Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини

Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я військовослужбовців та членів їх сімей [170].

Аналіз та облік нормативних документів, військовий практики організації та проведення психологічної роботи дозволяють виділити ряд особливостей професійної діяльності психолога військової частини, які зумовлюють її специфіку [170].

1. Опора на положення сучасної психологічної науки і практики, що представляють теоретичну основу, а також необхідний емпіричний матеріал для вирішення практичних проблем.

2. Неухильне проходження психолога етичним нормам, виражена орієнтація на цінність іншої людини, що припускає адекватне сприйняття і оцінку психологом своїх можливостей як заходи впливу на іншу людину.

3. Досить жорстка регламентація діяльності різними нормативними актами. Це передбачає орієнтацію психолога як на інтереси військовослужбовця, врахування його особистісних цінностей, інтересів та збереження психічного здоров'я, так і на необхідність якісного вирішення службових і бойових завдань, забезпечення ефективного функціонування психіки військовослужбовців у процесі їх виконання. Водночас сам характер військової діяльності багато в чому є джерелом психологічних труднощів військовослужбовців, а також обмежень (внаслідок регламентованості військового укладу, субординації дій військовослужбовців і т. п.) в можливостях і свободі дій психолога щодо створення необхідних умов для особистісного зростання військовослужбовців та рішення ними психологічних проблем.

4. Обмеженість можливостей психолога для професійного спілкування та самовдосконалення, обумовлена ??значною віддаленістю, відособленістю місць розташування військових частин.

5. Необхідність виконання (крім здійснення безпосередньої професійної діяльності) та інших службових обов'язків, в чому суперечать стилю і духу професійної взаємодії психолога з клієнтом (чергування з військової частини, контроль виконання розпорядку дня, участь у проведенні службових розслідувань і т. д.).

6. Надзвичайна функціональна різноманітність і складність завдань, що вирішуються військовим психологом частини. Це вимагає від нього широкого наукового кругозору, орієнтації в багатьох галузях психології, застосування методів і засобів як дослідницько-діагностичного, так і керуючого характеру.

7. Колективний характер організації та проведення психологічної роботи, необхідність тісної взаємодії її суб'єктів, що припускають обмін між ними психологічної інформацією, отриманої в ході роботи з військовослужбовцями, і використання цієї інформації у практичній діяльності, що зумовлює особливість орієнтації на вимогу конфіденційності такої інформації.

8. Залежність остаточного результату від узгодженості спільних дій психолога та інших суб'єктів психологічної роботи - командирів, штабів, офіцерів виховних структур.

9. Відсутність достатньо чітких критеріїв ефективності діяльності психолога, а в ряді випадків - надійних і апробованих методик, що дозволяють ефективно здійснювати професійні завдання, коректно застосовувати їх по відношенню до певних категорій військовослужбовців, відсутність профессиограмм багатьох військових спеціальностей.

Психологічний аналіз діяльності психолога передбачає розкриття її предметного змісту, способів і засобів здійснення діяльності систему професійних завдань, умов, в яких ця діяльність протікає і які впливають на її ефективність, системи критеріїв, що дозволяють судити про професійну компетентність та ефективності діяльності психолога.

Основні цілі професійної діяльності психолога військової частини - психологічне вивчення і опис об'єкта дослідження, а також психологічне управління об'єктом.

Предметом вивчення та управління при цьому (тобто предметом професійної діяльності психолога) є психічна реальність військовослужбовців.

Характер взаємодії виділених цілей, що утворюють два рівня роботи психолога - рівень розуміння явища і рівень управління ним, - визначається, перш за все, особливим характером предметної сфери його практичної діяльності. Справа в тому, що психологічні явища не лежать на поверхні. У більшості випадків завданням психолога є не тільки розрізнення психологічного явища в повсякденному житті, але й визначення відповідності його стану відомим нормам за основними критеріями, пошук і застосування адекватних способів і засобів психологічного впливу на нього. Все це передбачає поєднання в діяльності психолога дослідних і керуючих процедур.

При цьому ефективність дослідницько-діагностичної діяльності обумовлена ??здатністю психолога самостійно здійснювати завдання пошуку проблеми та побудови орієнтирів своєї діяльності. Володіючи певною технологією, орієнтуючись на норму, він одночасно зобов'язаний бачити і унікальність кожного окремого випадку. У процесі психологічного управління об'єктом психолог повинен враховувати системність психологічних явищ і процесів, що мають місце у військовій частині. Працюючи з окремим військовослужбовцям, необхідно орієнтуватися як на його індивідуально-психологічні особливості, так і на ті умови мікросоціального середовища, в яких здійснюється життєдіяльність військовослужбовця.

На кожному з виділених рівнів (розуміння і управління об'єктом) виділяються завдання, що відрізняються особливим предметним змістом і потребують специфічних методологічних і практико-методичних засобів, професійної компетентності та культури [19,171].

I. Рівень розуміння. На цьому рівні вирішуються такі завдання теоретико-дослідного змісту.

1. Фіксація існування соціально-психологічного явища. Зміст діяльності психолога: побачити явище, помітити його, розрізнити в психологічно нерасчлененной для непрофесіонала повсякденного життя. Якщо явище виступило як очевидна проблема, то змістом діяльності психолога-практика стає прийняття даної проблеми як завдання його психологічної роботи з усіма витікаючими професійними, у тому числі і етичними, наслідками.

2. Опис явища. Зміст - дати розгорнуту характеристику як мовою повсякденного спілкування, зрозумілого непрофесіоналові, так і за допомогою категорій психологічного мови, що виділяє тонкі деталі, особливості і вже відомі закономірності.

3. Дослідження - тобто цілеспрямоване спостереження явища, його аналіз, експертиза, узагальнення отриманої достовірної соціально-психологічної інформації.

4. Пояснення - інтерпретація дослідницьких даних, побудова концептуальних моделей, що дозволяють пояснити механізми явища: його структуру, фактори виникнення та динаміки, залежності між різними параметрами-характеристиками, показники і критерії оптимального або нормативного стану соціально-психологічних характеристик. Пояснення фактично являє собою обгрунтоване опис.

5. Прогнозування - це побудова психологом динамічних моделей перспективного стану військового колективу або військовослужбовця, його діяльності та взаємовідносин при тих чи інших умовах управління.

6. Практико-методичні рекомендації, тобто система обгрунтованих пропозицій організаційно-управлінського характеру для фахівців-професіоналів, які мають відношення до військово-організаційної системі у зв'язку з вирішуваною проблемою, для командирів, фахівців виховних органів, медиків та ін

П. Рівень управління. Цей рівень психологічної роботи передбачає практичне вплив на параметри військового колективу і характеристики (властивості, стану) окремого військовослужбовця. Реалізуються наступні завдання.

1. Облік результатів розуміння в керуючому впливі - в процесі спілкування з керівниками та членами військових колективів, у побудові коррек-ційно-формуючих програм, в процесі психологічного консультування.

2. Корекція розвитку, тобто система компетентних професійних дій організаційно-управлінського, психолого-педагогічного, психотерапевтичного плану, здійснюваних як самим психологом, так і іншими військовослужбовцями за його рекомендаціями щодо до відхилень у поведінці окремих військовослужбовців і військового колективу в цілому. Коригуючий вплив передбачає обгрунтоване знання відповідної норми. Цей момент роботи передбачає надання психологічної допомоги військовослужбовцям з боку тільки психологів-професіоналів.

3.
Направлене формування. Зміст даного аспекту діяльності - усунення відхилення від норми, що розуміється як відомий дефіцит значущих знань, умінь, навичок, мотивації і особистісно-групових властивостей, необхідних для успішного виконання військово-професійних завдань. Формами роботи можуть бути, наприклад, організація заходів психологічної підготовки до бойової діяльності, соціально-психологічний тренінг спілкування і пр.

4. Сприяння саморозвитку. Життя військового колективу передбачає його саморозвиток, самостійне подолання виникаючих проблем. Роль психолога полягає, передусім, у кваліфікованому психологічному консультуванні керівника та окремих військовослужбовців у випадках їх звернення за порадою, допомогою, а також у поточному психологічному освіту та освіті членів військового колективу.

Реалізація дослідницько-діагностичних і керуючих процедур, тих нік і технологій спрямована на вирішення тих завдань, які, власне, і склад ляють зміст професійної діяльності психолога. У процесі виконан нения даних завдань стосовно об'єкта діяльності військовий психолог реалізує певні функції. У даному випадку функції розуміються як об'єктивні, найбільш характерні сукупності професійних завдань, од нородного за змістом, здійснення яких характеризується стійкими способами і засобами використання психологічного знання для досягнення певної мети.

Аналіз психологічної літератури, а також реальної діяльності психологів дозволяє виділити наступні функції військового психолога як суб'єкта психологічної роботи:

- діагностична - психологічне вивчення та реєстрація за найбільш істотними параметрами особливостей особистості, колективу, діяльності, діагностика відхилень від норми, виявлення та оцінка факторів, що впливають на успішність діяльності та психологічний стан людей;

- дослідницька - вивчення новітніх досягнень в області психологічної науки і практики, поповнення науково- методичних знань, регулярний аналіз процесів і стану власної роботи, досвіду колег, участь у НДР, адаптація нових методик, уточнення критеріїв, показників стосовно конкретної вибірці і т. д.;

- прогностична - прогноз тенденцій розвитку та перспективного стану психологічних характеристик об'єкта вивчення при тих чи інших варіантах управління ним;

- інформаційна - повідомлення клієнтам і військовим керівникам системи психологічних знань, підвищення рівня їх соціально-психологічної компетентності, повідомлення відомостей про психологічний стан об'єкта та тенденції його розвитку;

- конструктивно-проектувальна - відбір і структурування матеріалу, участь у комплектуванні військових колективів, груп, проектування оптимального стану об'єкта, змісту та умов військової діяльності, засобів і режимів праці та т . п.;

- навчально-методична - навчання використанню в практиці знань психології, умінь і навичок психічної саморегуляції та психологічного впливу, розробка методичних документів;

- експертна - оцінка можливих або альтернативних варіантів вирішення психологічних та інших (з використанням можливостей психології) варіантів вирішення проблем, кваліфікований висновок про психологічні параметрах стану об'єкта оцінювання;

- консультативна - надання допомоги військовослужбовцям, членам їх сімей та дача їм рекомендацій по знаходженню найбільш оптимального варіанта дій у вирішенні складних психологічних ситуацій;

- корекційно-розвиваюча - надання допомоги у зміні та / або реконструкції психологічних утворень, компенсація дефектів освітньої-

I ня і виховання, зміна режимів і умов військової діяльності

у зв'язку з певним станом людей, формування якостей, сприяють особистісному самовираженню і розвитку, а також успішному вирішенню професійних завдань;

- комунікативна - встановлення контакту з партнером, прийом і передача повідомлення, емоційних станів, розуміння внутрішнього світу і невер бальних реакцій співрозмовника, взаємовплив на поведінку і думки парт нера по спілкуванню.

Професійна діяльність психолога різнопланова і поліфункціональна за своїм характером та змістом. Виконуючи функціональні обов'язки, психолог використовує різноманітні методи, техніки і технології, об'єднані за їх характером в окремі види діяльності.

До числа основних видів та методів діяльності військового психолога відносяться наступні.

1. Організаційно-методична робота. В рамках даного виду діяльності вирішуються завдання планування і підготовки різного роду заходів, ведення документації, обробки одержуваної в ході досліджень інформації, підготовки і вдосконалення необхідної для проведення заходів психологічної роботи матеріально-технічної бази, підготовки формалізованих документів (довідки, огляди, донесення і т. п.) для подання їх посадовим особам, інструктування і навчання інших суб'єктів психологічної роботи (командири, актив) практиці використання психологічних знань, а також безпосередніх дій при проведенні заходів психологічної роботи.

  2. Удосконалення професійної компетентності. Даний вид діяльності передбачає як самостійне, так і спеціально організоване в різних формах вивчення новітніх відомостей з різних сфер психологічної науки і практики, поповнення та освоєння необхідних для виконання професійних обов'язків і подальшого професійного зростання знань, навичок і вмінь.

  3. Психодіагностика являє собою комплекс заходів, що проводяться психологом, з виявлення, вимірювання та оцінки індивідуально-психологічних особливостей особистості військовослужбовця, соціально-психологічних характеристик діяльності військових колективів відповідно до наявних нормами і критеріями, а також чинників, що знижують ефективність служеб-но-бойової діяльності. Всі заходи здійснюються з метою:  - прогнозу подальшого розвитку об'єкта обстеження;

  - пошуку найбільш ефективних способів роботи з ним;

  - розробки конкретних рекомендацій для обстежуваного, а також для посадових осіб щодо подальшої оптимізації існуючих форм, методів і засобів бойової та психологічної підготовки, режиму життєдіяльності військовослужбовців.

  Залежно від об'єкта обстеження розрізняють індивідуальну і групову психодіагностику, які можуть розглядатися і як відносно самостійний вид діяльності психолога, і як один з етапів діяльності психолога у вирішенні певного завдання. У цьому зв'язку основними типами психодіагностичних ситуацій, як правило, виступають ситуації, пов'язані з:

  1) заходами професійно-психологічного відбору та розстановкою військовослужбовців за військовими спеціальностями, коли необхідно оцінити ступінь професійної придатності людини, що надходить на військову службу;

  2) добровільним зверненням військовослужбовця (членів сімей, службовців) до психолога, коли необхідно виявити причини психологічних проблем (труднощів) людини і визначити шляхи їх подолання;

  3) атестацією посадових осіб та фахівців, коли виявляються й оцінюються їх психологічні якості на предмет відповідності певної посади або можливості навчання у військовому вузі;

  4) примусовим обстеженням (наприклад, обстеження надходить молодого поповнення або виявлення психологічних факторів і причин, що сприяють вчиненню проступків, пригод, аварій тощо), що проводяться за рішенням командування для отримання необхідної інформації;

  5) необхідністю вивчення існуючих форм, засобів і методів бойової та морально-психологічної підготовки військовослужбовців в цілях їх оптимізації в інтересах підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я особового складу.

  Отримані дані можуть використовуватися такими особами: а) психологом військової частини для здійснення подальшої корекційної роботи;

  б) іншими фахівцями, наприклад медиками, соціальними працівниками, психологами;

  в) посадовими особами для формування управлінського рішення, обліку інформації у виховній роботі, при навчанні військовослужбовців;

  г) іншими людьми (родичами, представниками військового колективу) для впливу на життя обстежуваного;

  д) самим обстежуваним з метою саморозвитку, корекції поведінки.

  В рамках перерахованих ситуацій використовуються різні організаційні підходи та емпіричні методи, що забезпечують отримання достовірної інформації.

  4. Психологічна допомога. Під психологічною допомогою розуміється система заходів, що проводяться психологом військової частини засобами практичної психології і спрямованих на попередження, пом'якшення або подолання різного роду психологічних утруднень у військовослужбовців та членів їх сімей, на вирішення психологічних проблем, що виникають у окремої людини або групи людей.
 Залежно від об'єкта психологічного впливу виділяються такі форми надання психологічної допомоги: індивідуальна, сімейна та групова.

  Основними видами і методами психологічної допомоги є психопрофилактика і психогігієна, психологічне консультування, психологічне навчання і просвітництво, психотерапія, психокорекція та Психореабілітація. Коротко охарактеризуємо їх.

  Психопрофілактика і психогігієна - це система психолого-педагогічних та організаційних заходів, що сприяють попередженню різноманітних психологічних проблем і спрямованих на збереження психічного здоров'я військовослужбовців, на створення нормальних умов для їх життєдіяльності.

  Психопрофілактичні заходи проводяться психологом в тісному взаємозв'язку з іншими посадовими особами. В рамках даного виду діяльності здійснюються:

  - виявлення і постановка на облік військовослужбовців, схильних до відхиляється (девіантної) поведінки, а також осіб з низьким рівнем нервово-психічної стійкості;

  - організація роботи кімнати психологічного розвантаження, в якій проводяться цикли бесід на психогігієнічні теми щодо збереження нервово-психічного здоров'я;

  - навчання прийомам саморегуляції емоційно-вольових станів, спеціалізованим формам мобілізації на дії в екстремальних ситуаціях або процедурам відновлення психофізіологічних ресурсів;

  - визначення психогигиенического мінімуму для військовослужбовців у різних умовах службово-бойової діяльності;

  - психогігієнічна оцінка комфортності середовища, аналіз режиму праці та відпочинку;

  - прийом психологом військовослужбовців під час медичної диспансеризації, а також інші заходи.

  Психологічне консультування - це вид психологічної допомоги, що полягає в роз'ясненні людині її психологічних труднощів, зняття психологічної напруги, підвищенні його соціально-психологічної компетентності та наданні сприяння у вирішенні складних особистісних проблем, профілактиці та подоланні кризових ситуацій, а також корекції неадаптівних способів поведінки.

  Консультування здійснюється, як правило, у формі спеціально організованої бесіди психолога з клієнтом. Воно може проводитися також шляхом організації пошти або телефонів довіри в рамках військової частини. Консультування може бути індивідуальним або груповим.

  Психологічне навчання і просвітництво - це комплекс заходів щодо формування уявлень про закономірності функціонування людської психології, механізми виникнення негативних психічних станів, формування та вдосконалення навичок психолого-педагогічної та управлінської діяльності, а також навичок психічної саморегуляції, побудови оптимальних форм взаємовідносин та взаємодії з іншими людьми.

  Основними завданнями психологічного освіти є:

  - ознайомлення військовослужбовців з основними закономірностями і умови-ми сприятливого психічного розвитку людини;

  - популяризація та роз'яснення результатів новітніх психологічних досліджень;

  - формування потреби у психологічних знаннях, бажання використовувати їх у роботі з людьми або в інтересах розвитку власної особистості;

  - досягнення розуміння необхідності практичної психології та роботи психолога, специфіки його діяльності, можливостей і обмежень у його роботі та ін

  Від консультування просвітництво відрізняється, перш за все, наявністю більш широкого контексту і предметної області викладаються психологічних відомостей, що не співвідносні безпосередньо з актуальними психологічними проблемами конкретних військовослужбовців.

  Психологічне просвіта та навчання реалізуються в системі суспільно-державної, командирської та бойової підготовки, а також в процесі повсякденної життєдіяльності: в ході бесід, лекцій, проведення демонстраційних психологічних практикумів, тренінгів, групового психологічного консультування осіб, які звернулися з приводу тих чи інших проблем.

  Формами психологічного освіти можуть бути також виставки, добірка літератури, показ навчальних та художніх кіно-і відеофільмів, оформлення змінних тематичних стендів з актуальних проблем соціальної, вікової та педагогічної психології. Ефективною формою психологічного навчання є різного роду тренінги (психофізичні, соціально-психологічні).

  Психотерапія та психокорекція-діяльність, спрямована на послаблення дії психотравмуючих чинників, відтворення гармонійних відносин людини з навколишнім середовищем, його особистісне зростання, формування у нього якостей, необхідних для професійної діяльності, а також на оптимізацію соціально-психологічного клімату в колективі.

  У психотерапії як формі психологічної допомоги розрізняють її медичний напрямок, що охоплює лікування психологічними засобами нервово-психічних, психосоматичних хвороб і розладів людини, і немедичне, орієнтоване на здорову людину і займається подоланням його психологічних труднощів, наданням допомоги в його особистісному розвитку.

  При цьому психокорекційні заходи проводяться тоді, коли психологом виявлені негативні відхилення від норми у розвитку і функціонуванні психіки конкретної людини.

  Психореабілітація, використовуючи в основному методи і процедури психотерапії, характеризується як діяльність, спрямована на відновлення психічних функцій і особистісного статусу людини, порушених унаслідок дії психотравмуючих чинників.

  Психореабілітаційні заходи проводяться, як правило, в системі комплексної реадаптаціонних програми, яка передбачає не тільки спеціалізовану медичну та психологічну допомогу, а й створення необхідних соціальних умов (табл. 1.3).

  Перераховані види діяльності військового психолога утворюють цілісну систему, що забезпечує внаслідок комплексного застосування процедур дослідного і керуючого характеру вирішення завдань оптимізації умови життєдіяльності військовослужбовців в інтересах ефективного виконання ними соціальних функцій, військово-професійних обов'язків і сохране ня їх психічного здоров'я. При цьому кожен з виділених видів діяльності (якщо за критерій їх порівняння брати ставлення до нормі, що розглядається як оптимальний стан об'єкта) виконує свою специфічну функцію:

  Таблиця 1.3

 Зразкові норми тривалості різних видів професійної

  діяльності психолога

 (Додаток 5 до директиви № Д-3 НГУВР ЗС РФ від 01.10.98 р.)-  - психодіагностика - як діяльність з визначення актуального стану об'єкта вивчення з точки зору норми та прогнозування його майбутнього стану;

  - психологічне консультування і освіта - як діяльність, спрямована на усвідомлення військовослужбовцями (членами їх сімей) феноменологических проявів норми в життєдіяльності людей і власній поведінці;

  1 Примітка: група - 20-25 осіб.

  - психотерапія, психокорекція та Психореабілітація - як психологічний вплив на об'єкт, що знаходиться в стані відхилення від норми, з метою повернення його в нормальний стан;

  - психопрофілактика та психогігієна - як вплив на об'єкт, що знаходиться в нормальному стані, з метою попередити можливі наступні відхилення.

  Визнанням здатності психолога оптимально планувати діяльність і забезпечувати повноту виконання функціональних обов'язків є трудовитрати на виконання різних видів діяльності. По суті справи структура розподілу службового часу значною мірою відображає рівень реальної сформованості професійних знань, навичок, умінь у певній галузі психології, його службово-професійні пріоритети, а також професійно-рольові позиції психолога в структурі взаємодії з іншими посадовими особами (рис. 1.6) .  Рис. 1.6.

 Зміна співвідношення трудовитрат службового часу на різні види Діяльності у психологів, що досягли високого рівня становлення та інших

 (За вибіркою)

  У ході аналізу військовий практики виявлені значущі відмінності у розподілі службового часу, відведеного на різні види діяльності, між «успішними» психологами і рештою [170]. Показано, що оптимальність структури трудовитрат забезпечується збільшенням часу (у «успішних» психологів), що відводиться на проведення заходів з надання психологічної Допомоги, і скороченням тимчасових витрат на інші види діяльності (не пов'язані безпосередньо з функціональними обов'язками). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини"
 1.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн, реалізовував цей принцип у своїх працях. Потрібно
 2.  Військова акмеологія
    зміст розкривається через поняття інтегративності і цілісності; системної цілеспрямованості; особистісно-діяльнісного єдності та розвитку; інваріантності; оптимальності; конгруентності; акмеологический критерій - найбільш істотна ознака, правило визначення відповідності розвитку і самореалізації військовослужбовця як цілісного феномена, гармонійно поєднує в собі
 3.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн, реалізовував цей принцип у своїх працях. Потрібно
 4.  Військова акмеологія
    зміст розкривається через поняття інтегративності і цілісності; системної цілеспрямованості; особистісно-діяльнісного єдності та розвитку; інваріантності; оптимальності; конгруентності; акмеологический критерій - найбільш істотна ознака, правило визначення відповідності розвитку і самореалізації військовослужбовця як цілісного феномена, гармонійно поєднує в собі
 5.  Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
    зміст і характер взаємодії з іншими посадовими особами. Поняття «психологічна робота» і «психологічне забезпечення» вводяться в нормативні документи. Одночасне введення в обіг на початку 90-х років ХХ століття близьких за змістом термінів зажадало уточнення їх співвідношення між собою. Термін «психологічна робота», як більш широкий, починає застосовуватися до
 6.  Військова психологія як галузь психологічної науки
    змісту та обсягу переносимих навантажень; 2. Розкриття закономірностей, які керують поведінкою і діями воїнів і військових колективів в обстановці бойового навчання і, особливо, бойової діяльності; 3. розробка рекомендацій щодо вивчення індивідуальних особливостей воїнів і військових колективів для використання їх у повсякденній роботі офіцерів; 4. Пошук і знаходження шляхів підвищення
 7.  Психологічні основи військової дисципліни
    змісту і методики ранніх психокорекційних заходів. Як видно, це - спеціальне завдання, що конкретизує і збагачує процес вивчення молодих воїнів. Її рішення дозволяє цілеспрямовано організувати дисциплінування з перших же днів служби і виключити численні помилки роботи наосліп. 3. Психологічна експертиза планованих і оцінка ефективності реалізованих заходів щодо
 8.  ВСТУП
    зміст психологічної роботи в Збройних силах; - освоєння змісту і технології проведення заходів, що реалізуються в рамках основних напрямків психологічної роботи у військових частинах у мирний час і в ході ведення бойових дій; - оволодіння учасниками бойових дій, яких навчають, сучасними способами психологічної реабілітації; - з'ясування напрямків і форм
 9.  Структура психологічної роботи та основні принципи її організації та проведення
    зміст психологічної роботи зводиться до двох основних напрямів: 1) вдосконалення психологічних умов, що впливають на психіку військовослужбовців; 2) формуванню та розвитку індивідуальних і групових психічних утворень, які є найважливішим чинником підвищення ефективності функціонування людини в різних видах військової діяльності. Особливістю психологічної роботи
 10.  Взаємодія психолога з іншими посадовими особами
    зміст діяльності посадових осіб, які взаємодіють між собою за певним напрямом психологічної роботи, представлено у додатку 1. Взаємодія психолога з командиром військової частини, а також з командирами підрозділів займає важливе місце в загальній системі психологічної роботи. Будучи суб'єктом військового управління, командир стикається на практиці зі значним
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека