ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В . Носко. Психологія розвитку та вікова психологія, 2003 - перейти до змісту підручника

Розвиток вітчизняної вікової психології в кінці 19 початку 20 століття

Як головні областей дослідження психічного розвитку у розглянутий період виділилися: вивчення психічного і фізичного розвитку дитини в їх взаємозв'язку, дослідження навчально-пізнавальної діяльності школярів, аналіз психології та виховання особистості.

Істотний внесок у дослідження питань психофізичного розвитку дітей вніс відомий педагог і психолог П.Ф.Лесгафт. Керуючись поданням про нерозривний зв'язок між фізичним і духовним розвитком, він розробив теорію фізичної освіти, в якості головної цілі якого затверджувалася «свідома фізична робота». Тим самим фізичні вправи підпорядковувалися більш широкої задачі загального психофізичного формування особистості. Він вважав важливим розвиток не м'язового, виконавського апарату самого по собі, а вміння свідомо ним керувати. З його точки зору, величезне значення має той факт, що фізично розвинений людський організм здатний свідомо керувати м'язовими актами, змінювати в разі потреби стратегію поведінки. Інакше кажучи, виховання розуму і виховання тіла - це один процес, а не два. П.Ф.Лесгафт належить заслуга розробки наукових основ виховання, орієнтованого на завдання цілісного розвитку особистості дитини.

З кінця 70-х рр.. вивчення дитинства стало систематичним. Сформувалися два основних типи дослідження: спостереження вчених за дитячим розвитком за певною програмою і спостереження батьків за своїми дітьми, результати якого фіксувалися в щоденниках розвитку дитини. У підсумку цих досліджень була створена досить повна картина ходу дитячого розвитку.

Авторитетним дослідником розвитку дитини раннього віку був И.А.Сикорский. Він провів тривале спостереження за власними дітьми і за розвитком дітей у виховних і медичних установах. Його програма спостережень охоплювала всі сторони психічного розвитку дитини.
Велику увагу він приділяв умовам і рушійним силам розвитку дітей. Серед умов розумового розвитку особливе значення И.А.Сикорский надавав грі: граючи, дитина набуває і конкретизує знання про зовнішній світ, в грі розвивається його самосвідомість.

Дані власних спостережень И.А.Сикорский зіставляв з результатами спостережень і досліджень провідних зарубіжних вчених. В результаті він намітив цілісну картину нормального ходу фізичного і психічного розвитку дитини, дав класифікацію типових помилок виховання дітей.

Велику роботу з вивчення та узагальнення даних досліджень дитячого розвитку проробив П.Ф.Каптерев. Йому належить заслуга створення досить повного уявлення про дитину перших чотирьох років життя. В основу опису психофізичного розвитку дитини кожного з років життя їм було покладено характерна ознака, що визначає своєрідність розвитку дитини. Наприклад, особливості психічного та фізичного розвитку дитини другого року життя пов'язані з прямоходінням; трирічна дитина опановує мову і т.д. Він одним з перших вітчизняних психологів писав про те, що гра є потужним фактором, необхідним як для фізичного, так і для психічного розвитку дитини. «Не зрозумівши гри, не можна зрозуміти і дитинства», - писав П.Ф.Каптерев, розглядаючи у своїх роботах як окремі аспекти ігрової діяльності, так і роль іграшок та сімейного виховання в її розвитку.

Розвиток вікової психології в Росії з початку 20 століття міцно стало на наукову основу; утвердився її статус як самостійної галузі психології, що має важливу теоретичну і практичну значимість. Дослідження проблем розвитку зайняли провідне місце в російської психологічної та педагогічної науки. Це забезпечило авторитет вікової психології не тільки в науковій сфері, а й у вирішенні практичних завдань навчання і виховання.
У розробку проблем вікової психології включилися вчені суміжних дисциплін, видатні теоретики і організатори вітчизняної науки - В.М.Бехтерев, П.Ф.Лесгафт, І.Павлов, А.Ф.Лазурский, А.П.Нечаев, Н.Е.Румянцев та ін

У цей період в Росії стали створюватися спеціалізовані наукові центри, провідні науково-дослідну, освітню та просвітницьку діяльність. Набули поширення невеликі лабораторії, гуртки, кабінети з вивчення дітей при ряді навчальних закладів, створювалися психолого-педагогічні суспільства, науково-педагогічні гуртки, що об'єднували всіх бажаючих направити свої зусилля на вдосконалення процесів виховання і навчання. Було налагоджено і видавнича справа; значно зросла кількість публікацій з питань психології розвитку. Працювали з'їзди та конференції з проблем психології розвитку та вікової психології. Російські вчені брали активну участь у всіх міжнародних конгресах з психології та суміжних дисциплін, трудилися в зарубіжних дослідних установах, переймали досвід організації науково-дослідної роботи. Важливим результатом розвитку вікової психології в дореволюційний період була постановка і обговорення її найважливіших теоретичних і методологічних проблем. У підсумку було усвідомлено першорядне значення психологічної теорії і разом з тим визнана важлива роль накопичення науково достовірних фактів, отриманих за допомогою об'єктивних методів.

Завершуючи виклад дореволюційного періоду історії вікової психології, відзначимо, що ця галузь була однією з найбільш розвинених у вітчизняній психології. Накопичений російськими психологами науковий багаж поки ще в належній мірі не осмислений і все ще не затребуваний в педагогічній практиці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розвиток вітчизняної вікової психології в кінці 19 початку 20 століття "
 1. Навчальний посібник. Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008
  розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Причини зростання ролі військової психології і її стан. Перспективи розвитку військової психології та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Розвиток військової психології в Росії до середини Х1Х століття. Формування системи військової психології на етапі емпіричного розвитку. Структура
 2. Розвиток військової психології в Росії до 1917 року
  розвитку 2. Розвиток вітчизняної військової психології наприкінці 19-початку 20 Формування системи військової психології в Росії на етапі емпіричного розвитку Основними періодами розвитку військової психології прийнято вважати: 1. До 1917 року. 2. 1917 - 1941 року. 3. 1941 - 1945 року. 4. 1945 - наш час, в якому виділяються два підперіоди: - перший -
 3. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  вітчизняній психології Л. С. Виготський і його школа С. Л. Рубінштейн Інші школи вітчизняній психології. Місце психології в системі наук та її структура. Психологія та інші науки. Основні галузі психології. Практична психологія. Методи психології. Поняття про метод і методології. Методи психологічного дослідження. Методи психологічної діагностики. Методи психологічної
 4. А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009
  розвитку психології. Професійна діяльність психолога. Психологи як професійна спільність. Психологічна професія. Наукові дослідження як вид діяльності психологів. Практична психологічна робота як тип діяльності психологів. Навчання психологічних знань як вид діяльності психологів. Професійні спільноти психологів. Сфери діяльності
 5. Курсова робота. Курсова робота, 2004
  вітчизняної фармації в 18 столітті. Лікарська справа в Росії до 18 століття Аптекарський наказ Петровські реформи Підготовка аптечних працівників у 18 столітті Російська фармацевтична література 18 століття Військові та цивільні
 6. Методологічні проблеми взаємодії акмеології і психології розвитку
  розвитку людини завжди становило важливий аспект психологічного пізнання. Тому виділення психології розвитку в самостійну область знання носить дещо парадоксальний характер. Справді, з одного боку, вивчаються в загальній психології психічні функції та стану завжди трактувалися як процеси і досліджувалися в загальній психології в певній часовій перспективі і в динаміці,
 7. ПЕРЕДМОВА
  розвитку в дитинстві, юності, зрілості і старості, вікових завдань і нормативів розвитку, типових вікових проблем, передбачуваних криз розвитку і способів виходу з них необхідно самому широкому колу фахівців - психологам, педагогам, лікарям, соціальним працівникам, працівникам культури і т. д. Пропонований підручник є розгорнутий навчальний курс з дисципліни
 8. Література
  розвитку. СПб., 2000. Мухіна B.C. Вікова психологія. М., 1998. Психологія людини від народження до смерті / Під ред. А. А. Реан. СПб., 2001. Фельдштейн Д.І. Психологія дорослішання. М., 1999. Ананьєв Б.Г. Вибрані психологічні праці: У 2 т. М., 1980. Бернc Р. Розвиток Я-концепції і виховання. М., 1986. Бодальов А.А. Особистість і спілкування. М., 1983. Психологія людини
 9. Маклаков .. Загальні основи військової психології,
  розвиток військової психології. Погляди видатних російських полководців (А. В. Суворова, М. І. Кутузова, П. С. Нахімова, С. О. Макарова, М. І. Драгомирова) на проблеми психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців. Розвиток військово-психологічної думки у XX ст. Становлення вітчизняної військової психології. Військова психологія як галузь сучасної науки, її структура і функції. Предмет,
 10. Психологія праці та її специфіка
  вітчизняній психології коло проблем, пов'язаних з аналізом трудової діяльності, вивчається в таких дисциплінах, як психологія і психофізіологія праці, ергономіка, промислова психологія, інженерна психологія, космічна та авіаційна психологія, організаційна психологія та психологія управління. До психології праці відноситься також цілий ряд галузей психології, які вивчають окремі види
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека