Головна
ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009 - перейти до змісту підручника

Батьківство в гендерному аспекті

Вступні зауваженняІнтерес вітчизняних психологів до вивчення феномену сім'ї в цілому і батьківства зокрема виник не дуже давно, лише в останні десятиліття. При цьому можна погодитися з Р. В. Овчаровой [20], яка стверджує, що батьківство є базовим життєвим призначенням, важливим станом і значною соціально=психологічної функцією кожної людини. На жаль, на даний момент поки не вироблено чіткого визначення поняття батьківства, але такі спроби існують.

Наприклад, Г. С. Абрамова [1] розглядає батьківство як соціальні ролі батька і матері, причому вона вважає, що освоєння соціальних ролей Матері і Батька - це головне життєве завдання розвитку людини в період дорослішання. І. С. Кон [15] визначає батьківство як систему взаємопов'язаних явищ:

а) батьківські почуття, любов, прихильність до дітей;

б) специфічні соціальні ролі і нормативні приписи культури;

в) обумовлене тим і іншим реальну поведінку, ставлення батьків до дітей, стиль виховання.

Т. А. Гурко [9] зазначає, що в англомовній літературі використовуються два терміни, що позначають «батьківство». Перший з них - parenthood - частіше використовують фахівці, що аналізують інституціональні характеристики батьківства. Другий - parenting - вживається для розкриття власне батьківських ролей, включаючи відхилення від схвалюваних в конкретній культурі моделей поводження з дітьми.

Інше визначення батьківства дає Р. В. Овчарова. Вона пише:

«Батьківство - соціально-психологічний феномен, що представляє собою емоційно і оціночно-забарвлену сукупність знань, уявлень і переконань щодо себе як батька, реалізовану у всіх проявах поведінкової складової батьківства» [20, с . 10]. З її точки зору, феномен батьківства одночасно постає в кількох планах: насамперед, це план індивідуально-особистісних особливостей жінки або чоловіка, що впливають на батьківство, по-друге, батьківство по відношенню до сімейної системи, по-третє, взаємозв'язок батьківства з батьківськими сім'ями , по-четверте, батьківство стосовно системи суспільства. Р. В. Овчарова також пропонує виділити в батьківстві наступну структуру: ціннісні орієнтації подружжя, батьківські установки й очікування, батьківське ставлення, батьківські почуття, батьківські позиції, батьківську відповідальність, стиль сімейного виховання. На наш погляд, і те й інше розуміння батьківства має під собою підстави, але все ж не повною мірою розкриває суть даного феномена, абсолютно неясні підстави виділення в даному феномені саме перелічених аспектів.

У вітчизняній психології батьківство розглядається не тільки з точки зору сімейної психології, а й з гендерних позицій. Так, К. Н. Белогай вивчала гендерні відмінності в структурі батьківського ставлення. Їй вдалося виявити відмінності в мотиваційно-потребової, поведінкової і функціональних сферах материнства і батьківства. Наприклад, в її дослідженні виявилося, що головними мотивами батьківства є мотиви самозмінювання, а мотивами материнства - мотиви, пов'язані з розвитком відносин з партнером. Крім того, жінки значно частіше, ніж чоловіки, бачать в дитині сенс свого життя. Є відмінності і в батьківській поведінці матерів і батьків. Мами проводять з дитиною значно більше часу, ніж батьки. Установки на взаємодію матерів і батьків значно розвиваються: матері в більшій мірі спонукають словесні прояви дитини, а батьки в більшій мірі спрямовані на заохочення активності своїх дітей. Самі батьки виявляють відмінності і у функціональному призначенні материнства і батьківства: матері приписуються функції любові і турботи, батькові - захисту і виховання [4].

Ще один напрямок досліджень гендерних аспектів батьківства - вивчення самоактуалізації гендерної ідентичності особистості. Л. Н. Ожигова [22] в результаті досліджень переконалася, що до найважливіших смисловим складовим, що задає напрямки самореалізації чоловіків і жінок, відносяться сім'я і професійна діяльність. Тема сім'ї з'являється в міркуваннях про самореалізації та власне призначення і у чоловіків, і у жінок. Але якщо у жінок сім'я - це простір реалізації та особистісних вкладів в інших, то для чоловіків сім'я - це опора, місце комфорту і відпочинку, те, що потрібно захищати. При цьому Л. Н. Ожигова стверджує, що, реалізуючи себе в різних просторах свого буття - сім'ї, професії, відпочинок і творчості, жінка і чоловік ризикують потрапити в стресову і кризову ситуації, так як здійснюваний ними вибір і діяльність можуть не отримати підтвердження оточуючими , що не відповідати культурним та соціальним очікуванням. Наприклад, працююча жінка може випробувати на собі соціальний тиск у вигляді негативних оцінок і стереотипів, які стверджують, що робота заважає жінці бути гарною матір'ю і діти недоотримують уваги і турботи від неї.

Про можливість існування протиріч у гендерній ідентичності особистості говорить і І. С. Клецина [13]. Вона стверджує, що представляється правомірним говорити, принаймні, про два типи гендерної ідентичності, властивих російським чоловікам і жінкам: перший тип може бути визначений як кризова ідентичність, другий - як некризовому або узгоджена ідентичність. Цілком очевидно, що одним з протиріч, що породжують кризову гендерну ідентичність, може бути протиріччя між професійною і батьківською роллю.

Отже, батьківство може вивчатися як з точки зору сімейної психології, так і з точки зору гендерної психології. При цьому ці підходи в деякій мірі суперечливі. Сімейна психологія підкреслює важливість батьків для розвитку дитини, виявляє структуру батьківства і визначає ті чинники та умови, які дозволяють матері і батькові стати хорошими батьками. Гендерний підхід підкреслює не тільки відмінності в материнському і батьківському відношенні до дитини, а й проблеми в самореалізації чоловіків і жінок у різних сферах життя.

Батьківство - це і материнство, і батьківство. Психологічні особливості материнства досліджені в більшій мірі, але в даний час помітно збільшення інтересу і до дослідження батьківства. Зупинимося докладніше на роботах, що вивчають структуру і детермінанти і тієї й іншої форми батьківства.

Структура материнської та батьківської сфер, загалом, схожа, хоча наповнення структурних компонентів, тобто зміст батьківської сфери чоловіків і жінок, на думку психологів, різняться. Схожість структур пояснюється ще й тим, що ті автори, які характеризували батьківство, спиралися на розроблені перш підходи до дослідження материнської сфери.

Першою, хто спробувала охарактеризувати структуру та зміст материнської сфери, була Г. Г. Філіппова [24]. Вона вважає, що материнство можна розглядати у двох планах. По-перше, як забезпечення умов для розвитку дитини, в таких дослідженнях материнство розглядається в контексті материнської-дитячої взаємодії (Д. Боулбі [7], Р. Ж. Мухамедрахімов [17]). По-друге, материнство може бути розглянуте як частина особистісної сфери жінки. У рамках цього підходу материнство вивчається як стадія статево-віковою та особистісної ідентифікації, причому особливе значення надається періоду вагітності, а також розвитку потребностно-мотиваційної сфери жінки.

Г. Г. Філіппова [24] розглядає материнство як забезпечення матір'ю еволюційно-очікуваних умов для розвитку дитини, яка є представником свого виду і одночасно членом своєї культури. На основі цього визначення вона виділяє дві категорії материнських функцій - відеотіпічние і конкретно-культурні. Готовність матері до здійснення своїх функцій формується в її онтогенезі до появи дитини. У процесі взаємодії матері і дитини материнські функції послідовно змінюються, чим досягається їх відповідність завданням розвитку дитини як представника свого виду і члена культури. Виконання материнських функцій і їх зміна забезпечено з боку матері наявністю у неї потреб і способів її задоволення, виникнення і розвиток яких має еволюційні, соціокультурні та онтогенетические коріння.

Материнство розуміється Г. Г. Філіппової [24] як особлива потребностно-мотиваційна сфера, що є частиною репродуктивної потребностно-мотиваційної сфери, що виділяється в самостійну сферу лише у ссавців. У свою чергу, структура потребностно-мотиваційної сфери складається з трьох блоків: емоційно-потребностного, що включає потребностное стан і предмет потреби; ціннісно-смислового, що включає систему цілей в їх співвідношенні з пропонованими середовищем способами їх досягнення, і операционального, що включає специфічні для даної сфери способи поведінки і засоби задоволення потреб.

Перший з трьох - емоційно-потребностний блок - містить три основні потреби: потреба в контакті з дитиною як об'єктом - носієм гештальта дитинства, потреба в його охорони і піклування про нього, потреба в материнстві. Провідною і генетично вихідної потребою материнської сфери є потреба у взаємодії з об'єктом - носієм гештальта дитинства. Саме на її основі будуються інші потреби, вона бере участь у розвитку операціонального та ціннісно-смислового блоків. Об'єктом даної потреби є дитинча, що має специфічно ключові стимули, які викликають адекватне з точки зору продовження роду поведінка дорослих особин.

Потреби в турботі і охороні являють собою сукупність потреб, які забезпечують годування, догляд, охорону дитинча від зовнішньої загрози і від небезпечних наслідків його активності. Відносно цих потреб для матері необхідний досвід виконання всіх відповідних діяльностей, які виникають у процесі взаємодії з власною матір'ю, спостереженням за взаємодією інших особин з дитинчатами, власному подібному досвіді до появи власних дитинчат.

Потреба у материнстві відноситься до найскладнішого класу потреб. Вона має на увазі рефлексію своїх станів і прагнення до їх переживання в процесі взаємодії з власною дитиною. Повною мірою ця потреба виражена лише у людини, у якого можливо уявлення про те, що таке «материнське почуття». У розвитку материнського почуття бере участь образ майбутньої дитини, сімейні та культурні моделі материнства, власний досвід.

Операціональні блок материнської сфери становлять операції догляду, годування, спілкування, охорони, а також виховні засоби, що застосовуються батьками. Особливістю операцій догляду є, крім їх інструментальної боку, стиль здійснення, відповідний фізичних особливостей дитини. Більшою мірою таким стилем є дбайливий і ласкавий стиль рухів. Умілість таких дій матері забезпечується її компетентністю і впевненістю. Регуляція стилю рухів, необхідних для догляду за дитиною, залежить від ставлення до нього матері і випробовуються нею при цьому почуттів.

Ціннісно-смисловий блок материнської сфери включає ставлення матері до дитини як до цінності і цінність материнства як стану «бути матір'ю». Обидві потреби пов'язані і з потребами материнської сфери, і з культурними моделями материнства і дитинства.

Оскільки ціннісно-смисловий блок кожної конкретної жінки в своєму генезі пов'язаний із загальною структурою ціннісно-смислових орієнтацій її особистості, природно, що цінності дитини і материнства пов'язані з іншими її цінностями, і цей взаємозв'язок є динамічною, змінюється в процесі життя матері та її взаємодії з дитиною.

Якщо подивитися на підхід до розуміння материнства Г. Г. Філіппової [24] з гендерної точки зору, то очевидно, що вона вважає саме материнство головним призначенням жінки. Інші можливості самореалізації для жінки розглядаються нею як внедряющиеся цінності, які можуть перешкодити виконувати материнську функцію.

Подібний підхід можна також побачити і в роботі В. І. Брутмана, М. Г. Панкратовой і С. Н. Еніколопова [8], які вважають, що сформована полоролевая ідентичність жінки обов'язково включає роль матері . Проведені ними дослідження девіантної материнства показали, що у жінок, які відмовляються від своїх новонароджених дітей, є порушення статеворольової ідентифікації [7]. Відповідно вважається, що важливою передумовою розвитку ефективного материнства є сформованість статеворольової ідентичності жінки. Причому і Р. В. Овчарова згодна з таким висновком, вона стверджує, що і вагітність, і пологи, і материнство - це певні ступені розвитку зрілої жіночої ідентичності [20].


Другою формою батьківства є батьківство. Ми вважаємо, що батьківство, так само як материнство, можна розглядати з двох точок зору - як забезпечення умов розвитку дитини і як частина особистісної сфери чоловіки. Обидва ці підходи взаємопов'язані. Вони розглядають один і той же феномен з точки зору двох його функцій. Якщо батьківство розглядається з першої точки зору, то акцент робиться на функцію впливу батька на розвиток дитини. Батьківство з цієї позиції є фактор впливу на розвиток дитини. Розгляд батьківства з другої точки зору дозволяє виділити ще одну функцію батьківства - функцію самореалізації чоловіки. Батьківство є сферою реалізації себе не тільки для жінки, але і для чоловіка.

Як вже говорилося, при визначенні структури батьківства дослідники [8] спиралися на структуру материнства, запропоновану Г. Г. Філіппової. Ми продовжили цю традицію, кілька розширивши структуру і уточнивши зміст батьківської сфери. Батьківство ми розуміємо як системне утворення, що має свою структуру і функції. Для будови системи характерна ієрархічність, многоуровневоcть: окремі рівні системи обумовлюють певні аспекти її поведінки, а цілісне функціонування виявляється результатом взаємодії всіх її сторін, рівнів. Т. Н. Овчинникова [21] пропонує розглядати психологічні феномени як відкриті системи, тобто знаходяться в стані рухомого рівноваги із середовищем. Розуміння такої системи як відкритої, саморозвивається означає можливість появи в процесі її розвитку нових утворень, які сприяють подальшому становленню, розвитку системи під впливом взаємодії з навколишнім середовищем.

  Отже, з нашої точки зору, батьківство може бути розглянуто як відкрита система, що має свою досить стійку структуру - компоненти, зв'язку та рівні, а також здійснює взаємозв'язок з навколишнім середовищем, в результаті чого можливий розвиток даної системи. Теоретична модель структури батьківства може бути представлена ??у вигляді рис. 1.

  Спробуємо вибудувати структуру батьківства. В. В. Столін пропонує в структурі особистості виділяти три рівня характеристик - конституціональна, від індивідуальної і власне особистісний [19]. Виділення цих рівнів у структурі батьківства допоможе нам впорядкувати його розуміння. Перший рівень батьківства - конституціональна, обумовлений біологічним будовою організму. Але на даний період важко говорити про те, що являють собою такі передумови батьківства, хоча, на думку Д. Росса, немає ніяких даних про те, що чоловік фізично не може виконувати функції догляду та виховання дитини [27].

  Другий рівень батьківства - від індивідуальної. Саме в такому плані можна говорити про батьківство як про соціальну роль, що представляє ідеальний план батьківства. Ідеальний план батьківства, на думку вчених, обумовлений панівною в даній культурі моделлю сімейних відносин і моделлю маскулінності [11, 16].

  Відносно соціальної ролі батька є ще один важливий момент, на який хочеться звернути увагу. Важливо зрозуміти, як соціальна роль батька пов'язана з соціальною роллю «справжнього чоловіка». Так, Л. Н. Ожигова стверджує, що чоловік у своєму реальному поведінці не розводить професійну і гендерну роль і в свідомості чоловіків ці дві ролі тісно пов'язані [22]. Іншими словами, справжній чоловік - це, перш за все, людина, що добився успіху у професійній діяльності. При цьому цілком очевидно, що і батьківство тісно пов'язане з гендерною ідентифікацією чоловіки, але воно вписується не у всяку модель маскулінності. Поведінка чоловіків, за словами Ш. Берн [5], засноване на уявленні про мужність, яку вони ввібрали з культури. Існує певна ідеологія мужності - вірування щодо того, яким повинен бути чоловік і що він повинен робити. Дж. Плек [5] виявив, що структура цих рольових норм складається з трьох чинників: норми статусу, норми твердості, норми антижіночності.  Рис. 1.

 Теоретична модель структури батьківства  Норма успішності / статусу має в своїй основі гендерний стереотип, який стверджує, що соціальна цінність чоловіка визначається величиною його заробітку і успішністю як професіонала. Точка зору, що головний обов'язок чоловіка в сім'ї - справно приносити велику зарплату, негативно впливає на виконання ним батьківських функцій, так як, щоб відповідати цим очікуванням, чоловік повинен майже весь свій час присвячувати роботі.

  Норма твердості увазі стереотип мужності, згідно з яким чоловік повинен володіти фізичною силою, високою біологічною активністю, повинен бути знаючим і компетентним, а також бути в змозі вирішувати свої емоційні проблеми без сторонньої допомоги і, більше того, відчувати мало почуттів.

  І нарешті, норма антижіночності наказує чоловікам уникати специфічних жіночих видів діяльності та моделей поведінки.

  Наявність ідеології мужності важко заперечувати, хоча, як зазначає у своїх роботах І. С. Кон [14], в даний час виявляється «криза маскулінності», причинами якого є зміни соціальних умов і відносин. У результаті кризи відбуваються зміни в різних сферах життєдіяльності: руйнується традиційна система гендерного розподілу праці, гендерних відносин, влади і т. д. І. С. Кон відзначає, що зміни стосуються і шлюбно-сімейних відносин: «У сучасному шлюбі набагато більше рівності, поняття батьківської влади все частіше замінюється поняттям батьківського авторитету, а "справедливий розподіл домашніх обов'язків" стає одним з найважливіших ознак сімейного благополуччя »[14, с. 210]. І. С. Кон [14] також виявив, що зміни в структурі гендерних ролей переломлюються в соціокультурних стереотипах маскулінності. Ідеальний тип справжнього чоловіка, який завжди був умовним, тепер остаточно втратив свою монолітність, а деякі його компоненти, які раніше вважалися позитивними, стали проблематичними, дисфункціональними, доречними лише в окремих суворо обмежених умовах.

  Аналізуючи ситуацію в сучасній Росії, І. С. Кон підкреслює, що заснований на дефіциті чоловічого впливу стиль соціалізації хлопчиків у нашій країні, не сумісний ні з індивідуальним людською гідністю, ні з традиційною моделлю маскулінності, викликав суперечливі психологічні реакції [14]. На ідеологічному рівні безбатченки, туга за чоловічим початку сприяли трансформації образу відсутнього батька в характерний для всякого тоталітарної свідомості міфологізований унітарний образ Вождя, Отця і Вчителя. Дещо нижче розташовуються ідеалізовані образи колективної маскулінності, чоловічого товариства і дружби, причому приналежність до колективного чоловічому співтовариству психологічно компенсує чоловікові його слабкість і неспроможність як окремого індивіда. На побутовому рівні можна виділити кілька варіантів «слабкою» маскулінності. В одному випадку це ідентифікація з традиційним образом сильного і агресивного мужика, який стверджує себе пияцтвом, бійками, жорстокістю, соціальним і сексуальним насильством. У другому випадку покірність і поступливість у суспільному житті компенсується жорстокої тиранією вдома, в сім'ї по відношенню до дружини і дітей. У третьому випадку соціальна пасивність і пов'язана з нею вивчена безпорадність компенсуються втечею від особистої відповідальності в безтурботний ігровий світ вічного хлоп'яцтва.

  Аналіз стереотипів маскулінності явно показує, що вони повинні надавати великий вплив на формування мотивів і цінностей батьківства. Крім того, практично всі наведені І. С. Коном зразки компенсації слабкої маскулінності сучасного російського чоловіки не сприяють його самореалізації в ролі батька.

  Розгляд особистісного рівня батьківства означає, що воно є частиною особистісної сфери людини, що включає сформовані цінності, потреби, мотиви і відносини. Хочеться звернути увагу на те, що особистісний рівень інтегрує всі наявні на попередніх рівнях передумови батьківства. Саме він представляє основу реального батьківства, тобто особливої ??діяльності з виховання дітей. Отже, можна говорити про те, що модель сімейних відносин, засвоєна чоловіком, а також сформована під впливом умов соціалізації його гендерна ідентичність будуть впливати на формування і мотивації, і цінності батьківства, і на ставлення чоловіка до дитини. Але при цьому реальне батьківство буде детерміновано та іншими факторами, складовими цілісну соціальну ситуацію. До таких факторів можна віднести відносини з матір'ю дитини, власне фактор дитини, її стать, індивідуальні особливості і т. д. Значення цих факторів підкреслювалося Ю. В. Борисенко та А. Г. Портнової [7].

  Ми вважаємо, що батьківство може бути зрозуміле як особистісне утворення, основу якого складають мотиви, цінності і відносини. Під цінностями прийнято розуміти «специфічно соціальні визначення об'єктів навколишнього світу, що виявляють їх позитивне або негативне значення для людини і суспільства» [25, c. 512]. Цінності виступають як властивості предмета і явища, однак вони не дано їй від природи, а притаманні йому тому, що даний предмет або явище залучені в сферу суспільного буття людини і є носіями певних соціальних відносин. Цінності служать об'єктами інтересів людини, а для його свідомості виконують роль повсякденних орієнтирів у предметній і соціальній дійсності, позначень його різних практичних відносин до навколишніх предметів і явищ.

  Г. С. Абрамова [1] виділила ряд часто зустрічаються переконань, що заважають формуванню цінності батьківства. Ці переконання, що представляють собою помилкові цінності, вона назвала «пастками батьківства». Перелічимо їх:

  1) «пастка простої мети» - відмова від наявності екзистенціальної мети в ролі батька («Годую, співаю, одягаю, що ще треба?");

  2) «пастка очікуваного повинності» - уявлення про те, що дитина повинна поважати батька тільки за те, що він батько, але вже в середині дитинства дитина здатна оцінити батьків не тільки позитивно;

  3) «пастка нормальності» - потенційний відмова від розуміння і прийняття унікальності свого життя і життя членів своєї сім'ї;

  4) «пастка правоти сили» - відмова від усіх можливих способів вирішення конфліктів, крім силових або пов'язаних з демонстрацією сили;

  5) «пастка віку» - орієнтація на фізичний вік як на критерій розвитку («Я ще молодий, погуляти хочеться», «Він маленький, ще нічого не розуміє, нехай мати з ним возиться»);

  6) «пастка подарунка» - підміна зкзістенціальності у відносинах з предметами, ігнорування цінності особистісного спілкування;

  7) «пастка споживацтва» - уявлення про те, що в сім'ї можна розслабитися, при цьому почуття інших членів сім'ї не враховуються;

  8) «пастка переваги статі» - явний відмова від використання жіночих (інших, невідомих) способів вирішення життєвих завдань;

  9) «пастка соціальної цінності статі» - відмова від екзистенціальних переживань як безглуздих, непотрібних, важких для чоловіків, труднощі - це доля жінок;

  10) «пастка ревнощів до дітей» - відмова від необхідності рахуватися з тим, що увага дружини належить маленьким дітям, можливо, людям похилого віку або іншим людям.

  Можна говорити про те, що «пастки» - це помилкові цінності. Хочеться відзначити, що результати проведеного нами дослідження показали, що вони негативно впливають на ставлення чоловіка до сина чи дочки [2].

  Мабуть, існують і позитивні цінності, які дозволяють чоловікові стати хорошим батьком. Ми вважаємо, що до них ставляться цінність сім'ї, цінність дитини, цінність самореалізації через батьківство.

  Іншим компонентом особистісного рівня батьківства є мотивація. Оскільки в психології існують різні підходи до розуміння мотиву і мотивації, охарактеризуємо ті, на яких ми грунтувалися. Детермінант поведінки може бути багато, і вони можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми, але не всі вони можуть бути віднесені до мотивів. Розмежування мотиваційних і немотіваціонних причин, тобто спонукання і стимулу, доцільно здійснювати і за механізмом відповідних реакцій людини: довільних і мимовільних. Під мотивом ми розуміємо не будь-яке виникло в організмі спонукання (стан), а внутрішнє усвідомлене спонукання, що відбиває готовність людини до дії або вчинку [12].

  Мотив можна розглядати і як намір. Намір підкреслює устремління людини в майбутнє, його задум, припущення, готовність щось зробити, осмисленість прийнятого рішення [12].
 Мотив ми будемо розуміти як таке системне утворення, яке визначає стан готовності до початку дії. У мотиві відбувається свідоме відображення майбутнього на підставі використання досвіду минулого. Мотивацію слідом за Е. П. Ільїним можна розглядати як процес формування мотиву, що проходить через певні стадії і етапи, в такому випадку мотив - це продукт цього процесу, тобто мотивації [12].

  Говорячи про мотивацію батьківства, особливу увагу важливо приділити тим її аспектам, що стосуються мотивів народження дитини. На наш погляд, саме мотиви народження дитини - позитивні чи негативні - будуть багато в чому визначати і мотивацію подальшого батьківства, і ставлення батька до дитини [2].

  Одним з типів мотивації, необхідних для здійснення людського розвитку, є внутрішня мотивація. Її можна визначити як вільна участь в діяльності за відсутності зовнішніх вимог і підкріплень. Розрізнення внутрішньої і зовнішньої мотивації відбувається за критерієм нагороди за здійснювану активність. При зовнішній мотивації сама нагорода буде зовнішньої по відношенню до людини. Коли ж мотивація є внутрішньою, то винагородою за неї є активність сама по собі. Е. Деси і Р. Ріан [26] вважають, що внутрішньо мотивовану поведінку базується на потреби людини бути компетентним і самодетермінірованним при взаємодії з середовищем. Психологічна потреба у взаємозв'язку з іншими людьми є третім, поряд з потребами в автономії і самодетермінації, типом внутрішньої мотивації, що забезпечує оптимальний розвиток людини. Можливість задоволення потреб в автономії, компетентності та зв'язки з іншими людьми забезпечує особистості свободу активності. Розвиток є способом взаємної актуалізації внутрішніх потенціалів, інтересів і об'єднання знань, цінностей та регуляторних механізмів, що призводить до їх гармонізації. Відповідно можна говорити про внутрішню мотивації батьківства, виділяючи в ній, по-перше, потреба відчувати себе компетентним батьком, справляються з вихованням дитини, доглядом за ним, а також виконує функцію матеріального забезпечення сім'ї. Другим компонентом внутрішньої мотивації є потреба відчувати, що виконання батьківських обов'язків не є для людини обтяжливим, сприяє, а не заважає його самореалізації. І третім умовою наявності внутрішньої мотивації батьківства є задоволеність відносинами з дитиною, отримання задоволення від спілкування з ним. Проведені нами дослідження показали, що сформованість внутрішньої мотивації позитивно впливає на ставлення батька до дитини [2].

  Важливим регулятором діяльності людини є самооцінка його в тій чи іншій діяльності. Так, А. Бандура [3] вважає, що самооцінка себе в діяльності є найважливішим спонукальним мотивом поведінки. На його думку, оцінне підкріплення є одним з механізмів, за допомогою якого цінності впливають на поведінку: оціночні стандарти представляють собою цінності, передбачення гордості собою або очікування самокритики за дії, які не відповідають стандартам, служать як регулюючі впливу. Таким чином, самооцінка чоловіки по параметру «хороший батько», швидше за все, також є важливим чинником його відносини і до батьківства, і до дитини. Ми вважаємо, що мотивація батьківства, цінності сім'ї, батьківства і дітей, самооцінки чоловіка як батька і «справжнього чоловіка» формуються не тільки в процесі функціонування його в цій ролі, але мають більш глибоке коріння.

  Отже, основу як материнства, так і батьківства складають мотиви, цінності і відносини, які реалізуються в реальному поведінці батьків; при цьому проведені дослідження підкреслюють специфіку змістовного наповнення цих компонентів в батьківській сфері чоловіків і жінок.

  Інший важливий аспект вивчення батьківства - це дослідження його детермінації. Проблема детермінації батьківства в цілому, а також материнства і батьківства зокрема в даний час активно обговорюється, але повністю не дозволена. Цілком очевидно, що перше питання, що стосується детермінації, це питання про співвідношення біологічних і соціальних детермінант материнської та батьківської сфери. При обговоренні даного питання зустрічаються різні точки зору, але все ж учені доходять висновку, що в детермінації материнства важливе значення має як біологічний, так і соціальний фактори [24], а в детермінації батьківства вирішальну роль відіграє все ж соціальний фактор [11, 16 ].

  Є спроби більш детально проаналізувати систему детермінант батьківства. Можна виділити три підходи до їх визначення. По-перше, є дослідники, які намагаються охарактеризувати детермінанти батьківства взагалі, незалежно від статі батька, по-друге, робиться спроба зрозуміти, що визначає материнське поведінку і, по-третє, - батьківське.

  До першої групи можна віднести роботи Є. А. Савіної [23] та І. В. Добрякова [10]. Е. А. Савіна [23] як детермінант батьківського ставлення розглядає:

  - культурні детермінанти - наявні в кожній культурі уявлення про дитинство і вихованні дітей;

  - дитячий досвід батьків;

  - модель прабатьківській сім'ї;

  - нереалізовані потреби батьків;

  - особистісні особливості батьків;

  - характер подружніх відносин (зокрема конфліктних);

  - особистісні особливості дитини;

  - обставини народження дитини.

  І. В. Добряков [10] звертає увагу лише на один фактор. Він виділяє життєві цикли сім'ї, виходячи з характеру відносин між подружжям і того, як вони намагаються вирішувати виникаючі конфлікти. Керуючись цим, він виділяє шість стадій розвитку шлюбу:

  - стадія дошлюбних стосунків;

  - стадія конфронтації;

  - стадія компромісів;

  - стадія зрілого подружжя;

  - стадія кризи середини життя (експериментування з незалежністю);

  - стадія «ренесансу» подружніх відносин.

  І. В. Добряков вважає, що закономірність чергування цих стадій простежується в більшості сімей, проте терміни зміни стадій дуже варіативні. Це пов'язано як з особистісними особливостями членів сім'ї, так і з впливом факторів зовнішнього середовища. Згідно І. В. Добрякова, формування типу сімейного виховання багато в чому залежить від стадії розвитку сімейних відносин, під час яких був зачатий дитина, протікала вагітність, відбулося розродження; на 1-й, 2-й і 5-й стадіях частіше виникають відхилення в сімейному вихованні, а на 3-й і 6-й стадіях умови сприяють формуванню гармонійного стилю виховання. Причому важливо зазначити, що характер подружніх відносин, відповідно до позиції І. В. Добрякова, визначає ставлення до дитини як матері, так і батька.

  Детермінанти материнства вивчала В. С. Мухіна [18]. Вона вважає, що індивідуальна ментальність матері формується під впливом трьох груп факторів:

  1) передумови розвитку;

  2) умови розвитку і буття;

  3) внутрішньої позиції самої людини.

  До передумов розвитку вона відносить фізіологічні реакції жінки в сексуальних проявах, репродуктивне стан під час виношування плоду, вроджені психологічно насичені реакції і поведінку в цілому по відношенню до немовляти і в наступний період плекання дитини. В. С. Мухіна вважає, що природою подані специфічні основи материнства для всіх ссавців, але при цьому друга людська природа - його соціальність - може впливати своїми історично набутими умовами на вроджені системи поведінки матері по відношенню до дитини. Тому сьогодні одні жінки обдаровані природними основами материнства, а інші позбавлені зовсім або мають його стерті форми.

  Умови розвитку і буття - це соціальна ситуація, в якій жінка формується і реалізує себе як мати. Найважливішими характеристиками соціальної ситуації є наявність або відсутність повної сім'ї, відносини з родичами, гідна робота, наявність «дому» і т. д.

  Третьою передумовою відносини жінки до своєї дитини є її внутрішня позиція. Внутрішньою позицією жінки визначається її ставлення до материнства. В. С. Мухіна вважає, що мати по відношенню до своєї дитини може займати або об'єктну, або суб'єктну позицію. В ідеальному випадку жінка-мати ставиться до себе і до дитини як до суб'єкта, цілісної унікальної особистості. При цьому мати розуміє, що вона і дитина перебувають у нерівних відносинах: «старший - молодший», «має достатній життєвий досвід - не має життєвого досвіду». Мати цілком свідомо відповідає за розумовий, соціальний та особистісний розвиток своєї дитини.

  Як підсумок своїх міркувань, В. С. Мухіна пропонує табл. 1, в якій вона показує всі названі нею чинники, що визначають ставлення матері до дитини.

  Міркування В. С. Мухіної досить логічні, але більш конкретно про те, як всі перераховані фактори впливають на становлення материнської сфери, можна буде говорити лише після проведених досліджень.

  Детермінацію батьківства вивчав американський психолог Д. Росс [27], який виділив фактори, що визначають участь батька у вихованні дитини.

  Індивідуальні фактори:

  - відносини, переконання і мотивація батька;  Таблиця 1.

 Фактори, що визначають тип материнського ставлення до дитини

1  1 Джерело: Мухіна В. С. [18, с. 9].

  - взаємини з сім'єю, в якій виріс;

  - вік, коли прийняв батьківську роль;

  - стать дитини.

  Фактор сім'ї:

  - взаємини матері і дитини та взаємини батька і дитини;

  - взаємини чоловіка і дружини;

  - взаємини батько - мати - дитина.

  Позасімейних фактори, неформальна підтримка системи:

  - взаємини з родичами;

  - взаємини з сусідами;

  - взаємини з друзями.

  Громадські або формальні чинники:

  - взаємини з колегами по роботі;

  - система охорони здоров'я, пологового будинку.

  Культурні фактори:

  - культура дитинства хлопчиків і дівчаток;

  - ставлення до батькової / материнської ролі;

  - переконання і цінності сім'ї, пов'язані з національними особливостями.

  Порівняння систем детермінант материнства і батьківства показує, що в них є значно більше спільного, ніж відмінного. Крім того, аналіз систем детермінант дозволяє припустити, що частина з них, швидше за все, буде визначати ідеальний план батьківства (наприклад, культурні фактори), а частина в більшій мірі буде впливати на ставлення матері або батька до конкретної дитини (наприклад, внутрішньосімейні чинники) . Зробити висновок про те, як різні фактори впливають на становлення материнської або батьківській сфери, можна буде лише після широкого емпіричного дослідження.

  Таким чином, як материнство, так і батьківство є складними психологічними явищами, дослідження яких в даний час активно розвивається в різних напрямках.

  Цілі заняття

  1. Доповнення і закріплення знань про гендерні особливості структури і детермінації батьківства.

  2. Визначення у студентів уявлень про материнство і батьківство і про детермінації цих уявлень наявними в суспільній свідомості стереотипами жіночності і мужності.

  Оснащення

  Підготовлені бланки для проведення дослідження.

  Порядок роботи

  Передбачається використання групових та індивідуальних форм роботи.

  Етап 1. Складання психологічних портретів «хорошою матері», і «ідеальної жінки».

  Етап 2. Складання психологічних портретів «хорошого батька», і «ідеального чоловіка».

  Етап 3. Складання власного психологічного портрета.

  Етап 4. Зіставлення складених портретів та обговорення отриманих результатів.

  Етап 5. Дискусія на тему «Чи можливо щасливе батьківство»?

  Етап 6. Підведення підсумків заняття.

  Завдання перших чотирьох етапів заняття полягає в тому, щоб визначити, як характер наявних у студентів уявлень про жіночності і мужності впливає на їхні уявлення про материнство і батьківство. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Батьківство в гендерному аспекті"
 1.  Етап 4. Підведення підсумків заняття
    гендерними уявленнями і гендерними стереотипами? 2. У чому полягає відмінність між гендерними уявленнями і гендерними упередженнями? 3. У чому полягає відмінність між гендерними стереотипами і гендерними упередженнями? 4. Наведіть приклади гендерних уявлень, гендерних стереотипів, гендерних упереджень. 5. Розкрийте зміст поняття «гендерна
 2.  Гендерні характеристики особистості
    гендерних характеристик особистості включає в себе гендерну ідентичність, маскулінні і фемінні риси особистості, стереотипи і установки, пов'язані з полотіпічнимі формами і моделями поведінки. Окремі гендерні характеристики не завжди тісно взаємопов'язані між собою, оскільки вони залежать від декількох різних факторів. Кожна з гендерних характеристик може мати свою історію розвитку і
 3.  Под ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009

 4.  Етап 6. Обговорення результатів
    гендерному стереотипу; кількість балів від 10 до 18 - про те, що особистістю погано усвідомлюються або «витісняються» власні гендерні характеристики; кількість балів від 0 до 9 свідчить про те, що особистість характеризує себе як не відповідає гендерному стереотипу. Контрольні питання 1. Що таке гендерна ідентичність і як вона формується? 2. Як визначається
 5.  Гендерна психологія: теоретичні передумови виникнення та предмет дослідження
    гендерної ідентичності особистості, що детермінують соціальну поведінку людей залежно від їх статевої приналежності. Психологічні дослідження в цій сфері спрямовані на порівняльне вивчення особистісних характеристик людей чоловічої і жіночої статі (Словник гендерних термінів,
 6.  Етап 3. Підведення підсумків семінарів
    гендерних стереотипів в даний віковий період. Контрольні питання 1. Дайте визначення поняттю «гендерний стереотип». 2. Позначте групи гендерних стереотипів. 3. Чи існує вікова специфіка прояву гендерних стереотипів і в чому вона
 7.  Етап 6. Підведення підсумків заняття
    батьківство бути сферою самореалізації жінок і чоловіків? 5. Яка ваша думка: чи є необхідність спеціальної підготовки молодих людей до батьківства, і якщо є, то в якій формі вона може
 8.  Гендерні стереотипи: віковий аспект
    аспект
 9.  Насильство в сім'ї: гендерний аспект
    гендерний
 10.  Прикладні аспекти гендерної психології
    гендерної
 11.  Етап 5. Узагальнення отриманих знань
    гендерної соціалізації? 2. Який з інститутів соціалізації транслює найбільш жорсткі гендерні стереотипи? 3. Чи можна говорити про найбільш сензитивним періоді в процесі гендерної соціалізації? 4. Чи можливо в процесі гендерної соціалізації подолати тиск існуючих гендерних стереотипів, норм і
 12.  Взаємозв'язок біологічних і психологічних характеристик особистості: гендерний аспект
    гендерний
 13.  Додаток 4
    гендерні уявлення, гендерні стереотипи і гендерні упередження. Ключ для визначення типу гендерних уявлень {foto67} {foto68} Варіанти відповідей «Важко сказати» свідчать про невизначених або про проміжні гендерних уявленнях. {Foto69} {foto70} Ключ для визначення типу гендерних стереотипів Номери затвердження з 19.1 по 19.22. відносяться
 14.  Гендерна автобіографія як метод вивчення механізмів гендерної соціалізації
    гендерної
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека