Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Вербина Г. Г.. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця, 2011 - перейти до змісту підручника

Стан наукової розробленості проблеми дослідження

Проблема розвитку професійного здоров'я особистості відноситься до класу теоретико-прикладних психолого -акмеологічних проблем. Її постановка ініційована двома основними факторами: практичним необхідністю розгляду розвиток професійного здоров'я фахівця в контексті життєдіяльності, а також у професійній діяльності; теоретичним наявністю концептуальної бази, на основі якої формулюється дана проблема, намічаються основні напрямки її аналізу.

Теоретико-методологічне значення філософського та соціологічного аналізу даної проблеми полягає в постановці ключових питань, що формують предметно-онтологічну схему пізнання розвитку професійного здоров'я фахівців.

Теоретико-методологічним підгрунтям постановки проблеми розвитку професійного здоров'я виступає комплекс уявлень, які розкривають поняття індивіда, суб'єкта і особистості в психології (С.Л. Рубінштейн, К.А. Абульханова, В.Г. Асєєв, А.В. Брушлинский, Л.І. Анциферова, А.Н. Леонтьєв, К.К. Платонов, А.Г. Ковальов), акмеології (А. А. Бодальов, А.А. Деркач, Є.А. Климов , Н.В. Кузьміна), професійного здоров'я (В.А. Пономаренко, О.І. Жданов).

Теоретичний аналіз медико-психологічних досліджень даної проблеми показав, що здоров'язберігаючих компетентність - необхідний компонент у розвитку професійного здоров'я, який є психогігієнічним фактором зміцнення соматичного та психічного здоров'я людини. Результати досліджень доводять принципову можливість психолого-акмеологічного супроводу і психолого-акмеологічної корекції, саморозвитку та самовдосконалення на несвідомому рівні за рахунок актуалізації резервних можливостей людини (В.А. Пономаренко, О.І. Жданов, І.М. Бажина, В.І. Моросанова, Л.В. Попадьіна, Т.А. Корнюшин, Н.Б. Суворов, В.Л. Райков идр.).

Першим етапом у вивченні проблеми розвитку професійного здоров'я особистості є її постановка в контексті вивчення процесів самопізнання, самоорганізації, саморегуляції, здоровьесбереженія, самовдосконалення особистості.
Результати даних досліджень привели до розуміння закономірностей формування адекватного самосприйняття і самоставлення, а також причин і природи криз і конфліктів у сфері самопізнання, тобто широкого кола порушень адекватності уявлення людини про своє Я, його самооцінки, різноманітних спотворень і трансформацій образу Я, а також особистісних механізмів аутопсіхокоррекціі. Психолого-акмеологічний підхід до вивчення самосвідомості та самопізнання отримав розвиток у роботах А.А. Деркача, В.С. Агапова, Н.С. Глуханюк, О.В. Москаленко і висловився у створенні технології продуктивного розвитку професійної Я-концепції і професійного самосвідомості.

Сучасні уявлення про психічної саморегуляції розроблені в роботах, що мають теоретико-експериментальний і прикладний характер (перцептивно-подібна регуляція - Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков, С.Д. Смирнов, А . А. Гостєв; емоційна регуляція мислення - О.К. Тихомиров, Е.Д. Телегіна) і розкривають поняття «самоконтроль» (Г.С. Нікіфоров), «вольова регуляція» (В.А. Іванніков), «відповідальність» (А. Муздибаев), «самостійність» (А.І. Висоцький), «професійне здоров'я» (В.А. Пономаренко), розвитку здоров'язберігаючих якостей (О.І. Жданов, М.Ф. Сікач).

Практичні аспекти проблеми психічної саморегуляції відображені в роботах, які розкривають поняття «аутогенне тренування», «самогіпноз», релаксація, «медитація», «самопрограмування», «психотехніки» (Х. Ліндеман, Л. Шерток , І.Г. Шульц, Г.С. Бєляєв, Ф.Е. Василюк, Л.П. Гримак, О.І. Жданов, Г.В. Смирнов). Особливий інтерес викликає синергетичний підхід, який розглядає процеси самоорганізації у відкритих системах під кутом зору нелінійного мислення (В.С. Єгоров, Г.А. Котельников, А.П. Назаретян, І.Р. Пригожин).

Суттєво важливим для даного дослідження є акмеологічний підхід до розробки інтегративних гуманітарних технологій особистісно-професійного розвитку (А.А. Деркач, А.С. Гусєва, А.В. Кириченко, А.С. Огнєв , Є.В. Селезньова, В.А. Толочек, Н.А. Коваль) і моделюванню психолого-акмеологічного супроводу професійної підготовки фахівця (С.
А. Анісімов, А.А. Деркач, Ю.В. Синягин, С.А. Федоренко, Н.А. Халимова).

Другий етап у генезі проблеми розвитку професійного здоров'я пов'язаний з постановкою науково-практичної задачі з психолого-акмеологічних супроводу розвитку професійного здоров'я фахівця. На даному етапі дослідження розвитку професійного здоров'я пов'язані з подальшими розробками проблеми в рамках акмеології і націлені на вирішення завдань підвищення особистісної зрілості людини (О.С. Анісімов, А.А. Бодальов, А.А. Деркач, А. К. Маркова), здоров'язберігаючих якостей, психотехнологій розвитку здоров'язберігаючої компетентності (Е.Ф. Зеєр, А.С. Гусєва, Т.Є. Єгорова, І.В. Єлшин, В.А. Пономаренко, О.І. Жданов, В.В. Воронін, В.В. Лешін, М.Ф. Сікач, А.П. Ситников).

Незважаючи на досить широкий спектр теоретичних підходів, змістовно пов'язаних з вивченням розвитку професійного здоров'я фахівця, ця проблема не отримала поки цілісного і систематичного наукового аналізу. Тому в даному дисертаційному дослідженні поставлено завдання узагальнити, систематизувати і теоретично осмислити весь комплекс підходів, теорій і уявлень, сутнісно пов'язаних з вивченням розвитку професійного здоров'я фахівця, і на цій основі розробити цілісну психолого-акмеологічної концепцію розвитку професійного здоров'я фахівця.

Таким чином, актуальні потреби суспільної практики і недостатня розробленість теоретичних основ розвитку професійного здоров'я особистості зумовили вибір теми, визначили об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження.

Мета дослідження полягає у розробці та теоретико-емпіричному обгрунтуванні психолого-акмеологічної концепції розвитку професійного здоров'я фахівця.

Об'єкт дослідження - професійне здоров'я фахівця.

Предмет дослідження - психолого-акмеологические закономірності, механізми, технології, умови та чинники, шляхи оптимізації процесу розвитку професійного здоров'я фахівця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стан наукової розробленості проблеми дослідження "
 1. психотехнологических методи аналізу, критерії та показники продуктивної професійної діяльності
  Розробка психотехнологических методів аналізу продуктивної професійної діяльності може йти за двома основними напрямками, тісно взаємодіє один з одним в рамках єдиного психотехнологических проекту. Розрізняються ці два напрямки досліджень з тим одиницям, які методично приймаються в їх рамках в якості граничних одиниць аналізу діяльності. Одне з цих
 2. Стан розробленості проблеми дослідження
  Представники російського космізму (В.І. Вернадський, М.М. Бахтін, Н.А. Бердяєв) обгрунтували самореалізацію духовних сил особистості і соціальних спільнот в середовищі, що забезпечує відтворення культурного потенціалу; показали відносність рівноваги з середовищем, що доводить організаційна онтологія на рівні організаційної трансформації (А.А. Богданов). Окремі аспекти середовищної
 3. Стан розробленості проблеми дослідження
  Цілісна концепція психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою до теперішнього моменту створена не була. Тим не менш, існує значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних робіт, які розкривають специфіку такої роботи з філософських, соціологічних, психологічних і акмеологічних позицій. Розробка нових стратегій психокоррекционного
 4. Актуальність дослідження
  Багато в чому відродження Росії залежить від готовності еліти, як скріплюючою основи суспільства, до розвитку політичної, соціально-економічного та культурного життя країни. Останнім часом зріс інтерес до проблеми вивчення еліт. У ЗМІ неодноразово піднімаються питання про роль еліти в сучасному світі, критеріях оцінки її діяльності, ступеня відповідальності та рівні її професіоналізму.
 5. ЛІКУВАННЯ
  Лікування гіпертонічної хвороби становить серйозну проблему, ще дуже далеку до свого вирішення. У міру розвитку медичної науки, постійно змінюються підходи до терапії цього стану, кінцеві цілі лікування, створюються нові прогресивні революційні лікарські засоби з надзвичайно складними механізмами корекції АТ. У багатьох країнах світу були прийняті федеральні
 6. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРИНАТОЛОГІЇ
  Перінатологія - це наука про розвиток і функціональному становленні плода та новонародженого в перинатальному періоді. У 1968 році відбувся перший міжнародний конгрес перинатології. Розділи перинатології: 1) перинатальна патологія 2) перинатальна біохімія 3) перинатальна фармакологія 4) перинатальна ендокринологія та ін Проблеми перинатології.
 7. Переношування вагітності Передчасні пологи
  переношування вагітності Переношена вагітність є проблемою, що становить великий науковий і практичний інтерес в акушерстві. Актуальність її пояснюється великою кількістю ускладнень в пологах, високої перинатальної смертністю. Науковий підхід до проблеми переношування вагітності визначився до 1902 р., коли вперше Беллентайн, а потім Рунге (1948) описали ознаки перезрілості у
 8. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнень і НЕУСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 9. Рибонуклеїнові кислоти вірусів грипу
  М. В. Лонсі (М. W. PONS) I. ВСТУП Вірус грипу має унікальний в порівнянні з іншими вірусами тварин спектр біологічних властивостей. Він має здатність. До множинної реактивації (Hoyle, Liu, 1951), утворення неповних вірусних частинок (von Magnus, 1954), чутливий до антіноміціну D (Barry et al., 1962), його нуклеїнова кислота неінфекційні-і він має здатність до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека