ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Шкала прийнятності як метод вивчення взаємин (за М.Н. Корнєвим, А.Б. Коваленко)

У цій методиці, яка близька до непараметричного соціометричного опитування, кожному воїну підрозділу пропонується прорангувати інших, позначаючи у спеціальній картці (табл. 9-5) прийнятність для себе брати участь в одному з різновидів військової діяльності: бойове навчання, відбування вартової служби, спортивні ігри та ін. Відповідь має починатися так: «Цього воїна я ...

1) залишив би в першу чергу;

2) теж бажав би залишити;

3) міг залишити, міг не залишити (однаково);

4) скоріше не залишив би;

5) ні в якому разі не залишив би».

Табл. 9-5.

Оцінюг: МовчанДля кількісної обробки даних варіанти відповідей можна виразити в балах: +2, +1,0, -1,-2. У цьому випадку наведені дані матимуть вигляд табл. 9-6.

Ця методика дає офіцерові можливості виявити таки показники:

1. Статус військовослужбовця у підрозділі, який визначається коефіцієнтом прийнятності його товаришами по службі (9-8):A підр.=Е підр. (9.8)

2 (n - 1)де Е підр - сума виборів по вертикалі;

N - кількість членів групи.

2. Ставлення воїна до кожного члена і підрозділу загалом визначається коефіцієнтом прийнятності підрозділу воїном (9-9):A інд.=Е інд. (9.9)

2 (n - 1)

де

Е інд.
- сума виборів по горизонталі;

N - кількість членів групи.Табл. 9-6.

Матриця шкали прийнятності3. Згуртованість підрозділу, міра його єднання, які визначаються різницею сум взаємних позитивних і взаємних негативних виборів, поділеною на п(п - 1). Згуртованість (3. ) тим вища, чим ближчий цей коефіцієнт (КЗ) до +1 (9-10):КЗ підр.=Еr (+) - Еr (-) / n (n-1) (9-10)де Еr (+) - сума взаємних позитивних виборів; Еr (-) - сума взаємних негативних виборів; n - кількість членів підрозділу.

4. Соціальна експансивність (характеризує динаміку соціального життя підрозділу), який визначається арифметичною сумою взаємних позитивних і негативних виборів, поділеною на п(п - 1) (9-11):Е підр.=Еr (+) - Еr (-) / n (n-1) (9-11)де Еr (+) - сума взаємних позитивних виборів; Еr (-) - сума взаємних негативних виборів; n - кількість членів підрозділу.

5. Для порівняння характеристики різних підрозділів за мірою внутрішньо-групової прийнятності вираховується коефіцієнт внутрішньо-групової прийнятності (КВП) (9-12):А=[Er1 (+) + E r2 (+)] + [Er1 (-) + E r2 (-)]

де Er1 (+) - сума взаємних позитивних виборів у першому підрозділі;

E r2 (+)- сума взаємних позитивних виборів у другому підрозділі;

E r (-)- сума взаємних негативних виборів у першому підрозділі;

E r (-)] - сума взаємних негативних виборів у другому підрозділі.


Цей показник коливається від +1 - найвищого ступеня прийнятності (коли кожен член підрозділу вибирає всіх прийнятних із найвищою оцінкою) до -1 - найвищого ступеня неприйнятності.

Коефіцієнт згуртованості (КЗ) має бути тим більший, чим тіснішої взаємодії всіх без винятку членів підрозділу потребує характер спільної діяльності.

Показник потреби в тісному спілкуванні визначається за максимальною кількістю взаємних позитивних виборів. Чим менший підрозділ, тим більшої згуртованості можна очікувати. У підрозділі, який нараховує 30-35 воїнів, за відсутності взаємних негативних виборів (а отже, і конфліктних пар) задовільним можна вважати коефіцієнт згуртованості, який дорівнює 0,20-0,25.

КЗ і КВП характеризують внутрішню соціально-психологічну атмосферу в підрозділі, його СПК. Існує пряма залежність між згуртованістю, високою взаємною прийнятністю та ефективністю бойової діяльності.

Коефіцієнт соціальної експансивності (?|1ир) є доповненням до коефіцієнта групової прийнятності (А). Так, за середніх і низьких показників А великий коефіцієнт свідчитиме про напруженість у внутріш-ньогрупових взаєминах і потребуватиме аналізу якісного змісту особливостей особистих стосунків кожного з кожним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Шкала прийнятності як метод вивчення взаємин (за М.Н. Корнєвим, А.Б. Коваленко)"
 1. Додаток Б
  Етичні стандарти психологів /Авторське право належить Американській психологічній асоціації, січень, 1963. Передруковано (і відредаговано) з журналу «Американський психолог», січень 1963, поправки внесені у вересні 1965 р. і грудні 1972 р. Ці стандарти також надруковані в Біографічному довіднику Американської психологічної асоціації/. Психолог надає великого значення достоїнству та цінності
 2. Методи емпіричного психологічного дослідження
  Спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціо-метрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик тощо - це емпіричні методи психологічного дослідження. Розглянемо деякі з них докладніше. . Спостереження Метод спостереження широко використовується у військовій психології. Він полягає в
 3. Досвід діагностики і корекції психологічних наслідків участі військовослужбовців у бойових діях (іноземний досвід)
  Для здійснення заходів, передбачених в попередньому підрозділі, необхідно знати сучасний досвід іноземних країн щодо діагностики і корекції психічних наслідків участі воїнів у бойових діях. Коли така допомога не надається своєчасно, у воїнів, що брали участь у бойових діях, можуть виникнути відстрочені реакції на вплив стрес-факторів бойової обстановки. Спеціальний обіжник для вивчення
 4. Психодіагностичні та психофізіологічні методики діагностики суїцидальної поведінки
  Використання психодіагностичних та психофізіологічних методик дає змогу досліджувати особливості нервової системи, виявляти військовослужбовців, що мають специфічні характерологічні якості або перебувають у такому психічному стані, який може перешкодити нормальному виконанню службових обов'язків. За допомогою психодіагностичних методик нерідко вдається виявити психопатологічні симптоми, які за
 5. ЕВОЛЮЦІЯ ВІРУСІВ ТА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  Вплив антропогенних факторів на екологію вірусів. На екологію вірусів великий вплив мають антропогенні фактори, а саме: забруднення довкілля промисловими відходами; тотальне застосування пестицидів, антибіотиків, вакцин та інших біопрепаратів, урбанізація з величезною концентрацією населення в мегаполісах; розвиток сучасних транспортних засобів, господарське освоєння нових територій, створення
 6. Предмет, функції та завдання дисципліни
  Дисципліна «Етичний кодекс психолога» призначена для викладання студентам спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія». Це відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі психології, етики, юриспруденції. Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення основних норм, правил та цінностей, яких повинен дотримуватися
 7. Культура спілкування та етикет психолога
  Спілкування - це мистецтво взаємодії людей. Культуру спілкування можна визначити як наявні в суспільстві та житті людини форми плекання спілкування як такого, форми його структурування й ціннісно-смислової організації, а також їхню реалізацію безпосередньо в стосунках між людьми [10, c.358]. Етика спілкування - сукупність моральних норм, правил та уявлень, що регулюють поведінку та стосунки
 8. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»
  Пояснювальна записка Сучасний рівень психологічної науки і практики, така, що зростає міра їх впливу на соціальні та економічні процеси, вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької, консультативної, профілактичної роботи, так і в ході реалізації їх рекомендацій. Неправильні дії психологів можуть не покращити, а навпаки, погіршити психологічний клімат в
 9. Виникнення і розвиток військової психології
  Військова психологія як галузь психологічної науки розвивалася й розвивається з врахуванням конкретних особливостей військової діяльності, яка має екстремальний характер. Розвиткові військової психології притаманні ті самі тенденції розвитку і становлення, що й загальній психології в нашій країні. Розглянемо два головні етапи виникнення і розвитку військової психології - дореволюційний і
 10. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека