Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Особливу увагу В. Москаленко приділив питанню реформування економічних засад системи охорони здоров'я, наголосивши на тому, що без економічних реформ не варто сподіватись на краще. Джерелами фінансування системи охорони здоров'я мають бути кошти державного та місцевих бюджетів, загальнообов'язкового державного соціального й добровільного медичного страхування, накопичувальних фондів територіальних громад і благодійних фондів, добровільні внески та пожертвування юридичних і фізичних осіб, а також кошти, одержані за надання платних медичних послуг. Слід зазначити, що кошти державного та місцевих бюджетів і загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування будуть фінансовим підґрунтям забезпечення населення доступною медичною допомогою в межах визначеного організаційного рівня надання медичної допомоги та гарантованого обсягу його медикаментозного й технологічного забезпечення. Кошти добровільного медичного страхування, накопичувальних фондів територіальних громад спрямовуватимуться на задоволення індивідуальних потреб населення у медичних послугах, що перевищують базовий стандарт якості загальнодоступної медичної допомоги. Кошти державного та місцевих бюджетів мають бути основним джерелом фінансування державних цільових програм охорони здоров'я населення.

Створення умов для здорового способу життя, активізація профілактичної діяльності у системі охорони здоров'я передбачають удосконалення нормативно-правової бази, формування державної політики, спрямованої на збереження та зміцнення здоров'я населення. Запроваджуватиметься система соціально-економічного стимулювання здорового способу життя, обмеження тютюнокуріння та реклами алкоголю, тютюну й інших шкідливих для здоров'я людини речовин. Гігієнічне виховання населення буде трансформовано у державну систему безперервного навчання і здійснюватиметься на всіх етапах соціалізації особистості. Широке впровадження профілактичних технологій потребує серйозних змін у роботі амбулаторно-поліклінічних закладів. Ключовою фігурою має стати сімейний лікар - лікар загальної практики.

Для оптимізації діяльності системи охорони здоров'я необхідним є реформування структури кадрового, матеріальнр-технічного, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби з урахуванням медико-демографічних тенденцій та соціально-економічних і екологічних особливостей регіонів.
Підвищенню ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду сприятиме вдосконалення правового регулювання діяльності органів, установ і закладів санітарно-епідеміологічної служби. В. Москаленко зазначив, що планується створення оптимальної системи надання лікувально-профілактичної допомоги, яка забезпечить доступність і якість основних видів медичних послуг відповідно до базового стандарту якості загальнодоступної медичної допомоги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я"
 1. ПРО ПРІОНИ І ВІРОЇДИ
  Крім хвороб, які викликають віруси, є незвичайна група захворювань центральної нервової системи - підгострих спонгіозних трансмісивних енцефалопатій (ПСТЕ) - скрепі (захворювання овець і кіз), трансмісивна енцефалопатія норок, губчаста енцефалопатія ВРХ і чотири хвороби людини: куру - ендемічне захворювання жителів гірських районів Нової Гвінеї, хвороба Крейтцфельда - Якоба, синдром Герстманна -
 2. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ
  На думку лікаря з Чернігова Н. Дейкун, однією із стратегічних помилок є те, що під системою охорони здоров'я населення в Україні та й колишньому СРСР мали на увазі мережу санітарно-профілактичних, лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих, санаторно-курортних, аптечних, науково-медичних та інших установ (Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 р., ст. 16). Таке
 3. ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ ЗДОРОВ'Я ТА ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ
  Санкт-Петербурзький валеолог І. Воронцов вважає, що без визначення поняття "здоров'я" не може скластись ні валеологія як наука, ні практика профілактичної медицини. Що ж являє собою поняття "Здоров'я"? У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) записано таке визначення: "Здоров'я - це стан повного фізичного, розумового й соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи
 4. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  В. Москаленко зазначив, що Концепція розвитку охорони здоров'я населення України спрямована на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я та створення умов для формування здорового способу життя.
 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ З
  Чому І. Брехман виділив поняття "індивідуального" здоров'я в окрему категорію валеології? 2. Яким є стан здоров'я населення України за останніми даними? 3. Що можна сказати про здоров'я дітей та підлітків в Україні? 4. Що являє собою поняття "здоров'я" та його основні визначення? 5. Здоров'я як фізіологічна рівновага в організмі. 6. Які зміни відбулись останнім часом у системі
 6. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Біоритми - ритміко-циклічні коливання характеру та інтенсивності тих чи інших біологічних процесів та явищ, що забезпечують можливість пристосування організмів до циклічних змін довкілля. У людини є значне число біоритмів, пов'язаних як з природною ритмікою, так і внутрішнім станом організму (наприклад, періодичність дихальних рухів -6с, біотоків м'язів - 0,005 с, голодна моторика шлунку - 50
 7. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
  Вказана політика формується та реалізується за допомогою механізму, котрий визначає її основні принципи і ключові положення, зокрема, напрями фундаментальних та прикладних досліджень, систему наукового прогнозування, вибір пріоритетів в науці та техніці і програм з їхньої реалізації, фінансування фундаментальних та дослідно-конструкторських робіт, стимулювання в сфері науки та використанні
 8. Валеологія як наука
  Сучасна епоха ставить перед біологічним видом Ноmо sapiens складні завдання, що випливають із тенденції та напрямку суспільного розвитку* Це, перш за все, прискорений суспільний розвиток і пов'язані з ним глобальні зміни - соціальні, економічні, технологічні і навіть кліматичні. Усе це ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Тому характерною
 9. Здоров'я та хвороба
  СТРУКТУРА ВАЛЕОЛОГІЯ ЯК НАУКИ ВАЛЕОЛОГІЯ Предмет валеології - індивідуальне здоров'я людини, його механізми. Проаналізуємо більш конкретно цю категорію. Здоров'я та хвороба - основні категорії наукового пізнання в медицині. Так як це пов'язано з людиною, що проживає в суспільстві, то ці категорії мають медико-соціальний характер, тобто здоров'я і хвороба - соціально-детермінований стан
 10. Дефініції та понятійний апарат
  Кожна наука має власний понятійний апарат (глосарій) та основні дефініції або визначення (тезаурус), за допомогою яких інтерпретуються сучасні наукові дані. Основна категорія валеології - індивідуальне здоров'я людини, яке виходить із гармонійності та сили біоенерго-інформаційної системи, якою є людина. Саме гармонійність і потужність цієї системи є основою життєздатності, благополуччя
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека