Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Види професійної компетентності педагога

Професіоналізм педагога включає три сторони:

- ефективне з високою результативністю виконання видів педагогічної діяльності (навчальної, розвиваючої, виховної, діагностичної, корекційної, самообразовательной та ін);

- повноцінне гуманістично орієнтоване педагогічне спілкування, спрямоване на забезпечення співробітництва з іншими учасниками педагогічного процесу (з учнями, з колегами - педагогами, з адміністрацією);

- зрілість особистості педагога, що характеризується поєднанням професійно важливих якостей, необхідних для високо результативною педагогічної діяльності та гуманістично орієнтованого педагогічного спілкування.

Кожна з цих сторін професіоналізму педагога лежить в основі видів його професійної компетентності. Професійну компетентність педагога розуміють як його здатність до вирішення певного класу професійних завдань.

Так, сформованість педагога як суб'єкта видів педагогічної діяльності є підставою для декількох видів компетентності - предметної, методичної, діагностичної, інноваційної, дослідницької. Сформованість педагога як суб'єкта педагогічного спілкування підвищує його комунікативну, перцептивну, управлінську компетентність. Зрілість особистості педагога зміцнює його особистісно-індивідуальну компетентність. Зміст цих видів професійної компетентності входить в предмет педагогічної акмеології.

Професійна педагогічна компетентність складається з: професійних педагогічних знань і умінь, з професійних педагогічних позицій (як стійких відносин педагога до справи, до учнів, до колег, до себе), з професійно важливих якостей особистості.

Перша сторона професіоналізму педагога - компетентність у педагогічній діяльності - включає в себе:

- знання про сутність праці вчителя, про психологічні і про вікові особливості учнів, про зміст шкільних програм і ін

- педагогічні вміння: вміння вивчати педагогічну ситуацію і ставити адекватні педагогічні завдання; вміння відбирати, групувати і оновлювати навчальний матеріал, вміння вивчати учнів (їх пам'ять, мислення, увагу та ін) , стан навченості й вихованості учнів, прогнозувати їх зону найближчого розвитку; вміння відбирати і комбінувати методи, засоби і форми навчання і виховання, адекватні здібностям і можливостям учнів, інноваційні вміння, як пошук нових педагогічних завдань, способів (технологій); вміння ставити проблеми і проводити дослідження, експериментувати та ін;

- професійні педагогічні позиції: предметник, методист, діагност, майстер, новатор, дослідник, експериментатор і ін

- професійно важливі якості особистості:

- педагогічна ерудиція та обізнаність;

- педагогічне мислення (як здатність до аналізу педагогічних ситуацій і прийняття педагогом педагогічного рішення з урахуванням особливостей учнів);

- педагогічна інтуїція (як швидке одномоментне ухвалення педагогічного рішення з урахуванням передбачення розвитку ситуації без розгорнутого усвідомленого аналізу);

- педагогічна імпровізація (як знаходження несподіваного педагогічного рішення та його втілення) ;

- педагогічна спостережливість, пильність (як розуміння сутності педагогічної ситуації по зовні незначним ознаками);

- педагогічний оптимізм (як підхід до учнів з оптимістичною гіпотезою, з вірою в їх можливості);

- педагогічне прогнозування (як вміння передбачати поведінку учнів, передбачати їх і свої труднощі).

Друга сторона професіоналізму педагога - компетентність у педагогічному спілкуванні (комунікативна компетентність) містить:

- знання про завдання та засоби спілкування, про педагогічної етики;

- педагогічні вміння: вміння ставити широкий спектр общенческіх завдань і гнучко їх перебудовувати в ході спілкування; вміння враховувати позицію інших учасників спілкування; терпимість до несхожості іншої людини; вміння переважного використання організуючих впливів у порівнянні з оцінюючими і дисциплінуючими; використання демократичного стилю і відкритої позиції в спілкування; вміння вивчати і оцінювати досвід колег, брати участь у педагогічному співробітництво та ін;

- професійні педагогічні позиції: гуманіст, "психотерапевт", актор, учасник і суб'єкт педагогічного співробітництва;

- професійно важливі якості особистості:

- педагогічна емпатія, співпереживання;

- педагогічний такт (як розумна міра у виборі впливів учнів з урахуванням умов і можливостей учасників спілкування);

- педагогічна чутливість;

- емоційна саморегуляція та ін

Третя сторона професіоналізму педагога - особистісно-індивідуальну компетентність утворюють:

- знання про психології особистості;

- педагогічні вміння: вміння вивчати і розвивати особистість учнів; вміння вивчати і розвивати свої особистісні якості, розуміти і зберігати моральні цінності у праці педагога; вміння будувати і реалізовувати плани свого особистісного та професійного саморозвитку; вміння вивчати і хронометрировать процес своєї праці; вміння бачити сильні і слабкі сторони своєї праці, особливості свого індивідуального стилю; вміння підтримувати працездатність і ін

- професійні і педагогічні позиції: самодіагностика, усвідомлена індивідуальність;

- професійно важливі якості:

- педагогічне цілепокладання (як здатність планувати свою діяльність з урахуванням можливостей учнів; будувати плани власного професійного розвитку);

- педагогічна рефлексія як зверненість свідомості педагога на самого себе, педагогічна самосвідомість;

- педагогічні здібності (розуміти іншого людини і впливати на нього).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види професійної компетентності педагога "
 1. Педагогічна акмеологія
  План 1. Сутність педагогічної акмеології. Специфіка праці в професії педагога. 2. Критерії та рівні професіоналізму педагога. 3. Види професійної компетентності педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технології в праці педагога. Ключові слова: педагогічна акмеологія, професіоналізм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технології у праці
 2. Види професійної компетентності педагога
  Професіоналізм педагога включає три сторони: - ефективне з високою результативністю виконання видів педагогічної діяльності (навчальної, розвиваючої, виховної, діагностичної, корекційної, самообразовательной та ін); - повноцінне гуманістично орієнтоване педагогічне спілкування, спрямоване на забезпечення співробітництва з іншими учасниками педагогічного
 3. Педагогічна акмеологія
  План 1. Сутність педагогічної акмеології. Специфіка праці в професії педагога. 2. Критерії та рівні професіоналізму педагога. 3. Види професійної компетентності педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технології в праці педагога. Ключові слова: педагогічна акмеологія, професіоналізм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технології у праці
 4. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  У зв'язку зі своїми цілями і завданнями валеологія має особливе соціальне значення, оскільки найважливішою функцією держави є турбота про своїх громадян. Якщо Л. Фейєрбах вважав, що «людина, включаючи сюди і природу як базис людини, - єдиний, універсальний і вищий предмет філософії», то можна сказати, що вищим «предметом» держави має бути добробут людини. В ряду
 5. Організаційні умови проведення акмеологічного тренінгу
  Акмеологический тренінг програмно-цільової спрямованості являє собою комплексний акмеологический проект, що має складну організаційну структуру. Нетрадиційні антропотехніческіе технології, включені в програму тренінгу, дозволяють на практиці вирішувати істотно нові для систем професійної підготовки та вдосконалення професійної майстерності завдання і ставити
 6. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 7. Введення і основні визначення
  Людство живе в світі; від народження і до смерті кожен його представник нерозривно пов'язаний зі світом через свою соціальну ситуацію, в якій світ представлений навколишньою природою, а людство - ближніми. Соціальна ситуація людини в кожен момент часу містить в різних пропорціях і фактори, які сприяють його розвитку, і фактори, які спотворюють і гальмують розвиток. У різні моменти часу
 8. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 9. Ідеї Н. В. Кузьміної: від психології педагогічної діяльності до акмеології
  Кузьміна (Головко-Гаршина) Ніна Василівна народилася 23 вересня 1923г.в р. Нальчику. Закінчила в 1947р. ЛГПИ ім. Герцена, в 1950 р. аспірантуру при відділенні педагогічної психології АПН РРФСР під керівництвом Б. Г. Ананьєва, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічний аналіз труднощів та успіхів у роботі молодого вчителя початкових класів». У 1965 р. - захистила докторську
 10. Розвиток концептуальних уявлень з проблеми аутопсихологической компетентності
  Проведений логіко-історичний аналіз розвитку проблеми аутопсихологической компетентності дозволив реконструювати основні етапи та напрями наукових досліджень в цій області (див. сх. 2). Першим етапом у генезі проблеми аутопсихологической компетентності особистості є її первісна постановка в контексті вивчення процесів суб'єкта і особистості, саморегуляції (самоврядування),
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека