Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Дьяченко В.Г.. Якість в сучасній медицині, 2007 - перейти до змісту підручника

Сучасний стан управління якістю медичної допомоги населенню Далекого Сходу

Реформування охорони здоров'я Далекого Сходу Росії: децентралізація управління, розширення самостійності ЛПУ , становлення систем обов'язкового і добровільного медичного страхування, зміна соціально-економічних умов посилюють актуальність проблеми управління якістю та ефективністю медичної допомоги. Концептуальною основою, стратегічними орієнтирами такої політики можуть стати базові положення програми ВООЗ «Здоров'я для всіх до 2000 року», до реалізації якої на Далекому Сході Росії не підійшли сьогодні і, навряд чи, є реальні перспективи на найближчі 5-10 років. В її основі лежить рівноправність усіх громадян щодо доступності та якості медичної допомоги, сприяння оздоровленню допомогою широких соціально-економічних заходів та міжвідомчого співробітництва. Крім того - це профілактика захворювань та обов'язкове страхування на випадок хвороби, ієрархічна система лікувальної допомоги і розвиток первинних ланок охорони здоров'я, активну участь широких громадських кіл, місцевих організацій і співтовариств у реалізації оздоровчих програм і подальшому вдосконаленні охорони здоров'я регіону.

Сьогодні здоров'я стає найважливішою конкурентною елементом на народжуваній ринку робочої сили, але, на жаль, і зараз у його збереженні та примноженні не зацікавлений ніхто - ні медичні працівники, ні сама людина, ні підприємство, де він працює. Продовжує домінувати так званий залишковий принцип формування ресурсів і фінансування галузі охорони здоров'я, що, по суті, є «економією» безпосередньо на людині. Ніякої реальної економії тут, звичайно, немає.

Кризовий стан здоров'я населення Далекого Сходу гнітюче діє на всю його економіку, на розвиток матеріально-речових і людських чинників виробництва, вихолощує соціальну та духовну життя людей, а в кінцевому підсумку обертається для нашого суспільства колосальними матеріальними і культурними втратами.

В системі медичного обслуговування населення Далекого Сходу до цих пір превалює т.зв. бюрократична модель управління якістю медичної допомоги. На початку 90-х років ця модель здавалася нам якимсь одкровенням, оскільки вона представлялася кроком вперед, порівняно з тим періодом розвитку охорони здоров'я регіону, коли були загублені досягнення вітчизняної охорони здоров'я періоду т.зв. розвиненого соціалізму, особливо у вирішенні питань первинної медико-санітарної допомоги, організації медичного обслуговування сільського населення і т.п. Тоді нам відкрилися можливості експертних оцінок, що, як здавалося тоді, дозволить вирішити проблему зниження якості медичних послуг за рахунок жорсткості вимог до організаційних і технологічним стандартам, найголовніше до їх неухильному виконанню.

Але вже до 1998 року в більшості територій Далекого Сходу серед фахівців, які займалися управлінням якістю, з'явилися лікарі та організатори охорони здоров'я, які висловлюють сумніви в правильності обраного шляху. Велике значення у формуванні числа «тих, хто сумнівається» мали надані Федеральним фондом ОМС стажування для медичних експертів у страхових медичних організаціях і ЛПУ економічно розвинених країн Європи. У них експерти власні очі переконувалися в тому, що бюрократична модель управління якістю працює тільки в системі жорстко централізованої вертикалі управління, яка не допускає сумніви у правоті «контролерів» і їх висновків. У відрядженнях вони знайомилися з ефективно працюючою системою управління якістю в умовах децентралізації управління, в умовах, де думка кожного учасника процесу з виробництва медичних послуг, незалежно від займаного нею положення, мало значення і враховувалося при розробці стратегії управління якістю. Велике значення в русі вперед по шляху змін у забезпеченні якості мали доступні публікації напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених в рамках програми «Здравреформ» і наукові партнерства між університетами Росії і США в рамках реалізації програми Агентства з міжнародного розвитку США.

У 1996 - 1998 рр.. нами проведено дослідження інформації про діючі моделях систем управління якістю медичної допомоги на територіях Далекосхідного регіону, яке дозволило виділити деякі їх особливості:

- наявність і різноманітність сформованих стійких традицій у сфері надання медичної допомоги в різних ЛПУ, відділеннях і навіть групах фахівців (професійних медичних шкіл),

- значно ослаблені внутрішньовідомчі структури контролю та управління КМП,

- низький рівень стандартизації діючих медичних та організаційних технологій і обмеженість застосування медичних, технологічних, економічних та інших стандартів,

- розмитість меж компетенції і слабка взаємна спадкоємність результатів діяльності внутрішньовідомчих і позавідомчих служб контролю і управління КМП,

- відсутність системного підходу до організації експертизи (нерозвиненість багатьох необхідних підсистем і зв'язків між ними),

- відсутність фахівців з організації, планування та системному аналізу,

- неефективне застосування обчислювальної техніки, відсутність інтегрованого автоматизованого інформаційного забезпечення,

- слабка ефективність зворотних зв'язків, регулюючих і керуючих КМП за результатами діяльності експертизи.

На основі системного аналізу служб експертизи КМП галузі охорони здоров'я територій ДВФО можна виділити основні цілі територіальної системи експертизи КМП.

- забезпечення правової та соціальної захищеності пацієнтів,

- контроль над дотриманням доступності, обсягів, термінів, якості та безпеки медичної допомоги,

- забезпечення ефективного та раціонального використання кадрових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів.

Окреслені цілі обумовлюють сукупність великого числа факторів структурного, функціонального, організаційно-економічного характеру, що впливають на систему надання і якість медичної допомоги населенню регіону.

На основі вихідних даних була побудована базова (концептуальна) модель (рис. 8.2) системи управління КМП, що відбиває типову ідеологію діють в Далекосхідному регіоні систем забезпечення КМП. Аналіз цієї моделі дозволяє визначити підходи і виділити вимоги для подальшого дослідження та побудови типової оптимальної моделі, розробки детального, обмеженого, першочергового переліку завдань управління, комплексу моделей планування і управління.

Модель системи управління якістю медичної допомоги галузі охорони здоров'я як сукупність елементів, що знаходяться між собою в певній взаємозв'язку (функціональної, інформаційної, матеріальної та ін), спрямованих на досягнення вищевказаних цілей, входить в якості підсистеми в систему вищого порядку - систему охорони здоров'я населення, і включає в себе підсистеми нижчого порядку, прямо або побічно впливають на КМП.

У моделі виділені шість основних блоків:

- середу (блок 1),

- вхідний пацієнт (блок 2),

- медичні технології (блок 3),

- виходить пацієнт (блок 5),

- позавідомча експертиза ТФОМС (блок 7) ,

- незалежна експертиза "(блок 6).

Крім того, виділено чотири допоміжних і керуючих блоку:

- система внутрішньовідомчої експертизи КМП (блок 4),

- міжвідомчі експертні організації (блок 9),

- навчальні центри (блок 8).

Кожна із зазначених підсистем має цілі (підцілі) свого рівня, які водночас виступають засобом забезпечення мети вищого рівня (дерево цілей). Критерії (стандарти для порівняння, правила чи засіб оцінки, заходи ступеня близькості до мети, ознака, на підставі якого проводиться оцінка тощо), визначення та методи їх досягнення є специфічними для кожного конкретного рівня системи.

Для визначення дерева цілей у системотехніці та моделюванні застосовується метод декомпозиції - операції поділу цілого на частини з збереженням ознаки їх цільової підпорядкованості та приналежності. При цих операціях необхідно чітко уявляти предметні області підсистем - простору опису структури і ситуацій, характерних для підсистеми і окреслених умовною межею підсистеми.?

Рис. 8.2.

Базова модель системи управління якістю медичної допомоги в ЛПЗ Далекого Сходу Росії

Предметна область «Середа»

Для предметної області "Середа" (блок 1 ) підцілі і головними критеріями (у контексті системи експертизи КМП в ЛПУ галузі) є забезпечення потреби населення в медичній допомозі і стабілізація кількості потенційних «вхідних пацієнтів» для підсистеми (блок 2), а також гарантії прав мешканців Хабаровського краю в межах даної предметної області.

На підставі проведених досліджень можна виділити ряд факторів, прямо або побічно впливають на зазначені критерії:

а) позитивні фактори: здоровий спосіб життя, планування сім'ї, імунопрофілактика, мотивація населення до збереження здоров'я та ін

б) негативні фактори: низький рівень гігієни та санітарії навколишнього середовища, житла, високий рівень соціально значущих захворювань - наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, хвороби, що передаються статевим шляхом, зростання криміногенних ситуацій у побуті, у місцях відпочинку, на транспорті, проституція та ін, зростання спадкової патології, порушень психіки та ін

Предметна область «Вхідний пацієнт»

У цій предметної області (блок 2) підцілі та головними критеріями є оптимальність умов задоволення цих потреб (виходом цієї предметної області є вирішення пацієнта або його батьків про місце отримання, очікуваної доступності, якості й обсязі передбачуваної медичної допомоги), а також гарантії прав пацієнта в межах даного розділу.

Дані проведених нами досліджень дозволили визначити наступні діючі напрямки регулювання та управління критеріями предметної області «Вхідний пацієнт». За отриманими в результаті аналізу відомостями в ЛПУ територій Далекосхідного регіону в цілому і Хабаровського краю в Зокрема практично не проводяться громадські заходи з підвищення інформованості пацієнтів в області їх прав, обов'язків і відповідальності за дотримання правил отримання якісної і безпечної медичної та лікарської допомоги, а також умов діяльності ЛПУ, заходів з підвищення медичної грамотності та інформованості населення в питаннях вибору оптимальних маршрутів отримання амбулаторно-поліклінічної, спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги.

Предметна область «Медичні технології»

Для предметної області "Медичні технології" (блок 3) підцілі є: надання населенню доступної медичної допомоги в обсягах, гарантованих територіальної програмою безкоштовної медичної допомоги, у строки та за тарифами, якості та безпеки передбаченими договорами про надання медичної допомоги в ЛПЗ галузі відповідно до встановлених на території краю організаційним та медичним стандартам. Головними критеріями оцінки результатів діяльності цієї предметної області є відповідність КМП вимогам стандартів, ефективність використання фінансових коштів і ресурсів при дотриманні гарантій прав пацієнтів.

Ця предметна область в найбільшій мірі схильна контролю в даний час як з точки зору внутрішньовідомчої, так і позавідомчої експертизи, однак більшою мірою розглядаються медичні технології і в меншій мірі організаційні, що часто призводить до формування комісійних експертиз.

Предметна область «Що виходить пацієнт»

Виходом (результатом) діяльності медичних технологій блоку 3 є нові характеристики контингенту пацієнтів (блок 5), що отримали медичну допомогу, а також різна медична та звітна (реєстри) документація, що відображає ці характеристики і різні аспекти виконаної медичної допомоги. Пацієнти блоку 5 знаходяться в правовому полі, аналогічному "Вхідним пацієнтам "- блок 2.

Головними критеріями оцінки предметної області" Що виходить пацієнт ", за даними наших досліджень, можна назвати: зниження рівня повторних звернень за медичними послугами та кількості хронічних захворювань, зниження числа скарг та звернень пацієнтів у зв'язку з неякісним наданням медичної допомоги.

Маршрути виходять пацієнтів різні і визначаються исходами наданої їм медичної допомоги. Частина з них повертається в середу (блок 1), деякі з них, у випадках незавершеного за різними причинами лікування, можуть знову повернутися в якості пацієнтів (блок 2) з хронічними і повторними захворюваннями або рецидивами, що є наслідками неякісної медичної допомоги, отриманої в блоці 3.

Виходом предметної області "Що виходить пацієнт", за даними досліджень, є в основному скарги і заяви пацієнтів і їх родичів. При обліку скарг і оцінок КМП з боку виходить пацієнта слід враховувати характеристики, аналогічні зазначеним у предметної області "Медичні технології" при обліку скарг пацієнтів у процесі надання їм медичної допомоги.

  Предметна область «Позавідомча експертиза ТФОМС»

  Входами блоку 7, так само як і блоку 4, є виходи (медичні та інші документи та інформація, реєстри, акти експертизи, скарги, претензії, сертифікати лікарів-експертів, укладення міжвідомчих експертних організацій про якість діяльності експертів і т.п.), створювані в предметній області блоків 3,5 і 6.

  Критеріями оцінки якості діяльності (блок 7) є ефективність впровадження заходів з підвищення КМП, ефективності використання фінансових, матеріальних і кадрових ресурсів. Правове поле діяльності фахівців блоку 7 створюється, за даними дослідження служб управління якістю в системах охорони здоров'я територій Далекого Сходу, постановами та інструкціями, що випускаються на рівні глав адміністрацій суб'єктів РФ регіону.

  Виходом предметної області блоку 7 є документи в наступному вигляді:

  - комплексні статистичні кількісні, якісні та економічні відомості про стан КМП в ЛПУ та рекомендації щодо її вдосконалення,

  - приписи незалежним експертам на проведення планових та вибіркових експертиз,

  - сформовані регістри лікарів-експертів,

  - нормативи на проведення експертизи в ЛПУ (формалізовані запитальники для експертів і нормативи розрахунків штрафних санкцій ЛПУ, графіки оптимального руху експертів в ЛПУ),

  - методи спрямованого відбору та вибіркового методу на підставі аналізу реєстрів, статистичних даних по КМП, за рівнем ускладнень, по летальності, по повторним зверненням, щодо збільшення термінів лікування і претензій до КМП,

  - з виконання технології лікувально-діагностичного процесу, диспансеризації, профілактичних оглядів та ін

  Предметна область «Незалежна експертиза»

  Для даної предметної області (блок 6) підцілі є конкретизація відхилень КМП по кожному досліджуваному нагоди надання медичної допомоги з одночасною оцінкою комплексного показника КМП. Головними критеріями оцінки діяльності предметної області "Незалежна експертиза" є професіоналізм, повнота, якість і несуперечність експертних оцінок КМП.

  Входами предметної області по блоку 6 є наступна інформація:

  - положення про лікаря-експерта,

  - медична документація ЛПУ, необхідна для комплексної експертизи КМП,

  - приписи на проведення планових та вибіркових експертиз,

  - нормативи на проведення експертизи в ЛПУ (формалізовані запитальники для експертів і нормативи розрахунків штрафних санкцій ЛПУ),

  - графіки оптимального руху експертів в ЛПУ),

  - методи експертних оцінок та їх документування,

  - медико-економічні стандарти ЛПУ та ін

  Предметна область «Навчальні центри підготовки експертів»

  Для даної предметної області (блок 8), за наявними оцінками, метою та головними критерієм діяльності є доведення до учня відповідної програми, оцінка відповідності рівня знань встановленим у цій предметній області вимогам і відсутність претензій з боку територіальних органів управління охорони здоров'я та фондів ОМС.

  Відповідно з деякими негативними факторами предметної області "Незалежна експертиза" можна умовно виділити деякі негативні тенденції у формуванні предметної області "Навчальний центр підготовки експертів":

  - територіальна віддаленість від місць роботи експертів,

  - відсутність у споживачів інформації про зовнішнє експертизи якості та цільового рівня навчальних програм, викладацького складу,

  - невідповідність якості експертів, навчених в різних навчальних центрах, за наявності рівнозначних сертифікатів та ін

  Предметна область «Міжвідомча експертиза КМП»

  Наявність неякісних і недосконалих або відсутність впроваджених відпрацьованих медичних стандартів, можливі проведення неякісних незалежних експертиз, відхилення в якості підготовки лікарів-експертів, ризики неадекватного розподілу приписів на експертизи серед експертів та інші відхилення в технології експертизи КМП зумовлюють появу претензій ЛПУ до неякісним експертизам. Це призводить до необгрунтованих пред'явлених санкцій, і, як наслідок, викликає ризики додаткових експертиз на більш високому рівні за участю Міжвідомчої експертної організації (блок 9).

  Типові функції організацій типу «Міжвідомчі експертні організації» в територіях ДВФО виконують, в основному, функції арбітрів, випускають методичні рекомендації та здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням технологій експертної роботи і оцінюють роботу експертів, виробляють експертні висновки з конфліктів між ЛПУ і незалежними експертами, що працюють за контрактами в системі ОМС і беруть участь у вирішенні питань досудових розглядів по КМП.

  Ризики появи різних відхилень в якості результатів функціонування підсистем в блоках 6,7 та 9 вимагають підвищення ефективності діяльності цих блоків за допомогою додаткової системи регулювання та управління якістю позавідомчої експертизи.

  Предметна область «Система управління позавідомчої експертизою КМП»

  Управління є цілеспрямованим процесом, організуючим діяльність певної предметної області діяльності з урахуванням і для досягнення довгострокових цілей та критеріїв вдосконалення системи, а також конкретних можливостей їх здійснення.

  Інтенсифікація управління системою експертизи КМП, підвищення ефективності та якості її діяльності, як складового елементу цілісної системи управління КМП служби медичної допомоги, визначається постановкою нових складних соціально-економічних завдань і потребою у вдосконаленні галузі охорони здоров'я за допомогою використання методів системного підходу, системного аналізу та математичного прогнозування . Він передбачає розгляд великих систем як інтегроване ціле і досягнення максимальної ефективності всієї системи при гармонійному поєднанні суперечливих цілей її складових частин (Солодовников В.В., 1982). При величезній різноманітності завдань, що вирішуються за допомогою системного аналізу, поки не існує оптимальної методології, не вироблений єдиний, придатний для всіх випадків інструментарій (Л.І.Мельнікова, В.В.Шведова, 1991).

  Сформована на основі системного аналізу експертних моделей служб охорони здоров'я Далекосхідного регіону Росії, країн далекого та ближнього зарубіжжя, базова модель системи управління КМП галузі охорони здоров'я могла б бути реалізована в повному обсязі з 2000 до 2006 року, проте до теперішнього часу використовуються тільки її окремі аспекти. У більшості ЛПУ регіону досі використовується бюрократична модель управління якістю медичної допомоги, що веде до збільшення числа експертних висновків та зростання витрат на експертну роботу. Але рівень якості медичних послуг залишається колишнім або навіть знижується.

  На жаль, в галузі охорони здоров'я регіону так і не було розпочато реформування, розроблене в кінці 90-х років у рамках функціонування громадської організації медичних працівників «Асоціація охорони здоров'я Далекого Сходу» яка передбачала три основних напрямки:

  - модернізацію наукової бази медичної допомоги населенню регіону;

  - розробку стратегії розвитку системи лікувально-профілактичних установ кожної території ДВФО окремо і всього регіону в цілому;

  - орієнтування медичної допомоги на потреби пацієнтів.

  У окремо кожне з них було необхідною, але не достатньою умовою для досягнення максимально можливого поліпшення в мінімальний термін і при самому економічно ефективному використанні ресурсів. І найголовніше, були достовірні докази дієвості всіх трьох складових.

  На нашу думку, нова система господарювання медичних установ регіону в умовах ринку, їх робота в умовах різкого обмеження ресурсів погано узгоджується з традиційними уявленнями про роль управління якістю медичної допомоги в діяльності ЛПЗ та органів управління охорони здоров'я. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Сучасний стан управління якістю медичної допомоги населенню Далекого Сходу"
 1.  ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ: ІМУНІЗАЦІЯ І ХІМІОПРОФІЛАКТИКА
    Лоуренс Корі, Роберт Г. Петерсдорф (Lawrence Corey, Robert G. Peiersdorf) Існують три основні способи, попередження інфекційних хвороб: 1) обмеження контактів; 2) імунізація; 3) застосування протибактерійних препаратів для запобігання зараження і розмноження збудників інфекцій. Контакти можуть бути зменшені при обмеженні поширення патогенних мікроорганізмів,
 2. А
    список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
 3. В
    + + + Вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 4. Л
    + + + Лабільність у фізіології (від лат. Labilis - ковзний, нестійкий), функціональна рухливість, здатність нервової та м'язової тканин тваринного організму відтворювати за 1 сек максимальне число імпульсів (число електричних коливань) у повній відповідності з ритмом діючих на неї подразників; швидкість протікання в тканини циклів збудження, яким супроводжується її
 5. М
    + + + Магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 6. О
    + + + Обволікаючі засоби, см. Слизові кошти. + + + Знешкодження м'яса, см. Умовно придатне м'ясо. + + + Знезараження води, звільнення води від мікроорганізмів, патогенних для тварин і людини. Методи О. в.: Хлорування, кип'ятіння, озонування, знезараження ультрафіолетовими променями, ультразвуком, струмами високої частоти і ін Найчастіше застосовують хлорування води, використовуючи
 7. П
    + + + Падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
 8. С
    + + + Сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 9. Т
    + + + Таблетки (Tabulettae), тверді дозовані Лікарське форми, одержувані пресуванням. Мають вигляд круглих, овальних чи іншої форми пластинок або дисків. До складу Т. входять Лікарське та допоміжні речовини. В якості останніх (їх кількість не повинна перевищувати 20% від маси ліків, речовин) застосовують цукор, крохмаль, глюкозу, гідрокарбонат натрію, хлорид натрію, каолін, тальк і
 10. Э
    + + + Евботріоз (Eubothriosis), гельмінтоз лососевих, що викликається цестодами (Eubothrium crassum і Е. salvelini), що паразитують у кишечнику у виробників і молоді лосося, райдужної та озерної форелей. Реєструється в ставкових господарствах СРСР, а також країн Західної Європи та Північної Америки. Дорослі паразити довжиною 15-20 см, на головному кінці мають дві прісасивательние ямки, за допомогою яких
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека