Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові , генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера) . Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2005 - перейти до змісту підручника

Облік фонового забруднення атмосфери при нормуванні викидів забруднюючих речовин в атмосферу

1. При нормуванні викидів забруднюючих речовин (ЗВ) в атмосферу певним підприємством (майданчиком, групою підприємств або площадок) необхідний облік фонового забруднення атмосферного повітря, тобто забруднення, створюваного викидами джерел, що не відносяться до даного підприємству (майданчику, групі підприємств або площадок).

Такий облік обов'язковий для всіх підприємств (майданчиків і т.д.), всіх забруднюючих речовин, для яких виконується умова:

де: qм, пр, j ( в долях ГДК) - величина найбільшою приземної концентрації j-го ЗВ, створювана (без урахування фону) викидами розглянутого підприємства в зоні впливу викидів підприємства на кордоні найближчої житлової забудови.

Якщо для якої-небудь речовини, що викидається підприємством, умова (2.21) не виконується, то при нормуванні викидів такої речовини підприємством облік фонового забруднення повітря не потрібно.

Облік фону по групі речовин, що володіють комбінованим шкідливим впливом, виконується у випадках, коли всі речовини, що входять до групи, присутні у викидах підприємства.

Якщо приземна концентрація шкідливої ??речовини в атмосферному повітрі, формована викидами цієї речовини підприємством, не перевищує 0,1 ГДК, то облік фонового забруднення атмосфери не потрібно, і групи речовин, які мають комбінованим шкідливим впливом, в які входить дана речовина, не розглядаються.

Примітка: 1. Джерела викидів, що викидають це речовина, не є джерелами впливу на довкілля й здоров'я людини згідно з СанПіН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [41].

2. Аналогічна рекомендація вже діє протягом ряду років відповідно до «Інструкції з нормування та контролю викидів забруднюючих речовин для котелень, укомплектованих котлами продуктивністю менше 30 тонн пора в годину або менше 20 Гкал на годину» (М., 1998р.).

2. Дані про фоновому забруднення приземного шару повітря ЗВ, по яких ведуться експериментальні спостереження, відповідні вимогам [10], слід запитувати в місцевих органах Росгідромету.

Фонове забруднення атмосферного повітря іншими ЗВ, відповідно до п.7.6. ОНД-86 [6], визначається за результатами зведених розрахунків забруднення атмосфери міста (регіону) [7] (див. розділ 5 даного Посібника) на основі діючого в оперативному режимі комп'ютерного банку даних про викиди промисловості та автотранспорту міста, і, як правило, ці дані запитуються в територіальних органах з охорони навколишнього середовища Ростехнагляду, які відповідальні за моніторинг викидів забруднюючих речовин в атмосферу або в організаціях на це ними уповноваженими. У випадках:

- недостатності мережі спостережень за забрудненням повітря;

- значної віддаленості постів спостережень від місця розташування діючого (або проектованого) підприємства;

- зміни характеристик викидів джерел в районі поста (у радіусі до 5 км) [10],

для репрезентативною оцінки фону природопользователи за рекомендацією територіальних органів з охорони навколишнього середовища має право запросити розрахунковий фон з будь речовинам , що викидається в атмосферу цими підприємствами.


2.1. У запитах про величини фонових концентрацій ЗР, що спрямовуються до органів Росгідромету і Ростехнагляду, слід вказувати координати (у міській системі координат) точок, для яких потрібні значення фонових концентрацій.

При нормуванні викидів ЗВ, що надходять в атмосферу у вигляді пилових (твердих) частинок слід враховувати, що повідомляються органами Росгідромету значення фонових концентрацій «завислих речовин» («пилу») відносяться до «сумі твердих частинок» , а не до речовини з ГДК=0,5 мг/м3 і кодом 2902 [8].

Фонові концентрації пилу, що визначаються ваговим методом на стаціонарних постах Росгідромету, характеризують сумарну концентрацію всіх твердих речовин, що надходять в атмосферу.

Для такої сумарної концентрації пилу гігієнічний критерій якості атмосферного повітря відсутній. Тому значення фонової концентрації пилу, вимірюваної на постах Росгідромету, не використовуються при нормуванні викидів.

Дані про значення фону зважених речовин (код 2902, ПДКм.р.=0,5 мг/м3) можуть бути отримані шляхом постановки додаткових вимірів індивідуальних компонент, що входять до складу пилу, визначеної ваговим методом, або на основі зведених розрахунків забруднення атмосфери компонентами пилу (аерозолю), для яких не встановлені відповідні ГДК.

Примітка: 1. Рішення про постановку додаткових вимірів індивідуальних твердих компонентів, що входять до складу пилу в атмосферному повітрі на стаціонарних постах, знаходиться в компетенції органів Росгідромету.

2. Для отримання даних про тлі по зважених речовинах (код 2902) на основі зведених розрахунків по місту, необхідно в комп'ютерному банку даних про викиди виділити шкідливі речовини, що відносяться до коду 2902.

3. З значень фонових концентрацій домішок, Сф, визначених за результатами вимірювань або результатами зведених розрахунків для міста, слід виключити внесок у фонові концентрації тих викидів розглянутого підприємства, які мали місце в період вимірювань або в період, за даними про викиди в який проводилися зведені розрахунки концентрацій .

Значення фонової концентрації, С'ф, з якої виключений внесок розглянутого підприємства, розраховується за формулами (7.1), (7.2) ОНД-86 [6] для точок, в яких вказані значення фонових концентрацій.

При цьому слід враховувати, що дотримання критеріїв якості атмосферного повітря має бути забезпечено на кордоні житлової забудови. Тому, якщо фон запитується за адресою підприємства, то в цілому ряді випадків це вимога не буде виконана, тобто більш правильно запитувати фон не за адресою підприємства, а по місцю розташування найближчих житлових зон.

4. Якщо фонове забруднення атмосфери на існуючий стан перевищує ГДК, то величина квоти концентрацій (допустимого вкладу) СД підприємства може бути наближено визначена як:

де С'фn в долях ГДК, розраховується за формулою (7.4) ОНД -86 [6]:

У формулі (2.22) значення «1» має бути замінене на «0,8» у випадках, зазначених у [42].


5. У УПРЗА «Еколог» величина «площа міста», S, враховується при інтерполяції значень фонової концентрації певного забруднюючої речовини (ЗВ) в довільній точці місцевості за значеннями фонових концентрацій цього ЗВ на постах спостережень за фоном наступним чином:

- Визначається «еквівалентний» радіус міста Rr:

- Визначається еквівалентний радіус, Rc, території, на якій розташовані пости спостережень за фоном. Відповідно до п.9.8.3. в [10], Rc розраховується як найбільша відстань між окремим постом спостереження і «центром ваги» всіх постів в місті.

- Визначається величина Ru:

- Ця величина використовується при інтерполяції та екстраполяції значень фонових концентрацій аналогічно величиною R в п.9.8.3 в [10].

В якості площі міста доцільно брати площа тієї частини міста, в межах якої відбувається надходження в атмосферу ЗВ, фон по якому інтерполюється.

У тих випадках, коли Rr> Rс, тобто площа описаної території більше площі території, контрольованої постами спостереження за фоном, використання параметра S дозволяє врахувати порівняно слабке спадання значень фонових концентрацій в межах території, на якій розташовані джерела забруднення атмосфери (ІЗА) розглянутих ЗВ.

Rr? Rс, в тому числі, при малих значеннях Rr, відповідних малим значенням параметра S (див. формулу (2.24), і (2.25)) випливає:

і величина параметра S не робить впливу на результат інтерполяції фону.

6. Зміна фонового забруднення повітряного басейну не рекомендується розглядати як підставу для перегляду нормативів викидів до закінчення терміну дії «Проекту нормативів ПДВ підприємства».

7. Для діючих АЗС при розробці проекту нормативів ПДВ викиди автотранспортної «черги» не розглядаються, тому що вони враховані у фоновому забрудненні атмосфери.

Для проектованих (реконструюються) АЗС в проектній документації виконується оцінка забруднення атмосферного повітря викидами автотранспортної «черги».

7.1. При проектуванні АЗС, як правило, враховуються викиди від «черги» автомобілів до паливороздавальним колонкам (ТРК) на території АЗС. Ці викиди пов'язані з короткочасними запусками прогрітого двигуна і рухом автомобілів з малою швидкістю по території АЗС. Такий режим руху автомобілів характерний для міських магістралей (особливо в районах перехресть) і тому можна приймати, що ці викиди вже внесли свій внесок у формування фону. Тому при розрахунку фону для району розташування АЗС, доцільно виключати їх внесок з виданого значення фону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Облік фонового забруднення атмосфери при нормуванні викидів забруднюючих речовин в атмосферу "
 1. Введення
  урахуванням ряду критеріїв якості атмосферного повітря: гігієнічних, екологічних, граничних критичних навантажень та інших екологічних вимог ( в тому числі, до сировини, палива), а також з урахуванням технічних нормативів викидів. У тісному зв'язку з введенням в практику нормування екологічних критеріїв якості атмосферного повітря є і питання про перехід від терміну «санітарно-захисна
 2. Загальні положення
  урахуванням технічних нормативів викидів і фонового забруднення атмосферного повітря як максимальний викид (даного джерела), що не приводить до порушення гігієнічних та екологічних нормативів якості атмосферного повітря, гранично допустимих (критичних) навантажень на екологічні системи, інших екологічних нормативів [1]. 4. Тимчасово погоджений викид - тимчасовий ліміт викиду
 3. Рекомендований склад і зміст «Проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства»
  урахуванням п. 6.1 розділу 2.1 цього Посібника. Наводяться відомості про відсутність або наявність залпових викидів. В останньому випадку дані про залпові викиди наводяться в описовій частині технології та обладнання відповідних цехів і дільниць. Пояснення про аварійні та залпові викиди дано у розділі 2.6 цього Посібника. 2.3. Параметри викидів забруднюючих речовин в атмосферу
 4. Зведені розрахунки забруднення атмосфери викидами промисловості та автотранспорту та їх застосування при нормуванні викидів підприємств
  урахуванням всіх викидів цього ЗВ усіма підприємствами міста. Підготовка і проведення зведених розрахунків забруднення атмосфери зажадали розробки методичного обгрунтування їх виконання [7]. У порівнянні з розробками відомчих проектів нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) для окремих підприємств зведені розрахунки мають ряд специфічних особливостей. 5.3. Для забезпечення
 5. ДОДАТКИ до «Методичного посібника з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»
  обліку джерел викидів і шкідливих речовин при нормуванні викидів характеризує параметр Ф 'j, який розраховується для кожного (j-го) речовини, що викидається: {foto131} де: А - коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери, його значення приймаються відповідно до п. 2.2. ОНД-86 [6];? - Безрозмірний коефіцієнт,
 6. Загальні положення
  облік джерел забруднення атмосфери (ІЗА), визначення кількісних і якісних характеристик викидів забруднюючих речовин для: - підготовки вихідних даних для нормування викидів і встановлення нормативів гранично допустимих і тимчасово узгоджених викидів ЗР у атмосферу (ПДВ і ВСВ) підприємств; - підготовки вихідних даних для оцінки забруднення атмосфери (зокрема, в
 7. Методи визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів забруднюючих речовин в атмосферу
  обліку, нормування та контролю викидів стаціонарних джерел до неорганізованих джерел також відносяться: - транспортні засоби, що зберігаються або експлуатовані на виробничій території (автотранспорт, тепловози, дорожня і будівельна техніка, річкові та морські судна в акваторії порту і т.п.); - резервуарні парки, зливно-наливні залізно-і автодорожні естакади і термінали
 8. Облік залпових та аварійних викидів в атмосферу
  обліку на тих же підставах, що і викиди різних виробництв (установок і обладнання), що функціонують без залпових режимів. При цьому слід підкреслити, що відповідно до діючих правил нормування викидів (розділ 8 ОНД-86), при встановленні ПДВ повинна розглядатися найбільш несприятлива ситуація (з точки зору забруднення атмосферного повітря), що характеризується
 9.  Санітарно-гігієнічні нормативи якості атмосферного повітря
    урахуванням перспектив розвитку підприємств) при їх розсіюванні в атмосфері не створять приземних концентрацій, що перевищують встановлені нормативи якості повітря. Якщо в повітрі населених пунктів (міст, робочих селищ і т.п.) концентрації шкідливих речовин, перевищують гранично допустимі, а ПДВ в даний час не може бути досягнутий, вводиться поетапне зменшення викидів шкідливих
 10. В
    урахуванням єдності і нерозривному зв'язку організму з навколишнім його зовнішнім середовищем, а також зв'язки всіх органів і систем організму; активному - виявлення прихованих форм хвороби та проведення лікувально-профілактичних заходів ще до прояву клінічно виражених симптомів хвороби. При вивченні В. н. б. використовують досягнення і методи теоретичних і суміжних наук: хімії, біохімії, фізики, біофізики,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека