Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Тести та завдання для самоконтролю

18-1. Зробіть психологічний аналіз проблеми самопожертви військовослужбовця своїм життям в екстремальних умовах бойової діяльності і явища порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями в повсякденних умовах військової служби.

18-2. Яка з нижченаведених причин порушення вимог військової дисципліни і статутних правил взаємин між військовослужбовцями є провідною? Обґрунтуйте власне розуміння цієї проблеми:

а) соціально-історичні (наслідки культу особи Сталіна; складна соціально-економічна ситуація у суспільстві; негаразди у родинах; несприятливі у»мови соціалізації молоді у суспільстві; недоліки у навчально-виховному процесі у різних освітньо-виховних закладах; неузгодженість між рівнем отримання освіти і вихованістю молодої людини; поширеність серед молоді таких неґативних явищ, як наркоманія, алкоголізм, токсикоманія, проституція; недосконалість системи забезпечення соціальної справедливості у суспільстві та ін.);

б) соціально-психологічні (це такі найрізноманітніші негативні соціально-психологічні явища у військових підрозділах, як почуття неправдивого колективу, викривлене розуміння поняття «військового товариства», схильність до кругової поруки, викривлена громадська думка щодо «закономірності» порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями у військовому середовищі, хибні традиції та ін.);

в) індивідуально-психічні (психологічна схильність, а іноді, нажаль, готовність окремих військовослужбовців до позитивного або конформного сприйняття порушень вимог військової дисципліни і статутних правил взаємин між військовослужбовцями, яка формується на основі таких п'ятьох її компонентів, як пізнавального, емоційно-оцінного, мотиваційного, настановного і виконавчого; світоглядні, характерологічні і фізіологічні особливості).


18-3. Зробіть психологічний аналіз змісту готовності окремих військовослужбовців до певної поведінки і реакції на порушення статутних правил взаємин до них:

1) активні пристосуванці;

2) пасивні пристосуванці;

3) військовослужбовці, схильні до конфліктної поведінки;'

4) військовослужбовці, які вкрай складно переносять відрив від близьких і дому, емоційно вразливі, нервово-психічні нестійкі.

18-4. Зробіть психологічний аналіз основних хибних традицій у військовому середовищі, які підштовхують військовослужбовців до порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями.

18-5. Схарактеризуйте порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями з точки зору менталітету різних народів.

18-6. Схарактеризуйте найхарактерніші форми порушення статутних правил взаємин військовослужбовцями різних періодів служби.

18-7. Розкрийте взаємозв язок між хибними традиціями у військовому середовищі (стійка внутрішньогрупова диференціація ролей і статусу військовослужбовців у поєднанні з неґативним лідерством, жорстка ієрархізація мікросоціальних груп за ознаками періодів служби, земляцтва та інших антисуспільних інтересів, наявність брутальних форм примусу молодих воїнів до виконання незаконних і антиморальних вимог інших військовослужбовців, наявність неґативних ритуалів та ін.) і суїцидальною поведінкою військовослужбовців у військовому середовищі.

18-8. Зробіть психологічний аналіз соціально-психологічних показників порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями, які створюють псевдосистему їхньої самоорганізації, існування і живучості:

1) стале продукування мікрогруп негативної спрямованості за періодами служби, земляцтвом, реґіонами та певними анти-суспіпьними інтересами;

2) негласне існування вказівок, норм і правил щодо поведінки, спілкування і діяльності воїнів різних періодів служби та поступове їх насадження у найбрутальнішій формі серед воїнів першого періоду, служби;

3) систематичне і послідовне культивування основних форм порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями та їх поступовий перехід у розряд передкримінальних і кримінальних правопорушень;

4) намагання певної категорії командирів (начальників) приховувати факти порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями акцентуванням і надмірним підкресленням недоліків молодих солдат;

5) заохочення командирами (начальниками) групового тиску на особистість військовослужбовця, примушення їх діяти за правилами і нормами хибних колективних традицій;

6) формування викривленої громадської думки в колективі про порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями та її підтримка;

7) здійснення психологічного тиску на певних військовослужбовців, примушення їх чинити певні провини, у тому числі й антисуспільні, всупереч їхній волі і бажанням;

8) створення незаконних і незаслужених привілеїв для певної категорії військовослужбовців, активна їх підтримка і культивування неформальними лідерами і командирами та ін.
Примечание:

Ниже приведен список психологических методик и тестов, которые рекомендуется использовать в практической работе военных психологов с личным составам и воинскими подразделениями.

Приведенные тесты широко известны психологам и легко могут быть найдены во многих сборниках профессиональных тестов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тести та завдання для самоконтролю"
 1. Тести та завдання для самоконтролю
  1-1. Науково обґрунтуйте основні умови становлення психіки особистості. Основними умовами становлення психіки особистості є: 1) людське суспільство; 2) активна трудова діяльність (гра, учіння, праця); 3) розвиток мови, абстрактного мислення й свідомості; 4) високоорганізовані, нормально функціонуючі мозок та нервова система. 1 -2. Яка з нижчєперелічених форм вияву психіки людини
 2. Тести та завдання для самоконтролю
  2-1. Автоконтрольний блок. Особистість - це___ '__ індивід, що з огляду на соціальнозначущі___ , які визначають його та діяльність. розглядається соціалізований власти6осилі поведінку 2-2. Зробіть соціально-психологічний аналіз основних психічних рис особистості: - ступінь сформованості психічних властивостей та якостей; - свідомість, самосвідомість та
 3. Тести та завдання для самоконтролю
  3-1. Автоконтрольний блок. Психічні властивості -це індивідуально- ___ , що дають змогу___ воїнів, їхні вчинки і мотиви діяльності. розрізняти знати психічні особлибості знати 3-2. Зробіть наукове обґрунтування поданої нижче дефініції «спрямованість особистості» як провідної психічної властивості особистості військовослужбовця. Спрямованість особистості - це система
 4. Тести та завдання для самоконтролю
  для поглиблення знань. а) зоровий аналізатор {foto24} б) слуховий аналізатор {foto25} в) тактильний аналізатор {foto26} 4-5. Як відомо, І.М. Сеченов визначав пам'ять як наріжний камінь психічного розвитку людини. Зробіть психологічне обґрунтування цього положення. 4-6. Чому американський психолог Дж. Мілер назвав число 7 магічним? 4-7. Визначте основні види
 5. Тести та завдання для самоконтролю
  5-1. Автоконтрольний блок. ___Психічний стан - це___ особистістю ситуації в психічної діяльності, що виражається в поведінки та переживання на певному___ .
 6. Тести та завдання для самоконтролю
  6-1. Який із нижчєперелічених компонентів психічних утворень є «зайвим»? а)знання; 6) навички; в) вміння; г) психічні процеси. 6-2. Зробіть психологічний аналіз нижчевказаних основних властивостей знань: а) глибина; б) гнучкість; в) дієвість; г) міцність. 6-3. Виділіть найістотніші риси визначення нижчевикладених рівнів знань: а) знання-ознайомлення;
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  тести інтелекту; - тести креативності; - тести досягнень; - критеріально орієнтовані тести; - особистісні тести
 8. Тести та завдання для самоконтролю
  8-1. Яка з нижчєперелічених концепцій малої групи не належить до іноземних психологічних концепцій групи? а) теорія поля; б) інтеракціоністська концепція; в) теорія систем; г) соціометрична концепція; д) психоаналітична орієнтація; е) загальнопсихологічний підх|д; є) емпірично-статистичний напрям; ж) формально-модельний підхід; з) теорія підкріплення; і)
 9. Тести та завдання для самоконтролю
  9-1. Яке з нижчезазначєних положень не використовується в соціометричному опитуванні? а) діагностика міжособистісних і міжгрупових стосунків з метою їх зміни, поліпшення та вдосконалення; б) вивчення типології соціальної поведінки воїнів в умовах групової діяльності; в) оцінки соціально-психологічної сумісності членів військового підрозділу; г) визначення статусу членів певного
 10. Тести та завдання для самоконтролю
  10-1. Автоконтрольний блок. Спілкування - це процес контактів між ___, який дає змогу___перебіг сумісної___ за рахунок___ індивідуальних дій, розподілу або здійснити цілеспрямований вплив на формування окремих осіб. Людям Змінити Налагодження Функцій Діяльності Погодження 10-2. Яка з нижче вказаних властивостей не належить до структури спілкування?
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека