Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Тести та завдання для самоконтролю

11-1. Автоконтрольний блок.

Тезаурус - єдина cucmeма значень, прийнята всіма членами процесу

11-2. Який із нижческазаних елементів не належить до структурних компонентів спілкування?

а) предмет спілкування;

б) потреба у спілкуванні;

в) комунікативні мотиви;

г) дія спілкування;

д) завдання спілкування;

е) засоби спілкування; є) продукт спілкування;

ж) результат спілкування.

групи, учасниками конкретного комунікативного11-4. Яка з нижчеперелічених груп методів не належить до активних методів СПТ?

а) лекції, семінари, бесіди соціально-психологічної тематики тощо;

б) групові дискусії, розбір помилок з практики спілкування, аналіз ситуації морального вибору тощо;

в) рольові ігри, тренінг соціальної перцепції, поведінковий тренінг, невербальна психогімнастика, контргра тощо;

г) групові дискусії, розбір помилок з практики спілкування, аналіз ситуації морального вибору, рольові ігри, тренінг соціальної перцепції, поведінковий тренінг, невербальна психогімнастика, контргра тощо;

д) правильної відповіді немає.

11-5. Схарактеризуйте застосування фасціації у процесі здійснення СПТ.

11-6. Схарактеризуйте основні вимоги та правила воїнського етикету.

- залучення до розв'язання конфліктів авторитетних воїнів;

- уникання упередженості під час вивчення конфліктів;

- всебічне вивчення передумов, причин та умов виникнення конфлікту;

- об'єктивний аналіз поведінки учасників конфлікту, врахування їхніх психічних станів;

- спрямування опонентів на конструктивний пошук виходу з конфлікту;

- врахування індивідуально-психічних особливостей конфліктарів, і насамперед тих, які можуть посилити конфлікт;

- старанний аналіз інформації, яка стосується динаміки розвитку та розгортання конфлікту;

- конфіденційність інформації щодо конкретного конфлікту;

- вміле використання впливу військового колективу на розв'язання конфлікту;

- індивідуальна психологічна допомога воїнам, які вийшли з конфлікту, корекція їхніх дій.
контроль та допомога.

Таким чином, командирові слід усвідомити, що не існує готового рецепту розв'язання міжособистісних конфліктів. Життєва мудрість тут полягає в тому, щоб адекватно використовувати вищенаведені стилі та методики розв'язання конфліктів із врахуванням конкретних обставин. Найоптимальніший підхід визначається конкретною ситуацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тести та завдання для самоконтролю"
 1. Тести та завдання для самоконтролю
  1-1. Науково обґрунтуйте основні умови становлення психіки особистості. Основними умовами становлення психіки особистості є: 1) людське суспільство; 2) активна трудова діяльність (гра, учіння, праця); 3) розвиток мови, абстрактного мислення й свідомості; 4) високоорганізовані, нормально функціонуючі мозок та нервова система. 1 -2. Яка з нижчєперелічених форм вияву психіки людини
 2. Тести та завдання для самоконтролю
  2-1. Автоконтрольний блок. Особистість - це___ '__ індивід, що з огляду на соціальнозначущі___ , які визначають його та діяльність. розглядається соціалізований власти6осилі поведінку 2-2. Зробіть соціально-психологічний аналіз основних психічних рис особистості: - ступінь сформованості психічних властивостей та якостей; - свідомість, самосвідомість та
 3. Тести та завдання для самоконтролю
  3-1. Автоконтрольний блок. Психічні властивості -це індивідуально- ___ , що дають змогу___ воїнів, їхні вчинки і мотиви діяльності. розрізняти знати психічні особлибості знати 3-2. Зробіть наукове обґрунтування поданої нижче дефініції «спрямованість особистості» як провідної психічної властивості особистості військовослужбовця. Спрямованість особистості - це система
 4. Тести та завдання для самоконтролю
  4-1. Зробіть порівняльний аналіз сутності, схожості та відмінності відчуття й сприймання. 4-2. У чому полягає фізіологічна основа відчуттів і сприймань? 4-3. Яка з нижчєперелічених закономірностей відчуття є «зайвою» ? а) абсолютна чутливість органів чуття; б) межа відчуття; в) адаптація; г) сенсибілізація; д) амбівалентність. 4-4. Блок для поглиблення знань. а)
 5. Тести та завдання для самоконтролю
  5-1. Автоконтрольний блок. ___Психічний стан - це___ особистістю ситуації в психічної діяльності, що виражається в поведінки та переживання на певному___ .
 6. Тести та завдання для самоконтролю
  6-1. Який із нижчєперелічених компонентів психічних утворень є «зайвим»? а)знання; 6) навички; в) вміння; г) психічні процеси. 6-2. Зробіть психологічний аналіз нижчевказаних основних властивостей знань: а) глибина; б) гнучкість; в) дієвість; г) міцність. 6-3. Виділіть найістотніші риси визначення нижчевикладених рівнів знань: а) знання-ознайомлення;
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  7-1. Автоконтрольний блок. Методологія - це___ принципів і засобів___ та___ теоретичної та практичної___ , а також про цю систему. діяльності система побудови організації наука 7-2. Автоконтрольний блок. Предметом___ ВІЙСЬКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОГО___ є ЙОГО , а результатом -___ правил і рекомендацій щодо його здійснення. Методологія Дослідження Процес Система
 8. Тести та завдання для самоконтролю
  8-1. Яка з нижчєперелічених концепцій малої групи не належить до іноземних психологічних концепцій групи? а) теорія поля; б) інтеракціоністська концепція; в) теорія систем; г) соціометрична концепція; д) психоаналітична орієнтація; е) загальнопсихологічний підх|д; є) емпірично-статистичний напрям; ж) формально-модельний підхід; з) теорія підкріплення; і)
 9. Тести та завдання для самоконтролю
  9-1. Яке з нижчезазначєних положень не використовується в соціометричному опитуванні? а) діагностика міжособистісних і міжгрупових стосунків з метою їх зміни, поліпшення та вдосконалення; б) вивчення типології соціальної поведінки воїнів в умовах групової діяльності; в) оцінки соціально-психологічної сумісності членів військового підрозділу; г) визначення статусу членів певного
 10. Тести та завдання для самоконтролю
  10-1. Автоконтрольний блок. Спілкування - це процес контактів між ___, який дає змогу___перебіг сумісної___ за рахунок___ індивідуальних дій, розподілу або здійснити цілеспрямований вплив на формування окремих осіб. Людям Змінити Налагодження Функцій Діяльності Погодження 10-2. Яка з нижче вказаних властивостей не належить до структури спілкування?
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека