові форми порушень і т.п.)?

- Який зміст, рівень збігу (відмінності) домінуючих групових потреб, мотивів?

- Який зміст групових цілей і прийнятих цінностей, як вони супідрядні один одному?

- Який тип міжособистісних взаємин (симпатія, антипатія, байдужість, дружба, ворожнеча і т.п.) і взаємодій (співробітництво, змагання, конфронтація і т.п.) виявляються в діяльності і спілкуванні?

- Як у цілому може бути охарактеризований морально-психологічний клімат у колективі (на основі включеного і невключенного спостереження, використання анкетування і шкал відносин)?

- Який зміст і характер основних конфліктів в колективі? Хто їх ініціатор? Що може призвести до розпаду колективу?

- Яка социометрическая структура емоційних міжособистісних переваг в колективі? Чим визначаються взаємні вибори і який зміст існуючих рольових очікувань - по відношенню один до одного, керівнику, новачкам? Який домінуючий образ-еталон особистості, поведінки керівника, лідера, новачка?

- Які групові санкції використовуються членами колективу? Хто забезпечує груповий соціальний контроль, спостереження за формами спілкування і дотримання традицій?

- Які соціально-психологічні характеристики, особистісні якості військовослужбовців оцінюються як значущі? Як норми і традиції взаємин впливають на оцінку військовослужбовців особистісних якостей один одного?

- Як характеризують керівника військовослужбовці, що мають різний статус і роль - заступники, «старожили» і новачки, лідери та аутсайдери?

- Хто неофіційні лідери, яка їхня спрямованість, які внутрішньогрупові соціально-психологічні ролі і ким представлені в колективі?

- Чи відображається рольова соціально-психологічна структура в структуру функціонально-рольову, т.
е. як внутрішньогрупові, міжособистісні ролі пов'язані з діяльнісними ролями (офіційними і неофіційними) ?

- Яке домінуюче зміст групових емоційних процесів і станів (настрої, міжособистісні симпатії) і як пов'язані вони з процесами діяльності?

- Який зміст і спрямованість переважаючих групових оціночних суджень (групової думки)? Хто є "лідером думок"?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання психологічного дослідження військового колективу "
 1. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011
  Дисципліна: Психологія груп і лідерства. Основні соціально-психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюче
 2. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу
  Головною метою роботи психолога у військових колективах (підрозділах, заставах, караулах , бойових розрахунках, екіпажах) є оптимізація спільної діяльності військовослужбовців, міжособистісних взаємин у військовому колективі на основі глибокого вивчення морально-психологічного стану окремих військовослужбовців і соціально-психологічних явищ, що виникають у військових колективах.
 3. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. З . Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 4. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 5. Військова акмеологія
  Військова акмеологія на сьогоднішній день є науковим і прикладним напрямком акмеології, яке відрізняється наступним: а) розвивається на стику громадських, гуманітарних, природничих і військово-технічних наук; б) вивчає феноменологію індивідуальних і групових суб'єктів військової служби; в) вивчає закономірності, механізми, умови і фактори їх продуктивного розвитку і
 6. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 7. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний , зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 8. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 9. Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
  Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
 10. Психологічні основи військової дисципліни
  Навчальні питання: 1. Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців 2. Зміст діяльності посадових осіб частини щодо психологічного забезпечення військової дисципліни Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців. Психолого-педагогічний підхід є одностороннім: - по-перше,
 11. ВСТУП
  Сучасний етап розвитку Збройних сил Росії характеризується значним посиленням уваги до проблеми надійного та ефективного функціонування людини в умовах військової діяльності. Необхідність зміцнення морально-психологічного стану та психологічної стійкості військовослужбовців, підвищення їх готовності і здатності до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки зумовили
 12. Структура психологічної роботи та основні принципи її організації та проведення
  У структурному відношенні психологічна робота як система об'єднує в своєму складі такі елементи, як цілі і завдання, суб'єкти, об'єкти, методи і засоби психологічної роботи. Загальна спрямованість і завдання та психологічної роботи визначаються необхідністю всебічного забезпечення бойової готовності Збройних сил, а також характером конкретних проблем, що роблять негативний
 13. Правові та організаційно-методичні аспекти проведення психологічної роботи
  Цілеспрямованість та ефективність психологічної роботи багато в чому обумовлена ??централізованим і системним керівництвом даним видом діяльності. Система керівництва психологічною роботою у ВР РФ призначена для організації та всебічного забезпечення діяльності посадових осіб, які здійснюють вирішення основних завдань психологічної роботи . Керівництво психологічною роботою
 14. Професійна суб'єктність як фактор саморозвитку військового психолога
  На сьогоднішній день однією з найбільш затребуваних професій є професія психолога. В даний час більше 150 вузів країни готують відповідних фахівців. Наявний досвід їх підготовки у вищій школі переконливо доводить, що образ майбутньої професії випускника повинен бути таким же об'єктом формування, як і професійні знання, уміння, навички та способи мислення.
 15. Загальні обов'язки посадових осіб військової частини з організації та проведення психологічної роботи
  Психологічна робота у військових частинах і підрозділах виступає насамперед як система регулювання процесів особливого типу - психологічних і соціально-психологічних. Основним змістом психологічної роботи є психологічне вивчення і психологічне управління об'єктом . Як об'єкт психологічної роботи виступають військовослужбовці і цивільний персонал військової
 16. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів , застосовуваних їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека