ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія, 2012 - перейти до змісту підручника

Виникнення елементів довільності пам'яті

Розвиток пам'яті дошкільника відбувається у напрямку зростання її довільності, керованості. Наприкінці дошкільного віку в дитини все ще переважає мимовільна пам'ять. Умовою її покращення виступають характеристики запам'ятовуваного матеріалу. Найкраще запам'ятовується дитиною емоційно насичений, ритмічно побудований, незвичний, контрастний, динамічний матеріал, при сприйманні якого активізується мимовільна увага. Дитина може запам'ятати на все життя свою улюблену іграшку, ляльку, капелюшок.

Поряд з пануванням мимовільної пам'яті у її розвитку настає принциповий момент - в кінці молодшого дошкільного віку в дитини виникають елементи довільності. Довільна пам'ять, по-перше, підпорядкована спеціальній мнемічній меті - запам'ятати, а по-друге, є регульованою. Виникнення довільної пам'яті відбувається у грі, а психологічними умовами її є формування самосвідомості дитини, її цілеспрямованості, самостійності, організованості, засвоєння навичок саморегуляції на основі словесних самоінструкцій.

Розвиток здатності до постановки мнемічної мети. У мимовільній пам'яті запам'ятовування матеріалу відбувається як незапланований результат виконання якої-небудь діяльності: запам'ятав напам'ять віршик, бо дорослий часто читав його.

Перші мнемічні задачі ставить дорослий, коли просить дитину пригадати назву певного предмета, скоромовку, віршик; переказати почуту казку. Отримуючи схвалення, дитина радіє, поступово сама ставить перед собою задачу запам'ятати щось, щоб потім пригадати і викликати схвалення дорослого.

Виконуючи такі задачі, дитина засвоює найпростіші мнемічні прийоми та засоби (повторення, переказ). Під впливом вказівок дорослого дитина виправляє помилки у тому, що пригадала, в неї виникає прагнення пригадати правильно.

Вперше здатність виправляти помилки при відтворенні матеріалу проявляється у чотири роки. Згодом виникає прагнення цих помилок не припускатись, а для цього дитина налаштовується запам'ятати правильно і точно, тобто вона починає розуміти зв'язок між моментами запам'ятовування та відтворення. Завдяки поширенню механізмів регуляції пам'яті на всі її процеси, особливо на момент запам'ятовування та відтворення, відбувається різке зниження неточностей при пригадуванні. Зростає глибина контролю за пригадуванням: у чотири роки дитина відстежує правильність послідовності основних складових частин матеріалу, а у старшого дошкільника контроль поширюється і на зміст у межах цих частин.


Інтелектуалізація пам'яті, зростання її осмисленості робить можливим за умови відповідної педагогічної роботи засвоєння дитиною смислових прийомів запам'ятовування: порівняння нового з відомим, різних частин матеріалу між собою; групування, класифікація.

ВИСНОВКИ про розвиток елементів довільності пам'яті в дошкільному віці:

- поряд з переважанням мимовільної пам'яті з 4 років з'являються елементи довільної пам'яті;

- елементи довільності пам'яті проявляються як здатність дитини до постановки мнемічних задач та до самоконтролю під час запам'ятовування і пригадування;

- за умови відповідної педагогічної роботи дитина до кінця дошкільного віку оволодіває смисловими прийомами запам'ятовування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Виникнення елементів довільності пам'яті"
 1. Аннотация (только для диплома)
  Обязательно сдать аннотацию распечатанную и на дискете Валентине Ивановне до защиты. Соблюдать все шрифты и отступы! Внимательно вычитать и сделать такие же блоки! ОБРАЗЕЦ Факультет психології Кафедра соціальної психології та психології управління ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАЦІЙНІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ У СЛУХАЧІВ АТРАКЦІЇ ДО КОМУНІКАТОРА Виконавець: студентка Гладченко О.І.
 2. Комунікативний бік спілкування та його характеристика
  Що таке комунікація! Існує близько ста різних визначень комунікації. Проте насьогодні визначення, яке задовольнило б усіх, немає. Л. Баркер визначає комунікацію як процес взаємозв'язаних елементів, що працюють разом, щоб досяітн необхідного результату або мети. На думку К. Мортенсен, комунікація маг місце, коли люди надають значення поведінці, пов'язаній з повідомленнями. Дж. Маєрс і М.
 3. Тести та завдання для самоконтролю
  11-1. Автоконтрольний блок. Тезаурус - єдина cucmeма значень, прийнята всіма членами процесу 11-2. Який із нижческазаних елементів не належить до структурних компонентів спілкування? а) предмет спілкування; б) потреба у спілкуванні; в) комунікативні мотиви; г) дія спілкування; д) завдання спілкування; е) засоби спілкування; є) продукт спілкування; ж) результат
 4. Розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку
  Воля визначається в зв'язку з діяльністю та поведінкою людини і розуміється як певний рівень їх регуляції. Не кожну діяльність чи дії людини ми можемо називати вольовими. Дії класифікують на: 1) мимовільні, що виникають при неусвідомлених спонуканнях, мають імпульсивний характер, позбавлені чіткого плану (дії в стані афекту); 2) довільні, що передбачають усвідомлення цілі й наявність
 5. Досягнення у розвитку уваги в дошкільному віці (3-6 р.)
  У дошкільному віці самостійність дитини ще більше зростає, поведінка має пізнавальну спрямованість, предметні дії набувають певної автоматизованості. Відбувається розквіт сюжетно-рольової та інших видів ігор дітей. Серед найбільш привабливих об'єктів пізнання життя дорослих, їх взаємини, виконання ними професійних ролей. Значного розвитку зазнають всі пізнавальні процеси дитини, вони стають
 6. Бар'єри і труднощі спілкування та їх подолання у роботі психолога
  Досить часто інформація, яка циркулює між людьми наштовхується на різні бар'єри. Найсуттєвішими бар'єрами, які виникають на міжособистісному рівні, є комунікативні . У процесі взаємодії «психолог-клієнт» можуть виникати фонетичні, стилістичні, семантичні, логічні та смислові бар'єри [2, c.98-105]. Фонетичний бар'єр - перешкода, створена особливостями мови психолога чи клієнта. Причини
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  7-1. Автоконтрольний блок. Методологія - це___ принципів і засобів___ та___ теоретичної та практичної___ , а також про цю систему. діяльності система побудови організації наука 7-2. Автоконтрольний блок. Предметом___ ВІЙСЬКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОГО____ є ЙОГО , а результатом -____ правил і рекомендацій щодо його здійснення. Методологія Дослідження Процес Система
 8. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 2
  Яким чином проблеми сьогодення впливають на стан здоров'я людини? 2. Які об'єктивні причини стали передумовою виникнення нової науки - валеології? 3. Хто є засновником валеології? 4. Що таке валеологія? Дати її визначення. 5. Предмет, мета, завдання та об'єкт валеології. 6. Які методологічні основи валеології? 7. Концептуальні засади науки про здоров'я людини. 8. Що таке
 9. Оформление приложений
  Приложения (додатки) нумеруют большими буквами украинского алфавита (так и пишем: додаток А, додаток Б и т. .д.). Когда в тексте вы ссылаетесь на приложение, по делаете это в круглых скобках, например: (див. дод. А, стор. 54). Приложение обязательно носит название: т. е. пишем «додаток А», а ниже - что это такое, например: Додаток А. Анкета, застосована для встановлення зв'язку певних
 10. Соціометрична методика
  Метод соціометрії належить до ефективних інструментів соціально-пснхологічного дослідження малих груп. У цілому соціометричну методику офіцер може використовувати з метою: - діагностики міжособистісних і міжгрупових стосунків з метою їх зміни, поліпшення та вдосконалення; - вивчення типології соціальної поведінки воїнів в умовах групової діяльності; - оцінювання соціально-психічної
 11. Зародження уяви в ранньому дитинстві
  Уява - це специфічно людський пізнавальний психічний процес, який називають також імажинативною діяльністю. Її значення в житті людини розкривають функції уяви. Уява - своєрідна форма відображення об'єктивної дійсності, психічний процес, що полягає у створенні нових образів шляхом переробки матеріалу сприймань і уявлень, що виникли у попередньому досвіді. Тому образи уяви називають
 12. . Об'єкт валеології
  Об'єктом науки є предмет, на який спрямована її активність. У медицині об'єктом є хвороба людини та середовище якому проходить життєдіяльність індивіда. Здорова людина не потрапляє у поле зору лікаря. Саме тому процес зниження рівня здоров'я, формування передхвороби і початкових (недемонстративних) форм захворювання відбувався без контролю лікаря, без активних заходів із попередження розвитку
 13. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 4
  Чи існує абсолютне здоров'я і абсолютна хвороба? 2. Який стан самопочуття називають "третім станом"? 3. Які причини викликають третій стан? 4. Чому гіпотонію, надмірну вагу та гіпоглікемію вважають ризиками передхвороби? 5. Як з позицій інформаційних принципів описується "третій стан"? 6. Які групи людей потрапляють до перехідного стану? 7. В чому полягає закон саморегулювання
 14. "ТРЕТІЙ СТАН" З ПОЗИЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
  Саме з позицій інформаційних принципів та їх пристосування до медико-біологічних завдань трактує "третій стан" людського організму російська журналістка В. Климова. Кібернетичний підхід дає можливість авторові побачити людину як "зсередини", так і "ззовні"; простежити, як пристосовуються органи людини до зовнішнього світу; виявити динамічну постійність нестійкості організму та гармонію постійної
 15. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 8
  1.Що таке харчування і яка його роль у функціонуванні живого організму? 2. Який вплив має їжа на гомеостаз? 3. Якими біологічно активними сполуками визначається фізіологічна роль їжі? 4. Чим відрізняються продукти масового споживання від продуктів лікувально-профілактичного призначення? 5. Яка відмінність між продуктами рослинного і тваринного походження з точки зору їх біологічної
 16. ОБРАЗЕЦ ПЛАНА
  Соблюдать все шрифты и отступы! Внимательно вычитать! ЗМІСТ Вступ 4 Розділ І. Феномен атракції в контексті проблем психології комунікації 8 1.1. Комунікативний аспект акту передачі інформації 9 1.1.1. Вербальна комунікація 9 1.1.2. Невербальна комунікація 11 1.2. Інтерактивний компонент комунікації 12 1.3. Перцептивний аспект комунікації 14 Висновки 15
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека