ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Орестові В. Р.. Акмеологическая концепція ідентифікації державних службовців, 2010 - перейти до змісту підручника

Стан розробленості проблеми

Теоретична і емпірична розробка проблеми ідентифікації почалася порівняно недавно, в середині ХХ століття, хоча саме поняття ідентифікації має досить довгу історію. Ще у філософії XVII століття особистісна ідентичність визначалася як усвідомлення індивідом своєї соціальної тотожності в часі і просторі (Локк). Два століття потому У.Джеймс висловив уявлення про особистісної ідентичності як про послідовність і несуперечності особистості. Вперше детально поняття ідентичності та ідентифікації в їх сучасному варіанті було представлено в роботі Е. Еріксона «Дитинство і суспільство», що вийшла в 1950 році.

Основою для дослідження проблеми ідентифікації державних службовців є монографії з методології акмеології. Починаючи з праць В. Соловйова, М.Лоський, П.Флоренского, А.Ф.Лосєва, це роботи Б.Г.Ананьева, А. А. Деркача, К.А.Абульхановой, О.С.Анісімова, А.А . Бодалева, В. Г. Зазикін, Е.А.Климова, Н. В. Кузьміної, Р.Л.Кричевского, Г.С.Міхайлова, А. А. Реан, С.Л.Рубинштейна, Н.І.Рибнікова , І.Н.Семенова, Е.А.Яблоковой та інших.

Власне проблема ідентифікації та ідентичності в тій чи іншій мірі висвітлена в роботах Г. М. Андреєвої, Е.П.Белінской, І.Ю.Кіселевой, Н.М.Лебедевой, В.Н. Павленко, Ю.П.Платонова, Г.У.Солдатовой, В.А.Ядова, Д.Абрамс, М.Аугастінос, П.Бергер, Р.Браун, Т.Лукман, П.Оакс, Дж.Тернер, А. Тешфел, М.Хогт, І.Уолкер, Н.Еллемерс та ін Багато авторів підкреслюють, що ідентичність є одним з факторів, що утворюють спочатку основу свідомої поведінки, а потім і успішної професійної діяльності. Серед цих авторів В.С.Агеев, Г.М.Андреева, Е.П.Белінская, Н.М.Лебедева, Н.Л.Іванова, В.Н.Павленко, П.Дж. Оукс, Г.У.Солдатова, Дж.С.Тернер, Л.Б.Штейнер, С.А.Хеслем, В.Ю. Хотинець, Е. Еріксон, D.Abrams, M.Hogg, H.Tajfel та ін

В останні роки помітно активізувалася розробка питань, різною мірою стосуються проблеми ідентифікації. Це твердження ставиться до проведення досліджень з поглиблення концепції «Я-професіонала» (В.С.Агапов, А.А.Деркач, Е.А.Клімов, Ч.Кули, К.Роджерс, Р.Фогельсон та ін), по проведення психологічного аналізу управлінської діяльності (С.А. Анісімов, А.А. Деркач, В.Г. Зазикін, Г.С., Михайлов Г.С., Яблокова та ін), з формування оптимальної моделі професійно важливих якостей державного службовця (О.С. Анісімов, А.А. Бодальов, Л.І. Катаєва, Н.І. Конюхов, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, Е.В.Селезнева, Л.А.Степнова і др .), з опрацювання теоретичних і методологічних основ психології особистості управлінця (А.А.Деркач, Ю.М. Забродін, Г.С.Міхайлов, Ю.В. Синягин, В.М. Шепель та ін), з вивчення мотивації до професійної діяльності державного службовця (В.Г. Асєєв, Л.Г. Лаптєв, А.С. Мельничук, І.
Н. Семенов та ін), з аналізу рівнів професіоналізму в різних видах діяльності (Н.В. Кузьміна, Е.А.Манушін, А.К. Маркова, Л.Г. Лаптєв, В.Г. Михайлівський, А.Ю. Панасюк, С.І. С'едін ??та ін.) Особливу увагу в цих роботах приділяється розробці принципів, визначенню закономірностей, психологічних факторів, що сприяють підвищенню ефективності професійної діяльності кадрів державної служби в сучасних умовах.

У той же час аналіз наукової літератури показує, що сутність, зміст та психологічні особливості державної служби в чому залежать від ідентифікації і насамперед від самоідентифікації державних службовців. Але в наукових дослідженнях і в практичній діяльності кадрів управління цієї проблеми не приділяється належної уваги. Внаслідок цього недостатньо вивченими залишаються проблеми оптимального включення державних службовців в ефективну професійну діяльність, плідної розкриття державними службовцями своїх здібностей, найбільш повного використання колективного потенціалу управлінської команди, а також оптимального врахування реальних умов при виборі стратегії і тактики своєї професійної діяльності кожним державним службовцем. Найголовніше, відсутня цілісна акмеологічна концепція ідентифікації державних службовців. Комплексно розглянути досліджувану проблему ідентифікації, визначити умови та чинники досягнення випереджаючої ідентифікації дозволяє психолого-акмеологічний підхід, що розробляється в сучасній науці О.С. Анісімовим, А.А. Бодалева, В.М. Герасимовим, А.А. Деркачем, В.Г. Зазикін, А.С. Карпенко, Е.А.Климова, Н.В. Кузьміної, Г.С.Міхайловим, В.А. Пономаренко, І.М. Семеновим, Ю.В. Синягин та іншими вченими. Такий підхід, з одного боку, здатний дати багатосторонню характеристику державного службовця, а з іншого боку, виявити основні концептуальні позиції конкретного найбільш важливого компонента ефективної державної служби - випереджаючої ідентифікації державних службовців.

Теоретична і практична значущість обраної теми дослідження, ступінь її розробленості визначили мету, об'єкт, предмет і завдання дослідження.

Мета дослідження: розробити акмеологічної концепцію ідентифікації державних службовців, а також визначити акмеологические умови і фактори, шляхи і способи оптимізації процесу формування випереджаючої ідентифікації в сучасних умовах.

Об'єкт дослідження: психологічна сутність, зміст та особливості процесу ідентифікації кадрів державної служби.

Предмет дослідження: процес оптимізації формування ідентифікації державних службовців.

Основні гіпотези дослідження

Акмеологическая концепція ідентифікації державних службовців має бути заснована на загальних і спеціальних методологічних принципах програмно-цільового управління і орієнтована на досягнення консенсусу інтересів державного службовця, корпоративних інтересів кадрів державної служби і держави, суспільства в цілому.


Сутність і зміст феномена ідентифікації державних службовців в якості психологічного підстави має вольовий, перцептивний, комунікативний, креативний, прогностичний, організаторський і конструктивний компоненти.

Передбачалося, що одним з основних критеріїв ідентифікації особи виступає спрямованість ідентифікаційного процесу на досягнення ідентичності державного службовця. Важливими критеріями ідентичності державного службовця є його особистісно-професійний розвиток, підвищення ефективності професійної діяльності державного службовця і в цілому державної служби, ступінь задоволеності суспільства професійною діяльністю кадрів державної служби.

В якості основних показників ідентичності державного службовця можуть виступати психолого-акмеологические характеристики стану особистості: сила волі, уяву, прогностичні здібності, прагнення до самоосвіти і саморозвитку людини як державного службовця, а також профіль реальної професії і рівень кваліфікації.

Найважливішими акмеологическое умовами і факторами оптимізації формування випереджаючої ідентифікації державних службовців виступають атмосфера довіри і поваги щодо кадрів державної служби, привабливий імідж державної служби, а також наявність необхідного рівня демократії в суспільстві, що дозволяє гармонійно розвиватися ідентифікаційним процесам .

Найбільш ефективною моделлю розвитку ідентифікації є діалог між кадрами державної служби, населенням і самим державним службовцем.

Передбачалося, що між процесом ідентифікації та ефективністю державної служби існує зв'язок, яка проявляється як у вигляді прямої залежності успішності професійної діяльності державного службовця від рівня ідентифікації, так і в непрямій формі у вигляді психологічного позитивного сприйняття суспільством дій кадрів державної служби, сприятливим психологічним кліматом, підвищенням мотиваційної готовності до ефективної державній службі.

Передбачалося, що найважливішим критерієм ідентифікації особи виступає спрямованість ідентифікаційного процесу на досягнення випереджаючої ідентичності державного службовця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стан розробленості проблеми "
 1. Стан розробленості проблеми дослідження
  Представники російського космізму (В.І. Вернадський, М.М. Бахтін, Н.А. Бердяєв) обгрунтували самореалізацію духовних сил особистості і соціальних спільнот в середовищі, що забезпечує відтворення культурного потенціалу; показали відносність рівноваги з середовищем, що доводить організаційна онтологія на рівні організаційної трансформації (А.А. Богданов). Окремі аспекти середовищної
 2. Стан розробленості проблеми дослідження
  Цілісна концепція психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою до теперішнього моменту створена не була. Тим не менш, існує значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних робіт, які розкривають специфіку такої роботи з філософських, соціологічних, психологічних і акмеологічних позицій. Розробка нових стратегій психокоррекционного
 3. Актуальність дослідження
  Багато в чому відродження Росії залежить від готовності еліти, як скріплюючою основи суспільства, до розвитку політичної, соціально-економічного та культурного життя країни. Останнім часом зріс інтерес до проблеми вивчення еліт. У ЗМІ неодноразово піднімаються питання про роль еліти в сучасному світі, критеріях оцінки її діяльності, ступеня відповідальності та рівні її професіоналізму.
 4. Стан розробленості проблеми дослідження
  Цілісна концепція корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації до теперішнього моменту створена не була. Тим не менш, існує значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних робіт, які розкривають специфіку різних типів безпеки, деякі аспекти формування безпеки організації та забезпечення її продуктивності з
 5. Завдання дослідження
  Узагальнити стан розробленості проблеми дослідження, визначити генезис і зміст поняття «корпоративна безпека». 2. Дати сутнісну характеристику корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації. 3. Розробити теоретичну модель корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності
 6. психотехнологических методи аналізу, критерії та показники продуктивної професійної діяльності
  Розробка психотехнологических методів аналізу продуктивної професійної діяльності може йти за двома основними напрямками, тісно взаємодіє один з одним в рамках єдиного психотехнологических проекту. Розрізняються ці два напрямки досліджень з тим одиницям, які методично приймаються в їх рамках в якості граничних одиниць аналізу діяльності. Одне з цих
 7. Страх людини перед смертю і сенс життя
  Людська думка завжди намагалася проникнути в незвідане і таємниче, але все ж самим незбагненним явищем була і залишається для людини смерть , яка лякає невизначеністю досвіду і одночасно точністю знання про її неминучість. Ставлення че ловечества до смерті може служити індикатором рівня розвитку цивілізації. Концепція смерті відіграє значну роль в реалізації людиною
 8. Стан наукової розробленості проблеми дослідження
  Проблема розвитку професійного здоров'я особистості відноситься до класу теоретико-прикладних психолого-акмеологічних проблем. Її постановка ініційована двома основними факторами: практичним необхідністю розгляду розвиток професійного здоров'я фахівця в контексті життєдіяльності, а також у професійній діяльності; теоретичним наявністю концептуальної бази, на основі
 9. Стан проблеми дослідження
  Певний внесок у висвітлення проблеми становлення професіоналізму педагогів внесли роботи Н.В. Кузьміної, А.І.Щербакова, В.А.Сластенина, Ю.Н.Кулюткіна, А.К.Марковой, Г.С.Сухобской, В. П.Беспалько, Л.Ф.Спіріна, Н.М.Таланчук, Н.Д.Хмель, А. А. Реан, В.А.Якуніна та ін Особливості особистості педагога розглядаються в дослідженнях С.Б.Елканова, К. М.Левітіна, А.С.Белкіна та ін Проблеми спілкування в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека