Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010 - перейти до змісту підручника

Стан розробленості проблеми дослідження

Цілісна концепція психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою до теперішнього моменту створена не була. Тим не менш, існує значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних робіт, які розкривають специфіку такої роботи з філософських, соціологічних, психологічних і акмеологічних позицій.

Розробка нових стратегій психокоррекционного впливу на підлітків і психолого-акмеологічних технологій вимагає постійного уточнення в науковому плані змісту процесів його нормального і аномального розвитку на кожному віковому етапі по відношенню до загального контексту розвитку і життєвого шляху людини; інтеграції ідей і методів, що розробляються не тільки в психології та педагогіці, а й у медицині, психотерапії та інших суміжних науках і практиках (Бодальов А.А., 1989,1996; Асмолов А.Г., 1990; Алексєєв С.В., 1998 ; Давидов В.В., 1998; Деркач А.А., 1998; Зазикін В.Г., 2004; Вачков І.В., 1999; Прихожан А.М., 1999; Дубровіна І.В., 2001; Рубцов В.В., 2002; Степанов В.Г., 2002; Зінченко В.П., 2004; Мітіна Л.М., 2004; Колбанов В.В., 2009 та ін.)

У той же час дослідження проблеми делінквентної поведінки вивчаються насамперед у медицині, психології, соціології та педагогіці. Про це свідчать роботи вітчизняних і зарубіжних вчених (Беличева С.А., 1996; Гонеева А.Д., 1996; Дюркгейм Е., 2001; Мертон Р., 2004; Овчарова Р.Ф., 2006; Танненбаум Ф., 2008 та ін), в яких делинквентность в поведінці розглядається з точки зору стану суспільства, соціальної дезорганізації, негативної соціальної реакції.

Однак теоретичні основи психології визначають необхідність дослідження патогенетичних механізмів розвитку особистості делінквентної підлітка (Андрєєва Г.М., 1995; Василькова Ю.В., 1998; Деркач А.А., Зазикін В.Г. , Маркова А.К., 2000; Литвак Р.А., 2001; Реан А.А., 2005 та ін); проблеми соціальної адаптації та реабілітації підлітків (Алмазов Б.М., 1994; Дубінін С.Н., 1996; Вайзман Н., 2000; Колесов Д.В., 2003 та ін); цілі і зміст психолого-акмеологічного супроводу діяльності підлітків (Бєляєва Л.А., 2002; Василькова Т.А., 2004; Кузьміна Н.В ., 1998; Галагузова М.А., 2004 та ін); психологічних особливостей підліткового віку (Кон І.С., 1996; Петровський А.В., 1999; Регуш Л.А. 2005 та ін.)

У рамках таких досліджень значний науково-практичний інтерес представляє психолого-акмеологічний аналіз трудового виховання як чинника підліткової соціалізації. Згідно з дослідженнями ряду вчених (Макаренко А.С., Ушинський К. Д., Сухомлинський В.А., Дмитрієв М.Г.) соціалізація допомогою трудового виховання покликана поєднувати виховне значення праці з заходами, що забезпечують придбання або поповнення загальноосвітніх знань і професійних навичок у підлітків з делінквентною поведінкою.

Професійний аспект рефлексивно-акмеологічного підходу дозволяє розглядати трудове виховання підлітків з делінквентною поведінкою як єдиний процес з розумовим і моральним розвитком, що включає наступні моменти: прищеплення з дитячих років трудових навичок, працьовитості, поваги до працюючій людині і результатами його праці; виховання почуття відповідальності за спільну справу, колективізму, свідомості громадського обов'язку, свідомого ставлення до трудової дисципліни, неприйняття і викорінювання егоїзму; розвиток моральних стимулів до праці (Борисова О.М., Вершловскій С.Г., Каганов А.Б ., Кузменкова О.В., Мітіна Л.М. та ін.)

Велику допомогу в дослідженні проблеми психолого-акмеології-чеський діагностики та супроводу процесу трудової зайнятості підлітків з делінквентною поведінкою зробили роботи, що висвітлюють зарубіжний досвід реабілітації дезадаптованих дітей (Р.Бендлер, М.Ібука, С. Лупан , Н. Пезешкіан, В.Сатир, М. Еріксона). При розробці приватних питань ми спиралися на концептуально важливі положення акмеологической теорії про цілісність процесу психологічного супроводу (К.
А. Абульханова, В.С. Агапов, А.А. Бодальов, А.А. Деркач , В.Г. Зазикін, Н.В. Кузьміна, Ю.А. Конаржевский, В.А. Сластенін та ін); про механізми психологічного розвитку (А.В.Мудрик, В. А. Нікітін, В.Я. Осенніков, А.Маслоу).

Аналіз наукової літератури показує, що досліджувана проблема розробки психолого-акмеологічного супроводу делінквентна підлітків є ще недостатньо розробленою, а відсутність системних, науково-обгрунтованих практичних рекомендацій змістовного і організаційного характеру викликає істотні ускладнення в становленні ефективної системи діагностики і реабілітації підлітків з делінквентності поведінкою.

В даний час існує глобальне протиріччя в тому, що однією з актуальних проблем психології та акмеології є проблема комплексної діагностики, прогнозування, психологічної корекції та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою з одного боку, і одночасно відсутній науково- обгрунтована і розроблена психолого-акмеологічна концепція комплексної діагностики, прогнозування, психокорекції та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою. Використання теоретичних основ акмеології, психолого-акмеологічного підходу до вивчення особистості делінквентна підлітків, в рамках якого підліток розглядається як саморозвивається особистість, в структурі якої важливе місце займає здатність до гомеостатичного механізму самоадаптації та корекції емоційної нестійкості, дає підстави для вирішення цієї проблеми.

Крім цього фундаментального протиріччя, в основі проблеми психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою лежать також протиріччя між:

- об'єктивною потребою суспільства в зниженні рівня правопорушень у підлітковому середовищі і перманентним зростанням в останні роки цього асоціального явища;

- існуючим в суспільстві запитом на спеціально організовану роботу з підлітками з делінквентною поведінкою і недостатньою науково-методичної розробленістю способів вирішення, неможливістю виконати таку роботу в рамках існуючих установ ;

- необхідністю підвищення ефективності професійної діяльності фахівців, що надають допомогу підліткам з делінквентною поведінкою, і недостатнім володінням методами, психолого-акмеологічного підходу і технологіями роботи з даним контингентом.

Актуальність проблеми, її теоретична і практична значущість, а також недостатня розробленість в психологічній практиці питань психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою зумовили вибір теми дисертації, об'єкта, предмета, мети і завдань дослідження.

Мета дослідження - розробка концепції психолого-акмеологічного супроводу, принципів і технології діагностики, прогнозування, корекції та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві.

Об'єкт дослідження - підлітки з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві.

Предмет дослідження - концептуальне обгрунтування принципів, технологій та моделі комплексного психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві.

Завдання дослідження:

- розробити концепцію психолого-акмеологічного супроводу і принципи комплексної діагностики реабілітаційного процесу підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві;

- на основі інформативних показників психологічних експрес-тестів визначити превалюють психічні стани і властивості підлітків з делінквентною поведінкою, включаючи аналіз їх мотивації, характерологічних властивостей особистості, що відображають інтелектуальні, комунікативні, ціннісно-смислові і емоційно-вольові якості в процесі їх психолого-акмеологічного супроводу на майданчиках спеціалізованого підприємства «Нове покоління»;

- обгрунтувати методики, критерії, рівні та компоненти психодиагностической оцінки можливості соціально-психологічної реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою, що працюють на базі спеціалізованого підприємства;

- виявити структуру та рівні вираженості основних компонентів реабілітаційного потенціалу соціалізації делінквентної підлітка як фактора його соціально-психологічної адаптації в умовах трудового колективу спеціалізованого підприємства;

- на основі багатовимірної психодиагностической оцінки реабілітаційного потенціалу соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою виявити розподіл підлітків за стохастическому рівню схильності впливу делинквентной середовища, а також оцінити взаємозв'язок рівня емоційної нестійкості з асоціальної спрямованістю підлітка;

- виявити структуру акмеологической середовища (сутнісні компоненти, механізми та технології психолого-акмеологічного супроводу підлітків з деліквентною поведінкою) та її вплив на продуктивність процесів розвитку та соціально-психологічної адаптації делінквентна підлітків у процесі трудової діяльності на спеціалізованому підприємстві;

- встановити експериментальним шляхом акмеологические стратегії, залежності, закономірності, структурні компоненти, рівні та форми соціалізації особистості підлітків з делінквентною поведінкою при реалізації комплексно-цільової програми (КЦП) психолого-акмеологічної роботи з ними;

- обгрунтувати психолого-акмеологические рекомендації щодо вдосконалення системи психолого- акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудового колективу спеціалізованого підприємства.


Гіпотеза дослідження: ефективне психолого-акмеологическое супровід соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою буде забезпечено при виконанні наступного комплексу організаційних умов:

- формування у підлітків ціннісних уявлень шляхом залучення їх до участі в соціально значимої діяльності;

- забезпечення психолого-акмеологічної підтримки в подоланні підлітком важких життєвих ситуацій і соціальної взаємодії;

- розробка комплексної цільової програми психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою.

Комплексна цільова програма психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою буде ефективна при дотриманні наступних умов:

- програма спирається на науково обгрунтовані теоретико-методологічні уявлення про механізми формування делінквентної поведінки;

- підліток включається в позитивно-вмотивовану діяльність і спілкування в однорідному соціумі;

- поєднанні виробничої та навчальної діяльності, що забезпечує самореалізацію підлітків;

- освоєнні майстрами виробничого навчання та вихователями програми психолого-акмеологічного супроводу соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою;

- забезпечується безперервна діагностика з використанням психолого-акмеологічних підходів, методик і технологій комплексної психодіагностичної оцінки, прогнозування і формування соціально-психологічної адаптації, орієнтованих на облік рівнів її вираженості, основних структурних психодинамических компонентів і детермінують симптомокомплексов особистісних якостей делінквентна підлітків як саморозвивається особистості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стан розробленості проблеми дослідження "
 1. Стан розробленості проблеми дослідження
  Представники російського космізму (В.І. Вернадський, М.М. Бахтін, Н.А. Бердяєв) обгрунтували самореалізацію духовних сил особистості і соціальних спільнот в середовищі, що забезпечує відтворення культурного потенціалу; показали відносність рівноваги з середовищем, що доводить організаційна онтологія на рівні організаційної трансформації (А.А. Богданов). Окремі аспекти середовищної
 2. Актуальність дослідження
  Багато в чому відродження Росії залежить від готовності еліти, як скріплюючою основи суспільства, до розвитку політичної, соціально-економічного та культурного життя країни. Останнім часом зріс інтерес до проблеми вивчення еліт. У ЗМІ неодноразово піднімаються питання про роль еліти в сучасному світі, критеріях оцінки її діяльності, ступеня відповідальності та рівні її професіоналізму.
 3. Психотехнологических методи аналізу, критерії та показники продуктивної професійної діяльності
  Розробка психотехнологических методів аналізу продуктивної професійної діяльності може йти за двома основними напрямками, тісно взаємодіє один з одним в рамках єдиного психотехнологических проекту. Розрізняються ці два напрямки досліджень з тим одиницям, які методично приймаються в їх рамках в якості граничних одиниць аналізу діяльності. Одне з цих
 4. Страх людини перед смертю і сенс життя
  Людська думка завжди намагалася проникнути в незвідане і таємниче, але все ж самим незбагненним явищем була і залишається для людини смерть , яка лякає невизначеністю досвіду і одночасно точністю знання про її неминучість. Ставлення че ловечества до смерті може служити індикатором рівня розвитку цивілізації. Концепція смерті відіграє значну роль в реалізації людиною
 5. Стан наукової розробленості проблеми дослідження
    Проблема розвитку професійного здоров'я особистості відноситься до класу теоретико-прикладних психолого-акмеологічних проблем. Її постановка ініційована двома основними факторами: практичним необхідністю розгляду розвиток професійного здоров'я фахівця в контексті життєдіяльності, а також у професійній діяльності; теоретичним наявністю концептуальної бази, на основі
 6.  ДЕФОРМІВНИЙ ОСТЕОАРТРОЗ. ПОДАГРА.
    ДЕФОРМІВНИЙ ОСТЕОАРТРОЗ (ДОА). У 1911 році в Лондоні на Міжнародному конгресі лікарів всі захворювання суглобів були розділені на дві групи: первинно-запальні та первинно-дегенеративні. Ревматоїдний артрит і хвороба Бехтерева відносяться до першої групи. Представником другої групи є деформуючого остеоартрозу (ДОА), що представляє собою: дегенеративно-дистрофічних захворювань
 7.  ПАТОГЕНЕЗ
    Традиційно, серед механізмів беруть участь у формуванні та підтримці нормального або зміненого АД прийнято виділяти: гемодинамічні фактори, що безпосередньо визначають рівень АТ і нейрогуморальні системи, що регулюють стан гемодинаміки на необхідному рівні шляхом впливу на гемодинамічні чинники. I. До гемодинамічним факторів належать: 1) Серцевий викид, або
 8.  ЛІКУВАННЯ
    Лікування гіпертонічної хвороби становить серйозну проблему, ще дуже далеку до свого вирішення. У міру розвитку медичної науки, постійно змінюються підходи до терапії цього стану, кінцеві цілі лікування, створюються нові прогресивні революційні лікарські засоби з надзвичайно складними механізмами корекції АТ. У багатьох країнах світу були прийняті федеральні
 9.  ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
    Гломерулонефрит є основною проблемою сучасної клінічної нефрології, найчастішою причиною розвитку хронічної ниркової недостатності. За даними статистики, саме хворі на гломерулонефрит становлять основний контингент відділень хронічного гемодіалізу та трансплантації нирок. Термін "гломерулонефрит" вперше запропонував Klebs, який застосував його в "Керівництві по
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека