ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості

Зважаючи на екстремальний характер бойової діяльності особового складу, слід наголосити на необхідності вивчення такої риси характеру особистості воїна, як нервово-психічна нестійкість.

Під НПН розуміють схильність воїна до зривів нервової системи при значних фізичних, психічних та інших навантаженнях. Поняття «НПН» поєднує патологічні та перед патологічні особливості особистості, що знижують можливості адаптації людини до ускладнених, стресових умов існування та діяльності. Найчастіше вона спостерігається при акцентуаціях характеру, пограничних станах, легких ступенях розумового відхилення, алкоголізмі, наркоманії та певних психічних захворюваннях. У її походженні головну роль відіграють біологічна неповноцінність нервової системи разом з несприятливими психічними і соціальними умовами. У полку має існувати чітка методика роботи щодо виявлення осіб з НПН.

З прибуттям у частину молодого поповнення психолог провадить інструктивно-методичне заняття з посадовими особами пункту прийому поповнення, командирами підрозділів, заступниками командирів з виховної роботи. На цьому занятті він у доступній формі розповідає про сутність і ознаки вияву НПН у спілкуванні, поведінці, діяльності, зовнішньому вигляді військовослужбовця, а також акцентує, на що звергнути увагу при вивченні документів і в процесі бесіди з молодими воїнами. Визначається порядок роботи, форма і зміст документу, що готується командирами підрозділів та їх заступниками з виховної роботи, про осіб, які підлягають розширеному психологічному обстеженню.

У результаті вивчення документів можуть бути отримані такі непрямі ознаки НПН молодого воїна:

- психічні захворювання батьків та близьких родичів;

- перенесені травми та інфекційні хвороби головного мозку;

- спостереження в психоневрологічному диспансері;

- енурез;

- відсутність одного з батьків;

- наявність відстрочки від призову за станом здоров'я;

- труднощі в ученні та опануванні певного фаху:

- складнощі у стосунках з товаришами;

- низька громадська активність;

- вузькість та невідповідність віку особистих інтересів і захоплень;

- дражливість і нестійкість настрою;

- раннє зловживання алкоголем, куріння, вживання наркотиків та ін.

За наявності кількох цих ознак воїн заслуговує ретельнішої уваги та спостереження. За наявності 3-5 ознак він заноситься в списки для більш поглибленого обстеження психологом частини.

Спостереження за поведінкою молодих воїнів має бути спрямоване па виявлення осіб, схильних до замкненості, сором'язливих, нерішучих, боязких, плаксивих, конфліктних, порушників розпорядку дня, розв'язних у поведінці.

Заслуговує на увагу також Інформація щодо осіб з недоліками артикуляції (недорікуватість, шепелявість), що погано володіють мовою, зі спонтанними рухами, тремтінням кінцівок. За наявності навіть однієї з перерахованих ознак, що стійко виявляться в процесі спостереження, особливо в осіб, які за результатами вивчення документів вже мають ознаки НПН, воїн заноситься до списку осіб, що підлягають поглибленому дослідженню психологом частини.
За епізодичного вияву тієї чи іншої ознаки цей воїн у разі подальшого вивчення потребує особливої уваги.

З метою отримання конкретних даних про особливості поведінки молодого поповнення до спостереження можна залучати і сержантський склад, попередньо проінструктувавши його.

Зібравши та проаналізувавши всю інформацію, слід переходити до завершального етапу дослідження - до індивідуальної співбесіди.

У процесі бесіди уточнюються отримані дані, аналізуються якості особистості, які неможливо було оцінити за допомогою спостереження або документів. Особлива увага звертається на осіб, у яких на етапі вивчення документів виявлені опосередковані ознаки НПН, а також мають місце епізодичні її вияви у поведінці.

Визначаючи приблизний план бесіди, необхідно передбачити для обговорення такі проблеми, як умови виховання та розвитку, ставлення до алкоголю і наркотиків, стан здоров'я, ставлення до оточення та осіб протилежної статі тощо. Під час цієї бесіди у співрозмовника слід назмагатися отримати відповіді на такі запитання:

* Чи не спостерігалося у нього сноходу (нічниці)?

* Чи є або був енурез?

* Чи є труднощі у зосередженні уваги на певній проблемі?

* Як розвинута пам'ять?

* Чи не переслідують нав'язливі думки?

* Чи не виявляється плаксивість?

* Чи не спостерігається порушення сну?

* Чи не часто забуває про дії, які він скоїв?

* Чи не спостерігається панування безпідставного поганого або піднесеного настрою?

* Чи не спостерігаються безпідставно часті зміни настрою?

* Чи не спостерігається у військовослужбовця підвищена тривожність (особистісна або ситуативна)?

* Чи не спостерігаються у нього нетерпимість, метушливість, роздратованість, втомлюваність, сонливість, непосидючість, запальність без причин?

Позитивні відповіді на ці питання свідчать про те, що у цього військовослужбовця є певні ознаки НПН. Ознаками НПН та умовами, які сприяють її розвитку, слід також вважати:

- виховання в неповній родині (погані взаємини батьків, наявність у них судимості, психічних захворювань, надто строге або вільне виховання, зловживання членами родини алкоголем);

- ранній алкогольний досвід військовослужбовця;

- випадки вживання наркотиків або наркотичних препаратів;

- конфлікти у школі, родині;

- наявність нервово-психічних захворювань;

- ранній сексуальний досвід.

За результатами здійсненої роботи командири підрозділів та їхні заступники з виховної роботи складають список військовослужбовців, що потребують поглибленого психологічного дослідження. Психолог провадить анкетування прибулого поповнення за допомогою анкети «Прогноз». Воїни, що потребують поглибленого психологічного дослідження, вивчаються за допомогою особистісного обіжника «НПН-А», а також інших психологічних тестів. Конкретний їх підбір визначається рівнем професійної підготовленості психолога.


Результатом вивчення прибулого поповнення має бути виокремлення військовослужбовців з НПН за такими ознаками:

- з явними ознаками НПН (ця група потребує медичного освідчення на предмет придатності до військової служби);

Табл. 16-2.

Основні форми вияву НПН та її характерні ознаки

- з помірними ознаками НПН (обмежують їх використання за окремими спеціальностями або в окремих ситуаціях. З ними необхідно провадити індивідуальні психопрофілактичні, корекційнІ. виховні та організаційні заходи).

В осіб з НПН навіть незначна невідповідність між вимогами, що висуває військова діяльність, і можливостями особистості може призводити до значних відхилень у поведінці та військово-професійній діяльності.

Адже за здійснення психологічної роботи, й особливо у процесі професійно-психологічного відбору (ППВ), варто приділяти значну увагу призовникам, котрі мають вияви НПН, характеристика яких подається у табл.16-2.

Після цього з військовослужбовцями, які мають ознаки НПН, необхідно організувати профілактичну роботу, основними напрямами якої є:

- уважне і чуйне ставлення до підлеглих, повага їхніх почуттів, думок, суджень, недопущення щодо них різких образливих висловлювань, несправедливості;

- створення у військових підрозділах здорового морально - психологічного клімату;

- створення умов для нормального побуту, задоволення духовних і матеріальних потреб військовослужбовців, боротьба з такими антисоціальними явищами, як пияцтво, наркоманія і токсикоманія;

- звільнення (часткове, повне, кількаразове) таких військовослужбовців від екстремальних видів військової діяльності та переведення у підрозділи господарчого обслуговування;

- особисте здійснення з ними психокорекцїйної і психореабі- літаційної роботи, допомога їм у визначенні життєвого смислу і позитивних життєвих орієнтирів заступником командира виховної роботи, психологом і медичним працівником.

Так само слід уважно і ретельно досліджувати й інші психічні якості особистості військовослужбовця, для чого можна запропонувати таку послідовність їх психологічного вивчення (табл. 16-3).

Отже, вивчення особистості воїна психологом та іншими посадовими особами складається з таких послідовних етапів діяльності:

- ППВ воїнів;

- вивчення молодого поповнення па етапі його адаптації до військового середовища;

- поглиблене вивчення особистості воїна;

- подальше вивчення особистості воїна.

В результаті вивчення особистості воїна у військовому підрозділі складається Картка соціально-психічних якостей особистості воїна
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості"
 1. Особливості функціонування емоційно-вольової сфери особистості в умовах військової діяльності
  Почуття і воля - важливі складові психічної сфери військовослужбовця. Розуміння їх сутності та особливостей дає змогу якісно впливати на його діяльність в інтересах ефективного виконання завдань, що стоять перед ним. Емоціїїа почуття, як і психічні пізнавальні процеси, забезпечують відображення та пізнання навколишнього світу. Але на відміну від останніх, вони відображають реальну дійсність у
 2. Основні обов'язки військових психологів і органів виховної роботи
  В організації та здійсненні психологічної роботи, що охоплює широкий спектр проблем життєдіяльності Збройних сил України, ключове місце посідають військові психологи. їхні посади впроваджені починаючи з батальйонної ланки. У батальйоні (лінійному й окремому) і полку (на кораблі 1 рангу) психологічну роботу провадять офіцери-психологи: - в батальйоні - офіцер з морально-психологічної підготовки
 3. Завдання і зміст психологічного відбору
  Психологічний відбір і психофізіологічне обстеження У межах військово-професійного відбору провадиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення відповідності соціальних, психічних, психофізіологічних якостей призовників (кандидатів до вступу у ВВНЗ) вимогам військово-професійної діяльності. Він дає можливість ймовірно оцінити спроможність людини опанувати певну військову спеціальність,
 4. Психодіагностичні та психофізіологічні методики діагностики суїцидальної поведінки
  Використання психодіагностичних та психофізіологічних методик дає змогу досліджувати особливості нервової системи, виявляти військовослужбовців, що мають специфічні характерологічні якості або перебувають у такому психічному стані, який може перешкодити нормальному виконанню службових обов'язків. За допомогою психодіагностичних методик нерідко вдається виявити психопатологічні симптоми, які за
 5. ХАРЧОВА ВАЛЕОЛОГІЯ В СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ
  Оскільки основним засобом збереження здоров'я є раціональне харчування, то наприкінці XX - на початку XXI ст. проблема їжі, що відповідає сучасним умовам, стала найактуальнішою, зважаючи на гострі екологічні та демографічні зрушення на планеті. Відомо, що всі поживні речовини, необхідні для нормальної життєдіяльності організму, надходять переважно з їжею і засвоюються організмом в результаті
 6. ДЕСЯТЬ КРОКІВ ДО ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ: МЕДИЧНІ ТА ППЄШЧНІ АСПЕКТИ
  Взаємозв'язок харчування з серцево-судинними та іншими хронічними неінфекційними захворюваннями підтверджено численними експериментальними, клінічними та епідеміологічними дослідженнями. Збільшення ступеня ризику для здоров'я пов'язано з високим вмістом у харчових продуктах жирів, перш за все деяких насичених жирних кислот, з надмірним споживанням продуктів з високою енергетичною цінністю та
 7. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАРКОТИЗМУ
  Наркотик - це будь-яка хімічна сполука, що впливає на психічний стан організму. Зловживання наркотиками - це їхнє вживання будь-яким неприйнятним способом із медичної та соціальної точок зору, або прийнятним для більшості суспільства, але неправильним. Тут доречно назвати психоактивні наркотики: ті, які впливають на організм, викликаючи зміни поведінки, начебто ейфорії та галюцинації.
 8. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
 9. Розвиток малої соціальної групи як колективу та її основні характеристики
  То які ж фактори лежать в основі виникнення малої соціальної групи? Яка етапність її розвитку? Для офіцера дуже важливо розумітися на стадіях розвитку колективу, передумовах і механізмах його переходу від одного якісного стану в інший. Вирішення цих проблем допомагає офіцерові цілеспрямовано, конкретно і більш змістовно організувати управління своїм підрозділом. Нарешті, кожний офіцер має чітко
 10. Досвід психологічного забезпечення в сучасних воєнних конфліктах
  Багатий позитивний досвід у сфері психологічного забезпечення мають деякі іноземні країни. Найбільш організовано і цілеспрямовано до цієї справи ставляться у Збройних силах США, де ця проблема протягом XX ст. вважається пріоритетною державною справою і ґрунтується на наукових засадах. Ще до Першої світової війни у США була створена Рада з питань використання психології у військовій справі, що
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека