Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія та педагогіка
« Попередня Наступна »
Маклаков .. Загальні основи військової психології, - перейти до змісту підручника

Військова психологія як галузь сучасної психологічної науки, її структура і функції

Військова психологія є однією з самостійних прикладних галузей сучасної психологічної науки. Як і будь-яка інша галузь психології, вона має свої предмет і об'єкт дослідження, свої завдання і структуру. Слід зазначити, що незважаючи на досить тривалий період існування даної галузі психологічної науки, загальноприйнятого визначення військової психології немає. Тому далі, ведучи мову про військову психології, ми будемо виходити з такого визначення: військова психологія - це галузь психології, що вивчає закономірності прояву психіки людини та психології військового колективу при виконанні професійних обов'язків і завдань, зумовлених специфікою військової служби.

Таким чином, об'єктом військової психології є люди, які проходять військову службу за призовом або контрактом, а також ті, хто може бути притягнутий до виконання військового обов'язку у воєнний час. Крім цього, об'єктом військової психології є військові колективи.

Відповідно предметом військової психології є особливості прояву психіки військовослужбовця в різних умовах військово-професійної діяльності, а також психологічні процеси, стани і властивості, характерні для військових колективів.

Сучасні Збройні сили - це досить складний і різноплановий організм. Нормальне функціонування даного організму можливе лише за умови погоджених дій всіх його структурних елементів, спрямованих на підтримання високої бойової готовності частин і підрозділів. Ймовірно, серед основних напрямків діяльності представників державної влади та військового керівництва країни два напрямки є найбільш значущими для підтримки високої бойової готовності Збройних сил. До їх числа слід віднести вдосконалення технічного оснащення та підвищення рівня професійної та психологічної готовності особового складу частин і підрозділів до виконання функціональних обов'язків в бойовій обстановці.

Військова психологія безпосередньо пов'язана з другим напрямком. Її основними завданнями та напрямками досліджень є:

- розробка методів комплектування частин і підрозділів Збройних сил на основі врахування індивідуально-психологічних і особистісних особливостей військовослужбовців;

- визначення шляхів підвищення ефективності процесу професійної підготовки на основі врахування індивідуально-психологічних і особистісних особливостей військовослужбовців при організації та здійсненні військово-професійної підготовки;

- розробка методології психологічного забезпечення професійної діяльності військовослужбовців у бойовій обстановці;

- розробка психологічних методів згуртування військових колективів і зміцнення військової дисципліни з метою підвищення ефективності діяльності частин і підрозділів;

- розробка методів психологічного забезпечення бойового чергування, вартової і гарнізонної служби та ін


Перераховані завдання за своєю суттю є інтегральними, тобто узагальнюють у собі цілий ряд інших практичних завдань. Так, наприклад, розробка методів підвищення ефективності та якості комплектування частин і підрозділів Збройних сил на основі врахування індивідуально-психологічних і особистісних особливостей військовослужбовців на практиці передбачає вирішення наступних завдань:

- розробка професіограм і психограмм військових спеціальностей;

- розробка методів психодіагностики професійно важливих качестр військовослужбовця;

- розробка критеріїв відповідності рівня розвитку професійно важливих якостей військовослужбовця вимогам військової спеціальності;

- розробка організаційних основ заходів з професійного психологічного відбору військовослужбовців;

- психологічне забезпечення заходів профорієнтаційної роботи.

У свою чергу, такий напрямок досліджень військової психології, як підвищення ефективності професійної підготовки на основі врахування індивідуально-психологічних і особистісних особливостей військовослужбовців, передбачає вирішення таких завдань:

- розробка організаційних і методологічних основ психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

- розробка методів психодіагностики стану військовослужбовців з метою виявлення осіб, що зазнають складності у військово-професійної адаптації;

- розробка методів корекції функціонального стану організму військовослужбовців і надання психологічної допомоги з метою підвищення ефективності адаптації до умов військово-професійної діяльності та попередження психічних і психосоматичних порушень;

- розробка психологічних основ організації навчального процесу і методів педагогічного впливу на військовослужбовців з урахуванням їх індивідуально-психологічних і особистісних особливостей та ін

Розробка методології психологічного забезпечення професійної діяльності військовослужбовців у бойовій обстановці - це ще одна вельми складне і об'ємне напрямок досліджень військової психології. Воно передбачає вирішення наступних практичних завдань:

- дослідження впливу факторів бойової обстановки, в тому числі і реальної вітальної загрози, на психічний стан військовослужбовців;

- розробка методів прогнозування ефективності діяльності військовослужбовця в бойовій обстановці на основі врахування його індивідуально-психологічних і особистісних особливостей;

- розробка науково-методичних основ комплектування підрозділів для діяльності в бойовій обстановці на основі оцінки ступеня психологічної готовності військовослужбовців до подібної діяльності;

- розробка методів ефективної корекції функціонального стану військовослужбовців в умовах бойової обстановки;

- пошук ефективних шляхів і методів психологічної реабілітації військовослужбовців після виконання професійних обов'язків в екстремальних умовах діяльності з метою профілактики посттравматичного стресового синдрому і відновлення професійної працездатності;

- обгрунтування психологічних методик, спрямованих на формування психічної готовності військовослужбовців до діяльності в бойових умовах, у тому числі розвиток у них емоційно-вольової та стресовій стійкості, а також розробка та апробація методів саморегуляції психічного стану.


Інший напрям досліджень військової психології пов'язане з розробкою психологічних методів згуртування військових колективів і зміцнення військової дисципліни з метою підвищення ефективності діяльності частин і підрозділів. Даний напрямок передбачає вирішення наступних практичних завдань:

- дослідження психологічних механізмів і закономірностей становлення і розвитку військових колективів, а також формування клімату у військовому колективі;

- пошук шляхів і розробка психологічних методів зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень;

- розробка методів управління військовим колективом на основі врахування його психологічних особливостей і закономірностей розвитку.

Слід зазначити, що серед перелічених вище завдань і напрямів наведені лише основні. Зміна обстановки, поява нових факторів, що впливають на характер діяльності як окремих військовослужбовців, так і цілих військових колективів, зумовлюють можливість появи все нових завдань, які повинна вирішувати військова психологія.

Разом з тим можна однозначно говорити про те, що сучасна військова психологія - це не тільки самостійна, але і синтетична галузь психологічної науки, оскільки для вирішення поставлених перед ними завдань військові психологи використовують знання з інших галузей психології , в тому числі соціальної психології, психології праці та інженерної психології, педагогічної психології, медичної психології та ін Тому дуже складно уявити собі структуру військової психології як самостійної дисципліни. Більш правильно вважати, що її структура в значній мірі обумовлена ??рівнем розвитку психологічної науки в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Військова психологія як галузь сучасної психологічної науки, її структура і функції "
 1. Військова акмеологія
  військова, акмеологія управлінської діяльності, військовий працю, макрохарактеристик акмеологические, оптимальний стиль управлінської діяльності, технологія акмеологічна, що переконує управлінське вплив. Акмеограмма військового професіонала - опис всіх сторін його праці (професійної діяльності, повсякденних відносин, особистісного розвитку та сукупного результату праці) і
 2. Короткий акмеологический словник
  військова, медична, управлінська . Акметектоніка (грец. akme - «вершина, розквіт, зрілість»; tektonike - «будівельне мистецтво, майстерність») - акмеологічна система оцінювання, корекції, моделювання та розвитку професійного образу АКМЕ суб'єкта діяльності. Акметектоніка - це усвідомлене внутріособистісне рух суб'єкта до еталону, яке дозволяє йому на основі самопізнання,
 3. А
  психології чи прикладної технології. Методологічна модель предмета являє собою інтеграл наявного стану (визначеного на основі діагностики), способу його практичного перетворення і ідеального «вершинного» якості і розкривається шляхом застосування принципу моделювання складних (одночасно реальних і ідеальних) цільових об'єктів. Акмеологическая наука інтегрально; її
 4. Військова акмеологія
  військова, акмеологія управлінської діяльності, військовий працю, макрохарактеристик акмеологические, оптимальний стиль управлінської діяльності, технологія акмеологічна, що переконує управлінське вплив. акмеограмма військового професіонала - опис всіх сторін його праці (професійної діяльності, повсякденних відносин, особистісного розвитку та сукупного результату праці) і
 5. Основні галузі психології
  військова психологія та ряд інших ; д) по об'єкту і специфіці розвитку - психологія тварин (зоопсихологія), психологія людини (антропологічна психологія), у тому числі дитяча та вікова психологія, патопсихологія. Таким чином, диференціація психології на окремі галузі відповідає практичним завданням, що стоять перед наукою і мають свою специфіку. Фундаментальна частина
 6. Структура сучасної психології
  психологія являє собою досить розгалужену систему наукових дисциплін, що перебувають на різних щаблях формування, пов'язаних з різними областями практики. В якості підстави класифікації галузей психології може бути обрана психологічна сторона: 1) конкретної діяльності, 2) розвитку, 3) відносини людини (як суб'єкта розвитку і діяльності) до суспільства (в якому
 7. ВСТУП
  військова психологія. Військова психологія сьогодні маніфестується в трьох основних іпостасях: 1) як психологічна наука; 2) як психологічна практика, 3) як професія, професійне співтовариство військових психологів. Як наука вона орієнтується на розробку фундаментальних теоретичних проблем дослідження психологічних детермінант війни, психологічного протиборства в
 8. Визначення психологічної роботи та основні етапи її розвитку
  військова психологія, узагальнююча і конкретизує зміст інших галузей психології стосовно до умов військової діяльності. Психологічна робота є найважливішим елементом системи морально-психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців і здійснюється на стратегічному, оперативному і тактичному організаційних рівнях. Необхідність
 9. Психологічне знання і психологічна практика в контексті професійної діяльності психолога
  військова психологія та ряд інших; д) по об'єкту та специфіки його розвитку - психологія тварин (зоопсихологія), психологія людини (антропологічна психологія), у тому числі дитяча та вікова психологія, патопсихологія. Таким чином, диференціація психології на окремі галузі відповідає практичним завданням, що стоять перед наукою і мають свою специфіку. Фундаментальна частина
 10. Маклаков .. Загальні основи військової психології,
  психології. Погляди видатних російських полководців (А. В. Суворова, М. І. Кутузова, П. С. Нахімова, С. О. Макарова, М. І. Драгомирова) на проблеми психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців. Розвиток військово-психологічної думки у XX ст. Становлення вітчизняної військової психології. Військова психологія як галузь сучасної науки, її структура і функції. Предмет, об'єкт і завдання
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека