Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Тести та завдання для самоконтролю

7-1. Автоконтрольний блок.

Методологія - це___ принципів і засобів___ та___ теоретичної та практичної___ , а також про цю систему.

діяльності

система

побудови

організації

наука

7-2. Автоконтрольний блок.

Предметом___ ВІЙСЬКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОГО___ є ЙОГО , а результатом -___ правил і рекомендацій щодо його здійснення.

Методологія

Дослідження

Процес

Система

7-3. Автоконтрольний блок.

Методику військово-психологічного дослідження можна визначити

як___ прийомів та засобів___ , порядок їх й інтерпретації___ результатів.

Отриманих

вивчення

сукупність

використання

7-4. Який із нижчевикладених елементів методики військово-психологічного дослідження є «зайвим»?

а) концепція, на основі якої будується методика;

б) психологічні явища, що досліджуються, їхні ознаки, параметри;

в) зв'язки та залежності між психологічними явищами, що вивчаються;

г) методи, що використовуються;

д) процедура і технологія військово-психологічного дослідження;

е) порядок використання методів і методичних прийомів;

є) послідовність і техніка узагальнення результатів дослідження;

ж) склад, роль та місце дослідників у процесі дослідження.
7-5. Впишіть ознаки змісту основних етапів військово-психологічного дослідження:

підготовка, що передбачає __ формулювання___ дослідження; виділення і визначення; розроблення___ ; визначення емпіричних для верифікації сформульованих гіпотез; вибір___ і техніки дослідження; розроблення дослідження; реалізація, що означає пошук даних із застосуванням обраних , збір результатів дослідження та попередній їх ; їхнє обґрунтування; остаточний результатів дослідження; формулювання та рекомендацій; впровадження, тобто можливостей і сфери

сформульованих рекомендацій і висновків, які___ військово-педагогічної і морально-психологічної практики,___ у військову практику.7-6. Зробіть методологічний аналіз основних змінних у військово-психологічному дослідженні.

Змінні - це чинники, що набувають різних значень у досліджуваній галузі. їх можна класифікувати на основі зв'язків і залежностей причинного характеру. На підставі цього критерію виділяють: залежні, незалежні та незалежні опосередковані змінні.

Залежні змінні - це різні соціально-психологічні й психічні явища, що зазнають впливу інших явищ.

Незалежні змінні - це явища, що мають безпосередній вплив на виникнення і вияв інших соціально-психологічних і психічних явищ, які визначаються як залежні змінні.


Незалежні опосередковані змінні - це внутрішні та зовнішні явища, за участі яких відбувається вплив незалежних змінних на залежні.7-7. В якій групі вказані основні методи емпіричного військово-психологічного дослідження?

а) спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціометрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик;

б) спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціометрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, моделювання, реконструювання і типологізація;

в) соціометричне вимірювання, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, моделювання, реконструювання, узагальнення досвіду, лабораторні роботи;

г) правильної відповіді немає.7-8. За функціональною ознакою тестів щодо предмета дослідження розрізняють різні види тестів. Які ознаки взяті для класифікації нижченазваних видів тесту?

- тести інтелекту;

- тести креативності;

- тести досягнень;

- критеріально орієнтовані тести;

- особистісні тести тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тести та завдання для самоконтролю"
 1. Тести та завдання для самоконтролю
  1-1. Науково обґрунтуйте основні умови становлення психіки особистості. Основними умовами становлення психіки особистості є: 1) людське суспільство; 2) активна трудова діяльність (гра, учіння, праця); 3) розвиток мови, абстрактного мислення й свідомості; 4) високоорганізовані, нормально функціонуючі мозок та нервова система. 1 -2. Яка з нижчєперелічених форм вияву психіки людини
 2. Тести та завдання для самоконтролю
  2-1. Автоконтрольний блок. Особистість - це___ '__ індивід, що з огляду на соціальнозначущі___ , які визначають його та діяльність. розглядається соціалізований власти6осилі поведінку 2-2. Зробіть соціально-психологічний аналіз основних психічних рис особистості: - ступінь сформованості психічних властивостей та якостей; - свідомість, самосвідомість та
 3. Тести та завдання для самоконтролю
  3-1. Автоконтрольний блок. Психічні властивості -це індивідуально- ___ , що дають змогу___ воїнів, їхні вчинки і мотиви діяльності. розрізняти знати психічні особлибості знати 3-2. Зробіть наукове обґрунтування поданої нижче дефініції «спрямованість особистості» як провідної психічної властивості особистості військовослужбовця. Спрямованість особистості - це система
 4. Тести та завдання для самоконтролю
  4-1. Зробіть порівняльний аналіз сутності, схожості та відмінності відчуття й сприймання. 4-2. У чому полягає фізіологічна основа відчуттів і сприймань? 4-3. Яка з нижчєперелічених закономірностей відчуття є «зайвою» ? а) абсолютна чутливість органів чуття; б) межа відчуття; в) адаптація; г) сенсибілізація; д) амбівалентність. 4-4. Блок для поглиблення знань. а)
 5. Тести та завдання для самоконтролю
  5-1. Автоконтрольний блок. ___Психічний стан - це___ особистістю ситуації в психічної діяльності, що виражається в поведінки та переживання на певному___ .
 6. Тести та завдання для самоконтролю
  6-1. Який із нижчєперелічених компонентів психічних утворень є «зайвим»? а)знання; 6) навички; в) вміння; г) психічні процеси. 6-2. Зробіть психологічний аналіз нижчевказаних основних властивостей знань: а) глибина; б) гнучкість; в) дієвість; г) міцність. 6-3. Виділіть найістотніші риси визначення нижчевикладених рівнів знань: а) знання-ознайомлення;
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  8-1. Яка з нижчєперелічених концепцій малої групи не належить до іноземних психологічних концепцій групи? а) теорія поля; б) інтеракціоністська концепція; в) теорія систем; г) соціометрична концепція; д) психоаналітична орієнтація; е) загальнопсихологічний підх|д; є) емпірично-статистичний напрям; ж) формально-модельний підхід; з) теорія підкріплення; і)
 8. Тести та завдання для самоконтролю
  9-1. Яке з нижчезазначєних положень не використовується в соціометричному опитуванні? а) діагностика міжособистісних і міжгрупових стосунків з метою їх зміни, поліпшення та вдосконалення; б) вивчення типології соціальної поведінки воїнів в умовах групової діяльності; в) оцінки соціально-психологічної сумісності членів військового підрозділу; г) визначення статусу членів певного
 9. Тести та завдання для самоконтролю
  10-1. Автоконтрольний блок. Спілкування - це процес контактів між ___, який дає змогу___перебіг сумісної___ за рахунок___ індивідуальних дій, розподілу або здійснити цілеспрямований вплив на формування окремих осіб. Людям Змінити Налагодження Функцій Діяльності Погодження 10-2. Яка з нижче вказаних властивостей не належить до структури спілкування?
 10. Тести та завдання для самоконтролю
  11-1. Автоконтрольний блок. Тезаурус - єдина cucmeма значень, прийнята всіма членами процесу 11-2. Який із нижческазаних елементів не належить до структурних компонентів спілкування? а) предмет спілкування; б) потреба у спілкуванні; в) комунікативні мотиви; г) дія спілкування; д) завдання спілкування; е) засоби спілкування; є) продукт спілкування; ж) результат
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека