Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія та педагогіка
« Попередня Наступна »
Кисліцина А. С.. Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом, 2010 - перейти до змісту підручника

Теоретико-методологічна основа роботи

Теоретична база дослідження побудована з урахуванням загально методологічні принципів єдності свідомості і діяльності, розвитку, детермінізму (А.А.Бодалев, Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн). Використовувана концепція діяльнісного підходу визначає необхідність встановлення причинно-наслідкових відносин між функціональними можливостями людини і вимогами до нього самої діяльності, умови якої схильні до змін і супроводжуються виникненням нових стресогенних ситуацій.

Крім того, враховуються: концептуальні уявлення, що визначили динамічний підхід до вивчення особистості (Л.І.Анциферова), згідно з яким збереження стійкості особистості пов'язане з її постійною зміною, «розгортанням» у діяльності, в результаті чого змінюється також рівень організованості особистісної системи; положення психоаналітичного підходу до вивчення захисної поведінки (З. Фрейд, А. Фрейд); погляди вітчизняних авторів на механізми психологічного захисту і впорається поведінки (Ф.В.Бассін, Ф.Е.Василюк, Р. М.Грановская, Е.Кіршбаум, О.В.Кружкова, І.М.Нікольская, В. А. Ташликов, Л.Б.Філонов та ін); теорії та концепції формування особистості (Б.Г.Ананьєв, К. К.Платонов, А. А. Реан).

Теоретичні позиції авторів, що займаються проблемами адаптації (Л.І.Анциферова, В.А.Бодров, А. А. Реан, І.Н.Сімаева), дозволили обгрунтувати вибір складових особистісного адаптаційного потенціалу. Аналіз емпіричних даних здійснювався з позиції особистісно-орієнтованого пояснення механізмів впорається поведінки, що розвиваються в умовах хронічного стресу (А. Адлер, В.А.Бодров, А.Г.Маклаков, Е.А.Сергиенко).

Методи дослідження: в ході теоретичного та методологічного обгрунтування проблеми використовувалися теоретичні методи аналітичного дослідження, що дозволяють висловити припущення про взаємозв'язок досліджуваних явищ, вибудувати логічний ланцюжок фактичних доказів та інтерпретації отриманих даних; емпіричні методи вимірювання та порівняння; статистичні методи обробки результатів, що включають порівняльний, кореляційний, дивергентний та факторний аналізи. Всього обробці піддавалося 94 показника, з них 60 - психологічні труднощі, 11 - показники захисних механізмів, 8 - показники копінг-стратегій і 15 - психологічні характеристики особистості.

У дослідницьких цілях був застосований метод бесіди. Для отримання емпіричних даних використовувалися методики діагностики: адаптивності (А.
Г.Маклаков); стратегій захисної поведінки (В. В. Бойко); копінг-стратегій (Р.Лазарус, С.Фолкман); психологічних захистів (Г.Келлерман, Р.Плутчік); антиципационной спроможності (В.Д.Менделевич); спрямованості особистості (В.Смекал, М.Кучер); рівня нейротизму (Г.Айзенк); локалізації локусу суб'єктивного контролю (Дж. Роттер ).

Емпіричну базу дослідження склала вибірка респондентів загальною чисельністю 390 осіб, з них 226 - юнаки-військовослужбовці за призовом. Контрольну групу склали 164 юнака-допризовників (73 з них - студенти та 91 - старшокласники).

Надійність і достовірність емпіричних результатів роботи забезпечувалися сукупністю використовуваних сучасних загальнотеоретичних положень і методологічних позицій; методологічною обгрунтованістю і непротиворечивостью вихідних теоретичних положень дослідження; застосуванням комплексних, апробованих і валідованих методик; взаємодоповнюючих і взаімопроверяющіх методів дослідження, адекватних об'єкту , меті та завданням дослідження; репрезентативністю вибірки досліджуваних; кількісним і якісним аналізами результатів дослідження, здійсненими із застосуванням методів математичної статистики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теоретико-методологічна основа роботи "
 1. Детальніше про введення
  Взагалі-то, як правило, введення пишуть в останній момент, коли вся робота вже готова. Нижче я опишу, з чого воно складається, щоб у вас не виникало питань, і ви правильно його оформили. Введення складається з: визначення актуальності досліджуваної проблеми, мети роботи, предмета та об'єкта дослідження, гіпотез, задач, використовуваних методів, теоретико-методологічної основи дослідження,
 2. Історія та перспективи розвитку валеології в Росії
  Валеологія - інформаційний фонд діяльності з оптимального задоволення основних життєвих потреб людини. Саме такий зміст вкладали в це поняття учасники виїзної сесії Вченої ради ВНІІФКа (серпень 1968 р.) в башкирською р. Салавате, узагальнивши дані наукових досліджень і досвід управлінської діяльності «міста хімії, спорту і здоров'я». Йшлося про гармонійний єднанні
 3. Введення
  Зміни соціально-економічної та суспільно-політичного життя російського суспільства останніх п'ятнадцяти років, негативно відбилися на рівні життя значної частини населення, призвели до того, що питання охорони здоров'я, надання медичної допомоги встали в один ряд з іншими значущими аспектами забезпечення національної безпеки країни. Зростання смертності, зниження народжуваності, старіння
 4. Стандартизація надання медичної допомоги
  Розвиток стандартизації в охороні здоров'я не відбувається ізольовано, а є складовою загального процесу розвитку стандартизації в країні. Якщо раніше вважалося, що стандарти можуть бути прийняті тільки у виробничих галузях, то сьогодні вже не викликає сумніву необхідність вироблення і застосування стандартів у сфері надання послуг. Світовою спільнотою визнано, що стандартизація
 5. Органаліз. Поділ праці в установах охорони здоров'я
  Організаційний аналіз включає розгляд внутрішнього середовища організації, аналіз ресурсів і можливостей, аналіз здійснюваної стратегії і визначення джерел конкурентної переваги Організаційний аналіз - це сукупність спеціальних методів, що застосовуються в дослідженні організації, і включає в себе інтерв'ювання, анкетування, аналіз структури і який здійснюють
 6. Загальнометодологічні принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
  Принцип детермінізму. Пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
 7. Моделювання розвитку в іграх
  Процес моделювання в розвиваючих ділових іграх (організаційно-діяльнісних іграх) передбачає проходження шляху від знайомства з ситуацією принципових утруднень в тій чи іншій організації, інституті, системі діяльності до розвиваючої трансформації діяльності, що веде до трансформації організаційних структур і необхідності перетворення ділових здібностей тих, хто включений до
 8. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності
  Тісний зв'язок акмеології - науки, що має областю своїх інтересів професійну діяльність, - з різного роду виникаючими практичними проблемами, пов'язаними зі становленням і вдосконаленням професійної майстерності, а також зі спробами вирішення цих проблем на практиці - з'явилася найістотнішим чинником розвитку і теоретичного становлення самої акмеології. Залежно від
 9. Особистісний аспект продуктивної професійної діяльності
  Як ми вже показали, необхідність синтетичного підходу до дослідження професійної діяльності неодноразово підкреслювалася багатьма дослідниками. Такий підхід повинен включати в себе розгляд цілісних характеристик особистості, змістовно об'єднують всі психічні явища, лише формально представлені в схемі діяльності. Водночас ми спеціально звернули увагу на те
 10. Акмеологические поняття і категорії
  Акме - (від грец. АСМЕ - вершина, квітуча пора) - вища точка, період розквіту особистості, найвищих її досягнень, коли проявляється зрілість особистості в усіх сферах, максимальний розвиток здібностей та обдарувань; вважається що АКМЕ припадає на період дорослості або зрілості людини. Акмеограмма - основний метод акмеографіческого підходу, являє собою систему вимог, умов
 11. Вершина в розвитку дорослої людини. Б. Г. Ананьєв - ПЕРШОВІДКРИВАЧ І ДОСЛІДНИК складних проблем людинознавства
  В ряду видатних вчених Росії Борис Герасимович Ананьєв займає неповторне і гідне місце. Б.Г.Ананьев народився 14 серпня 1907 року в місті Владикавказі в сім'ї вчителя. У 17 років він закінчив середню школу, а вищу освіту здобув в Гірському політехнічному інституті в 1928 році. Навчаючись в інституті, одночасно працював асистентом на кафедрі психології. По закінченні інституту
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека