загрузка...
Наступна »

Вступ

Навчальний посібник «Вікова і педагогічна психологія» розрахований, перш за все, на викладачів і студентів педагогічних вищих навчальних закладів, а також може бути корисним всім, хто хоче розширити і поглибити свої знання з цих галузей психології.

У пропонованому посібнику систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології, необхідні майбутньому вчителю, вихователю, психологу, соціальному працівнику. Його необхідність викликана відсутністю новітніх підручників українською мовою, які б враховували не лише світові, але й вітчизняні досягнення з проблем розвитку, навчання та виховання. При викладі матеріалу ми прагнули дотримуватися принципу історизму та біогенетичного підходу.

Ми дещо змінили структуру викладу програмного матеріалу порівняно з попередніми підручниками та посібниками. Новітні дані включено в зміст більшості традиційних тем. Окрім того, абсолютно новими є в посібнику теми: «Розвиток вікової і педагогічної психології в Україні», де значне місце відводиться внеску в ці галузі викладачів кафедри психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, яка створювалась і розвивалась Г.С. Костюком, Д.Ф. Ніколенком, О.В. Скрипченком та іншими корифеями вітчизняної психології; «Психологія дорослості та геронтопсихологія», які несправедливо пропускалися в попередніх підручниках І не розглядалися як своєрідні вікові етапи в розвитку людини.

Проблеми педагогічної психології аналізуються нами на основі особистісно-діяльнісного та вчинкового підходів в загальному контексті основних тенденцій розвитку сучасної освіти в Україні.

Працюючи над посібником, ми ставили за мету допомогти студентам педагогічних закладів розібратись в широкому спектрі наукових знань, підходів, точок зору, концепцій і теорій, а також тих можливих труднощів, з якими вони можуть зіткнутись в майбутній професійній діяльності.
трусы женские хлопок


У написанні посібника брали участь: доктор психологічних наук О.В. Скрипченко (розділи І і ІV), кандидати психологічних наук Л.В. Долинська (розділ II), З.В. Огороднійчук (розділ III), І.С. Булах (розділ V), Т.М. Зелінська (розділ VI), старший викладач Н.В. Співак (розділ VII), кандидати психологічних наук Т.М.Лисянська (розділи VIII, IX), Н.П.Зубалій (розділ X), Л.М.Зінченко (розділ XI). У написанні підрозділу «Методи психології» брали участь кандидати психологічних наук Н.Д.Абрамян та О.Г.Артемчук.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вступ"
 1. НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога»
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс
 2. Реферат. Гимнастика Стрельниковой, 2010
  План Вступ Як ми дихаємо? Дихальна гімнастика Стрельникової. Комплекс вправ дихальної гімнастики Стрельникової. Висновок
 3. ВСТУП
  В сучасних умовах розвиток біотенологій має важливе значення для діагностики, профілактики та лікування різних хвороб та імунодефіцит них станів. В даній роботі нам потрібно висвітлити основні моменти які використовуються в біотехнології вакцин, лікувальних та лікарських препаратів та прокоментувати їх значення та наслідки для
 4. Реферат. «Валеологія, як наука», 2010
  Вступ Предмет валеології Основні поняття предмету валеології Проблема здоров'я в житті людини Валеологія і нова парадигма охорони здоров'я Висновки Список використаної
 5. Реферат. Біотехнологічня підходи до отримання вакцин, діагностичних та лікувальних препаратів, 2011
  Вступ. Одержання сучасних діагностичних препаратів. Біотехнологічні підходи до отримання лікувальних препаратів. Біотехнологія вакин. Висновки. Перелік
 6. Методичні рекомендації

  . Принципи діагностики та лікування хворих На гострі респіраторні вірусні захворювання, 2009

  Вступ Загальні відомості про ГРВЗ Етіологія та епідеміологія ГРВЗ Клінічні ознаки ГРВЗ Клінічна характеристика захворювань, що входять в групу ГРВЗ Ускладнення ГРВЗ Специфічна лабораторна діагностика ГРВЗ Принципи лікування ГРВЗ Противірусні засоби для лікування та профілактики ГРВЗ Специфічна профілактика
 7. План
  Вступ 1. Як ми дихаємо? а) Органи дихання; б) Газообмін; в) Вдих і видих; г) Клітинне дихання; д) Правильне та не правильне дихпння. 2. Дихальна гімнастика Стрельникової а) З чого починається дихальна гімнастика Стрельникової б) Особливості дихальної гімнастики Стрельникової в) Чому гімнастика Стрельникової отримала назву парадоксальної? г) Вдих і видих в
 8. Вступ
  Гострі респіраторні захворювання (далі - ГРЗ) - збірна група захворювань, спричинюваних різними збудниками, що поєднані на основі спільності особливостей епідеміології, патогенезу та особливостей клініки. Захворювання верхніх дихальних шляхів є найбільш поширеними інфекційними захворюваннями. Серед причин тимчасової втрати працездатності вони посідають перше місце - навіть в
 9. ОБРАЗЕЦ ПЛАНА
  Соблюдать все шрифты и отступы! Внимательно вычитать! ЗМІСТ Вступ 4 Розділ І. Феномен атракції в контексті проблем психології комунікації 8 1.1. Комунікативний аспект акту передачі інформації 9 1.1.1. Вербальна комунікація 9 1.1.2. Невербальна комунікація 11 1.2. Інтерактивний компонент комунікації 12 1.3. Перцептивний аспект комунікації 14 Висновки 15
 10. Экстренные трансфузии
  При профузном кровотечении экстренность ситуации иногда заставляет начать трансфузию до проведения пробы на индивидуальную совместимость и непрямой пробы Кумбса, а иногда даже до опреде-ления групповой принадлежности. Если группа крови реципиента известна, то сокращенная до 5 мин проба на индивидуальную совместимость подтверждает совместимость по системе ABO. Если группа крови реципиента
 11. В ЭПОХУ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
  Хирургия - древнейшая отрасль врачевания - возникла еще в доисторические времена и развивалась в общем русле культуры первоначально в странах древних цивилизаций. Возникновение древних цивилизаций, когда человечество вступило на новую ступень общественного развития, относят к IV-III тысячелетиям до н.э. Эволюция культуры, рост ее достижений и появление определенных научных знаний самым
 12. ЛИТЕРАТУРА
  1.Байрон А. Вайц «Как и почему мы покупаем». Источник: http//www.elitarium.ru/ 2. Березин, Н. С. Маркетинг сегодня: учебное пособие / Н. С. Березин. - М.: Менеджер, 2000. 3. Браверманн, А. А. Маркетинг в российской экономике переходного периода: методология и практика / А. А. Браверманн. - М.: Экономика, 2001. 4. Бревнов, А. А. Маркетинг малого предприятия: практическое пособие / А. А.
 13. Вступ
  « Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости, одна лишь доза делает вещество ядом или лекарством » Парацельс З урахуванням вимог до екологічної безпеки ведення с/г виробництва, необхідності забезпечення людей екологічно чистими продуктами харчування і сировиною для промисловості, ветеринарні лікарі повинні
 14. Відкритість-замкненість, монологічність-діалогічність у роботі практичного психолога
  Спілкування, будучи суб'єкт-суб'єктною взаємодією, передбачає певний душевний настрій людини, моральну готовність брати у ньому участь. Звичайно, до справжнього спілкування ми готові не завжди. Вже сам вступ до спілкування є своєрідним моральним кроком людської особистості. Інколи нам цей крок дається легко і ми його й не помічаємо. Інколи вступ до спілкування стає для нас святом, радістю.
 15. МИННЫЙ ТЕРРОР НА ДОРОГАХ
  После гибели тысяч людей в США 11 сентября 2001 года стало очевидным, что отвратительным наследием, которое XX-й век передал XXI-му, оказался террористический интернационал. В России он использует землю чеченцев как полигон для испытания боевых методов экстремального мусульманства. К юнцу 2000-го года война в Чечне приобрела особую форму, вступила в новую фазу. Там возникла «минная война».
 16. Технологии психологической войны
  Информация к размышлению. Вступая в вооруженную борьбу, противники используют любые средства, вплоть до физического уничтожения друг друга. Поэтому не удивительно, что в психологической войне, являющейся одним из аспектов вооруженной борьбы, тоже могут использоваться любые средства и способы воздействия на психику, в том числе абсолютно неприемлемые в мирной жизни. В этой связи необходимо
 17. В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ
  XVIII в. ознаменовал вступление человечества в эпоху Нового времени - исторического периода, характеризовавшегося модернизацией во многих областях жизни. Идейной основой процесса модернизации явилось просвещение, которое в странах Европы (и в России тоже) стало широким культурным движением, благодаря чему сами современники назвали свое столетие «веком Просвещения». Свободомыслие, жажда знаний и
 18. Развитие эмпирических знаний
  Как уже упоминалось, народы доколумбовой Америки достигли высокого уровня в различных областях знаний. Они возделывали картофель, ку-кУРУзу, томаты, фасоль, тыкву, дыни, какао, хлопок, ананасы, табак, которые до открытия Колумба не были известны в Восточном полушарии. В то же время в Америке не знали пшеницы, ячменя и риса - главных продуктов питания Старого Света. Обмен продуктами питания между
загрузка...

© medbib.in.ua - Медична Бібліотека
загрузка...