Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Структура психологічної роботи та основні принципи її організації та проведення

У структурному відношенні психологічна робота як система об'єднує в своєму складі такі елементи, як цілі і завдання, суб'єкти, об'єкти, методи і засоби психологічної роботи.

Загальна спрямованість і завдання та психологічної роботи визначаються необхідністю всебічного забезпечення бойової готовності Збройних сил, а також характером конкретних проблем, що роблять негативний психологічний вплив на бойові можливості особового складу, його психічне самопочуття та ефективність військової діяльності. Зазначимо основні психологічні проблеми, на вирішення яких спрямована психологічна робота.

1. Особистісні проблеми - це проблеми, що погіршують особистісний розвиток військовослужбовців, їх моральне і психічне здоров'я, самопочуття і потенційні бойові можливості. У структурно-психологічному плані дані проблеми можна розділити на такі групи:

- мотиваційні проблеми - відсутність відповідних сучасним завданням силових структур - спонукачів до зразкового виконання обов'язків по службі, прагненню до військово-професійного вдосконалення;

- професійно-кваліфікаційні - непридатність або непідготовленість певної частини військовослужбовців до виконання функціональних обов'язків;

- функціонально-психологічні - негативні психофізіологічні стану військовослужбовців, що виникають безпосередньо в процесі діяльності.

Прояв особистісних проблем знаходить своє вираження в труднощах соціально-психологічної адаптації військовослужбовця до умов військової служби, у формі конфліктів з оточуючими, різних формах відхиляється, а в змістовному відношенні всі негативні моменти переживаються військовослужбовцями як почуття тривоги , розгубленості, безвиході і т. п.

2. Колективно-групові проблеми ~ проблеми, що погіршують морально-психологічний клімат військового колективу. До їх числа відносяться різні види порушень і деформацій внутрішньоколективних зв'язків (моральних, ділових, особистих), розпад позитивних цінностей колективу, роз'єднаність військовослужбовців, що виражається в побутових конфліктах, різні форми психологічної несумісності, існування мікрогруп, що характеризуються негативним стійким прагненням до вибору помилкових, асоціальних і антиармійських цілей та орієнтирів.

3. Діяльні проблеми - проблеми, властиві службової та навчально-бойової діяльності військовослужбовців через невідповідність психологічних якостей воїнів об'єктивним вимогам військової служби та військової спеціальності. Дані проблеми проявляються в зниженні ефективності діяльності, помилках і аваріях, проступки і злочинах при виконанні службових та навчально-бойових завдань [19].

Виходячи з існування перерахованих проблем і необхідність їх першочергового рішення, зміст психологічної роботи зводиться до двох основних напрямів:

1) вдосконалення психологічних умов, що впливають на психіку військовослужбовців;

2) формуванню та розвитку індивідуальних і групових психічних утворень, які є найважливішим чинником підвищення ефективності функціонування людини в різних видах військової діяльності.

Особливістю психологічної роботи в умовах військової системи є облік того факту, що функціонування людини в кінцевому підсумку розглядається як діяльність, спрямована на виконання бойового завдання-Інтереси самої людини тут часто не збігаються, а іноді і суперечать цілям і характеру здійснюваної діяльності. Тому на відміну від умов роботи цивільних психологів, де психіка клієнта розглядається як самодостатня у професійно-етичному плані цінність, в умовах армії і флоту психологічна робота повинна бути орієнтована і на інтереси діяльності, і на інтереси людини [171].

В межах виділених напрямів основними завданнями психологічної роботи є:

- вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців, соціально-психологічних процесів і явищ у військових колективах і прогнозування їх розвитку;

- психологічна експертиза професійної придатності військовослужбовців та надходить поповнення в цілях їх раціонального розміщення по

військовим спеціальностям і посадами;

- психологічне забезпечення необхідного рівня бойової та мобілізаційної готовності, виконання бойових і навчально-бойових завдань, бойового чергування (бойової служби), вартової і внутрішньої служб;

- психологічний аналіз процесу бойової підготовки, навчально-виховного процесу, вироблення пропозицій та здійснення заходів з підвищення їх ефективності;

- психологічна профілактика девіантної поведінки військовослужбовців, сприяння формуванню здорового морально-психологічного клімату

В у військових колективах;

- надання психологічної допомоги військовослужбовцям, членам їх сімей та цивільному персоналу, підвищення психологічної компетентності військових керівників і військовослужбовців;

- протидія негативному інформаційно-психологічному впливу на військовослужбовців [148].

Рішення даних завдань передбачає тісну взаємодію різних посадових осіб, що реалізують у своїй діяльності широкий арсенал методів і засобів психологічної роботи на двох методичних рівнях її організації та проведення:

1) на рівні застосування спеціалізованих методів і процедур психологічного вивчення і впливу, здійснюваних кваліфікованими фахівцями, що мають відповідне психологічну освіту та досвід діяльності;

2) на рівні заходів, що реалізуються посадовими особами в рамках традиційної організаторської діяльності, виховної роботи і навчання особового складу і на основі врахування інформації, отриманої від психолога.


Крім методичних рівнів, що відбивають специфіку застосування тих чи інших засобів і прийомів психологічного вивчення і впливу на військовослужбовців, виділяються також організаційні рівні. Організаційні рівні психологічної роботи (стратегічний, оперативний, тактичний) виділяються залежно від масштабу і специфіки завдань, що вирішуються за допомогою даного виду діяльності.Рис. 1.2.

Організаційні рівні психологічної роботи в співвіднесенні з характером діяльності та провідними об'єктами психологічного вивчення і впливуЯк видно з рис. 1.2, питома вага дослідницько-аналітичної та безпосередньої практичної роботи з конкретними військовослужбовцями на кожному

із зазначених організаційних рівнів значно різниться. Характером діяльності, що проводиться на стратегічному та оперативному рівнях, більшою мірою притаманна спрямованість на вирішення масштабних проблем в їх аналити-ко-оціночному ключі, обробка значних обсягів психологічної та соціологічної інформації. Заходи, здійснювані на цих рівнях, пов'язані з вирішенням наступних питань:

- планування та координація проведених наукових досліджень з актуальних проблем психології війни і бою, всебічного морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ;

- підготовка нормативно-правової бази, що регламентує діяльність суб'єктів психологічної роботи;

- керівництво підрозділами і посадовими особами психологічної роботи, координація, а також всебічне (матеріально-технічне, науково-методичне, кадрове , фінансове) забезпечення їх діяльності;

- організація централізованої системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації психологів;

- щорічний збір та аналіз інформації про стан і проблеми психологічної роботи;

- розробка пропозицій і рекомендацій військовому керівництву з підтримання здорового і керованого морально-психологічного стану особового складу військ (сил), забезпечення психологічної стійкості військ (сил), оптимізації психологічних аспектів військово-професійного середовища, вдосконалення практики навчання та виховання особового складу;

- узагальнення та поширення позитивного досвіду (вітчизняного і зарубіжного) в організації психологічної роботи;

- розробка та адаптація спеціальних технологій, методик, апаратури , необхідних для вирішення завдань психологічної роботи, забезпечення високої якості її проведення;

- видання спеціальних журналів, бюлетенів, проведення всеармійські наукових конференцій з актуальних проблем психологічного забезпечення військової діяльності;

- вивчення і аналіз морально-психологічної обстановки в районах дислокації військ, взаємодію з метою проведення заходів щодо її оптимізації з федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;

- захист військ від негативного інформаційно -психологічного впливу, планування та проведення інформаційних операцій і заходів інформаційного протиборства в мирний і воєнний час.

Діяльність суб'єктів психологічної роботи на тактичному (низовому, або базовому) рівні носить, швидше, характер точкових дій. Базовий характер даного рівня виявляється в тому, що саме тут знаходять індивідуалізоване вираження і вирішуються психологічні проблеми конкретних військовослужбовців. Тут більшою мірою затребувані практичні навички, вміння, здібності психологів до професійної взаємодії з іншими суб'єктами (насамперед, в рамках консультативної та психокорекційної роботи).

До суб'єктів психологічної роботи, тобто особам, що здійснюють пряме або опосередковане психологічний вплив на об'єкт, а також його психологічне вивчення, відносяться:

а) органи військового управління та посадові особи: командири і начальники всіх ступенів, штаби, служби, органи виховної роботи, психологи;

б) спеціалізовані (штатні та позаштатні) підрозділи психологічної роботи: підрозділи професійного психологічного відбору та поглибленого вивчення військовослужбовців , підрозділи інформаційного протиборства; центри (пункти) психологічної допомоги та реабілітації;

в) наукові підрозділи: науково-дослідні інститути, центри, відділи, лабораторії та інші підрозділи, що створюються для дослідження актуальних проблем, пов'язаних з розвитком військової психології і практики психологічної роботи;

г) психологічний актив, громадські організації у військових частинах; се мьі та близькі родичі військовослужбовців.

Обов'язки суб'єктів психологічної роботи (див. докладніше пункт 3.1) розробляються виходячи з масштабу і специфіки психологічних проблем і обумовлених ними завдань, необхідних для їх вирішення сил і засобів, змістовної специфіки взаємодії посадових осіб, що беруть участь у вирішенні даних завдань, їх професійної компетенції та професійної кваліфікації.

До числа об'єктів психологічної роботи належать:

- проходять військову службу офіцери, прапорщики, мічмани;

- проходять військову службу за контрактом і за призовом сержанти (старшини), солдати (матроси), курсанти, слухачі, що не мають офіцерських звань;

- суворовці, нахімовці, вихованці військових частин і військових оркестрів;

- цивільний персонал ЗС РФ;

- кандидати на військову службу з числа громадян;

- сім'ї та близькі родичі військовослужбовців;

- групи і військові колективи.


Методи психологічної роботи (див. докладніше пункт 3.2) являють собою сукупність процедур, прийомів і способів виявлення, опису, прогнозування динаміки психологічних характеристик військовослужбовців та видів військової діяльності, а також психологічно обгрунтованого впливу на них з метою оптимізації вихідного (виявленого) стану. Вони діляться на спеціалізовані та загальні.

Засоби психологічної роботи включають сучасні апаратні засоби, обладнання, діагностичні та корекційно-розвиваючі методики, відповідний їм стомлений матеріал і інструментарій, схеми та наочні посібники, наукову, навчальну та навчально-методичну літературу, тренажери, приміщення , споруди, навчальний озброєння і техніку, засоби імітації зовнішніх ознак бою:

- для вимірювання та оцінки психологічних характеристик військовослужбовців і цивільного персоналу ЗС РФ;

- для формування та розвитку у військовослужбовців психологічних якостей і станів, що визначають їх професійну ефективність;

- для зняття психічної напруженості, підтримки і відновлення психічного здоров'я;

- для психологічного освіти;

- для інформаційно-психологічної протидії.

Основоположним умовою ефективності психологічної роботи є вихідні базові установки - принципи, система яких включає досить широкий набір вимог до її організації і проведення.

Коротко зупинимося на змісті основних принципів психологічної роботи.

1. Принцип професійної компетентності, правової та етичної правочинності орієнтує всіх посадових осіб психологічної роботи на чітке уявлення і облік можливостей психології як науки і форми практичної діяльності, на постійне підвищення власного рівня психолого-педагогічної компетентності. Здійснення спеціальних заходів психологічного впливу припускає наявність у осіб, які здійснюють даний вплив, спеціального психологічної освіти і досвіду діяльності.

  2. Принцип комплексного підходу і професійної кооперації передбачає необхідність координації зусиль різних посадових осіб. Це обумовлено тим, що ефективне функціонування психіки військовослужбовців та військових колективів в значній мірі залежить від цілого комплексу умов матеріально-технічного, організаційного, побутового, медичного характеру. Їх реалізація може бути забезпечена лише спільними зусиллями командирів і фахівців різних областей. Крім цього, завдання, які вирішуються організацією та проведенням психологічної роботи, повинні забезпечуватися єдністю застосування всіх її методів і форм.

  3. Принцип діяльнісного підходу орієнтує на облік ролі військової діяльності, в рамках якої виникають багато психологічні явища, нею обумовлені. При цьому слід враховувати, що вплив факторів військової діяльності на психіку військовослужбовців може бути як позитивним, що розвиває, так і негативним (останнє веде до виникнення різного роду психологічних утруднень і проблем). Завдання психологічної роботи визначаються і вирішуються в контексті загальних завдань військової діяльності і обумовлені в цьому зв'язку необхідністю формування і розвитку психічних якостей у суб'єктів даної діяльності, що визначають можливість її ефективного виконання.

  4. Принцип суб'єктно-орієнтованого взаємодії враховує наявність активного початку, потенційних можливостей психологічного впливу на товаришів по службі і самого себе (з метою саморозвитку, професійного вдосконалення, самовиховання) у кожного суб'єкта військової діяльності, при знання визначальною, позитивної, активно-перетворюючої ролі психологічного ресурсу особистості військовослужбовця в ситуаціях подолання їм складних службових, професійних та особистісних проблем.

  5. Принцип своєчасності і постійності означає, що психологічна робота повинна проводитися на всіх етапах соціалізації військовослужбовця в умовах військової системи - від призову або вступу на військову службу до звільнення. З урахуванням конкретного етапу соціалізації, аспекту життєдіяльності військовослужбовця застосовуються відповідні методи і форми психологічної роботи. Кадрові зміни та переміщення посадових осіб психологічної роботи повинні супроводжуватися наступністю загальної лінії і можливостей з надання конкретної психологічної допомоги військовослужбовцям, що є об'єктом психологічного супроводу.

  6. Принцип матеріально-технічної забезпеченості психологічної роботи полягає в необхідності комплектування відповідною апаратурою, тренажерами, виробничими площами і матеріально-технічними засобами реалізації процесів отримання психологічної інформації, її математико-статистичної обробки психологічної підготовки, організації індивідуальної та групової психокорекційної, розвиваючої та консультаційної роботи з військовослужбовцями. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Структура психологічної роботи та основні принципи її організації та проведення"
 1.  ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
    При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у ); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 2.  ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
    Реймонд Мацієвич, Джозеф Б. Мартін (Raymond Maciewicz, Joseph В. Martin) Біль відноситься до найбільш поширених суб'єктивних ознаками хвороби. Хоча в кожному випадку природа, локалізація і етіологія болю різні, майже половину всіх хворих, які звертаються до лікаря, перш за все турбує біль. Правильне лікування хворих з очевидним обмеженим болючим процесом (наприклад, переломом
 3.  . МЕДИЧНІ АСПЕКТИ СЕКСУАЛЬНОСТІ
    Пітер Райх (Peter Reich) Сексуальні проблеми досить часто зустрічаються в загальній популяції. При одному з обстежень здорових подружніх пар середнього віку було встановлено, що сексуальні порушення мають місце у 40% чоловіків і 63% жінок: у чоловіків це насамперед імпотенція і передчасна еякуляція, у жінок - нездатність досягти оргазму. У дослідженні, в якому в процесі
 4.  ОБМІН кальцію, фосфору і кісткової тканини: кальційрегулюючих ГОРМОНИ
    Майкл Ф. Холік, Стефеп М. Крепі, Джої Т. Поттс, молодший (Michael F. Holick, Stephen M. Krone, John T. Potts, Jr.) Структура і метаболізм кісткової тканини (див. гл. 337) Кость - це динамічна тканину, постійно перебудовували протягом життя людини. Кістки скелета добре васкулярізована і отримують приблизно 10% хвилинного об'єму крові. Будова щільною і губчастої кісток
 5.  ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ
    Тема цієї лекції присвячена надзвичайно важливою медичної проблеми, яка, без сумніву, за своєю актуальністю виступає як проблема N1 в багатьох країнах світу і яка характеризується найвищою поширеністю і смертністю. Ця проблема носить назву ішемічна хвороба серця / ІХС / і є першочерговим медико-соціальною проблемою в більшості розвинених, що розвиваються і
 6.  Умертвіння тварин У профілактичних цілях
    Стаття 7.6.1. Основні принципи Справжні рекомендації будуються на постулаті, що ніжепомещенние принципи застосовні тільки після прийняття рішення про умертвіння тварин, і мають на меті підтримку добробуту тварин до моменту настання їх смерті. 1. Персонал, який притягається до умертвіння тварин в гуманних умовах, повинен мати необхідну кваліфікацію і володіти
 7.  Гігієнічна оцінка шуму
    Дослідження останніх років показали, що серед багатьох природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення, найбільш поширеним і агресивним є міський шум. Фізичні та фізіологічні характеристики шуму. Під терміном "шум" розуміють будь-який неприємний або небажаний звук або їх поєднання, які заважають сприйняттю корисних сигналів,
 8.  Загрози національної безпеки Російської Федерації в різних сферах
    Характер військово-політичної обстановки у світі дозволяє зробити висновок, що загрози безпеки Російської Федерації в середньостроковій перспективі носять комплексний характер і зумовлюються боротьбою світових центрів сили за отримання доступу до сировинних, енергетичних, науково-технологічним, людським і територіальним ресурсів, в тому числі і на пострадянському просторі. Найбільш повно весь спектр
 9.  Основні поняття валеології
    Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини став предметом дослідження величезної безлічі природних (біологія, генетика, антропологія, хімія тощо) і суспільних (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка та ін) наук. Проте до цих пір людина не може дати остаточні відповіді на багато питань, що стосуються не тільки своєї сутності, а й буття. Повною
 10.  Вікові особливості рухової активності
    Повноцінне розгортання генетичної програми людини в часі визначається адекватним рівнем його рухової активності. Ця умова проявляє себе вже з моменту зачаття. У тваринному світі (втім, як це було і у наших первісних і навіть набагато більш пізніх предків) спосіб життя самки після запліднення змінюється мало, так як вона як і раніше повинна боротися за виживання, уникаючи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека