ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Акмеологія, 2009 - перейти до змісту підручника

Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності

Отже. проведений аналіз показав тісні і різноманітні зв'язки акмеології з іншими науками про людину. Яким же чином ці зв'язки впливають на конкретні акмеологічні дослідження? Природно, знання, отримані в суміжних науках, враховуються в окремих акмеологічних дослідженнях і розробках по-різному, залежно від їх конкретних завдань і концептуально-методичних засобів рішення. При цьому ефективність переносу суміжних знань у тканину того або іншого акмеологічного дослідження визначається конструктивними можливостями їх предметно-методологічної стикування. Ці можливості багато в чому є похідними від методологічної "оснащення" того дослідницького підходу, який покладається в основу проведення конкретної акмеологічної розробки. Розглянемо можливості стикування суміжних знань і шляхи реалізації зв'язків акмеології з іншими науками про людину на прикладі пропонованого мною [20] рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійно-творчої майстерності.

Як базові виділяються віковий, освітній, професійний аспекти акмеологічного підходу. Вони в якості вихідної фонової біосоціальних задають об'єктивний простір для прояву активності суб'єкта, орієнтованої на розвиток своєї професійної майстерності. У цій активності виділяються наступні похідні (щодо базових) акмеологічні аспекти суб'єктного простору реалізації акмеологічних можливостей: креативний, екзистенціальний, культу рольний. Системоутворюючим фактором щодо взаємодії всієї категоріальної системи як базальних, так і похідних від них акмеологічних аспектів є рефлексивний аспект майстерності.


Таким чином, онтологічна специфіка акмеологічність утворюється взаємодією категоріально кваліфікуються сутностей: биологична, соціальності, активності та рефлексивності майстерності людини. Акцент на їхнє домінування визначається завданнями конкретних акмеологічних досліджень, які носять комплексний характер, тому акти й закономірності, виявлені в результаті цих досліджень, повинні трактуватися із системних позицій більш функціонально. Це означає, що лише в результаті конкретних акмеологічних досліджень можна встановити, яка саме домінація буде в досліджуваного професіонала. Якщо, наприклад, вікова, то чи буде спостерігатися розвиток, скажімо, по типу дорослішання або старіння. Важливо встановити при цьому, який питома вага педагогічного та професійного аспектів і наскільки багато в цьому випадку репродуктивних і продуктивних моментів, наскільки потужна професійна рефлексія, яка забезпечує досягнення вищих щаблів майстерності й подолання шаблонних стереотипів. Необхідно з'ясувати, наскільки професійний розвиток веде за собою екзистенційно-особистісне чи, навпаки, особистісний розвиток-усього лише побічний продукт професійного. Тут можуть бути самі різні поєднання, тому підкреслимо, що типологічний підхід також є методологічним принципом для акмеологічних досліджень і розробок.

Зі сказаного можна зробити наступні висновки. Інтенсивно розвивається останнім часом у взаємодії з теорією управління, педагогікою і психологією акмеологія суттєво змінює акценти у сфері професійної підготовки і в системі безперервної освіти. При акмеологічному підході домінує проблематика розвитку творчих здібностей професіоналів з урахуванням різних аспектів їх підготовки та вдосконалення.


Віковий аспект дослідження націлений на діагностику задатків і здібностей засобами педології (вивчає дітей та юнаків), андрогогіки дорослих (у тому числі студентів і професіоналів) і геронтології (ветеранів праці). Освітній аспект - на діагностику та розвиток знань і умінь у системі загальної, професійної та безперервної освіти. Професійний аспект - на визначення можливостей і результатів здійснення трудової діяльності через з'ясування профпридатності, психологічної готовності до даного виду праці і ступеня соціальної відповідальності за його процес і результати. Креативний аспект - на визначення затрачуваних зусиль і успішність їх реалізації шляхом з'ясування рівня професіоналізму, рефлексивно-інноваційного потенціалу його вдосконалення до ступеня майстерності й оцінки соціальної значимості інновацій, отриманих у процесі творчості. Рефлексивний аспект (пов'язаний із самосвідомістю особистості як розвивається "Я" і розумінням партнерів по комунікації в процесі трудової діяльності) є системоутворюючим, забезпечуючи оптимальне взаємоузгодження виділених акмеологічних аспектів професіоналізації людини.

Розроблені прийоми індивідуальної, діалогічної і групової ігрорефлексі-ки [22] дозволяють розвивати творчі здібності учнів, студентів і професіоналів у ситуаціях як рішення професійно-творчих завдань, так і застосування інтенсивно-ігрових методів культивування рефлексії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності "
 1. Місце акмеології в системі суспільствознавства і людинознавства
  План 1. Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання. 2. Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок. 3. Зв'язки акмеології з обществознанием. 4. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства, 5. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності. Ключові слова: акмеологічність, науково-методологічна
 2. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності
  Інтенсивно розвивається останнім часом у взаємодії з теорією управління, педагогікою і психологією акмеологія істотно змінює акценти у сфері професійної підготовки кадрів і в системі безперервної освіти. При акмеологічному підході домінує проблематика розвитку творчих здібностей професіоналів з урахуванням різних аспектів підготовки кадрів і вдосконалення їх
 3. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 4. Особистісний аспект продуктивної професійної діяльності
  Як ми вже показали, необхідність синтетичного підходу до дослідження професійної діяльності неодноразово підкреслювалася багатьма дослідниками. Такий підхід повинен включати в себе розгляд цілісних характеристик особистості, змістовно об'єднують всі психічні явища, лише формально представлені в схемі діяльності. Водночас ми спеціально звернули увагу на те
 5. Методичні комплекси акмеологічного тренінгу
  Історично першим варіантом тренінгів з'явився соціально-психологічний тренінг (СПТ). Теоретичне обгрунтування СПТ як цілісної системи є досягненням соціальної психології (Л. А. Петровська), акмеології (Н.В. Кузьміна) і дидактики (Г.Д.Кіріллова). Основне завдання соціально-психологічного тренінгу розуміється вітчизняними фахівцями [1] як формування міжособистісної складової
 6. категоріальний-понятійний апарат акмеології
  На даному етапі розвитку акмеології як науки у теоретичних акмеологічних дослідженнях особлива увага приділяється створенню власного категоріально-понятійного апарату, без якого ніяка наука не має права претендувати на самостійний статус. Доказове обгрунтування базових акмеологічних категорій і понять є важливою теоретико-методологічної та прикладної завданням.
 7. Зміст акмеологической концепції
  Проведений теоретико-методологічний аналіз можливостей застосування акмеологічних знань і підходів у вирішенні проблеми розвитку суб'єкта до рівня професіонала, професіоналізму особистості або діяльності, узагальнення проведених акмеологічних теоретичних досліджень дозволили приступити власне до задачі розробки акмеологічної концепції розвитку професіонала. Її якісно суворе
 8. Розвиток професійної компетентності та її спеціальних видів
  Дослідження проблем розвитку професійної компетентності та її різних видів у акмеології займають особливе місце, так як професійна компетентність є головною складовою частиною професіоналізму особистості та діяльності, важливим умовам становлення професіонала. Ми не раз підкреслювали, що в підвищенні рівня професійної компетентності важливе значення має інтелектуальне
 9. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими , її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 10. К
  КАР'ЄРА - процес самореалізації особистості, своїх можливостей у професійній діяльності, сутнісної характеристикою якого є просування, що розглядається в широкому сенсі у вигляді загальної послідовності етапів розвитку людини в основних сферах життя: сімейної, трудової; а у вузькому - пов'язується з динамікою соціального стану, статусу та активності особистості. К. - посадова
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека