ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Тести та завдання для самоконтролю

4-1. Зробіть порівняльний аналіз сутності, схожості та відмінності відчуття й сприймання.4-2. У чому полягає фізіологічна основа відчуттів і сприймань?4-3. Яка з нижчєперелічених закономірностей відчуття є «зайвою» ?

а) абсолютна чутливість органів чуття;

б) межа відчуття;

в) адаптація;

г) сенсибілізація;

д) амбівалентність.

4-4. Блок для поглиблення знань.

а) зоровий аналізатор

б) слуховий аналізатор

в) тактильний аналізатор4-5. Як відомо, І.М. Сеченов визначав пам'ять як наріжний камінь психічного розвитку людини. Зробіть психологічне обґрунтування цього положення.

4-6. Чому американський психолог Дж. Мілер назвав число 7 магічним?

4-7. Визначте основні види пам'яті та їх особливості.

4-8. Зробіть психологічний аналіз основних етапів логічного запам'ятовування:

а) усвідомлення мети запам'ятовування;

б) розуміння смислу матеріалу, що запам'ятовується;

в) аналіз матеріалу;

г) виокремлення найбільш суттєвих думок; д) узагальнення;

е) запам'ятовування узагальненого матеріалу.

4-9. Автоконтрольний блок.

Мислення - це___ ,_____ , абстрактне, узагальнене

явищ навколишнього світу, їх

та наявних між ними зв'язків, здійснюване через

(аналізу й синтезу, порівняння й розрізнення, суджень

і умовиводів, абстракції, узагальнення та ін.).

пізнання суті опосередковане розуллобих операцій

4-10. Яка з нижчеперелічених розумових операцій є «зайвою»?

а) аналіз;

б) ілюзія;

в) синтез;

г) порівняння;

д) узагальнення;

е) абстракція;

є) конкретизація.

4-11. Зробіть порівняльний аналіз нижчеперелічених основних форм мислення:

а) поняття;

б) судження;

в) умовивід.


4-12. Види мовлення та їх особливості.

4-13. Зробіть аналіз основних функцій мовлення.

4-14. Автоконтрольний блок.

Емоції - це психічне___ у формі безпосереднього неупередженого __ життєвого змісту явищ і ситуацій, зумовленого ___ їх об'єктивних до потреб суб'єкта.

Відношенням

Переживанням

Властивостей

Відображення4-15. Яка з нижчевикладених характеристик не належить до почуттів?

а) невичерпність форм існування і вияву;

б) тісний зв'язок із практичною діяльністю;

в) не завжди чітке усвідомлення пережитого;

г) залежність від психофізіологічних особливостей воїна;

д) суперечності різних переживань (амбівалентність);

е) велика сила дії на навколишніх; є) сенситивність;

ж) пластичність;

з) фазовість.

4-16. Компоненти вольового акту військовослужбовця.

4-17. Характеристика основних вольових якостей військовослужбовця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тести та завдання для самоконтролю"
 1. Тести та завдання для самоконтролю
  1-1. Науково обґрунтуйте основні умови становлення психіки особистості. Основними умовами становлення психіки особистості є: 1) людське суспільство; 2) активна трудова діяльність (гра, учіння, праця); 3) розвиток мови, абстрактного мислення й свідомості; 4) високоорганізовані, нормально функціонуючі мозок та нервова система. 1 -2. Яка з нижчєперелічених форм вияву психіки людини
 2. Тести та завдання для самоконтролю
  2-1. Автоконтрольний блок. Особистість - це______ '__ індивід, що з огляду на соціальнозначущі____ , які визначають його та діяльність. розглядається соціалізований власти6осилі поведінку 2-2. Зробіть соціально-психологічний аналіз основних психічних рис особистості: - ступінь сформованості психічних властивостей та якостей; - свідомість, самосвідомість та
 3. Тести та завдання для самоконтролю
  3-1. Автоконтрольний блок. Психічні властивості -це індивідуально- _____ , що дають змогу______ воїнів, їхні вчинки і мотиви діяльності. розрізняти знати психічні особлибості знати 3-2. Зробіть наукове обґрунтування поданої нижче дефініції «спрямованість особистості» як провідної психічної властивості особистості військовослужбовця. Спрямованість особистості - це система
 4. Тести та завдання для самоконтролю
  5-1. Автоконтрольний блок. _____Психічний стан - це______ особистістю ситуації в психічної діяльності, що виражається в поведінки та переживання на певному____ .
 5. Тести та завдання для самоконтролю
  6-1. Який із нижчєперелічених компонентів психічних утворень є «зайвим»? а)знання; 6) навички; в) вміння; г) психічні процеси. 6-2. Зробіть психологічний аналіз нижчевказаних основних властивостей знань: а) глибина; б) гнучкість; в) дієвість; г) міцність. 6-3. Виділіть найістотніші риси визначення нижчевикладених рівнів знань: а) знання-ознайомлення;
 6. Тести та завдання для самоконтролю
  7-1. Автоконтрольний блок. Методологія - це___ принципів і засобів___ та___ теоретичної та практичної___ , а також про цю систему. діяльності система побудови організації наука 7-2. Автоконтрольний блок. Предметом___ ВІЙСЬКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОГО____ є ЙОГО , а результатом -____ правил і рекомендацій щодо його здійснення. Методологія Дослідження Процес Система
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  8-1. Яка з нижчєперелічених концепцій малої групи не належить до іноземних психологічних концепцій групи? а) теорія поля; б) інтеракціоністська концепція; в) теорія систем; г) соціометрична концепція; д) психоаналітична орієнтація; е) загальнопсихологічний підх|д; є) емпірично-статистичний напрям; ж) формально-модельний підхід; з) теорія підкріплення; і)
 8. Тести та завдання для самоконтролю
  9-1. Яке з нижчезазначєних положень не використовується в соціометричному опитуванні? а) діагностика міжособистісних і міжгрупових стосунків з метою їх зміни, поліпшення та вдосконалення; б) вивчення типології соціальної поведінки воїнів в умовах групової діяльності; в) оцінки соціально-психологічної сумісності членів військового підрозділу; г) визначення статусу членів певного
 9. Тести та завдання для самоконтролю
  10-1. Автоконтрольний блок. Спілкування - це процес контактів між ________, який дає змогу________перебіг сумісної_______ за рахунок______ індивідуальних дій, розподілу або здійснити цілеспрямований вплив на формування окремих осіб. Людям Змінити Налагодження Функцій Діяльності Погодження 10-2. Яка з нижче вказаних властивостей не належить до структури спілкування?
 10. Тести та завдання для самоконтролю
  11-1. Автоконтрольний блок. Тезаурус - єдина cucmeма значень, прийнята всіма членами процесу 11-2. Який із нижческазаних елементів не належить до структурних компонентів спілкування? а) предмет спілкування; б) потреба у спілкуванні; в) комунікативні мотиви; г) дія спілкування; д) завдання спілкування; е) засоби спілкування; є) продукт спілкування; ж) результат
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека