ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011 - перейти до змісту підручника

Стан наукової розробленості проблеми дослідження

Аналіз досліджень проблеми МПО свідчить про все зростаючий інтерес до даного питання в різних областях наукового знання: соціології (О. Конт, К. Мангейм, Р. Мертон, Ч.Р. Міллс, Д.С. Мілль, П. Парсонз та ін), філософії (Платон, П.А. Сорокін, П.А. Флоренський, М.С. Каган, Г.А. Кондратова, Т.В. Шітцова та ін), етнографії (Р. Бенедикт, Ф. Боас, Л. Леві-Брюль, М. Мід та ін), демографії (В.Н. Архангельський, В.А. Борисов, Б.Д. Бреєв, Л.С. Лебедєва та ін), культурології (І.С. Кон, М. Мід та ін) і т.д. Таким чином, проблема МПО є міждисциплінарною.

Аналіз літератури з питань сучасного стану МПО (А.Н. Афанасьєва, В.Г. безрогим, М . С. Бережна, М.Х. Богатирьова, З.Н. Галич, О. Гаман, М.Б. Глотов, Н.В. Гудков, Н.І. Ільїн, Б.В. Дубін, В.К. Єгоров , С.А. Жукова, Т.В. Ігнатова, Е.Е. Кібізова, І.С. Кон, Ю.М. Лотман, Е.В. Сайко, В.В. Семенова, С.Г. Спасибенко, М . Х. Тітма, Г.Г. Феоктистов, Н.В. Шахматова, Т.В. Шітцова та ін) виявив проблему, що стосується характеру і якості цих відносин. Зокрема, дослідники відзначають їх суперечливий характер: від конфлікту, з елементами Ейджизм (тобто дискримінацією за віком) до розриву. Однак для збереження стабільності людського суспільства, його цивілізаційного, культурного розвитку необхідна спадкоємність між поколіннями.

У вітчизняній психологічній науці ця проблема позначається як актуальна і зовсім недавно названа «пріоритетним напрямком розвитку психолого-педагогічних досліджень» (Д.І. Фельдштейн, Бюлетень ВАК № 6, 2005 р.). Відносини між поколіннями відносяться до тих соціальних проблем, які «настійно вимагають психологічного вивчення».
Масштаб об'єкта дослідження дозволяє віднести його до макропсіхологіческім дослідженням, що його створенню образу суспільства (А.Л. Журавльов).

Особливу значимість і актуальність проблема МПО набуває в контексті акмеологічного знання, яке дає відповіді на питання, пов'язані з пошуком шляхів і факторів, що сприяють досягненню людиною вершин свого розвитку. Одним з основних завдань, яке вирішує акмеологія, є вивчення психологічних характеристик, які повинні бути сформовані у людини на різних етапах його вікового розвитку, щоб він у всіх відносинах зміг успішно проявити себе на щаблі зрілості (Б.Г. Ананьєв, А.А. Бодальов, А.А. Деркач, Н.В. Кузьміна, В.Н. Панферов та ін.) Акмеологія, як область знання про вищі досягнення людини і цивілізації, (К.А. Абульханова-Славська, О.С. Анісімов, А.І. Анциферова, Е.Н. Богданов, А.А. Бодальов, А.А. Деркач, Н.В. Кузьміна, А. А. Реан, Ю.В. Синягин, Є.І. Степанова та ін) дозволяє розглядати відносини між людьми як найважливіша умова досягнення ними вершин свого розвитку. Тому можна висловити припущення, що формування у людини толерантного ставлення до представників своєї та інших поколінь (у дітей до батьків і прабатькам, у батьків до своїх дітей і своїм батькам, у прабатьків до своїх онуків і дітей, повага до старості в суспільстві, розуміння цінності життя дитини, повагу до його прав, виключення елементів Ейджизм з практики людських відносин і т. д.) є найважливішою умовою саморозвитку особистості і досягнення акме.

Існуючі підходи до дослідження проблеми МПО в сучасній вітчизняній психології орієнтовані в основному на вивчення проблеми «батьків і дітей», сімейних відносин та психотерапії сім'ї (М .
А. Абалкін, В.С. Агєєв, Ю.Є. Альошина, А.А. Бодальов, А.В. Гумницька, В.Н. Дружинін, І.А. Іванчикова, М.Н. Кириленко, С.В. Ковальов, Л.Ф. Обухова, Р.В. Овчарова, М.В. Польова, І.М. Рахманіна, Л.А. Регуш, Л.К. Рубченко, Ю. О. Севостьянов, Г.Г. Семенова-Поляк, В.Л. Ситников, М.В. Соколова, А.С. Співаковська, В.В. Столін, А.В. Толстих, Є.В. Трифонова, О. А. Шаграева, Е.Г. Ейдеміллер та ін.)

Разом з тим з'явилися в останній третині минулого століття дослідження, які лягли в основу таких теоретичних напрямів, як теорія геронтогенеза (М.Д. Александрова, Б.Г. Ананьєв, Є.І. Степанова, В.В. Фролькіс), теорія життєвого шляху (К.А. Абульханова-Славська, Л.І. Анциферова), а також дослідження, присвячені вивченню особливостей розвитку дорослого і літньої людини (В.Д. Альперович, Б.Г. Ананьєв, Л.І. Анциферова, А.І. Афанасьєва, Т.А. Баришева, Р. Батлер, Л.В. Бороздіна, В.М. Бизова, Л . А. Головей, М.Е. Елютина, М.В. Єрмолаєва, О.В. Краснова, М.М. Сачук, Є.І. Степанова, Г.С. Сухобская, В.Д. Шапіро, І.В . Шаповаленко та ін), що знаменували появу нових наукових знань про можливості розвитку в зрілий і пізній періоди життя і підкреслюють здатність до розвитку особистості зрілого та похилого людини, стали підставою нашого дослідження відносин між представниками різних поколінь, як представниками різних вікових груп.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стан наукової розробленості проблеми дослідження "
 1. Стан наукової розробленості проблеми дослідження
  Проблема розвитку професійного здоров'я особистості відноситься до класу теоретико-прикладних психолого-акмеологічних проблем. Її постановка ініційована двома основними факторами: практичним необхідністю розгляду розвиток професійного здоров'я фахівця в контексті життєдіяльності, а також у професійній діяльності; теоретичним наявністю концептуальної бази, на основі
 2. Стан наукової розробленості проблеми дослідження
  Аналіз основних досліджень з досліджуваної проблеми в широкому системному контексті показує, що однією з перших характеристику професійної діяльності викладача вищого освітнього закладу представила З.Ф. Есарева. Її дослідження послужили основою для розробки ряду питань, пов'язаних з діяльністю викладачів вищої школи: вимоги до діяльності й особистості
 3. психотехнологических методи аналізу, критерії та показники продуктивної професійної діяльності
  Розробка психотехнологических методів аналізу продуктивної професійної діяльності може йти за двома основними напрямками, тісно взаємодіє один з одним в рамках єдиного психотехнологических проекту . Розрізняються ці два напрямки досліджень з тим одиницям, які методично приймаються в їх рамках в якості граничних одиниць аналізу діяльності. Одне з цих
 4. Стан розробленості проблеми дослідження
  Представники російського космізму (В.І. Вернадський, М.М. Бахтін, Н.А. Бердяєв) обгрунтували самореалізацію духовних сил особистості і соціальних спільнот в середовищі, що забезпечує відтворення культурного потенціалу; показали відносність рівноваги з середовищем, що доводить організаційна онтологія на рівні організаційної трансформації (А.А. Богданов). Окремі аспекти середовищної
 5. Стан розробленості проблеми дослідження
  Цілісна концепція психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою до теперішнього моменту створена не була. Тим не менш, існує значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних робіт, які розкривають специфіку такої роботи з філософських, соціологічних, психологічних і акмеологічних позицій. Розробка нових стратегій психокоррекционного
 6. Актуальність дослідження
  Багато в чому відродження Росії залежить від готовності еліти, як скріплюючою основи суспільства, до розвитку політичної, соціально-економічного та культурного життя країни. Останнім часом зріс інтерес до проблеми вивчення еліт. У ЗМІ неодноразово піднімаються питання про роль еліти в сучасному світі , критеріях оцінки її діяльності, ступеня відповідальності та рівні її професіоналізму.
 7. Стан проблеми дослідження
  Певний внесок у висвітлення проблеми становлення професіоналізму педагогів внесли роботи Н.В. Кузьміної, А.І.Щербакова, В.А.Сластенина, Ю.Н.Кулюткіна, А.К.Марковой, Г.С.Сухобской, В. П. Беспалько, Л.Ф.Спіріна, Н.М.Таланчук, Н. Д.Хмель, А. А. Реан, В.А.Якуніна та ін Особливості особистості педагога розглядаються в дослідженнях С.Б.Елканова, К.М.Левітіна, А.С.Белкіна та ін Проблеми спілкування в
 8. Стан і ступінь розробленості проблеми
  Принциповою особливістю розроблюваної проблеми є її гранично виражений ний міждисциплінарний характер, обумовлений багатоаспектністю охоплених нею феноменів. Для її вирішення потрібно синтез даних, отриманих в специфічному контексті різних наук з їх особливим науковим апаратом (психології, економіки, соціології, історії, педагогіки, юриспруденції) на основі інтегрального
 9. Завдання дослідження
  1. Обгрунтувати необхідність розробки акмеологічної концепції професійного становлення викладачів вищої школи з урахуванням системного аналізу стану розробленості і методологічних підходів до проблеми дослідження, міждисциплінарного та емпіричного аналізу акмеологической сутності етапів досліджуваного процесу. 2. Визначити сукупність критеріїв, показників і рівнів
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека