ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010 - перейти до змісту підручника

«Теоретико-методологічні засади психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою»

У першому розділі дисертації представлені матеріали літературного огляду, які відображають теоретичні основи проблеми девіантної і делінквентної поведінки, його тезаурус і сутність, взаємозв'язок з розвитком особистості делінквентної підлітка, розглядаються питання етіології делінквентної поведінки, піднімається тема детермінують факторів делінквентної розвитку та психолого-акмеологічного аналізу трудової діяльності підлітків з делінквентною поведінкою.

Спеціальний підрозділ першого розділу включає освітлення концептуальних основ прогностики делінквентної поведінки у підлітків як теоретичної основи для розробки математичної моделі прогнозування реабілітаційного потенціалу соціалізації підлітків з протиправною поведінкою в умовах спеціалізованого підприємства.

У першому розділі розглянуто також літературні дані про психолого-акмеологічних особливості супроводу девіантних підлітків в умовах трудової діяльності та зроблено висновок про високу значимість психологічного супроводу процесу трудового розвитку делінквентної підлітка.

Крім того, у першому розділі представлена ??авторська психолого-акмеологічна концепція і принципи комплексної діагностики, прогнозування, формування та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою.

У короткому викладі сутність психолого-акмеологічної концепції діагностики, прогнозування реабілітаційного потенціалу делінквентна підлітків полягає в наступному.

Делинквентному підліток, які працюють на спеціалізованому підприємстві, розглядається нами як динамічна котра саморозвивається особистість, важливим компонентом психічної сфери якої є реабілітаційний потенціал соціалізації. Міждисциплінарний характер розуміння реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою дозволяє аналізувати сутність цього процесу системно: ми одночасно розглядаємо його у взаємозв'язку з процесами розвитку, виховання, з адаптацією, індивідуалізацією та інтеграцією, а також у контексті соціальної ситуації розвитку цієї групи підлітків.
Це визначає необхідність використання психолого-акмеологічного підходу до виявлення феноменології реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою.

Ми припускаємо, що можливість до реабілітації у делінквентна підлітків обумовлена ??специфікою особистісного конструкту, що має складну психодинамическую структуру, що включає 5 основних компонентів (мотиваційний, вольовий, когнітивний, регуляторний та типологічний) і розглядається нами як багатокомпонентне ( довготривале) психолого-акмеологическое освіту і оперативне (короткочасне) психічний стан.

Це визначає необхідність реалізації психолого-акмеології-чеського підходу до оцінки і прогнозування реабілітаційного потенціалу соціалізації, а також розробки методик, критеріїв, рівнів і компонентів його діагностики, методичних особливостей реабілітації та корекції підлітків з делінквентною поведінкою.

Ми вважаємо, що реабілітаційний потенціал соціалізації делінквентної підлітка може бути визначений за допомогою психодіагностичних технологій експертної та тестової оцінки, що передбачають психолого-акмеологічної кваліметрію рівнів вираженості і значущості (вкладу) основних компонентів в успішність соціально-психологічної адаптації і реабілітації підлітків.

Це визначає необхідність застосування методів багатовимірного математико-статистичного моделювання для оцінки внеску основних особистісних компонентів у процес соціально-психологічної адаптації та розвитку підлітків з делінквентною поведінкою.

Отже, психолого-акмеологічна діагностика та корекція делінквентної поведінки у підлітків у широкому розумінні включає послідовно реалізовану систему постійного вивчення та врахування психологічних особливостей та стану психічного здоров'я підлітків, оцінку рівня нормативних поведінкових установок. Проведення даного комплексу заходів сприяє оптимізації соціально-психологічної адаптації підлітків з делінквентною поведінкою і зменшенню асоціальних тенденцій в морально-нормативної та потребностно-мотиваційної сфері у даного контингенту.
Психолого-акмеологічна діагностика та корекція делінквентної поведінки полягає також у своєчасному наданні підліткам психологічної допомоги з використанням всього арсеналу психологічних методів і технологій впливу, включаючи немедичну терапію і елементи сугестивного впливу.

Це визначає необхідність пошуку ефективних психолого-акмеологічних методик психологічної корекції та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової діяльності.

Крім того, в ході дисертаційного дослідження нами були обгрунтовані принципи діагностики, психологічної корекції та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової діяльності. Ці засади є концептуальною основою для успішного вирішення проблем розвитку та соціальної адаптації делінквентна підлітків посредствам трудового колективу. До числа обгрунтованих нами принципів відносяться: соціально-орієнтований підхід, принципи комплексності, цілеспрямованості, особистісно-орієнтований підхід, принципи об'єктивності, обгрунтованості, динамічності, практичності, компетентності фахівців, інформаційного забезпечення. У першому розділі дисертації дано детальне обгрунтування і опис сутності зазначених принципів.

Таким чином, на основі психолого-акмеологічного підходу була обгрунтована концепція і принципи діагностики, психологічної корекції та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової діяльності. Для їх практичної реалізації виникла необхідність розробки науково-методичного та організаційного забезпечення, її основних компонентів, а також технологій. Це, в свою чергу, визначило необхідність проведення комплексу емпіричних досліджень, результати яких відображені в 3-6-й главах дисертації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Теоретико-методологічні засади психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою» "
 1. Стан розробленості проблеми дослідження
  Цілісна концепція психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою до теперішнього моменту створена не була. Тим не менш, існує значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних робіт, які розкривають специфіку такої роботи з філософських, соціологічних, психологічних і акмеологічних позицій. Розробка нових стратегій психокоррекционного
 2. Основні наукові результати та їх наукова новизна
  У методологічному і концептуальному планах наукову новизну становить насамперед концепція психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою, принципи і психодіагностичні технології оцінки, прогнозу і формування розвитку та соціально-психологічної адаптації у підлітків з делінквентною поведінкою. Крім вище згаданих наукових результатів новизну
 3. Список літератури
  Агаджанян Н.А., Дегтярьов В.П., Русанова Є.І. Здоров'я студентів. - М.: Російський університет дружби народів, 1997. - 199 с. 2. Айзман Р.І. Валеологическая педагогіка / Актуальні проблеми валеології в освіті. / / Матеріали другої Всеросійської науково-практич. конф. - Липецьк, 1999. - С. 9-11. 3. Акмеологія: Підручник. / К.А. Абульханова, А.А. Бодальов, А.К. Маркова та ін; під заг. ред.
 4. СПИСОК РОБІТ, опублікованих за темою дисертації
  Монографії та навчальні посібники: 1. Освітній потенціал акмеології: колективна монографія. - Томськ. - «Оптимум». - 2007. - 144 с. (ISBN 5-91154-007-Х) (співавт. - Берестнєва О.Г., Сивицька Л.А.) 2. Сучасна професійна освіта: психолого-акмеологічний підхід: монографія. - Томськ: Видавництво ТПУ, 2007. - 197 с. (ISBN 5-98298-138-9) 3. Загальна психологія: методичне
 5. Методи дослідження
  Для реалізації поставлених завдань і перевірки гіпотез застосовувався комплекс взаємодоповнюючих методів. У процесі дослідження застосовувалися такі загальнонаукові методи: теоретико-методологічний аналіз наукових робіт, що відображають стан вивченості проблеми розвитку професійного здоров'я фахівця; психолого-акмеологічний аналіз, що дозволяє обгрунтувати сутнісну характеристику розвитку
 6. Психолого-акмеологічна служба: статус, функції, організація діяльності
  При обговоренні питань зв'язку акмеології з практикою особливу увагу слід приділити необхідності створення акмеологічних або психолого-акмеологічних служб. Психолого-акмеологические служби покликані стати важливою сполучною ланкою між психологічної та акмеологической наукою і практикою. Саме вони в першу чергу повинні продемонструвати можливості акмеології в ефективному вирішенні
 7. ВИСНОВОК
  Основним результатом проведеного дослідження стало створення цілісної концепції аутопсихологической компетентності особистості професіонала, інтегрованого в собі результати сучасних психологічних і акмеологічних досліджень проблем особистісного та професійного вдосконалення. Обгрунтування теоретико-методологічної бази, концептуальне переосмислення ряду психологічних
 8. Стан розробленості проблеми дослідження
  Представники російського космізму (В.І. Вернадський, М.М. Бахтін, Н. А. Бердяєв) обгрунтували самореалізацію духовних сил особистості і соціальних спільнот в середовищі, що забезпечує відтворення культурного потенціалу; показали відносність рівноваги з середовищем, що доводить організаційна онтологія на рівні організаційної трансформації (А.А. Богданов). Окремі аспекти середовищної
 9. Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
  Монографії 1. Деркач А.А., Соловйов І.О., Асєєв В.Г. Акмеологические основи оптимізації прийняття економічних та управлінських рішень. Воронеж: РАГС, 2000 - 4 д.а. 2. Соловйов І.О., Соловйова Н.В., Вішіна Г.В. Музейна педагогіка: традиційні та інноваційні процеси. Воронеж: Наукова книга, 2005 - 10,1 д.а. 3. Деркач А.А., Соловйов І.О. Акмеологическая середу розвитку
 10. Акмеологические аспекти формування культури здоров'я
  Здоров'я є одним з феноменів, найбільш гостро визначають специфіку сучасного стану суспільства в його русі до історично нового стану. Проблеми здоров'я досліджують вчені багатьох спеціальностей: лікарі, організатори охорони здоров'я, педагоги, філософи, гігієністи, екологи, соціологи, генетики, фізіологи і т.д. (Р.І. Айзман, Г.Л. Апанасенко, І.І. Брехман, Е.Н. Вайнер, П.П.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека