ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Г. Г. Броневицький, С. Н. Ладнов. Психопедагогика Командира Корабельного Підрозділи, 2006 - перейти до змісту підручника

Психопедагогика СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИРА КОРАБЕЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛИ

Основною метою військово-морський психопедагогики є формування особи моряка в процесі його бойової підготовки , тому психопедагогика в діяльності командира корабельного підрозділу полягає у навчанні та вихованні підлеглого, його культурному, моральному, творчому і соціальному розвитку. Виховання являє собою цілеспрямований соціально-історичний процес формування у людини «високих цивільно-політичних, морально-етичних, психологічних і фізичних якостей, звичок поведінки і дій відповідно до ставляться суспільством соціальними та педагогічними вимогами» [40, с. 328].

У широкому сенсі слова під вихованням розуміється зовнішній вплив на людину інших людей, середовища, умов життя і пр., що роблять вплив на характер і хід його розвитку. У вузькому? це цілеспрямований вплив на людину для формування у нього певних якостей особистості і параметрів психіки. Виховання можливо тільки в тому випадку, коли ховуваний сприймає виховні впливу не пасивно, а активно, ломлячи їх через особливості своєї психіки і особистості [81, с. 31-32]. Тому реакція людини на виховання завжди індивідуальна, а його ефективність багато в чому залежить від правильного та адекватного обліку вихователем особистісних особливостей воспитуемого.

Класифікувати види виховання можна за різними ознаками [40, с. 333]:

? за формою? сімейне, шкільне, професійне, релігійне та ін;

? за змістом? розумовий, трудове, фізичне;

? з відносин в системі «вихователь-ховуваний»? авторитарне, демократичне, вільне;

? по об'єктах виховання? ідейно-політичне, моральне, естетичне, економічне, екологічне, правове, патріотичне та ін

Виховання спирається на систему нормативних положень, що визначають спрямованість, методи і форми виховної роботи? принципи виховання. У загальному випадку в них входять [40, с. 340-341]:

1. Індивідуальний і диференційований підхід? глибоке і всебічне знання і врахування індивідуально-психічних особливостей підлеглого, постановка завдань відповідно до особистісними характеристиками людини, систематичний аналіз підсумків виховної роботи, своєчасне внесення корективів.


2. Виховання в колективі і через колектив? визначення домінанти, що об'єднує думки та дії членів колективу; формування у них гордості за свій колектив, вміння підпорядковувати особисті інтереси загальним; забезпечення єдності та згуртованості активу; підтримку традицій колективу і формування нових; опора на групову думку в боротьбі з негативними явищами.

3. Виховання в процесі діяльності? формування переконаності в необхідності, доцільності та суспільної значущості здійснюваної діяльності; заохочення розумної ініціативи та активності; чергування діяльності із змістовним відпочинком; вимогливе ставлення до недоліків діяльності.

4. Поєднання високої вимогливості з повагою гідності моряків і турботою про них? принципове і послідовне пред'явлення вимог, що відбивають інтереси суспільства і діяльності; формування у підлеглих усвідомленого виконання вимог суспільства; виключення з виховної роботи елементів формалізму, потурання і дріб'язкової опіки; повагу кожного моряка, турбота про задоволення їхніх запитів.

5. Опора на позитивне в особистості та колективі? вивчення і знання кращих індивідуально-та соціально-психологічних якостей моряків; підхід до них з оптимізмом і глибокою вірою в силу виховання; вміле використання сили позитивного прикладу; формування в процесі діяльності у підлеглого впевненості у своїх силах і можливостях.

6. Єдність, узгодженість, наступність у вихованні? єдність поглядів в офіцерському колективі на завдання виховання; єдиний стиль роботи і однакова вимогливість всіх офіцерів до всього особового складу екіпажу; використання досягнень науки; погоджена лінія офіцерів по відношенню до окремих морякам; узагальнення досвіду з досягнення узгодженості та наступності у вихованні.

У психопедагогике принцип виховує навчання (характерний для традиційної педагогіки) замінюється принципом навчає виховання, коли основною метою стає виховання особистості, а навчання стає найважливішою частиною і основним засобом виховання [81, с. 41]. При цьому, оскільки зовнішні впливи на людину надають виховує вплив тільки в тій мірі, в якій вони переломлюються через його внутрішні умови, найбільш ефективними виявляються ті виховують впливу, які йдуть від людини на самого себе, т.
тобто найбільш ефективно таке виховання, коли людина в ході діяльності намагається впливати на себе з метою формування у себе певних якостей.

Таким чином, найбільш ефективним є виховання, що викликає у людини процес самовиховання. Для того щоб викликати у людини прагнення до самовиховання в цілях досягнення певної мети, необхідно впливати на його почуття, потребностно-мотиваційну сферу. У цьому випадку людина стає активним суб'єктом виховного процесу, включаючись в цілеспрямовану активну діяльність з формування соціально значущих і усунення негативних якостей своєї особистості.

Правильно організований процес бойової підготовки сприяє розвитку у людини самопізнання, самооцінки та самоаналізу, готовності до порівняння і зіставлення своїх вчинків з вчинками інших людей, тобто сприяє самоствердження особистості. У процесі мотивації самовиховання можна виділити три основні етапи: висування перспектив, що спонукають людину до пошуку шляхів самовиховання; озброєння моряка способами і прийомами самовиховання в процесі його навчально-бойової діяльності; формування у підлеглого потреби в систематичній роботі над собою. У цьому процесі потрібно особливу увагу приділяти розвитку у людини самоаналізу і самоконтролю. У результаті самоаналізу він може розкрити причинно-наслідкові зв'язки своїх успіхів і невдач. Самоконтроль дозволяє систематично фіксувати свій стан і поведінку, без чого неможливо запобігання небажаних проявів. Без самоаналізу і самоконтролю бажання і конкретну поведінку можуть значно розійтися, викликаючи розчарування в можливостях самовиховання.

Необхідно враховувати, що ставлення людини до своїх потенційних можливостей і недоліків є характеристикою його соціальної зрілості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психопедагогика СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИРА КОРАБЕЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛИ "
 1. Введення
  Історія суспільного розвитку свідчить, що жоден вид діяльності людей не залежить так сильно від людського фактора, як військова служба. Звичайно, і в цивільних умовах може бути чимало небезпечних для життя людини ситуацій, особливо в періоди суспільної нестабільності, моральної деградації і розгулу злочинності. Але тільки у військовослужбовця офіційною метою діяльності
 2. Психопедагогика як наука: предмет, завдання, методи
  У другій половині ХХ в. науково-технічний прогрес призвів до появи нових тенденцій у розвитку суспільства. У галузі освіти, як однієї зі сфер розвитку суспільства, це виразилося в гуманізації освітнього процесу розвинутих країн. У нас ця тенденція почала проявлятися з початку 90-х років минулого століття - були змінені державні освітні стандарти і, як наслідок, зміст
 3. Роль і місце психопедагогики в навчально-виховному процесі на кораблі
  Розвиток людського суспільства безпосередньо залежить від передачі соціального досвіду новим поколінням. Відбувається це в процесі навчання і виховання людини. Щоб бути успішним, як один з видів практичної діяльності людини, цей процес повинен відповідати об'єктивним законам - набуття знань і психічного розвитку. Принципова особливість і трудність педагогічної діяльності
 4. Методи виховання
  Методи виховання - це суспільно обумовлені способи доцільного педагогічного взаємодії вихователів і виховуваних, спрямовані на вирішення виховних завдань. Це поняття необхідно відрізняти від засобів виховання, з якими вони пов'язані: якщо метод реалізується тільки через діяльність вихователя, то кошти (предмети матеріальної і духовної культури) можуть впливати на
 5. Роль командира в зміцненні військової дисципліни у підрозділі : методика аналізу, зміст і основні форми виховної роботи
  У сучасних умовах з особливою силою звучать слова про те, що висока організованість і міцна дисципліна необхідні скрізь, вони забезпечують успіх у будь-якій області людської діяльності. Підвищення відповідальності, розвиток ініціативи, діловитості, підприємливості, виховання свідомої дисципліни та нетерпимості до недоліків набувають вирішального значення. Свідома дисципліна,
 6. Психопедагогика бойової підготовки на кораблі
  Де б корабель не перебував - в базі у рідного пірсу або в бойовому поході - основою основ успішного виконання ним навчальних чи бойових задач є злагоджені спільні дії кожного корабельного спеціаліста, усіх підрозділів і екіпажу в цілому. Тому постійна бойове навчання, відпрацювання кожної людини окремо і всіх членів екіпажу разом є законом корабельної служби. Цей закон
 7. Особливості виховання прапорщиків (мічманів) частини
  У Збройних Силах нашої держави більше 30 років існує інститут прапорщиків і мічманів, який був введений з 1 січня 1972 Указом Президії Верховної Ради СРСР. Слово «прапорщик» походить від старослов'янського «прапор», що означає стяг, знамено. Прапорщиками в російській армії іменувалися прапороносці. У 1712 році був введений молодший офіцерський чин прапорщика, який проіснував до
 8. Передмова
  ВМФ Росії двадцять першого століття Росія приречена бути великою морською державою. Це обумовлено її геополітичним становищем, а саме: - значною протяжністю її морських кордонів; - проживанням у прибережних районах більше половини населення країни; - наявністю в російських водах істотних запасів різноманітних біологічних ресурсів; - зосередженням більшої частини
 9. Обгрунтування концепції психічних станів військових моряків
  Обгрунтування загальної характеристики психічних станів військових моряків проводилося в ході спеціального дослідження, в основу якого було покладено їх визначення як щодо самостійного і стійкого психічного явища, що свідчить про рівень життєвої активності людини, його ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до колективу, суспільству, своїх обов'язків і
 10. Психічні стану моряків у забезпеченні безаварійного плавання
  Забезпечення безаварійного плавання - головне завдання екіпажу будь-якого корабля або цивільного судна. На кораблі, особливо на підводному човні, всяка аварійна ситуація, навіть часом проста і на перший погляд незначна поломка якого-небудь другорядного механізму, чревата великими матеріальними і людськими втратами, катастрофами, загибеллю корабля. З метою запобігання аварійних ситуацій на
 11. Психічні стану екіпажу і військова дисципліна на кораблі
  Міцна військова дисципліна, статутний порядок і організованість завжди були найважливішою умовою високої боєздатності Збройних Сил. Але в сучасних умовах ця залежність постійно зростає, тому що «... з ускладненням техніки, економіки, соціального життя значення людини, його інтелектуальних і емоційних особливостей не знижується, а навпаки зростає. Від його творчих
 12. Умови походу і психічні стани моряків
  Як цілісна і самостійна психологічна категорія психічні стани займають певне місце в структурі психіки і виконують важливу роль у всій психічної діяльності. Вони характеризуються протіканням психічних процесів і проявом властивостей особистості, відчуваючи в той же час їх зворотний вплив. Взаємозв'язок і взаємозумовленість психічних процесів і властивостей особистості
 13. Відображення в психічних станах моряків особливостей служби на основних класах і типах кораблів
  Великий вплив на психічні стани моряків надають особливості служби на тих чи інших кораблях, бойове призначення яких диктується необхідністю захисту державних інтересів Батьківщини. Сам факт особистої участі у вирішенні цих завдань має на людину певний мобілізуючий вплив, активізує всі внутрішні сили, створює сприятливу основу для прояву патріотичних
 14. Індивідуальне своєрідність і типовість психічних станів моряків у поході
  Управління психічними станами військових моряків, так само як і іншими індивідуальними та соціально-психологічними явищами, неможливо без їх аналізу та узагальнення за часом і якісними показниками. Для вжиття дієвих заходів щодо попередження негативних і формуванню позитивних психічних станів необхідно знати, коли і в який період плавання, які за змістом з них
 15. Психологічні особливості корабельного екіпажу
  Бойова , спеціальна і психологічна підготовка, підвищення боєготовності і боєздатності кораблів, успішне навчання та виховання особового складу, виконання навчально-бойових завдань в тривалих океанських плаваннях вимагають від командирів постійного вдосконалення управління всім життям і діяльністю особового складу. В даний час, більше ніж будь-коли в минулому, успіхи в навчальній і бойової
 16.  Специфіка психічних станів корабельних підрозділів
    Корабельний колектив є частиною громадянського суспільства і його Збройних Сил. Тому він має риси загального (характерного для всіх цивільних колективів), особливого (типового для військової організації) і приватного (специфічно своєрідного для флоту). Його приватні риси багато в чому обумовлені особливостями військової організації на кораблі. Багатопланова розподіленість і об'єднання
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека