Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ

Розглядаючи фактори формування і розвитку особистості в попередніх темах, ми наголошували, що одним із таких провідних факторів є соціальне середовище. Воно не тільки формує психіку особистості, а й наповнює її конкретним змістом. Соціальне середовище впливає на особистість через різні спільноти, які називаються групами (рис. 8-1).Серед них можна виділити великі й малі. До великих груп належать держави, класи, нації, народи тощо. їх вивчають соціологія, політологія, історія та інші науки.

Мала група характеризується незначною кількістю осіб, які постійно контактують між собою. Вони мають спільне завдання або мету. Родина, навчальний клас, спортивна команда, військовий підрозділ, виробнича бригада - це приклади малих груп. Проблеми малої групи досліджує соціальна психологія, яка є галуззю психологічної науки. Вона вивчає закономірності поведінки і діяльності людей за умов їх належності до соціальних груп, а також психологічні характеристики самих цих груп. Проблеми функціонування малих соціальних груп у військовому середовищі та їх особливості досліджує військова соціальна психологія.

Соціальна психологія як наука виникла в середині XIX ст. на стику психології та соціології. До другої половини XIX ст. відносять спроби щодо створення соціально-психологічних теорій:

- «психології народів» (М. Лацарус, Г. Штайнталь, В. Вундт);

- «психології мас» (С. Сигале, Ґ. Лебон);

- «інстинктів соціальної поведінки» (В. Мак-Дуґал). Початком соціальної психології як окремої наукової дисципліни вважається 1908 рік, коли з'явилися роботи англійського психолога В. Мак-Дуґал а й американського соціолога Е. Роса, в назві яких було застосовано термін «соціальна психологія».

Структуру соціальної психології як науки визначає таке коло проблем:

а) соціально-психологічні явища в макросередовищі, у великих спільнотах (закономірності поширення суспільних інтересів, настроїв, упереджень тощо);

б) соціально-психологічні явища в мікросередовищі, у малих групах, у колективах (психологічна сумісність і несумісність людей у різних видах спільної діяльності, міжособистісні стосунки і соціально-психологічний клімат, явище лідерства та керівництва, типи груцової згуртованості тощо);

в) соціально-психічні вияви особистості (співвідношення самооцінки й оцінки, конформність, стан фрустрації тощо).

Особливості функціонування соціальних груп у військовому середовищі та їх підпорядкування загальним соціально-психологічним законам і закономірностям є доказом актуальності цих проблем у діяльності офіцера, який має справу з різними видами малих соціальних груп (це може бути навчальна група, група офіцерів, відділення, взвод, певна управлінська ланка, наприклад, командування батальйону або бригади). Неможливо зрозуміти поведінку воїна, його розвиток у військовій діяльності, не вивчивши його взаємин із товаришами по службі.

У зв'язку з цим знання змісту таких понять, як група, соціальна група, мала соціальна група, референтна група, колектив, статус, лідерство, комфорність, допомагає офіцерові краще зрозуміти поведінку підлеглого, дає йому можливість більш цілеспрямовано організувати власну діяльність і діяльність військового підрозділу, яким він командує. Окрім того, глибоке знання соціально-психологічних закономірностей становлення та розвитку військового колективу, динаміки різноманітних групових процесів у малих соціальних групах є необхідною передумовою успішної діяльності офіцерів щодо формування та згуртування військових колективів.

Пізнання основ військової соціальної психологи полегшує офіцерові пошук оптимальних шляхів і засобів впливу на поведінку як окремої особистості в складі групи, так і групи в цілому. Відсутність знань у цій галузі, як правило, посилює суб'єктивізм у діяльності офіцера як керівника військового підрозділу. Отже, офіцерові необхідно знати основні соціально-психологічні явища, які мають місце у малих соціальних групах у військовому середовищі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ"
 1. Поняття малої групи і колективу
  Вихідним є поняття «мала група». Як у повсякденній мові, так і в літературі, ми часто стикаємося з хибним ототожненням понять «мала група» і «колектив». Отже, є потреба в чіткому розмежуванні цих понять і наповненні їх конкретним соціально-психологічним змістом. Про складність такої простої, здавалося б, проблеми свідчить як достатньо повне визначення цього поняття у західній соціальній
 2. Розвиток малої соціальної групи як колективу та її основні характеристики
  То які ж фактори лежать в основі виникнення малої соціальної групи? Яка етапність її розвитку? Для офіцера дуже важливо розумітися на стадіях розвитку колективу, передумовах і механізмах його переходу від одного якісного стану в інший. Вирішення цих проблем допомагає офіцерові цілеспрямовано, конкретно і більш змістовно організувати управління своїм підрозділом. Нарешті, кожний офіцер має чітко
 3. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 4. Формування батареї тестів при професійному відборі
  Тестова батарея- це сукупність груп тестових завдань (субтес-тів), об'єднаних в одну психодіагностичну методику і спрямованих на вимірювання різних сторін складного психодіагностичного конструкта. З цією метою можна використовувати такі тести: Тести апаратурні - це такий тип методик, які вимагають застосування спеціального обладнання для здійснення досліджень або реєстрації отриманих дослідних
 5. Додаток Б
  Етичні стандарти психологів /Авторське право належить Американській психологічній асоціації, січень, 1963. Передруковано (і відредаговано) з журналу «Американський психолог», січень 1963, поправки внесені у вересні 1965 р. і грудні 1972 р. Ці стандарти також надруковані в Біографічному довіднику Американської психологічної асоціації/. Психолог надає великого значення достоїнству та цінності
 6. Методика соціометричного опитування (параметричний варіант)
  Спочатку офіцер чітко формулює завдання й визначає об'єкт дослідження. Після цього необхідно визначити соціометричні критерії. Вибір цих критеріїв диктується завданням дослідження та випливає з його програми. Наприклад, якщо потрібно вивчити групову структуру взаємних симпатій або взаємодопомоги, то питання формулюються таким чином, щоб їхній зміст по змозі повністю відповідав соціальному та
 7. Шкала прийнятності як метод вивчення взаємин (за М.Н. Корнєвим, А.Б. Коваленко)
  У цій методиці, яка близька до непараметричного соціометричного опитування, кожному воїну підрозділу пропонується прорангувати інших, позначаючи у спеціальній картці (табл. 9-5) прийнятність для себе брати участь в одному з різновидів військової діяльності: бойове навчання, відбування вартової служби, спортивні ігри та ін. Відповідь має починатися так: «Цього воїна я ... 1) залишив би в першу
 8. Сутність, функції та структура спілкування 10.1.1. Поняття спілкування
  Результатом спілкування є налагодження контактів між людьми, а сутністю - організація взаємодії суб'єктів діяльності. Поняття спілкування в соціальній психології вживається в різних значеннях. Ними є такі: - один із різновидів самостійної людської діяльності (Б.Г. Ананьев, І.С. Кон, О.О. Леонтьев); - атрибут інших видів людської діяльності (О.О. Леонтьев, В.М. Панферов); - обмін
 9. Соціальна перцепція
  Важливою складовою спілкування є процес сприймання людини людиною, який позначають терміном соціальна перцепція. Цей термін запропонував Дж. Брунер. Згодом цей термін набув значення сприймання так званих соціальних об'єктів, до яких належать люди, особистості, групи та інші ширші соціальні спільноти. Дослідження соціальної перцепції зосереджено на вивченні двох блоків проблем: аналізові
 10. Методи формування культури спілкування
  Для формування культури спілкування керівника та формування його власного стилю можна запропонувати такі методи: соціально-психологічний тренінг (СПТ), групову дискусію, рольові ігри, тренінг соціальної перцепції тощо. Найпоширенішою формою такої підготовки є СПТ-специфічна психологічна технологія, зорієнтована на використання активних методів групової роботи для розвитку і підвищення
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека