Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2005 - перейти до змісту підручника

Зведені розрахунки забруднення атмосфери викидами промисловості та автотранспорту та їх застосування при нормуванні викидів підприємств

Зведені розрахунки забруднення атмосферного повітря є необхідним елементом державного управління в галузі охорони атмосферного повітря, що дозволяє врахувати вимоги системності та комплексності підходу до такого управління, а також його наукової обгрунтованості. Зведені розрахунки забруднення атмосфери можуть бути використані при вирішенні рада завдань, пов'язаних з охороною атмосферного повітря. До таких завдань належать:

- діагноз стану забруднення повітряного басейну міста (регіону) і його окремих районів у певні періоди часу;

- прогноз зміни стану якості атмосфери міста ( регіону) під впливом змін викидів шкідливих речовин в результаті введення в дію нових господарських об'єктів, реконструкції діючих, проведення повітряохоронних заходів, зміни схеми руху транспортних потоків тощо;

- оцінка екологічної допустимості намічуваних змін викидів;

- нормування параметрів викидів джерел забруднення атмосфери (ІЗА).

5.1. Керівництво роботами з організації та виконання зведених розрахунків забруднення атмосфери на території суб'єктів РФ здійснюється територіальними органами Ростехнагляду (головними організаціями) (або за їх дорученням спеціалізованими організаціями) спільно з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації відповідно до їх компетенції.

В якості Виконавців слід залучати на конкурсній основі організації міста (регіону), що розташовують висококваліфікованими фахівцями в галузі охорони атмосфери, мають практичний досвід роботи з інвентаризації та нормування викидів в атмосферу. Ці організації повинні мати необхідне парком швидкодіючої комп'ютерної техніки.

Загальне методичне забезпечення роботами з організації та виконання зведених розрахунків забруднення атмосфери здійснюється Науково-дослідним інститутом з охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера) Ростехнагляду.

Фінансування робіт може здійснюватися з бюджету міста (регіону), муніципальних фондів, а також з цільових фондів, що формуються за рахунок пайової участі підприємств, що є основними забруднювачами повітряного басейну міста (регіону).

5.2. При вирішенні завдання нормування викидів зведені розрахунки використовуються для визначення гранично допустимих значень характеристик ІЗА.

Проведення зведених розрахунків забруднення атмосфери викидами джерел усіх підприємств та інших об'єктів міста (регіону) на певному етапі нормування їх викидів передбачено ГОСТ 17.2.3.02-78 [21]. Згідно [21] необхідною умовою того, щоб певні значення параметрів ІЗА підприємств міста могли бути прийняті в якості нормативних, є виконання умови неперевищення ГДК для приземної концентрації кожного ЗВ, що викидається в атмосферу, розрахованої з урахуванням всіх викидів цього ЗВ усіма підприємствами міста.

Підготовка та проведення зведених розрахунків забруднення атмосфери зажадали розробки методичного обгрунтування їх виконання [7]. У порівнянні з розробками відомчих проектів нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) для окремих підприємств зведені розрахунки мають ряд специфічних особливостей.

5.3. Для забезпечення зведених розрахунків повинні застосовуватися програмні комплекси, що задовольняють вимогам до даної роботи як за обсягом вихідної інформації, так і з інтерпретації та аналізу результатів розрахунків. Для вирішення даної задачі необхідна розробка алгоритму, що дозволяє проводити детальний аналіз результатів розрахунків, визначати підприємства, що вносять найбільший внесок у формування загальноміських зон підвищеного забруднення повітря, розробляти вимоги до підприємств міста щодо зниження їх вкладів у забруднення повітряного басейну. Зведені розрахунки забруднення атмосфери повинні проводиться за допомогою УПРЗА, погоджених у встановленому порядку.

5.4. Обсяг вихідної інформації про промислових викидах змінюється від 2-3 тис. джерел і 100-120 шкідливих речовин для міст з населенням 200-300 тис. чол. до 10-20 тис. джерел і 200-250 шкідливих речовин для міст з населенням більше 0,5 млн. чол. Це висуває особливі вимоги до формування бази даних, їх збирання. Значну складність представляє визначення стану вихідної інформації, яка містить дані про викиди в атмосферу, і її аналіз з точки зору можливості використання для проведення зведених розрахунків.

Зокрема:

- аналіз повноти та достовірності даних, включаючи інформацію про зміну викидів в часі;

- з'ясування необхідності розробки програм для ПЕОМ - конвертерів даних, занесених на машинний носій за допомогою різних програмних засобів;

- аналіз коректності опису джерел з точки зору використовуваних розрахункових методів.

Як правило, вихідна інформація про викиди різних підприємств має суттєві часові розбіжності у даних її отримання та узгодження. Тому досить важливою є процедура коригування вихідних даних з урахуванням фактичного обсягу виробництв розглянутих підприємств. Значний обсяг вихідної інформації визначає необхідність розробки єдиної системи кодування підприємств, основних виробництв та джерел, а також формування словника домішок. При проведенні розрахунків забруднення атмосфери для окремих підприємств параметри джерел (особливо з нестандартними характеристиками викидів) нерідко задаються різними типами, і шкідливі речовини мають різну кодування, що обумовлює необхідність уніфікації підходів до стилізації джерел і їх параметрів.

При підготовці до виконання зведених розрахунків необхідний аналіз нестаціонарності викидів в часі як в розрізі окремих підприємств, так і міста в цілому. У розрізі окремих підприємств розглядаються ситуації одночасності роботи однотипного обладнання, а також кількісні і якісні відмінності виділень (викидів) на стадіях великих технологічних процесів. У розрізі міста аналізуються і виявляються підприємства (або їх основні виробництва), графік роботи яких відрізняється від графіка роботи основної маси підприємств.

5.5. На першому етапі робіт з організації зведених розрахунків створюється електронна топографічна основа міста, на яку наносяться джерела викидів в загальній системі координат. Створення електронної топооснови міста здійснюється за картографічного матеріалу, підготовлюваному відповідними підрозділами виконавчої влади міста (в основному архітектурними управліннями). Наявність таких електронних карт дозволяє забезпечити точну прив'язку джерел забруднення атмосфери як промислових, так і автотранспортних (які стилизуются ділянками міських автомагістралей) до єдиної міської системи координат, відображати, масштабувати, друкувати топооснова місцевості з нанесеними джерелами викидів і полями приземних концентрацій за одним або кількома ЗВ .

5.6. Зведені розрахунки повинні враховувати викиди як промисловості, так і автотранспорту. Якщо автотранспорт, що знаходиться на виробничій території підлягає обліку в рамках проектів ПДВ, то для обліку викидів автотранспорту, що рухається по території міста, необхідна постановка спеціальних натурних обстежень структури та інтенсивності автотранспортних потоків, розрахунок їх викидів для конкретних автомагістралей [16].

5.7. При організації розрахунків забруднення атмосфери слід враховувати, що викиди далеко не всіх речовин і підприємств помітним чином впливають на загальний рівень забруднення повітря. Наявний досвід зведених розрахунків показує, що з 200 - 300 забруднюючих речовин, що викидаються джерелами середнього російського міста, навіть у містах з високим рівнем забруднення, лише по 30-40% цих речовин досягаються помітні концентрації, що вимагають прийняття повітряохоронних заходів.

Важливою вимогою до організації розрахунків є виключення безглуздих розрахунків, що вимагають зайвих витрат зусиль і ресурсів як на стадії їх проведення, так і на стадії аналізу результатів. У цьому сенсі дуже важливо виявлення тих домішок, які надають помітного впливу на загальну екологічну ситуацію і опис ступеня їх впливу за допомогою інтегральних показників без проведення детальних розрахунків.

Як показує досвід розрахунків, для багатьох речовин, що викидаються джерелами міста, помітні концентрації цих речовин (як правило, специфічних) виявляються не на всій території міста, а на порівняно невеликої її частини. Детальні розрахунки полів приземних концентрацій цих речовин на всій території міста зайві. Тому рекомендується для всіх речовин, для яких проводяться розрахунки полів приземних концентрацій, спочатку провести розрахунки цих полів у першому наближенні: з великим кроком близько 1 км на розрахунковому прямокутнику, що охоплює всю територію міста та приміські території, в районах розташування підприємств. Такі розрахунки можна проводити при одній швидкості вітру, рівної середньозваженої небезпечної швидкості вітру, UМС, U=UМС.

5.7.1. На основі аналізу результатів укрупнених розрахунків першого наближення визначаються уточнення розміри розрахункових прямокутників і їх кількість для кожного з розглянутих шкідливих речовин.

Розрахункові прямокутники для кожного речовини вибираються з тих міркувань, щоб вони «накривали» території, на яких в розрахунках першого наближення були отримані концентрації, що перевищують 0,1 ГДК.

Кроки розрахункової сітки вибираються з урахуванням величин (ХMi), розрахованих програмою на перших етапах розрахунків для кожного, 1-го джерела відповідно до п.2.8 ОНД-86. З досвіду розрахунків виявляється, що, як правило, оптимальним є вибір кроку розрахункової сітки 250-300 м для індивідуальних компонент зважених речовин і 400-500 м для газоподібних домішок. При необхідності більш детальної оцінки забруднення повітря в районі окремих підприємств крок розрахункової сітки може бути зменшений.

При уточненому розрахунку розподілів приземних концентрацій домішок для завдання розрахункових швидкостей вітру рекомендується використовувати блоки перебору швидкостей та напрямків вітру, діють за умовчанням, які в багатьох випадках забезпечують більш точний розрахунок максимальних концентрацій, ніж при використанні режиму, зазначеного в ОНД-86.

Аналіз результатів розрахунків виконується послідовно для кожної з розглянутих домішок і груп сумації. У першу чергу виявляються підприємства та джерела, що дають превалюючий внесок у формування загальноміських зон з перевищенням ГДК, що охоплюють міську територію поза виробничих майданчиків.

Далі розробляються вимоги до підприємств щодо зниження викидів з метою ліквідації загальноміського підвищеного забруднення повітря.

5.8. Можливо два способи використання зведених розрахунків забруднення атмосфери при визначенні нормативів викидів.

При першому способі за результатами зведених розрахунків визначаються значення фонових концентрацій ЗР, які потім використовуються у відповідності зі схемою, наведеною в розділі 7 ОНД-86 [6], аналогічно фоновим концентраціям, визначеним на підставі регулярних вимірювань відповідно до [10]. Розрахункові фонові концентрації визначаються на основі даних про параметри викидів підприємств міста органами з охорони навколишнього природного середовища Ростехнагляду і видаються природокористувачів за їх запитами.

При другому способі зведені розрахунки використовуються при визначенні допустимих вкладів підприємств у забруднення атмосфери. Після чого нормування викидів кожного підприємства проводиться з урахуванням необхідності дотримання встановленої для нього величини допустимого вкладу.

Оскільки в якості вихідних даних для розрахунку фону повинні використовуватися нормативні значення параметрів ІЗА, база даних, на підставі якої розраховуються значення фонових концентрацій, змінюється в міру затвердження нормативів для підприємств. Тобто для підприємств, що розробляють свої пропозиції в різний час, фон розраховується по різних базах даних. Перераховані обставини призводять до зайвого витраті ресурсів (фінансових, енергетичних тощо) при досягненні виконання екологічних вимог за допомогою схеми обліку спільного впливу викидів різних підприємств на забруднення повітря за допомогою розрахунку фонових концентрацій.

З наведених причин використання зведених розрахунків забруднення атмосфери для розрахунку фонових концентрацій при нормуванні викидів підприємств доцільно проводити на початковому етапі організації робіт з нормування викидів з використанням зведених розрахунків.

5.8.1. Більш кращим для найбільш обгрунтованого визначення значень нормативів параметрів викидів є другою з вказаних підходів до використання зведених розрахунків при нормуванні викидів [7, 19].

При цьому підході процес визначення нормативів викидів розпадається на кілька етапів, що відрізняються як за змістом і «рівня» використовуваної на кожному з них інформації, так і за змістом розв'язуваних на цих етапах завдань і результатами робіт у рамках кожного етапу.

  На першому етапі, крім даних про параметри ІЗА підприємств і планах їх розвитку, може використовуватися також узагальнена інформація, що містить характеристики соціально-економічної значущості підприємств у масштабах регіону та країни, і інша, доступна на регіональному рівні узагальнена інформація про підприємство. На цьому етапі проводяться зведені розрахунки полів максимальних приземних концентрацій, що викидаються підприємствами та іншими об'єктами міста (регіону). За результатами цих розрахунків визначаються рівні забруднення повітряного басейну міста (регіону) різними речовинами при існуючих або проектних регламентних значеннях параметрів викидів.

  На другому етапі встановлюються диференційовано по території міста значення гранично допустимих рівнів сумарних приземних концентрацій, які можуть створюватися викидами веек враховуються джерел міста (регіону).

  При цьому враховуються:

  - Результати зведених розрахунків забруднення атмосфери;

  - Екологічні вимоги до якості атмосферного повітря певних територій;

  - Фонове забруднення атмосферного повітря за рахунок міжрегіонального та транскордонного переносу;

  - Перспективи розвитку промисловості, автотранспорту та інших об'єктів на різних територіях.

  Встановлювані гранично допустимі рівні сумарних приземних концентрацій не повинні перевищувати гігієнічні та екологічні нормативи якості атмосферного повітря.

  На третьому етапі визначається допустимий внесок (квота) кожного підприємства у забруднення атмосфери при нормуванні його викидів, який характеризується набором полів квот для приземних концентрацій ЗР і груп речовин, що володіють комбінованим шкідливою дією, що містяться у викидах підприємства.

  Визначені в результаті проведення перерахованих етапів робіт квоти підприємств передаються їм у територіальні органи Ростехнагляду в якості обмежень на величини приземних концентрацій забруднюючих речовин, які можуть створюватися їх викидами.

  Визначаються конкретні шляхи і способи досягнення цих допустимих вкладів з урахуванням детальної інформації про можливості підприємства і визначаються нормативи параметрів викидів в атмосферу.

  5.9. Дуже важливим є врахування при зведених розрахунках ступеня негативного впливу викидів автотранспорту на атмосферне повітря. Як відомо, автотранспорт є специфічним джерелом забруднення атмосфери і являє собою безліч наземних точкових джерел, зосереджених на основних автомагістралях. Формовані викидами автотранспортних потоків у районах автомагістралей та їх перетинів зони забруднення повітря такими речовинами як оксид вуглецю, діоксид азоту, вуглеводні можуть характеризуватися високими (часто більше ГДК) значеннями концентрацій і охоплювати досить великі території. Тому при зведених оцінках забруднення міста в цьому випадку проводяться роздільні розрахунки полів максимальних приземних концентрацій, обумовлених викидами промисловості та автотранспорту.

  Як показує практика, проведення в першу чергу спільних розрахунків не дозволяє правильно оцінити внесок конкретних джерел у забрудненні атмосфери і, найголовніше, розробити комплекс заходів по необхідному зниженню викидів промисловості та автотранспорту. Спільні розрахунки забруднення повітря викидами промисловості та автотранспорту доцільно проводити на заключних етапах оцінки існуючого положення в цілях визначення рівня фонового забруднення повітря, а також оцінки положення на перспективу для цілей визначення достатності запропонованих заходів щодо скорочення викидів промисловості та автотранспорту.

  5.10. Розвитку робіт з проведення зведених розрахунків забруднення атмосфери та їх застосування при нормуванні викидів сприяв Наказ Госкомекологіі № 66 від 16.02.99 р. «Про застосування системи зведених розрахунків при нормуванні викидів». Відповідно до цього наказу у 12 областях Російської Федерації територіальні органи Госкомекологіі РФ приступили до створення комп'ютерних банків даних про викиди промислових підприємств і автотранспорту та впровадженню системи зведених розрахунків забруднення атмосферного повітря викидами промисловості та автотранспорту в практику повітряохоронного діяльності. До теперішнього часу підтримку роботи в оперативному режимі комп'ютерного банку даних про викиди промисловості та автотранспорту здійснюється в Санкт-Петербурзі (на базі НДІ Атмосфера і в адміністрації міста), Череповці (в адміністрації міста), у містах Пермської області, Воронежі, Пскові й ін 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Зведені розрахунки забруднення атмосфери викидами промисловості та автотранспорту та їх застосування при нормуванні викидів підприємств"
 1.  Транспортні засоби
    1.6.1.1. Тепловози Виходячи з того, що діючі в даний час методичні матеріали з розрахунку викидів від тепловозів мають певні похибки, рекомендується: - проводити розрахунок викидів від тепловозів (г / с і т / г) згідно [33]. При цьому слід враховувати, що в даному випадку під номінальним режимом роботи тепловоза (промислового, маневрового) розуміється такий режим, при
 2.  Загальні положення
    1. Нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться для кожного діючого, що реконструюється, будується або проектованого підприємства або іншого об'єкта, що має стаціонарні джерела забруднення атмосфери [1,3]. 2. Метою нормування викидів забруднюючих речовин від об'єкта, від якого вони надходять в атмосферу, є забезпечення дотримання критеріїв якості
 3.  Рекомендований склад і зміст «Проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства»
    «Проект нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства» повинен включати наступні розділи: - Титульний лист. - Відомості про розробника і список виконавців. - Реферат. - Зміст. -
 4.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
    1. Федеральний Закон «Про охорону атмосферного повітря» М, 1999. 2. Федеральний Закон «Про охорону навколишнього середовища». М., 2002. 3. Постанова Уряду Російської Федерації № 182 від 2 березня 2000 р. «Про порядок встановлення і перегляду екологічних і гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря, гранично допустимих рівнів фізичних впливів на атмосферне повітря і
 5.  ДОДАТКИ до «Методичного посібника з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»
    Додаток 1 Вибір кодів і критеріїв якості атмосферного повітря для шкідливих (забруднюючих) речовин 1. В даний час відсутні обгрунтовані експериментально питомі показники виділення індивідуальних компонент вуглеводнів при спалюванні палива автотранспортом. Тому рекомендується класифікувати вуглеводні, які у атмосферу від автотранспорту, працюючого:
 6.  колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2005
    Посібник містить методичні рекомендації, роз'яснення і доповнення з основних питань повітряохоронного діяльності: - інвентаризація викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел; - нормування викидів і встановлення нормативів ПДВ (ВСВ); - контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів; - зведені розрахунки забруднення атмосфери викидами
 7.  Введення
    В даний час нормативно-методична база щодо охорони атмосферного повітря продовжує розвиватися на основі науково-дослідної та методичної діяльності НДІ Атмосфера з обгрунтування та розвитку методичних аспектів охорони атмосферного повітря. Це стосується широкого кола питань: процедури інвентаризації викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря з використанням як
 8.  Методи визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів забруднюючих речовин в атмосферу
    1. Для визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів ЗР у атмосферу використовуються інструментальні та розрахункові (розрахунково-аналітичні) методи. Інструментальні методи є превалює для джерел з організованим викидом забруднюючих речовин в атмосферу (ГОСТ 17.2.3.02-78). До основних джерел з організованим викидом відносяться: - димові та
 9.  Облік фонового забруднення атмосфери при нормуванні викидів забруднюючих речовин в атмосферу
    1. При нормуванні викидів забруднюючих речовин (ЗВ) в атмосферу певним підприємством (майданчиком, групою підприємств або площадок) необхідний облік фонового забруднення атмосферного повітря, тобто забруднення, створюваного викидами джерел, що не відносяться до даного підприємству (майданчику, групі підприємств або площадок). Такий облік обов'язковий для всіх підприємств (площадок і
 10.  Джерела забруднення грунту, їх гігієнічна характеристика
    Забруднювачами грунту, згідно з визначенням експертів ВООЗ, називають хімічні речовини, біологічні організми (бактерії, віруси, найпростіші, гельмінти) і продукти їх життєдіяльності, які зустрічаються в неналежному місці, в неналежне час і в неналежному кількості. Під забрудненням грунту слід розуміти лише те зміст хімічних і біологічних забруднювачів у ній, яке
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека