ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Тести та завдання для самоконтролю

3-1. Автоконтрольний блок.

Психічні властивості -це індивідуально-

_____ , що дають змогу______ воїнів,

їхні вчинки і мотиви діяльності.

розрізняти

знати

психічні особлибості знати

3-2. Зробіть наукове обґрунтування поданої нижче дефініції «спрямованість особистості» як провідної психічної властивості особистості військовослужбовця.

Спрямованість особистості - це система спонукань і ціннісних орієнтацій, яка визначає вибіркове ставлення та активну поведінку воїна, тобто спрямованість, по суті, це стійка система мотивів, яка спрямовує життєдіяльність особистості.

3-3. Яка з нижчеперелічених основних характеристик спрямованості особистості є «зайвою» ?

а) інтенсивність;

б) стійкість;

в) широта;

г) певний рівень;

д) міцність.

3-4. Яка з нижчєперелічених основних змістовних складових спрямованості особистості є «зайвою» ?

а) потреби;

б) мотиви;

в) інтереси;

г) переконання;

д) світогляд;

е) кругозір.

3-5. Автоконтрольний блок.

Темперамент - сукупність найбільш____ індивідуально-психічних ____ воїна, які виявляються в____ його поведінки й____ .

особливостей діяльності

стійких

динаміці

3-6. Яка з перелічених нижче основних властивостей темпераменту є «зайвою» ?

а) сенситивність (чутливість);

б) реактивність;

в) активність;

г) темп реакції;

д) емпативність;

е) пластичність - ригідність;

ж) екстраверсія - інтроверсія.

3-7. Зробіть психологічний аналіз основних функцій темпераменту.

а) регуляція динаміки психічної діяльності;

б) пристосувальна;

в) енергетична.

3-8. Автоконтрольний блок.

Характер, який визначає особистості та

до навколишнього середовища, праці,

і самого себе, її

ставлення інилих людей иобедінку

3-9. За І.П. Павловим, фізіологічну основу характеру становить сума стійких тимчасових нервових зв'язків.
Зробіть психологічне обґрунтування цього положення.

3-10. Яка з нижчєперелічених властивостей характеру особистості є «зайвою» ?

а) ступінь глибини;

б) цілісність;

в) рівень прискіпливості;

г) цілеспрямованість;

д) ступінь стійкості;

е) активність;

ж) сила характеру.

3-11. Визначте причини індивідуальних особливостей характеру.

3-12. Автоконтрольний блок.

Здібності - це індивідуально-психічних __ воїна, які забезпечують____ у військовій діяльності,___ оволодіння нею.

особливостей

успіх

Легкість і швидкість

сукупність

3-13. Зробіть аналіз природи людських здібностей та їх видів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тести та завдання для самоконтролю"
 1. Тести та завдання для самоконтролю
  1-1. Науково обґрунтуйте основні умови становлення психіки особистості. Основними умовами становлення психіки особистості є: 1) людське суспільство; 2) активна трудова діяльність (гра, учіння, праця); 3) розвиток мови, абстрактного мислення й свідомості; 4) високоорганізовані, нормально функціонуючі мозок та нервова система. 1 -2. Яка з нижчєперелічених форм вияву психіки людини
 2. Тести та завдання для самоконтролю
  2-1. Автоконтрольний блок. Особистість - це______ '__ індивід, що з огляду на соціальнозначущі____ , які визначають його та діяльність. розглядається соціалізований власти6осилі поведінку 2-2. Зробіть соціально-психологічний аналіз основних психічних рис особистості: - ступінь сформованості психічних властивостей та якостей; - свідомість, самосвідомість та
 3. Тести та завдання для самоконтролю
  4-1. Зробіть порівняльний аналіз сутності, схожості та відмінності відчуття й сприймання. 4-2. У чому полягає фізіологічна основа відчуттів і сприймань? 4-3. Яка з нижчєперелічених закономірностей відчуття є «зайвою» ? а) абсолютна чутливість органів чуття; б) межа відчуття; в) адаптація; г) сенсибілізація; д) амбівалентність. 4-4. Блок для поглиблення знань. а)
 4. Тести та завдання для самоконтролю
  5-1. Автоконтрольний блок. _____Психічний стан - це______ особистістю ситуації в психічної діяльності, що виражається в поведінки та переживання на певному____ .
 5. Тести та завдання для самоконтролю
  6-1. Який із нижчєперелічених компонентів психічних утворень є «зайвим»? а)знання; 6) навички; в) вміння; г) психічні процеси. 6-2. Зробіть психологічний аналіз нижчевказаних основних властивостей знань: а) глибина; б) гнучкість; в) дієвість; г) міцність. 6-3. Виділіть найістотніші риси визначення нижчевикладених рівнів знань: а) знання-ознайомлення;
 6. Тести та завдання для самоконтролю
  7-1. Автоконтрольний блок. Методологія - це___ принципів і засобів___ та___ теоретичної та практичної___ , а також про цю систему. діяльності система побудови організації наука 7-2. Автоконтрольний блок. Предметом___ ВІЙСЬКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОГО____ є ЙОГО , а результатом -____ правил і рекомендацій щодо його здійснення. Методологія Дослідження Процес Система
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  8-1. Яка з нижчєперелічених концепцій малої групи не належить до іноземних психологічних концепцій групи? а) теорія поля; б) інтеракціоністська концепція; в) теорія систем; г) соціометрична концепція; д) психоаналітична орієнтація; е) загальнопсихологічний підх|д; є) емпірично-статистичний напрям; ж) формально-модельний підхід; з) теорія підкріплення; і)
 8. Тести та завдання для самоконтролю
  9-1. Яке з нижчезазначєних положень не використовується в соціометричному опитуванні? а) діагностика міжособистісних і міжгрупових стосунків з метою їх зміни, поліпшення та вдосконалення; б) вивчення типології соціальної поведінки воїнів в умовах групової діяльності; в) оцінки соціально-психологічної сумісності членів військового підрозділу; г) визначення статусу членів певного
 9. Тести та завдання для самоконтролю
  10-1. Автоконтрольний блок. Спілкування - це процес контактів між ________, який дає змогу________перебіг сумісної_______ за рахунок______ індивідуальних дій, розподілу або здійснити цілеспрямований вплив на формування окремих осіб. Людям Змінити Налагодження Функцій Діяльності Погодження 10-2. Яка з нижче вказаних властивостей не належить до структури спілкування?
 10. Тести та завдання для самоконтролю
  11-1. Автоконтрольний блок. Тезаурус - єдина cucmeма значень, прийнята всіма членами процесу 11-2. Який із нижческазаних елементів не належить до структурних компонентів спілкування? а) предмет спілкування; б) потреба у спілкуванні; в) комунікативні мотиви; г) дія спілкування; д) завдання спілкування; е) засоби спілкування; є) продукт спілкування; ж) результат
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека