ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
П. І. Образцов, В. М. Косухін. Дидактика вищої військової школи, 2004 - перейти до змісту підручника

Самостійна робота курсантів і слухачів під керівництвом викладача

Досягнення цілей ефективної підготовки курсантів і слухачів у військових вузах неможливо без їх цілеспрямованої самостійної роботи. При цьому, безумовно, не можна обійтися без живого спілкування та консультування з боку професорсько-викладацького складу. Самостійна робота навчаються є складовою частиною навчальної роботи і має на меті закріплення і поглиблення отриманих знань і навичок, пошук і придбання нових знань, у тому числі з використанням автоматизованих навчальних систем, а також виконання навчальних завдань, підготовку до майбутніх занять, заліків та іспитів. Вона організовується, забезпечується і контролюється відповідними кафедрами.

Самостійна робота курсантів і слухачів передбачає, як правило, розробку рефератів, виконання розрахунково-графічних завдань, обчислювальних робіт, моделювання та інших творчих завдань відповідно до навчальної програми (тематичного плану вивчення дисципліни). Основна мета даного виду занять полягає в навчанні курсантів та слухачів методам самостійної роботи з навчальним матеріалом.

Відомий вчений академік А. Н. Крилов все життя пропагував, що основним завданням вузу є "навчити вмінню вчитися", і ніяка школа не може випустити закінченого спеціаліста, спеціаліста утворює його власна діяльність. Потрібно лише, щоб він вмів вчитися, вчитися все життя [77]. І це "вміння вчитися" найповніше розвивається на самостійних заняттях. Відомо, що самостійні заняття під керівництвом викладача забезпечують більш ефективну підготовку і якість засвоєння теоретичного матеріалу, набуття певних практичних навичок у курсантів і слухачів в порівнянні з самостійною роботою, що проводиться без викладача.

Самостійна робота навчаються під керівництвом викладача є одним з видів навчальних занять. Вони проводяться з метою придбання навичок роботи над джерелами з даної навчальної дисципліни, фундаментального вивчення теоретичних положень, окремих питань і тем навчальних програм, розробки курсових робіт (проектів, задач), написання рефератів, виконання індивідуальних розрахунково-графічних робіт, вивчення техніки та набуття практичних навичок на навчально-тренувальних комплексах і т.
п.

Отже, самостійна робота курсантів і слухачів під керівництвом військового викладача повинна бути логічно взаємопов'язана з іншими видами навчальних занять. Не можна починати вивчення дисципліни (складної теми) з самостійної роботи. Це неминуче спричинить труднощі у вивченні навчального матеріалу, викличе велику кількість питань, і в результаті мети заняття не будуть досягнуті.

Матеріал, що підлягає вивченню на самостійних заняттях, намічається при розробці навчальної програми. Педагогічна практика військових вузів в організації самостійних занять під керівництвом викладача свідчить про те, що матеріал, що виділяється на такі заняття, повинен відповідати таким вимогам:

- бути викладеним у підручнику досить повно і з прикладами; наявність достатньої кількості літератури, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, зразків техніки з обраної тематики є неодмінною і обов'язковою умовою для успіху таких занять;

- містити відомості, що поглиблюють знання, отримані на лекції;

- по можливості не вводити нові поняття, а розширювати уявлення вже засвоєних понять і визначень;

- утримувати проблемні, ще не повністю вирішені питання;

- вимагати наполегливій поглибленої роботи і обдумування.

Зміст кожного заняття має ретельно продумувати, обговорюватися на засіданні кафедри і вноситися в тематичний план вивчення дисципліни.

Початковий обсяг навчального матеріалу, що виноситься на 1:00 самостійного заняття, не повинен перевищувати того обсягу, який викладач планував би на одну годину лекції (практичного, групового чи іншого заняття) по цій темі. За тривалістю самостійне заняття під керівництвом викладача може бути від двох до чотирьох годин. Вважається, що на дві години самостійних занять можна виділяти в підручнику окремі параграфи або тему обсягом не більше двадцяти сторінок технічного тексту [15].

Обгрунтуємо особливості підготовки військового викладача до проведення самостійної роботи з курсантами та слухачами.

Проведенню цього виду навчального заняття (як і будь-якого іншого) має передувати підготовка як викладача, так і навчаються.
Підготовка викладача до заняття починається з вивчення вихідної документації, визначення (уточнення) цілей і завдань заняття, час його проведення. На основі вивчення вихідної документації у військового викладача повинно скластися чітке уявлення про те, який матеріал курсанти та слухачі повинні відпрацювати і з яким ступенем визначеності. На цій основі педагог розробляє завдання навчаються, які, в принципі, можуть бути індивідуальними або спільними.

Загальні для всіх курсантів і слухачів завдання на самостійну роботу під керівництвом викладача відпрацьовуються в тих випадках, коли педагог намічає планомірно просуватися вперед, переводячи певні заняття, які можна було б провести і традиційним методом, на самостійні заняття , але під керівництвом викладача. Індивідуальні завдання використовуються в тому випадку, коли викладач має на увазі шляхом узагальнення досвіду курсантів та слухачів розширити рамки курсу на семінарських та інших видах навчальних занять.

Повідомлення навчаються про проведення самостійного заняття викладач здійснює на одному з попередніх занять. Він роз'яснює сенс заняття і вказує, що до нього має бути підготовлено.

Завдання на самостійне заняття має бути видано завчасно з тим, щоб курсанти та слухачі мали час на інформаційний пошук в бібліотеці необхідних навчальних матеріалів (підручників, посібників і т. п.). Одночасно з підготовкою завдання викладач розробляє план проведення заняття, що є основним робітникам і звітним документом.

У плані проведення заняття методом самостійної роботи під керівництвом викладача вказуються тема, мета заняття, тези вступної (настановної) частини; викладаються вузлові питання, по яких проводиться самостійна робота, а також визначаються порядок та організація місць заняття , обсяг навчальної літератури та порядок підбиття підсумків. Одне з найважливіших вимог до плану - забезпечення індивідуалізації навчання.

Підготовка аудиторії (навчальних місць), технічних засобів навчання, тренажерів, наочних посібників покладається на викладача та інженерно-лаборантський склад кафедри військового вузу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Самостійна робота курсантів і слухачів під керівництвом викладача "
 1. Консультування як особлива форма навчальної роботи у військовому вузі
  самостійною роботою курсантів і слухачів у військовому вузі і надання їм допомоги в освоєнні навчального матеріалу. Вони проводяться регулярно відповідно до встановлених на кафедрах графіками в години самостійної роботи і носять в основному індивідуальний характер. При необхідності, в тому числі перед проведенням семінарів, практичних занять, навчальних ігор, іспитів (заліків), можуть
 2. В В Е Д Е Н І Е
  самостійного освоєння слухачами методів, прийомів і практичних навичок, необхідних для діагностики інфекційних хвороб і лікування інфекційних хворих. Найважливішим розділом посібника є діагностичні алгоритми, використання яких дозволить слухачам самостійно вивчити систему логічного послідовного діагностичного пошуку, результатом якого має з'явитися
 3. Поняття про педагогічних системах. Педагогічний процес у військовому вузі як система
  самостійно здобувати нові знання та навички, орієнтуватися у швидко зростаючому потоці наукової та соціальної інформації. Виховання - цілеспрямоване організоване формування у курсантів та слухачів наукового світогляду, моральних ідеалів, норм і відносин, високих морально-психологічних, бойових та інших професійних якостей, естетичного ставлення до дійсності,
 4. Основні аспекти цілісності педагогічного процесу
  самостійних процесів-компонентів: - процесу освоєння, проектування і конструювання змісту освіти та навчально-матеріальної бази; - процесу ділової взаємодії педагогів і учнів за змістом освіти, засвоєння якого навчаються і є основною метою цієї взаємодії; - процесу взаємодії педагогів і учнів на рівні особистісних відносин
 5. Загальна характеристика процесу навчання
  самостійно здобувати знання, опановувати професійною майстерністю, аналізує їх роботу і контролює якість засвоєння знань, навичок і умінь. При вирішенні цього комплексу взаємопов'язаних завдань військовий викладач виступає насамперед як організатора навчально-пізнавальної діяльності учнів. У той же час він реалізує виховні і розвиваючі функції навчання,
 6. Система дидактичних принципів і їх зміст
  самостійність учнів; міцність оволодіння знаннями, навичками і вміннями; диференційований та індивідуальний підхід до навчання; єдність навчання і виховання. Принципи навчання враховують рекомендації різних наук та ефективної педагогічної практики, які пов'язані в своєрідну систему. Взяті у своїй єдності, принципи навчання визначають всі сторони навчального процесу як
 7. Методи навчання: сутність, функції та класифікація
  самостійно, але при цьому непомітно і вміло керував їх навчальним працею. На рубежі ХIX-XX століть широку популярність в навчанні придбали евристичні методи. Один з варіантів їх застосування в ході занять був запропонований американським педагогом прагматичного спрямування Дж. Дьюї, який в ім'я подолання пасивної ролі навчаються переніс центр ваги на їх самостійну роботу. Однак
 8. Визначення необхідних рівнів засвоєння досліджуваного матеріалу, обгрунтування системи управління пізнавальною діяльністю учнів в рамках технології навчання
  самостійного відтворення і застосування інформації про раніше засвоєної орієнтовною основі для виконання відомого дії . 3. Продуктивна дія - діяльність за зразком на деякій множині об'єктів (знання-уміння). Навчаються видобувається суб'єктивно нова інформація в процесі самостійної побудови або трансформації відомої орієнтовної основи для виконання
 9. Нетрадиційні види подачі лекційного матеріалу, особливості їх організації та проведення
  самостійно приходять до тих висновків і узагальнень, які повинен був повідомити їм викладач, розуміють глибину і важливість обговорюваної проблеми, що у свою чергу підвищує їх інтерес до матеріалу і ступінь його сприйняття. При такій формі занять військовий викладач повинен стежити за тим, щоб його питання не залишалися без відповідей, інакше вони будуть носити риторичний характер і не
 10. Сутність, особливості підготовки, організації та проведення семінару у військовому вузі
  самостійного пошуку та аналізу навчальної інформації, формування і розвитку наукового мислення, вміння брати активну участь у творчій дискусії, робити правильні висновки, аргументовано викладати і відстоювати свою думку. В даний час семінари маються на навчальних планах всіх військових вузів Росії, оскільки сприяють розширенню загального наукового кругозору, ознайомленню курсантів та
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека