Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Малярчук Н.Н.. Валеологія. Навчальний посібник, 2008 - перейти до змісту підручника

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Календарно-тематичний план роботиМетодичні рекомендації з окремих видам самостійної роботи

При вивченні даної дисципліни бажано дотримуватися пропоновану послідовність викладу матеріалу згідно календарно-тематичного плану.

У результаті вивчення матеріалу необхідно освоїти такі поняття: «індивідуальне здоров'я», «культура здоров'я», «здоровий спосіб життя».

З метою формування усвідомленого та відповідального ставлення до власного здоров'я пропонуються наступні теми для самостійного вивчення:

1. Вплив алкоголю на стан здоров'я людини.

2. Медико-психологічні та соціальні аспекти наркоманії.

3. Аборт - фактор руйнування тілесного, душевного і духовного здоров'я жінки.

4. Венеричні хвороби - результат аморальної поведінки людини.

5. СНІД - медико-гігієнічні та соціально-психологічні аспекти.

6. Харчування - основа збереження здоров'я.

7. Роль рухової активності у збереженні та зміцненні здоров'я.

8. Загартовування як засіб підвищення адаптаційних можливостей організму.

9. Роль природних природних факторів у збереженні та розвитку здоров'я.

10. Традиційні фактори збереження та відновлення втраченого здоров'я.

Запитання для самоперевірки по вищеперелічених темам самостійного вивчення матеріалу наводяться в логіці викладу матеріалу згідно з тематичним планом. При вивченні глави «ЗСЖ - основа формування, збереження і відновлення індивідуального здоров'я» необхідно звертатися до глави «Культура здоров'я особистості».

При вивченні конкретної теми рекомендується скористатися наступною літературою:Вимоги до змісту та оформлення контрольної роботи з дисципліни «Валеологія»

Контрольна робота з дисципліни «Валеологія» має на меті поглиблення теоретичних, розвиток концептуальних і формування конкретних знань з проблеми збереження і розвитку індивідуального здоров'я та формування основ культури здоров'я особистості

Структура контрольної роботи в загальному вигляді включає:

- титульний лист

- зміст

- запровадження

- основну частину

- укладання

- список літератури

- програми

Титульний лист є першим листом контрольної роботи і оформляється за відповідною формою.


До змісту контрольної роботи ставляться такі вимоги. Зміст повинен включати перелік усіх наявних в тексті найменувань розділів, підрозділів та пунктів з відповідними номерами. Праворуч від найменувань розділів, підрозділів та пунктів роботи необхідно вказувати номери сторінок, на яких вони починаються.

У вступі обгрунтовується актуальність досліджуваної теми, ступінь її наукової новизни, аналізується об'єкт і предмет дослідження, визначається мета і завдання роботи, відбивається інформаційна база, методи збору матеріалу і проведення дослідження, якими користувався студент при написанні контрольної роботи. Обсяг введення 1-2 сторінки.

Основна частина роботи присвячена огляду теоретичних положень з обраної проблематики і може включати від трьох до п'яти параграфів. У даній частині контрольної роботи студенту необхідно розкрити аналізовану проблему, грунтуючись на відомі дослідження в цій області. Якщо визначення або текст переписані без змін, то необхідно зробити посилання на джерело. Обсяг основної частини становить від 15 до 20 сторінок.

У висновку робляться висновки по основній частині роботи, відзначаються проблеми, з якими зіткнувся студент при вивченні обраної теми. Обсяг повинен становити 1-2 сторінки.

Список літератури повинен містити не менше 10 монографій чи підручників і 10 статей, розташованих в алфавітному порядку, і включати в себе всі матеріали, використовувані студентом в процесі написання роботи.

Додатки можуть містити тексти, схеми, таблиці, малюнки, дані статистики, що не увійшли в контрольну роботу. Додатки оформлюються за потребою. Сукупний обсяг контрольної роботи - не менше 20 і не більше 35 сторінок.

Контрольна робота оформляється на стандартних аркушах формату А4 у рукописному або машинописному варіантах. Поля: верхнє, нижнє - 2 см, праве - 3 см, ліве - 1,5 см. Для машинописних варіантів: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал полуторний, відстань між буквами звичайне, відступ абзацу 1,27 см.

Кожна структурна частина контрольної роботи починається з нового аркуша. Назви структурних частин розташовуються на окремих рядках, пишуться симетрично основному тексту і відділяються від нього двома міжстроковими інтервалами.
Заголовки не підкреслює, точка в кінці назви не ставиться.

Оформлення таблиць та рисунків. На таблицю або малюнок має бути зроблено посилання в тексті безпосередньо перед самою таблицею (малюнком). Нумерація таблиць наскрізна в рамках глави (перша цифра номера таблиці вказує на номер глави, другий на порядковий номер таблиці в розділі). Порядок нумерації малюнків аналогічний нумерації таблиць.

Між таблицею і малюнком (двома таблицями і двома малюнками) повинен міститися текстовий матеріал. Розміщення двох графічних об'єктів поспіль не допускається.

Оформлення посилань на джерела. Посилання на джерело вказує номер джерела в списку літератури та номер сторінки у джерелі в квадратних дужках. Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому куті (титульний лист і зміст не нумеруються, але вважаються, таким чином, введення починається з 3-ей сторінки).

Порядок здачі та захисту контрольної роботи. Контрольна робота повинна бути здана до залікової тижня, так як керівник має право перевіряти контрольну роботу протягом 7 днів, тому здача контрольних робіт в залікову тиждень не допускається. Після перевірки керівник може відправити контрольну на доопрацювання і сформулювати зауваження. Після виправлення студент повинен подати разом з виправленою роботою перелік зауважень керівника. Якщо до роботи зауважень немає, вона допускається до захисту. У процесі захисту студенту необхідно відповісти на питання керівника, що стосуються змісту роботи. Або захист контрольної роботи здійснюється на студентській конференції, засіданні студентського наукового товариства, де студент представляє її у вигляді доповіді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ "
 1. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  рекомендаціях ВООЗ з перинатальної технології потреби вагітних розглядаються як пріоритетні в діяльності жіночих консультацій. Всі вони повинні отримувати детальну інформацію по догляду за майбутньою дитиною і станом свого здоров'я. Підготовка до пологів і материнства проводиться не тільки індивідуально, але і шляхом групових занять з физиопсихопрофилактики. Сформовані в даний
 2. КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
  рекомендації для пацієнта, необхідно зважити відносний ризик і переваги подальших діагностичних і терапевтичних заходів. На закінчення з виробленими рекомендаціями знайомлять пацієнта і після відповідного обговорення починають здійснювати намічений план лікування. Кожен етап цієї спрощеної моделі процесу клінічного мислення доцільно проаналізувати окремо,
 3. В
  рекомендаціями з питань ветеринарії країн-членів РЕВ. Ветеринарно-санітарному нагляду підлягають всі перевезені через кордон жовтня, продукти і сировину тваринного походження, корми, фураж, біологічні препарати, живі культури грибів, бактерій, вірусів - збудників інфекційних хвороб тварин, сперма тварин (див. Державний ветеринарний нагляд на кордоні). У прикордонній зоні на
 4. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ боенской СПРАВИ І ВІТЧИЗНЯНОЇ ВЕТЕРИНАРНО - САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
  рекомендації та ін.) В даний час проводиться велика робота з перегляду нормативних документів з ветеринарно-санітарної експертизи та створенню на їх основі технічних регламентів. В останні роки наша країна здійснює значні закупівлі м'ясного продовольства за кордоном. З вступом Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) ці поставки значно зростуть. У зв'язку з
 5. Зразкові рекомендації щодо виконання індивідуального плану
  рекомендацій, практичних пропозицій, схем і т. д. Всі види самостійної роботи та плановані на їх виконання витрати часу в годиннику обумовлюються тем.что студент досить активно працює в аудиторії, слухаючи лекції і вивчаючи матеріал на лабораторних і практичних заняттях або участь у лікуванні тварин в клініці чи господарстві. Основними формами самостійної роботи студентів
 6. ВСТУП
  рекомендаціям щодо застосування сучасних гомеопатичних засобів, фітопрепаратів, іммунопробіотіков, а також інших новітніх ветеринарних препаратів, розроблених як вітчизняними, так і зарубіжними фахівцями і використовуються для лікування найбільш поширених і небезпечних вірусних та інших інфекційних захворювань. Важливим нам здалося також включити в довідник цінні рекомендації по
 7. ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  рекомендацій і добре розумів значення соціальних чинників для можливості їх реалізації. Зазначав, що загальна гігієна вивчає вплив їжі, повітря, грунту та ін на людину взагалі і одночасно досліджує вплив зовнішніх факторів на організм в певному стані людини, у тому числі в умовах населених місць. А.П. Доброславін брав активну участь у науковому обгрунтуванні
 8. Лекційні заняття № 4 Психологія здоров'я. Стрес і здоров'я. Психосоматичне здоров'я
  рекомендацій стає нашим особистою справою. 2. Ознаки психічного здоров'я. До ознак психічного здоров'я відносяться повагу до себе, вміння переживати невдачі, незалежність, ефективна боротьба зі стресом, турбота про інших людей, якість взаємин з іншими людьми. Повага до себе. Емоційно здорові люди адекватно сприймають труднощі життя і мають розвинуте почуття
 9. Лекція № 9
  рекомендаціями ВООЗ, умовно можна виділити 4 фірми захворювання; легеневу, неврологічну, шлунково-кишкову, гарячкову. Легенева форма. У клінічній картині цієї форми переважають симптоми пневмонії (задишка, гіпоксія, болі в грудях, кашель), що розвиваються на тлі лихоманки, наростаючого схуднення і погіршується загального стану. Рентгенологічно відзначають великі інфільтрати в легенях.
 10. Лікарський контроль і медичні поради
  рекомендації щодо зміцнення здоров'я, визначити адекватні форми занять, розробити методику занять і реабілітаційних заходів, пов'язаних з поліпшенням розумової і фізичної працездатності в період Вашої індивідуальної діяльності. Медичне обстеження, наприклад, студенти вузів повинні проходити щорічно на початку навчального року. Воно поділяється на первинне (перед початком
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека