Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Тести та завдання для самоконтролю

15-1. Автоконтрольний блок.

Психологічна робота виступає як частина морально-психологічного бойових дій і на формування, підтримання і моральних, психічних, психофізіологічних, фізичних і військовослужбовців, які необхідні для ефективного ними бойових завдань.

складова

забезпечення

спрямована

відновлення

якостей

станів

виконання15-2. Яке з нижченаведених визначень не належить до психологічної корекції?

а) психологічна корекція в бойовій обстановці передбачає виявлення, оцінку і зміну психологічних умов дій, які здійснюються в цей момент;

б) психологічна корекція полягає в прогнозуванні психологічного змісту майбутньої бойової діяльності, передбаченні його психологічних наслідків і закладанні оптимальних психологічних умов її здійснення.15-3. Яка з нижчеперелічених груп не належить до активних методів соціально-психологічного тренінгу?

Бойові психічні травми - це психічні, порушений, які ведуть до часткової або повної бойової військовослужбовців у результаті впливу бойової обстановки, що психіку військовослужбовця, та умов військової служби під час бойових дій, а також після їх закінчення.

розлади

захворювання

втрати

здатність

факторів

травмують

ведення

15-4. Яке з нижченаведених положень не належить до психологічної допомоги?

а) психічне;

б) психологічне;

в) організаційне;

г) медичне;

д) правильної відповіді немає;

е) всі відповіді правильні.

15-5. Зробіть психологічне обґрунтування основних принципів психологічної допомоги у подоланні відстрочених реакцій на травматичний стрес (за Р Скерфілд):

- встановлення довірливих взаємин між пацієнтом і психотерапевтом;

- ознайомлення пацієнта з необхідною інформацією про процес подолання посттравматичного стресу;

- контроль за станом пацієнта;

- редукція підвищеного напруження;

- повертання до повторних переживань, що мають відношення до психічної травми;

- інтеграція травматичного досвіду.

- схильність у цивільному житті до девіантної поведінки (джерело небезпеки - шкідливі для життя та здоров'я звички, набуті в допризовний період);

- слабка розвиненість у юнаків позитивної мотивації на збереження та забезпечення особистого життя (джерело небезпеки - неправильне уявлення про цінності життя та здоров'я в юнацькому віці).


З цього видно, що попередження та усунення суїцидальних дій серед військовослужбовців є складною соціально-психологічною проблемою, тому вона не має простого та швидкого вирішення. У цьому мають бути задіяні всі соціальні верстви суспільства, визначені та затверджені соціальні програми, залучені необхідні кошти на їх виконання.

Таким чином, профілактична робота щодо суїциду у військовій частині за своїм змістом і організацією має об'єднувати заходи соціального, психологічного, медичного, правового і педагогічного характеру, бути безперервною, послідовною і системною та проводитися за участю всіх посадових осіб військової частини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тести та завдання для самоконтролю"
 1. Тести та завдання для самоконтролю
  1-1. Науково обґрунтуйте основні умови становлення психіки особистості. Основними умовами становлення психіки особистості є: 1) людське суспільство; 2) активна трудова діяльність (гра, учіння, праця); 3) розвиток мови, абстрактного мислення й свідомості; 4) високоорганізовані, нормально функціонуючі мозок та нервова система. 1 -2. Яка з нижчєперелічених форм вияву психіки людини
 2. Тести та завдання для самоконтролю
  2-1. Автоконтрольний блок. Особистість - це___ '__ індивід, що з огляду на соціальнозначущі___ , які визначають його та діяльність. розглядається соціалізований власти6осилі поведінку 2-2. Зробіть соціально-психологічний аналіз основних психічних рис особистості: - ступінь сформованості психічних властивостей та якостей; - свідомість, самосвідомість та
 3. Тести та завдання для самоконтролю
  3-1. Автоконтрольний блок. Психічні властивості -це індивідуально- ___ , що дають змогу___ воїнів, їхні вчинки і мотиви діяльності. розрізняти знати психічні особлибості знати 3-2. Зробіть наукове обґрунтування поданої нижче дефініції «спрямованість особистості» як провідної психічної властивості особистості військовослужбовця. Спрямованість особистості - це система
 4. Тести та завдання для самоконтролю
  4-1. Зробіть порівняльний аналіз сутності, схожості та відмінності відчуття й сприймання. 4-2. У чому полягає фізіологічна основа відчуттів і сприймань? 4-3. Яка з нижчєперелічених закономірностей відчуття є «зайвою» ? а) абсолютна чутливість органів чуття; б) межа відчуття; в) адаптація; г) сенсибілізація; д) амбівалентність. 4-4. Блок для поглиблення знань. а)
 5. Тести та завдання для самоконтролю
  5-1. Автоконтрольний блок. ___Психічний стан - це___ особистістю ситуації в психічної діяльності, що виражається в поведінки та переживання на певному___ .
 6. Тести та завдання для самоконтролю
  6-1. Який із нижчєперелічених компонентів психічних утворень є «зайвим»? а)знання; 6) навички; в) вміння; г) психічні процеси. 6-2. Зробіть психологічний аналіз нижчевказаних основних властивостей знань: а) глибина; б) гнучкість; в) дієвість; г) міцність. 6-3. Виділіть найістотніші риси визначення нижчевикладених рівнів знань: а) знання-ознайомлення;
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  7-1. Автоконтрольний блок. Методологія - це___ принципів і засобів___ та___ теоретичної та практичної___ , а також про цю систему. діяльності система побудови організації наука 7-2. Автоконтрольний блок. Предметом___ ВІЙСЬКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОГО___ є ЙОГО , а результатом -___ правил і рекомендацій щодо його здійснення. Методологія Дослідження Процес Система
 8. Тести та завдання для самоконтролю
  8-1. Яка з нижчєперелічених концепцій малої групи не належить до іноземних психологічних концепцій групи? а) теорія поля; б) інтеракціоністська концепція; в) теорія систем; г) соціометрична концепція; д) психоаналітична орієнтація; е) загальнопсихологічний підх|д; є) емпірично-статистичний напрям; ж) формально-модельний підхід; з) теорія підкріплення; і)
 9. Тести та завдання для самоконтролю
  9-1. Яке з нижчезазначєних положень не використовується в соціометричному опитуванні? а) діагностика міжособистісних і міжгрупових стосунків з метою їх зміни, поліпшення та вдосконалення; б) вивчення типології соціальної поведінки воїнів в умовах групової діяльності; в) оцінки соціально-психологічної сумісності членів військового підрозділу; г) визначення статусу членів певного
 10. Тести та завдання для самоконтролю
  10-1. Автоконтрольний блок. Спілкування - це процес контактів між ___, який дає змогу___перебіг сумісної___ за рахунок___ індивідуальних дій, розподілу або здійснити цілеспрямований вплив на формування окремих осіб. Людям Змінити Налагодження Функцій Діяльності Погодження 10-2. Яка з нижче вказаних властивостей не належить до структури спілкування?
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека