Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008 - перейти до змісту підручника

Вимоги до забезпечення якості освітнього процесу

Вимоги до кадрового забезпечення

Науково-педагогічні кадри вузу повинні:

? мати вищу освіту, що відповідає профілю дисциплін, що викладаються, і, як правило, відповідну наукову кваліфікацію (ступінь, звання);

? систематично займатися науковою та (або) науково-методичною діяльністю;

? не рідше 1 разу на 5 років проходити підвищення кваліфікації.Вимоги до навчально-методичного забезпечення

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівця має відповідати наступним вимогам:

? всі дисципліни навчального плану повинні бути забезпечені: навчально-методичною документацією з усіх видів навчальних занять; навчальної, методичної, довідкової та науковою літературою; інформаційними базами і доступом до мережевих джерел інформації; наочними посібниками, мультимедійними, аудіо-, відеоматеріалами.

? забезпечувати доступ для кожного студента до бібліотечних фондів та баз даних, відповідним за змістом повному переліку дисциплін навчального плану;

? мати методичні посібники та рекомендації щодо досліджуваних дисциплін і всім видам навчальної діяльності, включаючи самостійну роботу студентів.

Навчально-методичне забезпечення повинно бути орієнтовано на розробку та впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх систем і технологій, адекватних компетентному підходу у підготовці випускника вузу (варіативних моделей керованої самостійної роботи студентів, навчально-методичних комплексів, модульних і рейтингових систем навчання, тестових та інших систем оцінювання рівня компетенцій студентів і т.п.).Вимоги до матеріально-технічного забезпечення

? Вищий навчальний заклад повинен мати у своєму розпорядженні:

? відповідної санітарно-технічним нормам матеріально-технічною базою, що забезпечує проведення лабораторних, практичних та науково-дослідних робіт студентів, які передбачені навчальним планом;

? дотримуватися норм забезпечення навчальною та методичною літературою;

? дисплейним часом на 1 студента в рік не менше 50 годин.

? забезпечити матеріально-технічні умови для самоосвіти та розвитку особистості студента, для чого мати відповідні нормативам читальні зали, комп'ютерні класи, зали для занять фізичною культурою, в тому числі в позааудиторний час; пункти харчування.

Оснащення обладнанням повинно забезпечувати проведення лабораторних і практичних робіт з навчальних дисциплін згідно з навчальним планом.Вимоги до організації та забезпечення самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів - це вид керованої самостійної роботи студентів, виконуваної у відсутності викладача (у бібліотеці, комп'ютерному класі, наукової лабораторії , в домашніх умовах і т.д.), контрольованої самим студентом, а на певному етапі навчання - викладачем. Здійснюється постійний контроль за якістю самостійної роботи студента.

Організація самостійної роботи студентів спрямована на вирішення наступних завдань:

а) закріплення, узагальнення і повторення пройденого навчального матеріалу; застосування отриманих знань у стандартних ситуаціях і при вирішенні завдань високого рівня невизначеності;

б) вдосконалення умінь і навичок з дисциплін, що вивчаються; формування міжпредметних, дослідницьких умінь;

в) активізація навчальної та науково-дослідної діяльності учнів, її максимальна індивідуалізація з урахуванням психофізичних особливостей, академічної успішності студентів;

г) формування готовності студентів до самоосвіти протягом усього життя.

Співвідношення аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів визначається з урахуванням наявності, доступності та якості навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, рівня складності та обсягу досліджуваної дисципліни.Вимоги до організації ідеологічної та виховної роботи

Ідеологічна і виховна робота студентів організовується відповідно до нормативного та програмно-методичним забезпеченням навчально-виховного процесу у ВНЗ, Положенням про ідеологічну та виховної роботи, розробленими і затвердженими вузом з урахуванням вимог та рекомендацій Міністерства освіти Республіки Білорусь.

Найважливішими принципами здійснення виховної роботи зі студентами виступають:

? узгодженість вимог до змісту і методів навчання і виховання студентів, що забезпечують навчальну і соціальну активність;

? залучення студентів у соціально-значиму роботу, що сприяє придбанню студентами організаторсько-управлінських, комунікативних умінь, досвіду вирішення завдань, формуванню їх громадянської позиції, прийняття ними моральних цінностей і культурно-історичних традицій білоруського народу;

? цивільно-патріотичне і духовно-моральне виховання, знання культурної спадщини, профілактика правопорушень.

Мета ідеологічної та виховної роботи - формування і розвиток у студентів ціннісних орієнтацій, норм і правил поведінки на основі державної ідеології, ідей гуманізму, добра і справедливості. Випускник повинен мати громадянської зрілістю, правової та політичної культурою, повагою до закону і дбайливим ставленням до соціальних цінностей правової держави, честі і гідності громадянина.

Формування єдиного процесу навчання і виховання включає в себе навчально-виховну роботу, професійну спрямованість виховної роботи випускаючих кафедр, проведення виховної роботи усіма кафедрами, діяльність інституту кураторів навчальних груп, факультетські і загальноуніверситетські заходи, виховну роботу в студентських гуртожитках, розвиток студентського самоврядування, методичне забезпечення виховного процесу.Загальні вимоги до контролю якості освіти та засобам діагностики

Якісні показники підготовки студентів (випускників) визначаються цим стандартом і представлені групами компетенцій (пункт 6).

Загальні вимоги до контролю якості освіти та засобам діагностики результатів освіти встановлені відповідно до нормативних документів Міністерства освіти.

Оцінка знань студента на курсових та державних іспитах, курсових диференційованих заліках, при захисті курсових проектів (робіт), здачі заліків по практикам, захисту дипломних робіт (проектів) проводиться за 10-бальною шкалою.

Оцінка навчальних досягнень студентів, виконувана поетапно по конкретних модулям (розділів) навчальної дисципліни, здійснюється кафедрою відповідно до обраної шкалою оцінок.

Для контролю якості освіти використовуються такі засоби діагностики:

? оцінка рішення типових завдань;

? тести з окремих розділів дисципліни і дисципліни в цілому;

? письмові контрольні роботи;

? усне опитування під час занять;

? складання рефератів з окремих розділів дисципліни;

? виступи студентів на семінарах з розробленим ними темах;

? захист курсових проектів (робіт);

? захист звітів по виробничим практикам;

? письмовий іспит;

? усний іспит;

? захист дипломної роботи (проекту).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вимоги до забезпечення якості освітнього процесу "
 1. Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008
  Зміст. Область застосування. Нормативні посилання. Основні терміни та визначення. Загальні положення. Кваліфікаційна характеристика фахівця. Вимоги до рівня підготовки випускника. Вимоги до освітній програмі. Склад освітньої програми. Вимоги до розробки освітньої програми. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми. Типовий
 2. ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 3. Здоров'я в ієрархії потреб
  Ця глава важка, тому що в ній представлений дуже різноманітний матеріал. Ми розглянемо здоров'я в ієрархії потреб на різних етапах еволюції суспільства. Розберемо взаємозв'язок способу життя людини з макросоціальними, мікросоціальними і особистісно-психологічними факторами. Дамо визначення понять «фактор ризику», «група ризику». Зробивши це, ми постараємося знайти місце здоров'я на шкалі
 4. ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  На початку необхідно зупинитися на визначенні основних термінів, що будуть зустрічатися і даному лекційному матеріалі , так як на засвоювання будь-якого матеріалу істотний вплив має знання понять і термінів. І так, основні терміни, поняття, визначення. Відразу обмовлюся, що вони взяті безпосередньо з різних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації.
 5. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА НАЯВНОСТІ ЯКИХ ГРОМАДЯНИ жіночої статі підлягають постановці на військовий облік
  1. Громадяни жіночої статі, які проходили військову службу у Збройних Силах Російської Федерації, у прикордонних військах Федеральної прикордонної служби Російської Федерації, у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, в Залізничних військах Російської Федерації, військах Федерального агентства урядового зв'язку та інформації при Президентові Російської Федерації,
 6. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  У зв'язку зі своїми цілями і завданнями валеологія має особливе соціальне значення, оскільки найважливішою функцією держави є турбота про своїх громадян. Якщо Л. Фейєрбах вважав, що «людина, включаючи сюди і природу як базис людини, - єдиний, універсальний і вищий предмет філософії», то можна сказати, що вищим «предметом» держави має бути добробут людини. В ряду
 7. Біологічне і соціальне в природі людини - єдність і протиріччя
  Поява людини стало логічною ступенем еволюції тваринного світу на Землі. У ньому втілилося все те краще, що за час свого розвитку накопичила природа. Разом з тим людина з'явився принципово новим явищем в природі, що відразу ж поставило його над усіма іншими представниками тваринного світу. Суть відмінності людини від останніх можна звести до наступних положень. Перехід
 8. Організація валеологических послуг. Центри та служби
  Тривале порушення балансу між роботою і відпочинком, хронічна дія шкідливих екологічних і виробничих факторів, що призводять до виснаження компенсаторно-пристосувальних механізмів, неправильний вибір поля професійної діяльності, коли з віком починають з'являтися розбіжності між вимогами професії та індивідуально-типологічними (конституціональними) властивостями
 9. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 10. Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення
  Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення забезпечується комплексом організаційних, правових та економічних заходів у відповідності з Федеральним законом «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення »від 30 березня 1999 р. № 52-ФЗ, в якому використовуються такі поняття: санітарно-епідеміологічне благополуччя населення - стан здоров'я населення, середовища проживання людини,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека