ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

«Теоретико-методогіческіе основи проблеми оцінки, формування та корекції психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств »

У першому розділі дисертації представлені матеріали літературного огляду, які відображають теоретичні основи проблеми психологічної готовності, її тезаурус і сутність, взаємозв'язок з психологічною підготовкою, психологічної підготовленістю, а також психологічними станами (напруга , напруженість).

Спеціальний підрозділ першого розділу включає концептуальні засади прогностики, як теоретичної основи для розробки математичної моделі прогнозування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до діяльності у надзвичайних ситуаціях.

Також у першому розділі дисертації розглянуті літературні дані про психолого-акмеологічних особливостях змагальної діяльності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств в період виконання спортивних завдань в екстремальних ситуаціях і зроблено висновок про високу значимість психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств у забезпеченні їх спортивної кар'єри.

Крім того, у першому розділі представлена ??авторська психолого-акмеологічна концепція і принципи комплексної оцінки, прогнозування, формування та екстреної корекції психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації. У короткому викладі сутність психолого-акмеологічної концепції оцінки, прогнозування, екстреної корекції та формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств полягає в наступному.

По-перше, спортсмени силових єдиноборств вищої кваліфікації розглядаються нами як динамічна котра саморозвивається особистість, важливим компонентом психічної сфери якої є психологічна готовність до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Це визначає необхідність використання психолого-акмеологічного підходу до виявлення феноменології психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств.

По-друге, ми прокладали, що психологічна готовність спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств має складну психодинамическую структуру, включає 5 основних компонентів (мотиваційний, вольовий, когнітивний, регуляторний та типологічний) і розглядається нами як багатокомпонентне ( довготривале) психолого-акмеологическое освіту і оперативне (короткочасне) психічний стан.

Це визначає необхідність реалізації психолого-акмеології-чеського підходу до оцінки та прогнозування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, а також розробки методик, критеріїв, рівнів і компонентів її оцінки, методичних особливостей екстреної корекції і формування .

По-третє, ми вважаємо, що психологічна готовність спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств може бути визначена за допомогою психодіагностичних технологій експертної та тестової оцінки, що передбачають психолого-акмеологічної кваліметрію рівнів її вираженості, значущості (вкладу) основних компонентів в успішність діяльності, а також детермінують її особистісних якостей.


Це визначає необхідність проведення емпіричного дослідження з оцінкою розподілу спортсменів силових єдиноборств за рівнями психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, а також виявленню взаємозв'язку психологічної готовності спортсменів з успішністю їх спортивної діяльності та досвідом участі в міжнародних змаганнях . Крім того, повинні бути проведені дослідження з виявлення структури та рівнів вираженості основних компонентів психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, включаючи оцінку їх особливостей в загальній вибірці і у спортсменів з різною успішністю змагальної діяльності;

Представляється необхідним застосування методів багатовимірного математико-статистичного моделювання для оцінки внеску основних компонентів психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств в успішність їх діяльності в екстремальних ситуаціях, включаючи аналіз у загальній вибірці і у спортсменів з високим, середнім і низьким рівнем успішності змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

По-четверте, ми вважаємо, що психологічна готовність спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств істотно детермінована індивідуально-психологічними якостями їх особистості, які можуть бути згруповані в симптомокомплекси особистісних властивостей і оцінені за допомогою тестових психолого-акмеологічних методик.

Це визначає необхідність проведення досліджень з виявлення психолого-акмеологічних особливостей особистості спортсменів силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності, включаючи аналіз їх кар'єрних орієнтацій, стратегією копінг-поведінки, характерологічних властивостей особистості, що відображають інтелектуальні, комунікативні, організаторські, емоційно-вольові якості;

Це дозволить виявити інформативні показники психологічних тестів і розробити психодиагностический алгоритм прогнозування довготривалої психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

По-п'яте, ми вважаємо, що психологічна готовність спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації вимагає спеціальних психолого-акмеологічних технологій екстреної корекції.

Це визначає необхідність пошуку ефективних психолого-акмеологічних методик екстреної корекції психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Представляється доцільним застосування для цих цілей аудіовізуального впливу, що визначає необхідність дослідження його впливу на психоемоційний стан, інтелектуальні функції, фізичну працездатність і нейрофізіологічні характеристики ЦНС і психологічну готовність спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.
Це дозволить оцінити ефективність застосування аудіовізуального впливу для екстреної корекції психічного стану та психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

По-шосте, ми вважаємо, що психологічна готовність спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації вимагає створення спеціальних психолого-акмеологічних умов її цілеспрямованого формування та підтримки.

Це визначає необхідність обгрунтування психолого-акмеології-чеських рекомендацій вдосконалення системи формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Однак, всі перераховані вище концептуальні положення вимагають експериментального підтвердження.

Крім того, в ході дисертаційного дослідження нами були обгрунтовані принципи оцінки, формування та екстреної корекції психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств. Ці засади є концептуальною основою для успішного вирішення проблем оцінки, прогнозування, екстреної корекції та формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. До числа обгрунтованих нами принципів відносяться: соціально-орієнтований підхід, принципи комплексності, цілеспрямованості, особистісно-орієнтований підхід, принципи об'єктивності, обгрунтованості, динамічності, практичності, компетентності фахівців, інформаційного забезпечення. У першому розділі дисертації дано детальне обгрунтування і опис сутності зазначених принципів.

Таким чином, на основі психолого-акмеологічного підходу була обгрунтована концепція і принципи оцінки, прогнозування, екстреної корекції та формування психологічної готовності у спортсменів силових єдиноборств. Для їх практичної реалізації виникла необхідність розробки науково-методичного та організаційного забезпечення, її основних компонентів, а також технологій. Це в свою чергу визначило необхідність проведення комплексу емпіричних досліджень, результати яких відображені в 3-8-й главах дисертації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Теоретико-методогіческіе основи проблеми оцінки, формування та корекції психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств» "
 1. Особистісний аспект продуктивної професійної діяльності
  Як ми вже показали, необхідність синтетичного підходу до дослідження професійної діяльності неодноразово підкреслювалася багатьма дослідниками. Такий підхід повинен включати в себе розгляд цілісних характеристик особистості, змістовно об'єднують всі психічні явища, лише формально представлені в схемі діяльності. Водночас ми спеціально звернули увагу на те
 2. категоріальний-понятійний апарат акмеології
  На даному етапі розвитку акмеології як науки у теоретичних акмеологічних дослідженнях особлива увага приділяється створенню власного категоріально -понятійного апарату, без якого ніяка наука не має права претендувати на самостійний статус. Доказове обгрунтування базових акмеологічних категорій і понять є важливою теоретико-методологічної та прикладної завданням.
 3. Загальні та особливі акмеологические чинники розвитку професіоналізму
  У розділі, присвяченому теоретико-методологічним підставах акмеології, було показано, наскільки складними і багатогранними з наукової точки зору є базові акмеологические категорії , такі як «особистісно-професійний розвиток», «професіоналізм особистості та діяльності», «професіонал», «професійна компетентність». Ця складність ускладнює їх аналітичні описи, адекватні
 4. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 5. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  В результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми розвитку професійного здоров'я особистості виявлені наукові підстави для розробки психолого-акмеологічної концепції розвитку професійного здоров'я фахівця. Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що вивчення проблеми здоров'я особистості проводилося в різних напрямках: у філософському аспекті античності, з
 6. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  Представлені наукові результати реалізації акмеологічного підходу, який синтезує дослідження в галузі філософії, педагогіки, антропології, андрагогіки, загальної, соціальної та педагогічної психології, психології розвитку та вікової психології, психології праці, психології та педагогіки вищої школи, що забезпечує основу для вирішення великої наукової проблеми розробки акмеологічної
 7. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  В результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми професійного становлення особистості виявлені наукові підстави для розробки акмеологічної концепції професійного становлення викладачів вищої школи. Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що вивчення проблеми професійного становлення проводилося в різних напрямках: - з позиції особистісно
 8. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  Формування уявлень про людину як носія особливого виду активності - діяльності та суб'єкті життєдіяльності, про організацію як про психосоциальном і культурний феномен, про тісний взаємозв'язок між особистісно-професійним розвитком людини і корпоративним розвитком організації, між індивідуальним і груповим акме призвело до необхідності розробки нових підходів до проблеми
 9. діаліз і трансплантації нирок ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З нирковою недостатністю
  Чарльз Б. Карпентер, Дж. Майкл Лазарус (Charles В. Carpenter, /. Michael Lazarus) В останні три десятиліття діаліз і трансплантація стали ефективними методами лікування, що продовжує життя страждаючим нирковою недостатністю хворим. Підхід до лікування при гострій нирковій недостатності відрізняється від підходу до лікування при хронічній нирковій недостатності через незворотного характеру
 10. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека