ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011 - перейти до змісту підручника

«Теоретичні основи побудови дослідження межпоколенних відносин в сучасному російському суспільстві»

Друга глава присвячена розробці теоретичних положень концептуальної моделі МПО, яка послужила основою для побудови експериментального дослідження. Концептуальна модель вибудовувалася в два етапи. На першому етапі здійснювалося моделювання «межпоколенних відносин» в загальнотеоретичному плані і в загальнонауковому контексті, в рамках общепсихологических підходів, через виділення основних параметрів МПО на основі аналізу існуючих в науковому знанні підходів до проблеми відносин і МПО (Мал. 1). На другому етапі - в прикладному, для вирішення практичних завдань. Основним методологічним принципом, на якому грунтується побудова концептуальної моделі, є принцип системності (Б.Ф. Ломов, В. М. Садовський, Б.Г. Юдін та ін.)

При визначенні структури МПО ми виходимо з положення про те, що вона повинна розглядатися в контексті двох аспектів: соціального і психологічного. Соціальний аспект представлений описом ролі факторів, що визначають специфіку розвитку, своєрідність МПО [микросоциум (сім'я) і макросоциума, умови і місце проживання (село / місто), етнокультурні особливості] і факторів гармонізації МПО (програми міжнародних організацій, що визначають пріоритетні напрямки розвитку освіти, соціальної політики різних держав, вектори розвитку світової науки; ЗМІ, соціальна реклама, і т.д.). Особлива роль у системі сучасної освіти відводиться психологічному знанню. Психологічний аспект моделі представлений як структура, що включає об'єкти (покоління), компоненти (когнітивний, емоційний, аксіологічний, поведінковий), функції (виховна, розвиваюча, освітня, комунікативна, адаптивна).


Суб'єктами поколінь виступають люди різного віку. Центральним методологічним положенням концептуальної моделі МПО є обгрунтування підходу до цих відносин як однієї з найважливіших характеристик віку, що визначає розвиток людини на різних етапах онтогенезу.

Соціальний і психологічний аспекти визначають характер взаємодії між поколіннями, виявляється в ступені протиріччя у взаємодії (конфлікт / співробітництво) і ступеня прийняття досвіду (розрив / наступність). Специфіка сучасного російського суспільства полягає в єдності п'яти поколінь. З урахуванням кардинальних змін у російському суспільстві, що вибухнула в останні роки економічною кризою, особливе значення належить адаптивної функції.

Адаптивність людини ми пов'язуємо з розвитком у нього такої важливої ??особистісної характеристики, як життєстійкість, яка характеризує міру здібності особистості справлятися з життєвими труднощами, витримувати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню збалансованість, не знижуючи при цьому успішності діяльності. Вважаємо також, що існує зв'язок між характером відносин між поколіннями і рівнем їх життєстійкості.В МПО можна виділити два види спрямованості: внутрішня - відносини до свого покоління і зовнішня - ставлення до інших поколінням. Відповідно з цим можна позначити два види МПО: міжособистісні відносини - це відносини між індивідуумами, представниками різних поколінь, і міжгрупові (громадські) - це відносини між поколіннями як різними групами.
Проявляються МПО у спілкуванні і діяльності, міжгрупові - в соціальній взаємодії.

Розроблена нами модель послужила теоретичним обгрунтуванням побудови і проведення експериментального дослідження для вирішення поставлених завдань і перевірки висунутих гіпотез. Були сформульовані загальні методологічні принципи і підходи до організації дослідження. Обгрунтовано методи та методики вивчення МПО, дана характеристика респондентів, залучених до діагностичної процедурою, представлена ??характеристика бази проведення дослідження.

Основою організації дослідження відносин між поколіннями стали загальні методологічні принципи психології: принцип розвитку, системності, детермінізму. При побудові дослідження ми виходили з класифікації методів психологічного дослідження Б.Г. Ананьєва, яка представлена ??організаційними, емпіричними і інтерпретаційними групами методів. Опрацьованість вихідних методологічних позицій, розробка на цій основі концептуальної моделі МПО послужили підставою раціонально й аргументовано побудованої програми дослідження, зумовили вибір валідного психодіагностичного інструментарію, відповідного гіпотезам, меті та завданням дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Теоретичні основи побудови дослідження межпоколенних відносин в сучасному російському суспільстві» "
 1. Актуальність теми дослідження
  У контексті радикальних соціальних змін, які відбулися в російському суспільстві за два останні десятиліття, і одночасно з розумінням значущості МПО в розвитку цивілізації, актуалізувалася необхідність виявлення реальної психологічної характеристики МПО в сучасній Росії, факторів їх гармонізації, пошуку об'єднує початку в цих відносинах, шляхів зближення, розвитку на цій
 2. «Методологічні і теоретичні основи вивчення межпоколенних відносин »
  У першому розділі визначається понятійно-категоріальний апарат дослідження, формулюються теоретичні передумови найважливіших концептуальних ідей, які будуть покладені в основу моделі МПО. У цьому розділі представлені вихідні підстави рішення дослідницьких завдань, пов'язаних з обгрунтуванням методологічного підходу до дослідження і з визначенням понятійного апарату. Сформульовано основні
 3. «Емпіричний аналіз межпоколенних відносин в сучасному російському суспільстві»
  У четвертому розділі аналізуються результати емпіричного дослідження ролі факторів [микросоциум (сім'я) і макросоциума, умови і місце проживання (село / місто), етнокультурні особливості], що визначають своєрідність відносин між представниками різних поколінь. Сім'я є одним з головних соціальних інститутів суспільства. Тому всі зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві,
 4. С
  + + + сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 5. Сучасний етап розвитку теорії експертних оцінок
  На переломі XIX-XX століть в охороні здоров'я США почався рух до підвищення медичних стандартів. У 1910 р. Авраам Флекснер узагальнив результати інспекційної поїздки по 163 американським і канадським медичним навчальним закладам. У своєму знаменитому «Доповіді Флекснера» він рекомендував закрити 124 медичні школи. Причина: погана матеріально-технічна база, відсутність фінансових коштів і
 6. Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
  Зростаючазначення медичних стандартів обумовлено необхідністю позначення провідних орієнтирів у процесі вдосконалення медичної допомоги, самоконтролю в діяльності медичного працівника, забезпечення захисту населення від неякісного медичного втручання, формування адекватного ресурсного забезпечення. Визначення сутності процесу стандартизації в медицині є
 7. Невирішені проблеми забезпечення якості медичної допомоги населенню Далекого Сходу Росії
  На «плечах» лікарів і медичних сестер лежить важкий тягар відповідальності за якість надаваних медичних послуг. Російське суспільство досі сприймає медичних працівників як якусь категорію людей, одягнених в білий одяг і дали клятву Гіппократа, які повинна працювати на благо того самого суспільства, відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Наприклад, в отриманні гідної заробітної
 8. Юридичне забезпечення системи медичної освіти в Росії
  Необхідність історико-правових досліджень в області медичної освіти в контексті дослідження, присвяченого юридичного забезпечення охорони здоров'я, представляється достатньою мірою обгрунтованою. Причин, що пояснюють подібну точку зору досить багато, основними з них є: - медична освіта в організаційно-правовому аспекті має безпосереднє відношення до
 9. Удосконалення медико-правових освітніх програм в контексті підвищення ефективності нормативно-правового регулювання вітчизняного охорони здоров'я
  Проведення досліджень у сфері підготовки медичних та юридичних кадрів у контексті вивчення питань, присвячених юридичного забезпечення охорони здоров'я, представляється в достатній мірі обгрунтованим. Це пов'язано, насамперед, з тим, що: - викладання питань правового регулювання охорони здоров'я в організаційно-правовому аспекті має безпосереднє відношення до системи, як
 10. ВСТУП
  Характерною особливістю наукового життя сучасної Росії є не тільки стан інтелектуального вакууму, викликане втратою інтересу держави до науки як пріоритетному фактору розвитку суспільства, зниження обсягу фінансування фундаментальних і пошукових досліджень, «витік мізків» за кордон. У науці має місце ряд позитивних явищ, пов'язаних з її ідеологічним розкріпаченням:
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека