Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Г. А. Броневицький Ю.П. Зуєв А.М. Столяренко. Основи військово-морської психології, 1977 - перейти до змісту підручника

СТАТУТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ - ВАЖЛИВЕ УМОВА зміцнення військової дисципліни НА КОРАБЛІ

Значення статутних взаємовідносин для будь військової організації виключно велике. Засновані на принципах єдиноначальності та суворої субординації, колективізму і високого гуманізму, вони згуртовують воїнів в єдиний бойовий колектив, підвищують боєготовність частин і кораблів, створюють необхідні умови для оперативного керівництва в бою [16, с. 285-299]. На стан військової дисципліни багато в чому впливають взаємини, що склалися серед особового складу корабля, частини (підрозділу). Відхилення взаємин від статутних норм нерідко призводили до серйозних порушень військової дисципліни.

Відносини між військовослужбовцями відрізняються строгою і чіткою статутної регламентацією. Разом з тим вони не відірвані, не ізольовані від життя нашого суспільства. Оскільки військовий колектив взагалі - це складова частина соціалістичної суспільної організації, то і взаємини в ньому нерозривно пов'язані з тими економічними, політичними, правовими, моральними, побутовими та особистісними відносинами, які існують в суспільстві. Їх фундаментом є соціалістичні виробничі відносини, які розвиваються під визначальним впливом марксистсько-ленінської ідеології і комуністичної моралі, на основі морально-політичної єдності всього нашого суспільства. «Атмосфера справжнього колективізму і товариства, - говорив на XXV з'їзді КПРС товариш Л. І. Брежнєв, - згуртованість, дружба всіх націй і народів країни, які міцніють з кожним днем, моральне здоров'я, яке робить нас сильними, стійкими, - такі яскраві грані нашого способу життя, такі великі завоювання соціалізму, що увійшли в плоть і кров нашої дійсності »[4, с. 87].

Головна визначальна риса взаємин в будь-якому радянському колективі - висока свідомість і особиста відповідальність за справи суспільства і держави, турбота про благо народу, готовність до боротьби за спільну справу, за наші комуністичні ідеали. Ці відносини істотно впливають на підвищення творчої активності та ініціативи радянських людей, розвивають співробітництво і взаємодопомогу, створюють здорову моральну і психологічну атмосферу у всіх ланках суспільного життя, в праці і в побуті. У цьому - сила колективу, основа його високої соціальної згуртованості.

Взаємовідносини у військовому колективі відображають найбільш загальні норми і правила нашого способу життя, нашої комуністичної моралі, конкретизовані стосовно до військової життя у вимогах статутів. У статутах викладені основні принципи спілкування між усіма категоріями військовослужбовців (між начальниками і підлеглими, між рівними за військовим званням, по займаній посаді) в будь-яких умовах служби, побуту та відпочинку.

Але статутні положення становлять лише об'єктивну основу формування позитивних взаємин. Реалізуються ж вони в конкретних умовах, які можуть надавати позитивний або негативний вплив як на форму створених відносин, так і на їх утримання.

Крім того, статути не розкривають усього різноманіття внутрішніх психологічних явищ, що виникають в результаті службового або побутового спілкування. Тим часом саме вони накладають певний відбиток і на форму взаємин і особливо на поведінку і діяльність особового складу. На практиці статутні вимоги до взаємин втілюються конкретними людьми і в цьому сенсі вони суб'єктивні.

У житті на статутні норми і правила взаємин впливають індивідуально-психологічні особливості йдуть на спілкування воїнів, рівень їх загального розвитку, освіти, культури. Особлива роль тут належить основним рисам і властивостями особистості, характеру, темпераменту, емоційно-вольовим якостям людини. Певним чином впливають також індивідуальні почуття, настрої і стани, особливо почуття симпатій чи антипатій, що виникають у процесі спільної праці, побуту і відпочинку. Конкретний зміст міжособистісних відносин на кораблі багато в чому залежить від інтересів, звичок, смаків, схильностей людей. К. Маркс стверджував, що «саме особисте, індивідуальне ставлення індивідів один до одного, їх взаємне відношення в якості індивідів створило - і повсякденно відтворює - існуючі відносини» [1, т. 3, с. 440].

Відносини між людьми в будь-якому колективі, у військовому в тому числі, можуть розвиватися мимовільно, як результат спілкування в процесі службової діяльності, спільного побуту і відпочинку. У цьому випадку вони багато в чому будуть залежати від стихійного впливу конкретної обстановки і суб'єктивних, соціальних та індивідуально-психологічних факторів. Водночас колектив створює сприятливі умови для свідомого формування відносин у ньому. При цьому визначальну роль відіграє система керівництва колективом і його органами, форми і методи партійно-політичної та виховної роботи.

Звичайно, певна ступінь стихійності при формуванні взаємовідносин завжди існує, але в конкретних колективах вона є величиною змінною, яка залежить від багатьох ідеологічних, політичних і соціальних факторів. Прояв цієї стихійності в умовах військової діяльності завжди може бути гранично обмежена чіткими рамками статутної організації, системою політичного виховання і ідейного гарту кадрів. Військовий колектив взагалі створює сприятливі умови для свідомого керівництва всіма сторонами його життя і діяльності. У його психології завжди визначальна роль належить свідомим факторам, в основі яких лежить усвідомлення особливої ??значущості практичних цілей і завдань щодо захисту державних інтересів Батьківщини. Висока роль свідомої діяльності з формування взаємовідносин у військовому колективі пояснюється також особливими вимогами до чіткості його структури, організації та керівництва, а це вимагає високої активності командирів, політпрацівників, партійних і комсомольських організацій. У армійському середовищі завжди є можливість не тільки врахувати і поставити під контроль будь-які мимовільні і ненавмисні явища соціального життя, але і прогнозувати тенденції, що ведуть до їх виникнення та попередження. Це особливо важливо в роботі з підготовки особового складу до дій в бойовій обстановці. Чітка статутна організація і вміле керівництво службовим і побутовим спілкуванням створюють необхідні для бою форми відносин між усіма воїнами.

Великий вплив на стан взаємовідносин у військовому колективі надають умови його практичної діяльності. Під їх впливом можуть змінюватися окремі норми і правила сталих відносин, посилюватися або послаблюватися одні з них, набувати нові якості інші.
Залежно від цих умов можливі зміни в засобах та методах спілкування і навіть у його конкретній формі і змісті.

Наприклад, при відпрацюванні завдань бойової підготовки в базі на кораблі формується певний тип спілкування і відносин. Він обумовлений необхідністю занять у кабінетах і на навчально-тренувальних станціях, практичної підготовки на кораблі, проведенням заходів з підтримання зброї та технічних засобів в заданій боєготовності, несенням корабельної вахти і нарядів на березі. Тут екіпаж діє як єдине ціле тільки при відпрацюванні общекорабельних завдань. В інший же час він розпадається на окремі групи воїнів. У вільний від робіт і занять час спілкування між окремими категоріями особового складу майже переривається.

У цих умовах на відносинах між моряками позначаються не тільки форми організації служби, утвердилися на кораблі, а й порядки, характерні для з'єднання, інших кораблів, частин та органів управління. Індивідуально-особистісні особливості воїнів, частіше негативні, взагалі можуть бути приховані, непомітні.

Але ось корабель вийшов у море. І характер спілкування змінюється, виникають такі форми відносин, яких не було в базі. У зв'язку з посиленням взаємного впливу не тільки в службове, а й в позаслужбовий час великого значення набувають індивідуальні якості.

Оскільки на кораблі взаємини не схильні до впливу ззовні, вони гранично ізольовані і володіють великою самостійністю, можна вважати, що в них виражена сутність всіх особистісних відносин взагалі. Для моряка все те, що він робить на кораблі, має сенс тільки тоді, коли кінцевий результат його діяльності сприяє успіху плавання. Тому у взаєминах як основному засобі взаємодії на кораблі виражаються всі особистісні відносини кожного члена екіпажу. Моряк не просто любить чи не любить свою спеціальність, ставиться до свого завідування рачительно або недбало, дотримується всіх вимог дисципліни або порушує їх. Всі ці відносини проявляються в контакті з іншими членами екіпажу, з ними він вимушений співпрацювати, допомагати в їх діяльності або заважати своєю бездіяльністю. В екіпажі корабля немає і не може бути сторонніх спостерігачів.

На кораблі взаємини формуються в особливих умовах, що відображають основні особливості похідної обстановки. Вони сприяють:

- неухильному виконанню статутних положень про порядок підпорядкованості та беззаперечному виконанні наказу;

- підвищенню авторитету командира, поширенню його впливу на всі сторони життя і побуту екіпажу;

- зближенню відносин між усіма категоріями особового складу;

- зміцненню дружби і товариської взаємодопомоги, глибокої довіри.

Низька вимогливість командирів і начальників нерідко призводить до недотримання статутної форми взаємних звернень в службовому і побутовому спілкуванні, порушень розпорядку дня та іншим дисциплінарним провиною.

Чому ж на кораблях з'являється можливість порушення статутних норм у взаєминах? Одна з причин - психологічна. У тривалому плаванні, коли командир і підлеглі постійно перебувають разом, між ними може виникати дуже довірча і близька форма спілкування. Командир разом з підлеглими несе ходову вахту, виконує план бойової підготовки, забезпечує готовність зброї та механізмів. Разом з ними він проводить своє дозвілля. У цих умовах дуже важливо, щоб дотримувалися статутні вимоги. Значить, і командир і підлеглий повинні розуміти, де вони товариші по спільно виконуваній роботі, а де - Начальник і підлеглий. Якщо цього немає, то звернення один до одного носить не просто нестатутну форму - з'являється нестатутне зміст взаємовідносин.

Формування статутних взаємовідносин дає найбільший ефект, коли воно грунтується на глибокому усвідомленні суспільної значущості тих завдань, які вирішує корабель. Ця обставина обумовлює зв'язок в діяльності всього екіпажу - матросів, старшин, мічманів і офіцерів, начальників і підлеглих.

Рішення кораблем складних завдань, важка похідна обстановка, тривалість плавання в несприятливих кліматичних умовах можуть з'явитися причинами різних упущень в службі, ослаблення уваги до окремих сторін життя і діяльності екіпажу, деяким статутним вимогам, що, як правило , негативно впливає на моральну і психологічну атмосферу колективу, на взаємини. Якщо проти цих негативних тенденцій не ведеться наполегливої ??боротьби, вони можуть викликати зайву напруженість, створити знервовану, нездорову обстановку. Тому статути зобов'язують командирів проявляти високу вимогливість до підлеглих, вживати всіх заходів до наведення на кораблі чіткого статутного порядку в будь-яких умовах плавання.

Висока статутна вимогливість командирів і начальників завжди повинна поєднуватися з глибокою повагою до підлеглих, турботою про задоволення їх потреб і запитів. Специфікою всякого походу є певна обмеженість у задоволенні індивідуальних потреб особового складу. І все ж необхідно прийняти всі заходи до того, щоб в поході не відбувалося так званого штучного створення труднощів, щоб на кораблі були всі умови для повного задоволення тих потреб моряків, які можливі в будь-якій обстановці плавання.

У вимогливості командира виражаються основні напрямки, за якими реалізуються суспільні вимоги до кожного вояка. Тому вимогливість повинна бути однаковою до всіх, вона обов'язково передбачає увагу і повагу до підлеглого. На цій основі між начальниками і підлеглими розвивається такий особливий вид взаємин, який найкращим чином забезпечує оперативність керівництва і грає істотну роль у підвищенні бойової готовності корабля. Важливе значення в налагодженні таких взаємин має підтримка партійної та комсомольської організацій, корабельної громадськості.

У практиці корабельного життя командир домагається виконання поставлених кораблю завдань через всю систему військової організації та через громадськість. Справедлива командирська вимогливість до всього особового складу, підтримана вимогливістю партійної та комсомольської організацій до комуністів і комсомольців, пронизує всі сфери життя екіпажу, визначає всі види взаємин. Висока вимогливість командирів і начальників робить істотний вплив на зміцнення військової дисципліни, організації служби та статутного порядку.
Поведінка особового складу на службі і в побуті в цих умовах регламентується не тільки статутами і наказами, а й вимогами дружного колективу.

У будь військової частини взаємини між воїнами поділяються на службові та неслужбові. Службові відносини формуються в процесі виконання обов'язків по службі, неслужбові - в побуті і під час відпочинку. Обидва види цих відносин засновані на вимогах статутів. Тому чіткої межі між ними немає. Разом з тим кожен з них має свої особливі риси і властивості. Так, наприклад, для службових відносин особливо характерні наказовому форма звертання один до одного, чіткість і лаконічність в розмовах, висока особиста відповідальність за доручену справу. Відносини в побуті, грунтуючись на статутний формі, більше схильні до впливу індивідуально-особистісних і соціально-психологічних факторів. Вони регламентуються не тільки авторитетом влади, але і загальними для всіх радянських людей моральними нормами поведінки.

  Похідна обстановка сприяє стиранню граней між неслужбовою взаєминами. Це відбувається, по-перше, в силу зближення бойової та повсякденної організації на кораблі і, по-друге, у зв'язку з зміною поняття неслужбовою часу. Зближення бойової та повсякденної організації в період плавання відбувається в інтересах підтримки боєготовності. Більш того, на багатьох кораблях розкладу особового складу з бойових постам і місць відпочинку збігаються. Так, наприклад, на підводних човнах весь екіпаж розписується по відсіках, в яких моряки не тільки несуть ходову вахту, обслуговують техніку і зброю, виконують заходи з боротьби за живучість, а й нерідко живуть, відпочивають, харчуються. Та й саме поняття неслужбовою часу в поході досить відносно. Тут по суті моряк завжди знаходиться при виконанні службових обов'язків або в постійній готовності до негайних бойових дій. Ці об'єктивні умови значною мірою наближають взаємини серед членів екіпажу до вимог бойової обстановки.

  Похідна обстановка зближує людей, сприяє розвитку дружби і товариства в колективі. Але разом з тим вона може надавати і протилежний вплив. Багато залежить від того, як поставлена ??робота з формування взаємин. Там, де вони будуються на принципах поваги, уваги, чуйності, турботи, взаємодопомоги, переважає здорова, ділова атмосфера, справи йдуть успішно. Там же, де взаємини будуються на принципах адміністрування, бюрократичного розуміння порядку підлеглості, недовіри, неповаги, на всіх діях екіпажу буде лежати друк настороженості, натягнутості, формалізму, байдужості. Коли роботі з формування взаємин не надається належної уваги, серед деякої частини моряків можуть виникати міжособистісні конфлікти, що призводить до напруженості, нетерпимості у відносинах між людьми, чварам.

  Великої шкоди колективу можуть принести безпринципність і кругова порука, які іноді побутують в неофіційних групах і компаніях. Це особливо характерно для груп, що виникають за принципом однакового терміну служби (так звані групи «рочків»), і угруповань недисциплінованих матросів. У цих групах, як правило, взаємини будуються на основі авторитету сили окремих, часто недостатньо свідомих і недисциплінованих матросів. Шкідливу роль відіграє груповий тиск, при якому огульно заперечуються будь-які, навіть благородні прагнення особистості, якщо вони не відповідають стихійної реакції групи. В окремих випадках ці нездорові відносини можуть поширитися на весь колектив. Тоді на кораблі виникають нестатутні форми спілкування, а у зверненнях між матросами і навіть між матросами і старшинами з'являються невластивий для військової організації жаргон, різного роду клички, прізвиська.

  Нерідко погіршення взаємин сприяє надання окремим матросам і старшинам останнього року служби не передбачених пільг і поблажок. Зачатки таких відносин можуть виникати ще до виходу в море, при відпрацюванні завдань бойової підготовки в базі. Вже в цей час на деяких кораблях матросів останнього року служби рідше, ніж інших, призначають в наряд, вони звільняються від деяких робіт поза корабля, мають більше вільного часу. Це негідна практика.

  Коли корабель знаходиться в базі, цей факт ще можна якось пояснити: старослужащие матроси як найбільш досвідчені і грамотні фахівці більше задіяні на корабельної вахті, у працюючих механізмів щодо забезпечення живучості та високої боєготовності техніки і зброї. Але ось корабель вийшов у похід. Тут кожен виконує свої обов'язки по вахті. Але, крім того, потрібно ще й бочковать, і працювати на камбузі, і підтримувати статутний військовий порядок у корабельних приміщеннях. Всі ці наряди мають розподілятися рівномірно. Однак деякі матроси останнього року служби хотіли б і в поході зберегти за собою привілеї. Вони намагаються перекласти частину своїх обов'язків на молодих матросів, що веде до погіршення взаємин в екіпажі. Все це може викликати порушення дисципліни, привести до конфлікту між матросами різних термінів служби, що в свою чергу ще більше сприяє їх відокремлення в замкнуті угруповання. У цих умовах в підрозділі може скластися нездорова обстановка, що створює передумови для порушення порядку підлеглості, зниження рівня боєготовності колективу. Негативна дія таких взаємин володіє певною стійкістю. Для його подолання витрачається багато сил і енергії особового складу, командування, партійних і комсомольських організацій.

  Підкреслюючи, що на кораблі всі відносини серед особового складу строго регламентовані, не можна заперечувати і наявності в них суто особистісних психологічних явищ, так як спілкуються люди з різними індивідуально-психологічними особливостями. Тому в їхніх взаєминах, навіть при найглибшій регламентації всіх форм і способів спілкування, можливо прояв стихійності. Повністю врахувати і взяти її під контроль дуже важко. Але поставити надійну перепону на шляху розповсюдження її негативного впливу - цілком здійсненне завдання. Вона полягає в свідомої, цілеспрямованої діяльності з формування взаємин на основі статутних вимог. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "СТАТУТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ - ВАЖЛИВЕ УМОВА зміцнення військової дисципліни НА КОРАБЛІ"
 1.  ФОРМУВАННЯ КОМУНІСТИЧНОЇ І ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВИХ МОРЯКІВ
    Завдання формування людини комуністичного суспільства - одна з найважливіших завдань, що стоять перед нашою партією і народом. У офіцера немає важливішого завдання, ніж виховання у своїх підлеглих безмежної відданості соціалістичній Батьківщині і справі комуністичної партії, вірності військовому обов'язку, мужності і стійкості. «Виконуючи загальну військову обов'язок, - говорив Л. І. Брежнєв 8 липня 1968
 2.  ДИСЦИПЛІНА КОРАБЕЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ
    Висока організованість і міцна дисципліна - необхідна умова успішної діяльності будь-якого військового колективу, тим більше корабельного. Це обумовлюється прямою залежністю боєготовності і боєздатності корабля від стану військової дисципліни його екіпажу. Така залежність існувала завжди. Але в сучасних умовах вона значно посилилася, оскільки нова зброя і бойова техніка
 3.  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА КОРАБЛІ
    Стан військової дисципліни визначається всім укладом корабельної служби і життя моряків. Велике значення для підтримки високого рівня дисципліни має робота з попередження (профілактики) дисциплінарних проступків. Своєчасне виявлення та усунення причин порушень військової дисципліни розглядається статутами Збройних Сил СРСР як посадовий обов'язок командирів.
 4.  Військова акмеологія
    План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 5.  Військова акмеологія
    План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 6.  Педагогічна характеристика основних методів виховання
    Метод переконання. Виховання - це насамперед переконання, вплив на свідомість людей в потрібному напрямку. Звідси й особлива роль методу переконання. За своєю психологічною структурі переконання - це знання, що злилися з емоційною сферою і насичені вольовими устремліннями. Саме злиття пізнавальної діяльності воїна з його почуттями і волею призводить до того, що впроваджувані ідеї
 7.  Мета, завдання та напрямки роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)
    Сутність статутних взаємовідносин полягає в знанні правил поведінки та встановленого порядку, розумінні їх необхідності і закріпилася, стійкої звичкою їх дотримання. У міру того, як правила поведінки закріплюються, стають звичними і визначають дії і вчинки військовослужбовця, а також військового колективу, можна говорити про формування і розвиток статутних взаємовідносин в частині
 8.  Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)
    У частинах (підрозділах) формуванням статутних взаємовідносин повинні займатися всі посадові особи. У кожного з них є чіткий коло обов'язків, що дозволяє повсякденно тримати в полі зору дану проблему і активно впливати на підтримання дисципліни і організованості в несенні бойової служби та бойового чергування, в бойовій підготовці, виконанні планів і розкладів занять; в
 9.  Основи організації та проведення виховної роботи у ЗС
    Науковий підхід до всебічного аналізу і дослідженню будь-якої проблеми, і зокрема проблеми вдосконалення системи виховання особового складу ЗС РФ, перш за все передбачає аналіз її наукових основ. При цьому сам процес розвитку системи виховання припускає: 1) відмова від усього того, що не містить в собі позитивного педагогічного потенціалу; 2) збереження і необхідне
 10.  Методика профілактики нестатутних взаємовідносин
    Профілактика і попередження нестатутних взаємовідносин комплексна проблема, яка містить різноманітні аспекти діяльності які застосовуються командирами підрозділів, усіма органами виховання. Перш за все необхідно використовувати накопичений досвід підрозділів військ з попередження цих негативних явищ вироблені форми і методи не втратили своєї актуальності Їх треба вміло
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека