Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Лекції. Вступ до спеціальності, 2005 - перейти до змісту підручника

Структура сучасної психології

Сучасна психологія являє собою досить розгалужену систему наукових дисциплін, що перебувають на різних щаблях формування, пов'язаних з різними областями практики.

В якості підстави класифікації галузей психології може бути обрана психологічна сторона: 1) конкретної діяльності, 2) розвитку, 3) відносини людини (як суб'єкта розвитку і діяльності) до суспільства (в якому здійснюється його діяльність і розвиток).

Якщо прийняти перше підставу класифікації, то можна виділити ряд галузей психології, які вивчають психологічні проблеми конкретних видів людської діяльності.

1. Психологія праці вивчає психологічні особливості трудової діяльності людини, психологічні аспекти наукової організації праці. У завдання психології праці входить дослідження професійних особливостей людини, закономірностей розвитку трудових навичок, з'ясування впливу на трудівника виробничої обстановки, конструкції та розташування приладів і верстатів, засобів сигналізації тощо

Розділи психології праці, які є разом з тим самостійними, хоча й тісно пов'язаними один з одним галузями психологічної науки.

Інженерна психологія,

авіаційна психологія,

космічна психологія

2. Педагогічна психологія має своїм предметом вивчення психологічних закономірностей навчання і виховання людини. Вона досліджує формування в учнів мислення, вивчає проблеми управління процесом засвоєння прийомів і навичок інтелектуальної діяльності, з'ясовує психологічні фактори, що впливають на успішність процесу навчання, взаємини між педагогом і учнем і відносини в учнівському колективі, індивідуально-психологічні відмінності учнів, психологічні особливості навчально-виховної роботи з дітьми, обнаруживающими відхилення в психічному розвитку, психологічну специфіку роботи з дорослими в процесі їхнього навчання і т.д.

Розділів, або вузькими областями педагогічної психології є:

психологія навчання

психологія виховання

психологія вчителя,

психологія навчально-виховної роботи з аномальними дітьми.

3. Медична психологія вивчає психологічні аспекти діяльності лікаря і поведінки хворого.

Вона підрозділяється на

нейропсихологию,

психофармакологію,

психотерапію,

психопрофилактику і психогигиену,

4. Юридична психологія розглядає психологічні питання, пов'язані з реалізацією системи права.

Вона підрозділяється на судову психологію,

кримінальну психологію, пенітенціарну, або виправно-трудову, психологію,

5. Військова психологія досліджує поведінку людини в умовах бойових дій, психологічні сторони взаємин начальників і підлеглих, методи психологічної пропаганди і контрпропаганди, психологічні проблеми управління бойовою технікою і

6. Психологія спорту розглядає психологічні особливості особистості та діяльності спортсменів, умови і засоби їх психологічної підготовки, психологічні параметри тренованості та мобілізаційної готовності спортсмена, психологічні фактори, пов'язані з організацією та проведенням змагань.

7.Псіхологія торгівлі з'ясовує психологічні умови впливу реклами, індивідуальні, вікові й інші особливості попиту, психологічні фактори обслуговування клієнтів, досліджує питання психології моди і т. п. В умовах ринкової економіки її значення зростає.

8. Психологія наукової творчості. Своєрідний розділ психології наукової творчості складає евристика, до завдань якої відноситься не тільки дослідження закономірностей творчої (евристичної) діяльності, а й розробка методів управління евристичними процесами.

9. Психологія художньої творчості (в галузі літератури і мистецтва) та естетичного сприйняття - область, значення якої не викликає сумніву, але поки ще досить слабо вивчену.

Якщо підставою класифікації вважати психологічні аспекти розвитку, то молено виділити ті галузі психології, в яких реалізується принцип розвитку.

1. Вікова психологія, що вивчає онтогенез різних психічних процесів і психологічних якостей особистості людини, яка розвивається, розгалужується на дитячу психологію, психологію підлітка, психологію юності, психологію дорослої людини, геронтопсихологию.

2. Психологія аномального розвитку, або спеціальна психологія, підрозділяється на

патопсихологию, що досліджує відхилення в процесі розвитку психіки, розпад психіки при різних формах мозкової патології;

олігофренопсіхологія - науку про патологію психічного розвитку, пов'язану з вродженими дефектами мозку;

сурдопсихологию - психологію формування дитини при серйозних дефектах слуху, аж до повної глухоти;

тіфлопсіхологіі - психологію розвитку слабозорих і незрячих.

Порівняльна психологія - галузь психології, що досліджує філогенетичні форми психічного життя. В області порівняльної психології здійснюється зіставлення психіки тварин і людини, встановлюються характер і причини існуючих подібностей і відмінностей в їх поведінці.

Розділом порівняльної психології є зоопсихологія, яка вивчає психіку тварин, що належать до різних систематичних груп (видам, родам, домами), найважливіші форми і механізми поведінки. До класичних об'єктів порівняльної психології (павукам, мурашкам, бджолам, птахам, собакам, коням, мавпам) в даний час приєднані китоподібні (дельфіни). Вроджені механізми поведінки тварин складають об'єкт спеціального вивчення в порівняно новій галузі біології та психології - етології.

Якщо класифікувати галузі психології, спираючись на психологічні аспекти відносин особистості і суспільства, то вичленяється ще один ряд галузей, що об'єднуються поняттям соціальна психологія.

1.Социальная психологія вивчає психічні явища, які виникають у процесі взаємодії людей в різних організованих і неорганізованих суспільних групах. У структуру соціальної психології в даний час входять наступні три кола проблем.

2. Соціально-психологічні явища у великих групах (у макросередовищі). Сюди відносяться проблеми масових комунікацій (радіо, телебачення, преса і т.д.), механізми та ефективність впливу засобів масової комунікації на різні спільності людей, закономірності поширення моди, чуток, загальноприйнятих смаків, обрядів, упереджень, суспільних настроїв, проблеми психології класів, націй, психологія релігії.

3. Соціально-психологічні явища в так званих малих групах (у мікросередовищі). Сюди відносяться проблеми психологічної сумісності в замкнутих групах, міжособистісних відносин в групах, групової атмосфери, положення лідера і ведених в групі, типів групи (асоціація, корпорація, колективи), співвідношення формальних і неформальних груп, кількісних меж малих груп, ступеня і причин згуртованості групи , сприйняття людини людиною в групі, ціннісних орієнтації групи і багато інших.

4. Соціально-психологічні прояви особистості людини (соціальна психологія особистості). Особа людини є об'єктом соціальної психології. При цьому розглядають, наскільки особистість відповідає соціальним очікуванням у великих і малих групах, як вона приймає вплив цих груп, яким чином вона засвоює ціннісні орієнтації груп, яка залежність самооцінки особистості від оцінки нею групи, до якої входить особистість, і т.д. До проблем соціальної психології особистості відносяться проблеми, пов'язані з вивченням спрямованості особистості, її самооцінки, самоповаги і т.п.Передмова

Професійна діяльність психолога, в якій би області він не працював (профорієнтація, організація виробництва, клінічна, вікова, педагогічна психологія, судово-психологічна експертиза, викладацька або наукова діяльність), характеризується його особливою відповідальністю перед клієнтами, суспільством і психологічною наукою. Щоб бути корисним, психолог потребує довірі. Довіра суспільства до психолога може бути досягнуто тільки при дотриманні етичних основ їхньої поведінки, що містяться в цьому кодексі. Етичний кодекс психологів служать а) для внутрішньої регуляції діяльності співтовариства психологів і б) для регуляції відносин психологів з суспільством.

Етичний Кодекс дає можливість психологам і людям, з якими вони професійно пов'язані, а) керуватися принципами, правилами, нормами одержання і застосування психологічних знань, б) встановлювати стандарти, за якими можуть бути оцінені результати застосування психологічних знань. Таким чином, принципи і правила, викладені нижче, дають можливість, у разі порушення етичних стандартів, застосовувати санкції до його порушників.

1. Психолог і вимоги до нього

1.1. Найменування "психолог" може бути прийнято особою, яка має університетську освіту за спеціальністю "психологія". Завданням психолога є а) розширення знань про людину і суспільство, і б) додаток цих знань і вмінь для блага як індивіда, так і суспільства в цілому. Психолог поважає гідність і недоторканність людської особистості, поважає і захищає фундаментальні права людини. Психологи є представниками вільної професії.

1.2. Дозволяється вказівку на членство в Російській асоціації професійних психологів. Чи не дозволено вказувати на належність до підрозділів або комітетам асоціації, крім тих випадків, коли психолог в цій якості виступає як офіційний представник асоціації.

1.3. Вчений ступінь психолога в Росії може бути вказана тільки в тому випадку, якщо вона визнана ВАК РФ.

1.4. Психолог як виконавець професійної орієнтації та психологічної підтримки населення в Російській Федерації (з Додатка до постанови Мінпраці РФ від 27 вересня 1996 р. N 1.)

1.4.1. Професійна орієнтація - це узагальнене поняття одного з компонентів загальнолюдської культури, який проявляється у формі турботи суспільства про професійному становленні підростаючого покоління, підтримки та розвитку природних обдарувань, а також проведення комплексу спеціальних заходів сприяння людині у професійному самовизначенні та виборі оптимального виду зайнятості з урахуванням його потреб і можливостей, соціально - економічної ситуації на ринку праці.

1.4.2. Основні методи професійної орієнтації:

а) інформування - індивідуальне, групове, масове, безпосереднє (лекція, бесіда), опосередковане (засобами масової інформації);

б) психологічне та медичне консультування;

в) психологічна, психофізіологічна, медична діагностика;

г) різні педагогічні методи.

1.4.3. Психологічна підтримка - система соціально - психологічних способів і методів, що сприяють соціально - професійному самовизначенню особистості в ході формування її здібностей, ціннісних орієнтацій та самосвідомості, підвищенню її конкурентоспроможності на ринку праці та адаптованості до умов реалізації власної професійної кар'єри. Психологічна підтримка здійснюється шляхом оптимізації психологічного стану людини як наслідок повного дозволу або зниження актуальності психологічних проблем,, що перешкоджають трудової, професійної, соціальної самореалізації на кожному з етапів життя окремої людини, малих груп, колективів, формальних і неформальних об'єднань людей.

1.4.4. Основні методи психологічної підтримки:

а) психологічне просвітництво;

б) психологічне та психотерапевтичне консультування;

в) психологічна діагностика;

г) психологічний тренінг;

д) психологічна корекція;

е) інші індивідуальні і групові методи психологічної роботи.Рис. 1.

Схема регламентації етичними принципами і правилами відносин, що виникають у психологічній діяльностіКожна пронумерована точка на малюнку точно відповідає змісту кожного пронумерованого параграфа тексту Етичного Кодексу2. Вимоги до Замовника послуг Психолога

2.1. Замовник завжди явно чи опосередковано спонукає Психолога до науково-практичної психологічної діяльності. У відсутності Замовника психологічна наука, психологічна практика, самі Психологи стають непотрібними. Реальний Замовник виступає в особі керівника державної, політичної, громадської, комерційної організації, яка звернулася до Психолога за послугами психологічного характеру. Непрямий Замовник в особі Товариства, що потребує в новому психологічному знанні, спонукає Психолога до наукових досліджень і відкриттів. Держава неявно виступає в якості Замовника, коли до Психолога звертається за психологічною допомогою приватна особа, захищаючи інтереси Клієнта нормами Конституції та Закону. Норми робота із Замовником - найважливіший компонент психологічної діяльності.

2.2. Замовник повинен самостійно або у співпраці з Психологом точно сформулювати проблеми, які спонукали його звернутися до Психолога за психологічними послугами. Результатом співпраці Психолога з Замовником є ??Технічне завдання, що містить всю узгоджену вихідну інформацію, якої достатньо для початку професійної роботи Психолога. У Технічному завданні обумовлюються мети роботи Психолога, методи його роботи, її передбачувані результати, терміни її виконання, гонорар Психолога і інші конкретні питання. Без узгодженого з Замовником Технічного завдання будь психологічна діяльність стає безглуздою.

  2.3. Замовник у своїй взаємодії з Психологом зобов'язаний керуватися Конституцією країни, її Законами та цим Етичним Кодексом, з яким Психолог повинен його ознайомити. Пропозиція Замовника приймається Психологом в тому випадку, якщо Замовник не просто ознайомлений з основними Принципами та Правилами Етичного Кодексу Психолога, але і згоден з ними. Замовник визнається в такій якості в тому випадку, якщо він не має наміру і не може застосувати отримані психологічні послуги для протиправних, аморальних, антинаукових, небезпечних дій відносно приватних осіб. Суспільства і держави.

  У ролі замовника може виступати сам об'єкт психологічного дослідження і впливу, якщо на основі результатів дослідження він має намір здійснювати в тій чи іншій формі самовдосконалення (релаксацію, поведінкову модифікації, зміни в системі відносин з іншими людьми та організаціями і пр.), або сам психолог, якщо йому доручено здійснення на основі результатів дослідження психокоррекционного впливу, або неявно суспільство, що зіткнулося з психологічними проблемами історичного масштабу (психологічна наука).

  3. Вимоги до Клієнта - людині, з яким працює Психолог  3.1. У якості Клієнта виступає особа, яка погодилася бути об'єктом психологічних досліджень в особистих, наукових, виробничих або в соціальних інтересах, або особисто звернутися до психолога за психологічною допомогою. Клієнт - умовне позначення людини, яка є об'єктом дослідження, консультування, спеціального навчання, тренінгу, лікування, що проходить профвідбір, атестацію, або випробуваного, досліджуваного в інтересах науки про людину.


  3.2. Клієнтом може бути будь-яка людина в разі своєї безсумнівною дієздатності за віком, станом здоров'я, розумового розвитку, фізичної незалежності. У разі недостатньої дієздатності людини рішення про його співпрацю з Психологом приймає особа, що представляє його інтереси за Законом.

  3.3. Клієнти мають право на консультацію психолога або лікування без присутності третіх осіб. Психолог не повинен перешкоджати, якщо його клієнт або пацієнт висловлює таке бажання, залученню для консультації іншого психолога або лікаря в тих випадках, коли до цього немає юридичних протипоказань.

  4. Вимоги до Результатам роботи Психолога

  4.1. В якості Результатів дослідження психолога виступають всі відомості про Клієнта, що зберігаються на будь-яких видах носіїв інформації, і на підставі яких Психолог кваліфікує психологічні характеристики Клієнта, приймає рішення про завдання і характер практичної взаємодії з ним і виконує його.

  4.2. Результати дослідження Клієнта є обов'язковою умовою будь-яких дій Психолога щодо Клієнта. У результаті дослідження має міститися інформація про те, на підставі яких теоретичних, методичних, експериментальних даних Психолог робить конкретні дії з консультування або надання допомоги Клієнту. Результати Дослідження повинні бути представлені у формі наукових документів, прийнятих в психологічному співтоваристві і містити достатні підстави для роботи з Клієнтом.

  4.3. Результати дослідження у разі їх неконтрольованого зберігання можуть становити небезпеку як для Клієнта, так і для Психолога і для Товариства. У разі потрапляння Результатів дослідження в руки випадкових або зловмисних людей, вони набувають статусу лжеобвінітеля, лжеразоблачітеля, агресора, що не коряться їх творцям. Поводження з Результатами дослідження повинні бути жорстко регламентовані. Застосування записів. Психолог може робити відео-або аудіозаписи консультації або лікування, або дозволити третім особам чути їх лише після згоди на це клієнта; це положення поширюється і на телефонні переговори.

  А. Норми відносин між Психологом та Замовником  А1. Психолог отримує замовлення від Замовника, складає і погоджує з ним технічне завдання на роботу, домовляється про розподіл прав і обов'язків між Психологом, Замовником та Клієнтом, про процедури зберігання, застосування Результатів дослідження. У питання гонорару також повинна бути внесена ясність. Наймач повинен бути забезпечений текстом Етичного Кодексу Психолога при прийомі на роботу останнього. Психолог повинен обумовити неможливість для себе виконання неетичних і непрофесійних вимог.

  А2. Психолог повинен сповістити Замовника про те, що його діяльність підпорядковується професійним, а не комерційним принципам. При прийомі на роботу психолог повинен обумовити, що він у межах своєї компетенції буде діяти незалежно, і особливо звернути увагу на зобов'язання зберігати професійну таємницю, чого від нього вимагає Закон. Психолог повинен обумовити, що професійне керівництво його роботою може здійснюватися тільки психологом.

  А3. Психологи можуть вдаватися до оголошень лише у випадках: 1) створення або зміна місця роботи психолога; 2) припинення роботи по хвороби більш ніж за тиждень; 3) при зміні годин роботи або номера телефону; 4) фактична інформація про спеціальні заходи із зазначенням місця їх проведення, часу, тривалості і можливих учасників.

  А4. Публікації в газетах про роботу Психолога допускаються двічі в одній і тій же газеті. Відомості, що повідомляються про себе психологами в телефонних і спеціальних довідниках, повинні бути стриманими по викладу і містити ім'я, місце роботи. Рекомендується, однак, не згадувати професійну спеціалізацію.

  А5. Психологи не повинні допускати публікації в довідниках матеріалів рекламного характеру, наприклад, містять фотографії або малюнки, описи виліковуються ними хвороб або застосовуваних методів лікування. Клінічним психологам забороняється використовувати обговорення психологічних процедур, методик та інших засобів, а також прикладів зі своєї практики в лекціях або публікаціях з метою реклами своєї діяльності.

  А6. Психологи знаходяться під забороною організовувати рекламу собі або якого-небудь певного методу лікування. Реклама з метою конкуренції ні за яких умов не повинна обманювати потенційних клієнтів. Чи не дозволяється рекламувати в якості спеціальності дії, що розглядаються в професійних колах, як самі собою зрозумілі. Вказівки на характер психологічної практики не повинні містити пропозиції неприйнятних для психолога послуг.

  А7. Клінічним психологам забороняється пропонувати свої послуги клієнтам без прохання останніх. Їм забороняється в цілях реклами використовувати ім'я або репутацію особи, з якою вони пов'язані професійно чи особисто. Їм також забороняється, крім як у колі колег, використовувати відгуки, сертифікати або рекомендації, дані ним експертами або з посиланням на них.

  А8. Психологам забороняється надавати професійні послуги безкоштовно або дешевше встановлених розцінок: ця заборона не поширюється на родичів і колег, а також на пацієнтів або клієнтів, які не можуть оплатити послуги через свого низького соціального статусу і коли оплата не може бути покладена на третіх осіб. Чи не дозволяється пропонувати, оголошувати та поширювати подарунки в цілях реклами, за винятком випадку предметів незначною цінності. Чи не дозволяється вимагати оплати за ненадані послуги, за винятком випадку законно передбаченої заміни послуги на іншу.

  А9. Клінічним психологам не вирішується пропонувати знижку або винагороду за направлення до них пацієнтів або укладати угоди з третіми особами з цією метою. Чи не дозволяється клінічним психологам приймати публічні похвали за успішно надані послуги або допускати публікації, службовці фактично рекламним цілям, в усному, письмовому або образотворчому вигляді.

  А10. В області клінічної психології забороняється оприлюднення будь-яких відомостей, які могли б забезпечити переважне звернення до даного фахівця (назви типу "послуги консультанта", "керівник", "центр"). Найменування "інститут" або інше аналогічного статусу може застосовуватися тільки в тому випадку, якщо йому відповідає персонал, обладнання та вживані методики.

  А11. Вивіска є засобом залучення уваги до місця надання психологічних послуг. Дозволена всього одна вивіска. Вивіски практикуючих психологів повинні бути виконані в ненав'язливому стилі і не перевищувати розмірів 35х50 см. Дозволяється вказівка ??на місце професійної діяльності психолога. Клінічні психологи вказують на вивісці характер своєї діяльності і час роботи. На додаток до імені та наукового ступеня можуть бути вказані години роботи і номер телефону. Де це можливо, не слід вказувати спеціалізацію; дозволено не більше шести уточнень (специфічна група пацієнтів або клієнтів; специфічні симптоми або що дозволяються проблеми; специфічні методики лікування або допомоги). Всі вимоги до вивісок поширюються і на бланки, форми і штампи. Слід уникати зайвої помітності.

  А12. Якщо кілька психологів здійснюють свою діяльність спільно як компанія, що підкоряється відповідним вимогам законодавства, вони повинні позначити себе як "Спільна практика". Імена колег, що відійшли від справ або померлих, можуть зберігатися наступником на вивісці не більше ніж 12 місяців, за умови згоди зацікавлених осіб. Інформація про смерть одного з партнерів має бути повідомлена в гідній манері. У разі переїзду психолог може протягом 6 місяців зберігати вивіску із зазначенням про припинення своєї роботи за колишньою адресою.

  Б. Норми створення, зберігання та застосування матеріалів Психолога

  Б1. Психолог несе відповідальність за адекватність завданню роботи з Клієнтом обраних ним теоретичної концепції, методів роботи, конкретних методик роботи з Клієнтом, способів обробки первинних даних. Вибір методів роботи Психолога вимагає сумлінного співвіднесення наукових і позанаукових завдань, зокрема, дотримання гуманітарних, економічних та культурних інтересів Клієнтів або економного витрачання матеріальних ресурсів.

  Б 2. Рішення психолога здійснити дослідницький проект передбачає його відповідальність за його передбачувані наукові та соціальні наслідки, включаючи вплив на осіб, групи та організації, що беруть участь або безпосередньо порушені дослідженням, а також непрямий ефект, як, наприклад, вплив наукової психології на громадську думку і на розвиток уявлень про соціальні цінності.

  Б3. Для отримання наукових результатів високої якості та дотримання вимог б1 і б2 слід розглядати максимально можливе число застосовних наукових методик і з них вибирати найбільш підходящу. Якщо робота здійснюється на кошти сторонньої організації і розподіл фондів не контролюється дослідником, останній повинен обгрунтувати відповідність проведеного дослідження науковим, професійним та етичним принципам цього кодексу.

  Б4. Якщо персонал або студенти виступають як експериментаторів у проведенні психодіагностичних процедур, викладач повинен забезпечити, незалежно від їх власної відповідальності, відповідність скоєних ними дій професійним вимогам.

  X. Норми відносин Психологом з Клієнтом

  X1. Тільки Психолог здійснює безпосередню роботу з Клієнтом у формі бесіди, анкетування, інтерв'ювання, тестування, електрофізіологічного дослідження, психотерапії, тренінгу та ін або опосередковану - у формі біографічного методу, методу спостереження, вивчення продуктів діяльності Клієнта та ін

  X2. Участь у психологічних експериментах має бути добровільним. Клієнти повинні бути проінформовані у зрозумілій для них формі про цілі, особливості дослідження та можливий ризик, щоб вони могли самостійно прийняти рішення про співпрацю з Психологом. Психолог зобов'язаний упевнитися в тому, що гідність і цілісність особистості Клієнта не постраждають. Він повинен прийняти всі необхідні заходи для забезпечення безпеки і благополуччя досліджуваних та зведення до мінімуму можливості непередбаченого ризику.

  Х3. Психологічні дослідження залежать від участі в них людей в якості піддослідних. Психолог повинен усвідомлювати специфіку взаємодії між дослідником і Клієнтом і витікаючу з цього відповідальність. Відповідальність особливо велика у випадку, якщо в якості піддослідних виступають наркомани або особи, обмежені у своїх діях, а також, якщо програма дослідження цілеспрямовано обмежує дієздатність Клієнта. Вибір методів дослідження часто вимагає сумлінного співвіднесення наукових і позанаукових завдань, зокрема, дотримання гуманітарних, економічних та культурних інтересів обстежуваних або економного витрачання матеріальних ресурсів.

  X4. Клієнту має бути повідомлено про будь-якій формі прихованого спостереження. У тих випадках, коли вичерпна інформація суперечить проведеного дослідженню, спеціальні запобіжні заходи повинні бути прийняті для забезпечення благополуччя досліджуваних, зокрема, має бути зроблено загальне роз'яснення про неможливість надання повних відомостей про програму. У тих випадках, коли це можливо і не несе шкоди Клієнту, всі роз'яснення повинні бути зроблені після закінчення експерименту. Те ж саме поширюється на приховане спостереження.

  X5. Психологи не повинні піддавати випробовуваних впливів, що призводить до постійного шкоді або ризику у фізичному або психологічному відношенні. Експеримент повинен бути негайно припинений, якщо з боку Клієнта виникає несподівана стресова реакція. При виникненні будь-яких небажаних наслідків участі в експерименті психолог повинен вжити заходів до їх усунення. Психологічні експерименти повинні проводитися тільки у відповідних умовах.

  X10. Досліди на тваринах є невід'ємною частиною психологічних досліджень. Основоположне зобов'язання психолога поважати людське життя можна застосувати і тут. Необхідною умовою проведення досліджень на тваринах є не тільки знайомство з технікою проведення таких експериментів, але й знання про зміст і догляді за тваринами, а також інформованість про юридичну сторону справи. Психологи, які працюють 'з тваринами, повинні прагнути звести' біль, стрес і позбавлення до мінімуму.

  Y. Норми відносин Психолога до Результатам дослідження

  Y1. Психолог обробляє первинні матеріали, здійснює їх інтерпретацію, обговорює отримані дані з компетентними колегами, формулює висновки і висновки по цікавлять замовника факторів, що впливає на виробничу, навчальну, особисте життя Клієнта. Психологи можуть використовувати свої професійні звання, публічно виступаючи в якості авторів, доповідачів і т. п. У цих ситуаціях вони повинні обмежуватися повідомленням фактичних даних і уникати будь-якого подоби самореклами.

  Y2. Результати психологічних досліджень повинні бути доступні для наукової громадськості. Можливість невірної інтерпретації має бути попереджена коректним, повним і недвозначним викладом. Дані про учасників експерименту повинні бути анонімними. Дискусії та критика в наукових колах служать розвитку науки і їм не слід перешкоджати.

  Y3. Дозволяються публікації наукових звітів за підписом психолога в наукових журналах з метою ознайомлення інших психологів із застосуванням спеціальних процедур, методик або інших засобів. Дозволяється участь психологів у що має освітню мету інформації в пресі, по радіо чи телебаченню, якщо роль психолога при цьому обмежується повідомленням фактичних даних і не переслідує рекламних цілей.

  Y4. Психолог зобов'язаний поважати своїх колег і не повинен необ'єктивно критикувати їх професійні дії. У випадках, що викликають сумнів, перед початком психотерапевтичного втручання слід проконсультуватися з лікарем про наявність фізичного захворювання і необхідності медичного втручання. За згодою пацієнта психолог може повідомити свої спостереження лікаря. За бажанням пацієнта, психолог може залучити до лікування свого колегу.

  Y5. Психолог не повинен своїми діями сприяти витісненню колеги з його сфери діяльності або позбавлення його роботи. Перш ніж прийняти на себе професійні зобов'язання, психолог повинен обумовити їх припинення у разі, якщо його колега вже взяв їх на себе. Якщо психолог вважає, що його колега діє непрофесійно, він повинен в першу чергу вказати йому на це конфіденційно. Якщо психолог виступає в ролі наймача свого колеги, він повинен запропонувати йому контракт, відповідний його професійному реноме. У разі спільної публікації, повинні бути зроблені посилання на першоджерела, і порядок імен авторів повинен відображати їх внесок в роботу.

  Z. Норми передачі матеріалів дослідження Замовнику

  Z1. Психолог передає замовнику свої висновки та рекомендації, що стосуються Клієнта і відповідають на запитання замовника, що грунтуються на результатах дослідження у формі письмового документа, усного повідомлення, публікації у пресі.

  W. Норми відносин між Замовником та Клієнтом

  W1. Замовник застосовує до Клієнта рекомендації психолога у вигляді заходів психокоррекционного, психолого-педагогічного, який навчає, адміністративного впливу, змінює стосовно особливостей Клієнта ергономічні та інженерно-психологічні фактори робочого середовища, параметри обладнання, умови трудової діяльності '.


  W2. Психолог зобов'язаний виявляти у своїй професійній діяльності сумлінність і виправдовувати чиниться йому довіру. Він повинен завжди пам'ятати про відповідальність перед суспільством, оскільки його дії істотно впливають на життя інших людей. Психолог визнає право будь-якої людини на дії згідно з його поглядам і переконанням і в своїй професійній діяльності прагне до неупередженості та об'єктивності. Він протистоїть будь-яким особистим, соціальним, організаційним, економічних та політичних чинників і впливам, що можуть призвести до зловживань або неправомірним застосуванням його знань і умінь.

  Головні Етичні принципи і правила діяльності психолога

  Зміст принципів і правил роботи психолога Етика роботи психолога грунтується на загальнолюдських моральних і моральних цінностях. Передумови вільного і всебічного розвитку особистості та її поваги, зближення людей, створення справедливого гуманного, процвітаючого суспільства є визначальними для діяльності психолога. Етичні принципи і правила роботи психолога формулюють умови, за яких зберігаються упрочиваются його професіоналізм, гуманність його дій, повагу людей, з якими він працює, реальна користь від його зусиль.

  5. Принцип нанесення шкоди Клієнту

  Принцип нанесення шкоди Клієнту вимагає від Психолога такої організації своєї роботи, щоб ні її процес, ні її результати не завдавали Клієнту шкоди його здоров'ю, стану чи соціальному становищу. Виконання принципу регламентують правила відносин Психолога з Клієнтом та Замовником і вибору адекватних методів дослідження і спілкування. Клінічний психолог не повинен вступати в які б то не було особисті стосунки зі своїми пацієнтами (наприклад, сексуальні відносини). Якщо Психолог приходить до висновку, що його дії не призведуть до поліпшення або навіть представляє собою ризик для Клієнта, він повинен припинити втручання. Якщо будь-які обставини змушують Психолога до передчасного припинення роботи з Клієнтом, що може негативно позначитися на його стані, він повинен забезпечити продовження роботи з Клієнтом.

  5.1. Правило взаємоповаги психолога і Клієнта

  Психолог виходить з поваги особистої гідності, прав і свобод, проголошених і гарантованих Конституцією РФ. Робота з Клієнтом допускається тільки після отримання згоди Клієнта в ній брати участь, після повідомлення його про мету роботи з ним, про застосовувані методи і способи використання отриманої інформації. У випадку якщо Клієнт не в змозі сам приймати рішення про свою участь в експерименті, таке рішення має бути прийняте його законними представниками.

  5.2. Правило безпеки для Клієнта застосовуваних методик

  Психолог застосовує тільки такі методики дослідження, які не є небезпечними для здоров'я, стану Клієнта, не уявляють його в результатах дослідження в хибному, викривленому світлі, не дають відомостей про ті його психологічних властивості та особливості, які не мають відношення до конкретних, погодженим завданням психологічного дослідження. Психолог повинен повідомляти клієнтові або пацієнту про всі важливі кроки або лікувальних діях. У разі лікування в клініці, психолог повинен привернути увагу пацієнта до можливого ризику і до альтернативних методів лікування, включаючи непсихологические.

  5.3. Правило попередження небезпечних дій Замовника щодо Клієнта

  Психолог формулює свої рекомендації, організовує зберігання, використання і публікацію результатів дослідження таким чином, щоб виключити їх застосування поза тих завдань, які були узгоджені між Психологом і Замовником, і які могли б погіршити становище Клієнта. Психолог інформує Клієнта про характер переданої Замовнику інформації і робить це тільки після отримання згоди Клієнта.

  6. Принцип компетентності психолога

  Згідно з принципом компетентності Психолог може надавати лише ті послуги, для яких він має необхідну кваліфікацію та освіту. У своїй роботі він керується науковими і професійними стандартами і застосовує апробовані й перевірені методики. Психолог повинен дотримуватися принципу наукової сумлінності і перевіряти отримані результати. Психолог може взятися за виконання тільки такої роботи, яка дає можливість дотримання перерахованих вище зобов'язань. У відповідності зі своєю компетенцією у психологічних питаннях він діє на свою відповідальність і незалежно. Психолог зобов'язаний шляхом добросовісної підготовки бути поінформованим в новітніх досягненнях науки, знати приписи, що регулюють його професійну діяльність.

  6.1. Правило співпраці Психолога та Замовника

  Психолог зобов'язаний повідомити Замовника про реальні можливості сучасної психологічної науки в галузі поставлених Замовником питань, про межі своєї компетентності і межах своїх можливостей. Психолог повинен повідомити Замовника про принципи і правила психологічної діяльності та отримати згоду Замовника керуватися ними в процесі роботи. Психологи не можуть пропонувати спеціальні процедури, методики або інші засоби, якими вони не володіють або ефективність яких піддається професійною або науковому сумніву. Якщо будь-які можливості приписуються психолога, який їх не має, він повинен спростувати таку інформацію. Психологи не повинні давати Замовнику відомості, перебільшувати ефективність їх послуг.

  6.2. Правило професійного спілкування Психолога і Клієнта

  Психолог повинен володіти методами психодіагностичної бесіди, спостереження, психолого-педагогічного впливу на рівні, достатньому, щоб підтримувати у Клієнта почуття симпатії та довіри, задоволення від спілкування з психологом. Взаємини психолога з клієнтом або пацієнтом мають особливий характер в силу необхідності встановлення довіри між ними. Психолог має право відмовитися від прийняття на себе професійних зобов'язань або припинити їх виконання в разі припинення довірчих відносин. Якщо Клієнт хворий, то робота з ним допустима тільки з дозволу лікаря або за згодою інших осіб, що представляють інтереси Клієнта.

  6.3. Правило обгрунтованості результатів дослідження Психолога

  Психолог формулює результати дослідження в термінах і поняттях, прийнятих у психологічній науці, підтверджуючи свої висновки пред'явленням первинних матеріалів дослідження, їх математико-статистичною обробкою і позитивним висновком компетентних колег. При вирішенні будь-яких психологічних завдань проводиться дослідження, завжди спирається на попередній аналіз літературних даних з поставленого питання.

  7. Принцип неупередженості Психолога

  Принцип неупередженості Психолога не допускає упередженого ставлення до Клієнта. Неприпустимо вплив позитивного чи негативного ставлення Замовника до Клієнта на формулювання висновків про Клієнта. Всі дії Психолога щодо Клієнта повинні грунтуватися тільки на підставі даних, отриманих науковими методами. Суб'єктивне враження, яке виробляє Клієнт, його соціальний стан не повинні чинити жодного впливу на висновки та дії Психолога.

  7.1. Правило адекватності методик, застосовуваних Психологом

  Психолог може застосовувати методики, які адекватні цілям проведеного дослідження, віком, статтю, освітою, станом Клієнта, умовами експерименту. Методики, крім цього, обов'язково повинні бути стандартизованими, нормалізованими, надійними, валідними і адаптованими до контингенту досліджуваних.

  7.2. Правило науковості результатів дослідження Психолога

  Психолог повинен застосовувати методи обробки та інтерпретації даних, які отримали наукове визнання і не залежні від його наукових пристрастей, громадських захоплень, особистих симпатій до Клієнтом певного типу, соціального стану, професійної діяльності. У результатах дослідження повинно бути тільки те, що неодмінно отримає будь-який інший дослідник такий же спеціалізації і такої ж кваліфікації, якщо він повторно зробить інтерпретацію первинних даних, які пред'являє психолог.

  7.3. Правило виваженості відомостей, переданих Замовнику Психологом

  Психолог передає Замовнику Результати дослідження в термінах і поняттях, відомих замовник у, у формі конкретних рекомендацій, які не дозволяють і не розташовують до їх домислювання, розгляду особистості Клієнта поза тих завдань, які були поставлені перед Психологом. Психолог керується тільки інтересами справи, і не передає Замовнику ніяких відомостей, які могли б погіршити стан і стан Клієнта, Замовника, колективу, в якому вони співпрацюють.

  8. Принцип конфіденційності діяльності психолога

  Принцип конфіденційності діяльності Психолога означає, що матеріал, їм отриманий в процесі роботи з Клієнтом на основі довірчих відносин, не підлягає свідомому чи випадковому розголошенню поза узгоджених умов. Результати дослідження повинні бути таким чином, щоб вони не могли скомпрометувати ні Клієнта, ні Замовника, ні Психолога, ні психологічну науку. Клінічним психологам забороняється, крім свого професійного оточення, застосовувати іноземні чи технічні терміни. Психодиагностические дані, отримані щодо студентів при їх навчанні, повинні розглядатися як конфіденційні, як і відомості про клієнтів або пацієнтах. При демонстрації конкретних випадків слід дбати про захист гідності і благополуччя Клієнта, щодо якої повинні дотримуватися правила конфіденційності.

  8.1. Правило кодування відомостей психологічного характеру

  Психолог зобов'язаний на всіх матеріалах психологічного характеру, починаючи від протоколів і закінчуючи підсумковим звітом, вказувати не прізвища, імена, по батькові Випробуваних, а присвоєний їм код, що складається з довільного набору цифр і букв. Документ, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові Клієнта, і відповідний йому код, відомий тільки Психологу, оформляється в єдиному екземплярі, зберігається окремо від експериментальних матеріалів у недоступному для сторонніх місці і передається Замовнику за актом, якщо це необхідно за умовами роботи.

  8.2. Правило контрольованого зберігання відомостей психологічного характеру

  Психолог повинен попередньо узгодити з Замовником список осіб, які отримують доступ до матеріалів, що характеризує Клієнта, місце і умови їх зберігання, мети їх використання та строки знищення.

  8.3. Правило коректного використання Результатів дослідження

  Психолог несе відповідальність за передбачувані наукові та соціальні наслідки своєї роботи, включаючи вплив на осіб, групи та організації, що беруть участь або безпосередньо порушені дослідженням, а також непрямий ефект, як, наприклад, вплив наукової психології на громадську думку і на розвиток уявлень про соціальні цінності. Психолог повинен досягти угоди з Замовником про виключення випадкового або навмисного повідомлення Клієнту результатів його дослідження, які можуть його травмувати. Відомості психологічного характеру про випробуваному ні в якому разі не повинні підлягати відкритого обговорення, передачу або повідомленням комусь поза форм і цілей, рекомендованих психологом.

  9. Принцип обізнаного згоди

  Принцип обізнаного згоди вимагає, щоб Психолог, Замовник і Клієнт були сповіщені про етичні принципи і правила психологічної діяльності, цілях, засобах і передбачувані результати психологічної діяльності і брали в ній добровільну участь.  9. Норми суспільно-наукового поведінки Психолога

  9.1. Поведінка щодо представників інших професій. У своїх професійних контактах з представниками інших професій психолог повинен проявляти лояльність, терпимість і готовність допомогти. Не слід ділити інші професії по рангах.

  9.2. Психологи та інший персонал. При прийомі на роботу асистентів та іншого персоналу психолог повинен забезпечити їм відповідні умови роботи і укласти з ними договори відповідно до їх обов'язками. Практиканти повинні отримувати підготовку, необхідну для їх майбутньої професії; тому їх функції не повинні бути обмеженими або не вимагають кваліфікації. Психолог зобов'язаний видати об'єктивну характеристику своїм співробітникам за першою вимогою і особливо при припиненні ними роботи.

  9.3. Об'єднання психологів. Психологи можуть об'єднуватися для роботи з метою спільного використання обладнання, приміщення та спільного найму персоналу. При створенні спільної практики повинен бути складений контракт у письмовій формі, що враховує можливість змін, розподілу прибутку і витрат., А також можливість ліквідації об'єднання.

  9.4. Для клінічних психологів при спільній практиці обов'язкові такі правила: 1) при всіх формах об'єднання має бути забезпечений вільний вибір методів лікування; 2) право на ліквідацію об'єднання, якщо порушені інтереси третіх осіб, належить учасникам-психологам; 3) відомості про лікування і записи можуть бути представлені у розпорядження партнерів психолога, який здійснював лікування, тільки з-письмової згоди пацієнта; 4) перед початком лікування пацієнт повинен бути поінформований про те, що не беруть участі в терапії партнери не несуть відповідальності за її результат.

  9.5. Партнери по спільній практиці повинні вказувати свої імена на бланках, в оголошеннях і в інших документах, у них можуть бути вказані години роботи і номер телефону. Де це можливо, не слід вказувати спеціалізацію; дозволено не більше шести уточнень (специфічна група пацієнтів або клієнтів; специфічні симптоми або що дозволяються проблеми; специфічні методики лікування або допомоги).

  9.6. У разі, якщо клінічний психолог виступає як наймач по відношенню до своїх колег, передача їм функцій з лікування пацієнта можлива лише за згодою пацієнта.

  9.7. Викладацька діяльність. Викладач-психолог повинен навчати своїх слухачів новітнім досягненням психологічної науки в об'єктивній і зрозумілою їм формі. Будь-які особисті точки зору мають бути зафіксовані саме як такі. При викладанні і читанні лекцій слід стежити за тим, щоб не виникло необгрунтованих очікувань.  10. Порушення Етичного Кодексу

  10.1. За порушення Етичного Кодексу психолог-консультант може позбутися сертифікату РПО, а також до нього можуть бути застосовані такі санкції, як громадський осуд і виключення з членів РПО. У разі серйозних порушень Етичного Кодексу РПО може клопотати про залучення психолога до суду. Для затвердження норм Етичного Кодексу та відповідно до них РПО може виступати в суді як громадського обвинувача чи захисника.  10.2. Законність застосування. Справжній кодекс прийнятий "___" червня 2003 р. III з'їздом Російського Психологічного Товариства. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Структура сучасної психології"
 1.  ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
    При обговоренні зв'язку психології з іншими науками ми окреслили - хоча й далеко не повністю - коло різних психологічних дисциплін, тобто галузей психології, торкнувшись тим самим питання про структуру сучасної психології. Постараємося зробити це більш систематизування, хоча це не завжди легко: галузі психології виникають і розвиваються не з волі єдиного методолога, розпорядчого науці
 2.  Основні галузі психології
    При обговоренні зв'язку психології з іншими науками ми окреслили - хоча й далеко не повністю - коло різних психологічних дисциплін, тобто галузей психології, торкнувшись тим самим питання про структуру сучасної психології. Постараємося зробити це більш система-тизированной, хоча це не завжди легко: галузі психології виникають і розвиваються не з волі єдиного методолога, розпорядчого науці
 3.  Лекції. Вступ до спеціальності, 2005
    Предмет психології. Її особливості, структура, завдання, методи і основні напрямки розвитку. Поняття психології. Особливості психології як науки. Співвідношення життєвої і наукової психології. Предмет і завдання психології. Структура сучасної психології. Основні методи психології. Становлення психології як науки. Розвиток психології в рамках філософії і природознавства. Антична і
 4.  Структура сучасної психології
    Структура сучасної
 5.  КОНТРАЦЕПЦІЯ У ЖІНОК З ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
    У більшості випадків призначення контрацепції жінкам з екстрагенітальною патологією, і зокрема з цукровим діабетом (СД), не відрізняється від призначення її здоровим жінкам. Складність виникає в консультуванні до і протягом її використання. У даної категорії жінок можуть бути використані будь-які методи контрацепції. Однак наявність СД вимагає від лікаря розуміння проблеми, володіння навичками
 6.  ТЕРАПІЯ клімактеричного синдрому
    Залежно від періоду климактерия, скарг та клінічної картини, з якими звертаються жінки за медичною допомогою, лікувальні заходи включають в себе вибір засобів контрацепції, лікування ДМК на тлі гіперплазії і поліпів ендометрія, лікування безпліддя або вирішення питання про необхідність призначення ЗГТ. Останнім часом вітчизняні автори дотримуються думки про те, що в пременопаузі
 7.  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
    Надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги здійснюють жіночі консультації, діяльність яких регламентується органами охорони здоров'я суб'єктів Російської Федерації. I. Загальні питання 1.1. Жіноча консультація є лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу з використанням сучасних медичних технологій,
 8.  Спостереження за вагітною у жіночій консультації. Профілактика гестозу
    Завдання жіночої консультації Основною метою спостереження за вагітними в жіночій консультації є збереження фізіологічного перебігу вагітності та проведення профілактичних заходів щодо попередження ускладнень і в першу чергу плацентарної недостатності та гестозу. У зв'язку з цим перед жіночою консультацією поставлені такі завдання. 1. Визначити наявність вагітності
 9.  Альгодисменорея
    АРУШЕНІЯ менструального циклу є одвічною жіночою проблемою, однак детальне вивчення цих станів відкриває все нові і нові грані. На сьогодні найбільш поширеними є три форми розладів менструального циклу: аменорея - відсутність менструацій у жінок в репродуктивному віці (в період від менархе, тобто початку місячних, до менопаузи), маткові кровотечі - циклічні
 10.  Клініка і діагностика ПМС
    Перебіг ПМС характеризується індивідуальним різноманітністю клінічних проявів і властивою у всіх випадках циклічністю, тобто маніфестацією симптоматики в II фазу МЦ, яку, за визначенням Катаріни Дальтон, ще називають "параменструумом". У цьому контексті слід зазначити, що комплекс розглянутих симптомів може проявлятися періодично і у жінок, які не менструюють або
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека