Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Типологія індивідуальностей

Амбівалентне єдність унікальності всіх індивідів, з одного боку, а з іншого - їх неминуче спільне існування зумовлює те, що люди не тільки неповторні, але в чомусь і подібні. Якщо індивідуальні відмінності збільшують пристосовність всієї популяції, то індивідуальні подібності забезпечують можливість взаєморозуміння і взаємодії, "цементуючи" спільноту.

Подібності та відмінності не суперечливі, оскільки відображають різні сторони явища індивідуальності. Говорячи про відмінності, мають на увазі всю сукупність ознак, яка властива даному індивіду. Коли ж розглядають індивіда з точки зору подібних ознак, то виділяють окремі властивості, які присутні і в інших людей.

Чи існують психологічні якості, які у людей повторюються з найбільшою ймовірністю?

Те, що існують психологічні особливості, які повторюються у деякої кількості індивідуальностей, добре відомо. Це повторення дозволяє розбити всі безліч індивідуальностей на підмножини (або класи, або категорії), які названі психологічними типами. Психологічні типи - це групи людей, що володіють подібними психологічними характеристиками. Основна проблема типології полягає, передусім, у виділенні надійних критеріїв подібності, а саме у виділенні тих психологічних характеристик, які були б максимально стійкі, тобто незалежно від випадковостей виявлялися б у різних обставинах.

У пошуку таких стійких властивостей звернемося до структури індивідуальності. За визначенням, індивідуальність - це своєрідне поєднання всіх організменних і психологічних особливостей. Сюди включено все - від особистісних психологічних якостей, які оформляються і проявляються в ситуаціях соціальної взаємодії, до тілесних властивостей індивіда. Однак ця сукупність не аморфний, різні категорії ознак пов'язані впорядкованими відносинами, утворюючи цілісну супідрядні систему. Супідрядність визначається тим, що психологічні характеристики та властивості організму - це частково перекриваються множини. Результатом такого перекриття є наступна трирівнева структура. У фундаменті системи - властивості організму, на "верхньому поверсі" - властивості особистості, а в зоні перекриття - ті властивості індивідуальності, які належать одночасно і психологічному, і організмовому безлічі.
Наочно таку структуру індивідуальності можна представити у вигляді двох пересічних кіл, відповідних психологічним і організменних якостям.

Дана проста діаграма ілюструє той факт, що психологічні якості особистості не рядоположени. За ступенем залежності від властивостей організму вони діляться на дві категорії. До першої категорії належать ті особистісні якості, які не мають прямого відношення до властивостей організму, а складаються головним чином під впливом міжособистісних відносин і культурного середовища. Вони названі змістовними властивостями особистості. Другу категорію психологічних якостей складають формальні властивості особистості. Формальні психологічні властивості - це такі властивості, які задані біологічно і конституційно, і тому виховні та інші впливи повинні до них пристосовуватися.

До формальних психологічним характеристикам ставляться темперамент, схильності і здібності. Серед них найбільшою біологічною заданістю і в силу цього стійкістю володіє темперамент.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Типологія індивідуальностей "
 1. Типологія індивідуальних психічних особливостей
  Зі сказаного вище стає зрозумілим, що кожна людина в силу своїх гено-і фенотипічних особливостей відрізняється притаманними тільки йому психофізіологічними якостями. Індивідуальні особливості психіки людини слідом за І.П. Павловим у вітчизняній літературі називають типами вищої нервової діяльності (ВИД). Є кілька класифікацій типів ВНД, кожна з яких використовує свої
 2. Акмеологическое розуміння людини як індивіда
  План 1. Індивід і індивідуальність. 2. Типологія індивідуальностей. 3. Темперамент. 4. Розподіл успадкованих ознак. Ключові слова: індивід, генотип, фенотип, індивідуальність, психологічні типи, формальні психологічні властивості, темперамент. - Індивід - людина як одинична природна істота, представник виду Homo sapiens, продукт філогенетичного і
 3. Огляд пацієнта
  Особа хворого в пластичному образі хвороби Без уміння читати по обличчю я б зустрів тисячі перешкод, які завдяки цьому вмінню зміг щасливо уникнути. Лафатер Читати форму - значить читати ідею. Дюрвіль Лікарі колишніх поколінь, не обтяжені вантажем параклінічних методів, будували діагностичну концепцію виключно на даних безпосереднього обстеження хворого.
 4. Психологічний статус пацієнта
  Внутрішня картина хвороби - поняття, введене в ужиток російської медицини Р.А. Лурія в 1935 р. (див. Лурія Р.А. Внутрішня картина хвороби і ятрогенні захворювання (5-е изд.). - М.: Медицина, 1977. - 112 с). За визначенням Р.А. Лурія, внутрішня картина хвороби - все те, що відчуває і переживає хворий, вся маса його відчуттів, не тільки місцевих болючих, але і загальне самопочуття,
 5. Гіпертонічна хвороба (шифр 110)
  Визначення. Гіпертонічна хвороба (первинна артеріальна гіпертонія) - захворювання, що характеризується підвищенням артеріального тиску вище 140/90 мм рт. ст., симптомами ураження серця, мозку, нирок за умови виключення вторинних артеріальних гіпертензій. Статистика. За даними популяційних досліджень, у кожного четвертого жителя США у віці 18 років і старше реєструється артеріальна гіпертензія. В
 6. Генетичні чинники
  У методологічному плані поняття «генетичні фактори» слід розглядати у широкому і вузькому сенсах. У широкому - як успадковані в процесі еволюції тваринного світу механізми адаптації до умов існування. У вузькому ж сенсі слова під генетичними факторами слід розуміти успадковані від найближчих предків сім'ї особливості забезпечення життєдіяльності. Еволюційні передумови
 7. Генотипические аспекти
  Облік індивідуальних особливостей людини останнім часом стає все більш наполегливим фактором при розгляді проблеми здоров'я. Зокрема, з'являються все нові докази виняткового значення морфофункціонального типу людини, який обумовлює багато відносно постійні морфологічні, функціональні, психологічні, биоритмологические й інші його якості. Сама
 8. Раціональна організація життєдіяльності школяра і студента
  Навчальна діяльність школяра і студента, що потребує значної емоційно-психічної напруги протягом навчального дня, пред'являє до організму кожного з них серйозні вимоги . Наведена нижче таблиця дає уявлення про особливості навчальної діяльності обох категорій учнів *. * Слід зазначити, що в навчальних закладах інноваційного характеру (гімназії, ліцеї, спецкласи
 9. БІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗДОРОВ'Я
  Під біологічним потенціалом здоров'я розуміється сукупність функціональних властивостей систем організму, підтримують процеси життєдіяльності на необхідному рівні існування живого. Звідси випливають інші поняття, що характеризують і забезпечують біологічний потенціал здоров'я. Гомеостаз, або гомеостазис, - властивість організму підтримувати свої параметри та фізіологічні функції в
 10. Конституція людини, її вплив на індивідуальне фізичне здоров'я
  Рекомендована література: - основна 1. Валеологія: під ред. В.І.Бобріцької. - Полтава: 2000.-Ч.1, Розділ 4. Додаткова 2. Косованова Л.М. , Мельникова М.М., Айзман Р.І. Скринінг-діагностика здоров'я школярів і студентів. Навчально-методичний посібник. - Новосибірськ, 2003; 3.Вайнер Е.Н., Волинська Е.В. Валеологія: Навчальний практикум. - М .: 2002 4. Медико - біологічні основи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека