Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня
А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Вікова психологія, 2009 - перейти до змісту підручника

СЛОВНИК

Адаптація - постійний процес активного пристосування людини до навколишнього середовища (природного, соціального).

Провідна діяльність - діяльність, виконання якої визначає формування психологічних новоутворень та іншої діяльності людини на певному віковому етапі розвитку (обгрунтування даної категорії в психології зроблено А. Н. Леонтьєвим і Д. Б. Ельконіна).

Вік - категорія, що означає стадію (етап, період) розвитку.

Вікові особливості - специфічні властивості індивіда, його психіки, закономірно змінюються в процесі зміни вікових стадій розвитку.

Внутрішній план дій - сукупність дій, виконуваних людиною в розумі.

Вищі психічні функції - складні психічні процеси, прижиттєво формуються, соціальні за своїм походженням і довільні (свідомо виконувані) за способом свого існування.

Геронтогенеза - віковий період у житті людини, що характеризується процесами старіння органів і систем організму.

Десексуалізацію - процес втрати статевих ролей і виконання статеворольових функцій.

Дитинство - період життя людини, протягом якого у психіці та поведінці домінують дитячі риси, що відрізняють його від дорослого. З точки зору Л. С. Виготського, це період з новонародженості до психологічної зрілості людини.

Децентрації - здатність людини розглядати ситуацію з іншої точки зору.

Зона актуального розвитку - поняття, що характеризує реально наявні у дитини можливості, які розкриваються ним самостійно (введено Л.С. Виготським для характеристики зв'язку навчання та розвитку).

Зона найближчого розвитку - поняття, що характеризує реально наявні у дитини можливості, які можуть бути розкриті за допомогою дорослого (введено Л.С. Виготським для характеристики зв'язку навчання та розвитку).

Ідентичність - емоційно-когнітивне єдність поглядів на собі, своєму місці в світі і в системі міжособистісних відносин.

Індивід - людина, що характеризується видовими ознаками.

Індивідуальність - неповторність, унікальність властивостей людини.

Інтеграція - об'єднання чого-небудь.

Комплекс Електри - емоційний стан дівчинки, що характеризується підвищеним інтересом до спілкування з батьком і ревнощами до матері.

Криза вікового розвитку - умовне найменування перехідних етапів вікового розвитку щодо нетривалих в часі, характеризуються різкими психологічними змінами (з точки зору Л.С. Виготського криза психічного розвитку пов'язаний з появою психологічних новоутворень на певному віковому періоді і можливостями їх реалізувати в зовнішньому світі).


Особистість (у психології) - людина, що має соціальні форми мислення і поведінки.

Мудрість - експертна система знань людини, орієнтована на практичну сторону життя і дозволяє робити зважене судження, давати корисні поради з життєвих питань.

Онтогенез - форма розвитку, що представляє процес індивідуального розвитку людини (від народження до смерті).

Відображення - функція психіки, що дозволяє запам'ятовувати, обробляти і відтворювати інформацію.

Перцептивні дії - основні структурні одиниці процесу сприйняття людини.

Поведінкова автономія - набуття незалежності і свободи, достатньою, щоб без зовнішнього керівництва приймати самостійні рішення.

Полоролевая ідентичність - переживання і усвідомлення людиною своїх статевої приналежності і відповідної їй поведінку.

Продуктивність - плідність і результативність діяльності, відображення в свідомості людини ступеня досягнень у різних областях.

Психіка - форма активного відображення суб'єктом об'єктивної реальності, що виникає в процесі взаємодії високоорганізованих живих істот із зовнішнім світом і здійснює в їх поведінці (діяльності) регулятивну функцію.

Психологічне новоутворення віку - соціальні зміни психіки і поведінки людини, які з'являються на певному віковому етапі розвитку (є діагностичним критерієм рівня психічного розвитку людини в дитинстві).

Розвиток психіки - процес закономірних змін, який протікає в часі і включає різні перетворення (кількісні, якісні і структурні) в психічних процесах і поведінці людини.

Референтна група - група людей, яка близька за оцінками і нормам поведінки. Рефлексія - розумовий процес, спрямований на аналіз, розуміння і усвідомлення себе (поведінки, мови, станів, почуттів, емоцій, здібностей, характеру, відносин та ін.) Ригідність - нездатність людини до перетворення програми поведінки при змінних умовах.

Зростання - поняття, що характеризується процес збільшення розмірів, функціональних можливостей і складнощів органу і організму в цілому до точки оптимальної зрілості. Самоактуалізація - прагнення особистості у своєму розвитку найповніше виявляти і самостійно використовувати у діяльності свої здібності, можливості та ін Сензитивні періоди - періоди онтогенетичного розвитку, в які розвивається організм буває більш чутливий до певного роду впливам навколишньої дійсності.

Сенс життя - рушійна сила людської поведінки, прагнення людини до самоздійснення; центральний життєвий мотив, що відображає те, заради чого людина живе.


Свідомість - ідеальна форма відображення, відтворення, породження дійсності.

Дозрівання - процес розвитку, що полягає в заздалегідь запрограмованих змінах відповідно до генетичним планом.

Соціальна ситуація розвитку - специфічна для кожного вікового етапу система відносин дитини з навколишнім світом, відображена в його переживаннях (поняття введено Л. С. Виготським).

Старіння - генетично запрограмований процес, що супроводжується певними віковими змінами в організмі людини, що відбуваються після проходження точки оптимальної зрілості.

Суб'єктність - властивість особистості, що виявляється в самостійності, самотворчестве, самоизменении в процесі самореалізації людини в різних сферах життєдіяльності.

Теоретичне мислення - один з видів мислення, який спрямований на відкриття законів, властивостей об'єктів і явищ.

Феномен «амнезія дитинства» - стан пам'яті дорослої людини, при якому він не пам'ятає події і себе в них в період до трьох-чотирьох років. Це пов'язано з незрілістю кори великих півкуль головного мозку, в результаті чого мнестические нервові зв'язки швидко стираються.

Феномен «консервації віку» - стан людини, коли при адекватній самооцінці він себе почуває молодше своїх років.

Філогенез - форма розвитку, що позначає поступове зміна різних форм органічного світу в процесі еволюції (термін введений Е. Кеккелем в 1866 р.).

Почуття дорослості - ставлення до себе як до дорослого.

Егоцентризм - якість особистості, що характеризується зосередженістю людини виключно на собі, своєму мисленні і сприйнятті. З точки зору Ж.Пиаже, це поняття є характеристика мислення (розумова позиція).

Егоцентрична мова - прояв позиції дитини за допомогою мови, де висловлюється тільки своя точка зору і не приймаються погляди співрозмовника.

Едипів комплекс - емоційний стан хлопчика, що характеризується підвищеним інтересом до спілкування з матір'ю і ревнощами до батька.

Емоційна сензитивность - особливість емоцій людини, що виявляється в підвищеній чутливості до подій з ним подій.

Я-концепція - узагальнене уявлення людини про собі, система його установок щодо власної особистості.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" СЛОВНИК "
 1. Г. А. Броневицький. Г. Г. Броневицький. А. Н. Томілін .. Психолого-педагогічний словник офіцера вихователя корабельного підрозділу, 2005
  Навчальний посібник для офіцерів ВМФ, курсантів та студентів, які навчаються за програмами підготовки офіцерів запасу. Словник складається з 363 найбільш часто вживаних наукових категорій, понять і термінів і призначений для офіцерів ВМФ, курсантів та студентів, які навчаються за програмами підготовки офіцерів запасу. Словник покликаний надати допомогу в уніфікованого сучасному їх
 2. Деркач А.А. (Ред.) .. Акмеологический словник, 2004
  Словник містить близько 200 термінів з області акмеології. Словник призначений для читачів, що використовують акмеологические знання в науковій і практичній діяльності, а так само для студентів і учнів. Акмеологія розвивається як інтегративна наука, яка акумулює все цінне і значуще, накопичене в науках, що належать до комплексу людинознавства і спрямоване на прогресивний розвиток
 3. Шишков В.П.. Ветеринарний енциклопедичний словник, 1998
  Науково-довідкове видання, в якому в алфавітному порядку, в 4000 статтях, містяться різнобічні відомості з ветеринарії. Основне місце в Словнику відведено опису хвороб сільськогосподарських, промислових і домашніх тварин, у тому числі риб, бджіл, шовкопрядів. Велика увага приділяється питанням ветеринарно-санітарної експертизи, ветеринарної санітарії та дезінфекції, організації
 4. Бібліографія
  словник | 6] МСКО Міжнародна стандартна класифікація освіти / ЮНЕСКО, 1997 [7 | СТБ 22.0.4-2005 Терміни та визначення у сфері освіти [8] ОКРБ 011-2001 Спеціальності та кваліфікації [9] РД РБ 03180.500-99 Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації Республіки Білорусь. Порядок розробки та ведення загальнодержавного
 5. Розвиток лексико-граматичної сторони мовлення у дітей в онтогенезі
  словник і граматично правильне його використання. Словник - це слова (основні одиниці мовлення), що позначають предмети, явища, дії та ознаки навколишньої дійсності. Розрізняють словник пасивний і активний. Під пасивним словником розуміють можливість розуміння слів, під активним - вживання їх у мовленні. Рівень розвитку словника визначається кількісними і якісними
 6. Список літератури
  Береговий Г.Т., Григоренко В.М., Богдашевський Р.Б., Почкаев І.М. Космічна академія - М.: Машинобудування, 1987 2. Кубасов В.Н., Таран В.А., Максимов С.Н. Професійна підготовка космонавтів. - М.: Машинобудування, 1985 Словники: 3. http://dic.academic.ru 4.
 7. Нормативні посилання
  словник ОКРБ 011-2001 Спеціальності та
 8. Використана література
  словник: навч . посібник для вузів за спец. 012000 "Фізіологія" та іншим біол. спец. річок. УМО РФ / В. Г. Галактионов. - М.: Академія, 2005. o Внутріклітинні цитокіни: проблеми детекції та клінічне значення / Л. В. Пічугіна, Б. В. Пинегин / / Імунологія. - 2008. o До питання про систематизацію цитокінів / А. А. Ляшенко / / Успіхи сучасної біології. - 2001. o Цитокіни / З.Г. Кадагидзе / /
 9. Використана література
  Верткин А.Л., Городецький В. В., Талібів О. Б., Тополянский О. В. Гостра серцева недостатність. Діагностика та лікування на догоспітальному етапі / / Лікуючий лікар, 2002, № 9. С. 3-4. 2. Радянський Енциклопедичний Словник. М.: Видавництво «Радянська енциклопедія», 1980. С. 608, 919, 1532. 3. Татарченко І.П., Позднякова Н.В., Морозова О.І. ін Стенокардія: практичні питання та поради
 10. Зазикін В.Г.. Короткий акмеологический словник, 2009
  словник »є методичним забезпеченням читаного на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності авторського спецкурсу« Введення в акмеологію ». У ньому зібрані і систематизовані базові акмеологические поняття і категорії, що відображають нинішній етап її стану та розвитку як науки. У першу чергу це стосується формулювань цілей акмеології, її предмета, об'єкта і
 11. Від автора
  словник »є методичним забезпеченням читаного на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності авторського спецкурсу« Введення в акмеологію ». У ньому зібрані і систематизовані базові акмеологические поняття і категорії, що відображають нинішній етап її стану та розвитку як науки. У першу чергу це стосується формулювань цілей акмеології, її предмета, об'єкта і завдань.
 12. Лекція. Пошкодження грудної клітки та органів грудної порожнини (допомога при пошкодженнях), 2011
  словник Класифікація Закриті пошкодження грудної стінки (Перша допомога, Принципи лікування) Закритий перелом ребер Відкриті пошкодження (поранення) грудної клітки і органів грудної порожнини Пневмоторакс Гемоторакс Сестринська допомога пацієнтам (Перша допомога, Доврачебная
 13. Т. П. Дюбкова. Вроджені і спадкові хвороби у дітей (причини, прояви, профілактика), 2008
  словник термінів. Призначено для студентів вузів, що навчаються за програмою курсу «Основи медичних знань». Може бути використано студентами медичних
 14. Лекція. Черепно-мозкова травма (ЧМТ) (допомога), 2011
  словник Анатомо-фізіологічні особливості головного мозку Переломи черепа Класифікація черепно-мозкової травми Струс головного мозку Забій головного мозку Здавлення головного мозку Сестринська допомога пацієнту (Перша допомога, Долікарська допомога, у відділенні, перед трепанацією черепа, після трепанації черепа) Догляд за тимчасової металевої трахеостомой Санація трахеї і бронхів
 15. Ю.Ю. Шуригіна. Науково-практичні основи здоров'я, 2009
    словника-справочіка. Призначено студентам усіх спеціальностей при вивченні ними предмета «Науково-практичні основи здоров'я», а так само всім тим, хто дорожить своїм здоров'ям і шукає шляхи його зміцнення і
 16.  Лікування та корекція
    словника, граматичного ладу, фонематичного слуху, оскільки діти, які страждають дизартрією, відчувають в шкільні роки труднощі в засвоєнні писемного мовлення. Найбільш доцільно навчання таких дітей у дошкільному періоді в логопедичних групах дитячого саду, в шкільні роки - у спеціальних мовних
 17.  Історико-акмеологічний аналіз понять "громадянин", "громадянськість"
    словнику живої мови подає таке визначення: "Громадянин - міський житель, городянин, посадский, член громади чи народу складається під одним загальним управлінням, кожна особа або людина зі складових народ, землю, держава" 2. В.Даль співвідносить поняття "цивільний" з "належать до громадян, до держави, до народного управління та подданству". Автор зазначає, що
 18.  Література
    словник знаменитих лікарів усіх часів, СПБ, 1902; Медичний факультет Харківського університету за перші 100 років його існування. (1805-1905), Хар., 1905-1906; Біографічний словник професорів 1-го Ленінградського, колишнього Жіночого, медичного інституту ім. акад. І. П. Павлова за 50 років. 1897-1947, [Л.], 1947; Англо-російський медичний словник. 2 вид., М., 1969; Арнаудов Г. Д.,
 19.  Список літератури
    словник. Под ред. Мещерякова Б.Г., Зінченко В.П. М.: Прайм-Еврознак, 2003 - 672 с. 3. Гулина М. А. Терапевтична й консультативна психологія. - СПб.: Видавництво «Мова», 2001. - 352 с ил. 4. Кочюнас Р. Основи психологічного консультування. - М.: «Академічний проект», 1999. - 184 с. 5. Кочюнас Р. Психологічне консультування та групова психотерапія. М.: Академічний
 20.  Мед
    словниках немає) кислота робить її поєднання з іншими продуктами небажаним. (Маннитол - шестиатомний спирт, широко поширений в рослинах, отримують електролітичним відновленням фруктози. Англо-російський медичний енциклопедичний словник. М.: "Гестар", 1995, с. 378.) Присутність цієї кислоти в меді робить його з'єднання з іншими продуктами більш шкідливим , ніж звичайний тростинний
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека