ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Психолого-педагогічний зміст військової дисципліни

Усвідомлення командирами (начальниками) суті військової дисципліни та її психолого-педагогічного змісту, основних показників і критеріїв оцінки с важливою передумовою формування у військовослужбовців дисциплінованості. Кожен офіцер має чітко уявити своє місце І роль у практичній діяльності зі зміцнення військової дисципліни, досконало оволодіти методикою аналізу дисциплінарної практики і стану військової дисципліни у підрозділі (частині).

* Кислов А. Воєнная нравственность, 1838; Навроцкий А. О воинской дисциплине її средствах к её охранению н надлежащему развитию. 1874; Халтурин В. Психологическое обоснование воинской дисциплины. 1896.Значення військової дисципліни в наш час вагомо зросло. її необхідність обумовлена такими причинами:

- впливом стану військової дисципліни на авторитет Збройних сил України у держави, формування позитивної громадської думки щодо їх відповідності своєму прямому призначенню;

- суттєвими змінами у духовній сфері молоді, що призивається до лав Збройних сил, падінням у неї мотивації щодо військової служби у зв'язку наявністю фактів порушень військової дисципліни і правил статутних взаємин між військовослужбовцями;

- рішучим впливом дисципліни на МГТС особового складу, який є головним критерієм оцінки ефективності всього виховного процесу як в мирний, так і воєнний час;

- особливостями організаційно-штатної структури військових підрозділів (частин) та поступовим переходом Збройних сил України на нову концептуальну - контрактну - основу функціонування;

- характером бойових, навчально-бойових та інших завдань, які будуть виконуватися особовим складом у сучасній війні;

- необхідністю жорсткої регламентованості умов повсякденної життєдіяльності військовослужбовців;

- залежністю ефективної військово-професійної діяльності особового складу, у тому числі підтримання постійної бойової готовності підрозділів і частин, несення бойового чергування і вартової служби, від стану військової дисципліни у підрозділі (частині) та дисциплінованості кожного окремого військовослужбовця та ін.

Адже військова дисципліна має рішучий вплив на організованість, мобільність і боєздатність Збройних сил України, на основі якої досягаються гнучкість і безперервність керівництва військами (силами), а у захисників Вітчизни формуються і розвиваються високі морально-бойові якості, необхідні для перемоги над супротивником.

Перш ніж розглянути психологічний зміст й педагогічні функції військової дисципліни, необхідно проаналізувати поняття «дисципліна», оскільки воно за своїм змістом багатогранне, віддзеркалює складну систему громадських стосунків, а тому однозначному визначенню не піддається.
Поняття дисципліна, на думку Антона Макаренка, має кілька значень. Одні під дисципліною розуміють правила поведінки, - наголошував він,- інші - звички, які склались у людини, треті вбачають у дисципліні покірність. Всі ці окремі погляди більшою або меншою мірою наближаються до істини, але для правильної роботи вихователя необхідно мати чіткіше уявлення про саме поняття «дисципліна».

В науковій літературі є багато варіантів визначення дисципліни. Таку велику кількість різних її визначень, що іноді не збігаються за своїм змістом, можна пояснити складністю змісту дисципліни як індивідуально-психічного і соціально-психологічного явища, що має багато різаних сфер вияву.Військова дисципліна має такі вияви:

- прикладний (військова дисципліна як важлива умова організованості та боєздатності військ, досягнення перемоги в бою);

- юридичний (військова дисципліна як сукупність правових норм, що встановлені державою);

- психологічний (дисциплінованість як індивідуально-психічна якість воїна і соціально-психологічний вияв підрозділу або частини);

- філософсько-етичний (виконання вимог військової дисципліни як громадянський і моральний обов'язок) тощо.

Відповідно правознавці вивчають дисципліну як правове явище, у зв'язку з державою і правом (основні вимоги військової дисципліни, її зміст і суть знайшли своє відображення і юридично закріплені в цілому ряді державних документів, найважливішими серед яких с Військова присяга, Загальновійськові статути, які визначають правила поведінки і діяльності військовослужбовців), філософи - як громадське явище, як систему стосунків та зв'язків, категорію громадського обов'язку, культурологи - як моральне явище.

Свій аспект дослідження мають психологи і педагоги, які аналізують психологічний зміст дисципліни, розробляють форми, прийоми, методи і принципи виховання дисциплінованості як у окремого військовослужбовця, так і у всього особового складу. Суттєвою проблемою є також психологічні аспекти управління дисципліною у військових підрозділах та вплив на неї різноманітних соціально-психологічних процесів.

Військова дисципліна- це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншими законодавчими актами України. Вона ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України, відповідно до вірності Військовій присязі.

Зміст військової дисципліни виражає єдність її об'єктивних і суб'єктивних боків.
Суб'єктивний бік виражається у дисциплінованості військовослужбовця. Під її об'єктивним боком слід розуміти сукупність правил і норм поведінки особового складу, що визначені військовими статутами, Військовою присягою, Законами України, наказами і розпорядженнями командирів (начальників), загальнолюдськими, національними І воїнськими правилами поведінки. Цей її бік знаходить юридичне вираження в нормах внутрішнього розпорядку підрозділу (частини), які закріплюють послідовність діяльності всіх категорій особового складу. Це означає, що військова дисципліна являє собою специфічну властивість військової діяльності і поведінки, яка полягає в узгодженості дій особового складу з чітко встановленими нормативними правилами. Нормативна поведінка характерна не тільки для військового середовища. Закони, мораль, традиції, статути, інструкції та інші нормативні вимоги властиві громадському життю й діяльності будь-якої організованої сукупності людей. Але особливість військової дисципліни полягає в тому, що до поведінки військовослужбовців висуваються підвищені вимоги. Вона у своєму результативному відображенні визначається як рівень нормативності, отже, й організованості індивідуальної та групової поведінки особового складу. Наскільки повніше і якісніше особовий склад дотримується встановлених правил, настільки вище рівень його дисциплінованості.

Правило як соціально-психологічний інструмент регулювання поведінки - це постійнодїйна вимога, що передбачає характер вчинку, його мету, а також спосіб діяльності. Правило поведінки узагальнює соціально-моральний досвід людства. Норми і правила дисципліни пов'язані з різними видами військової діяльності, і тому існують різні види дисципліни: дисципліна навчального процесу, дисципліна бойового чергування, дисципліна спілкування військовослужбовців тощо. Наприклад, сукупність правил і норм спілкування й поведінки військовослужбовців називається воїнським етикетом.

Встановлені законами і статутами правила і норми поведінки, що звернені до військовослужбовців, передбачають з їхнього боку відповідне ставлення, тобто вивчення і свідоме сприйняття, практичне оволодіння і свідоме дотримання. Це означає, що військова дисципліна спирається на конкретні психологічні засади. Цими засадами є особистісні якості воїна та групи військовослужбовців, завдяки яким здійснюється їхня нормативна поведінка. Не можна очікувати свідомої дисципліни від особового складу, якщо ці засади не будуть створені його спільними зусиллями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Психолого-педагогічний зміст військової дисципліни"
 1. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 2. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
  Військовий підрозділ, сформований з воїнів з різними індивідуально-психічними особливостями, розв'язує різноманітні службово-бойові завдання. На якість розв'язання цих завдань безпосередньо впливають різноманітні соціально-психологічні явища, які мають місце у життєдіяльності військового колективу. Безумовно, в діяльності будь-якого колективу мають місце різні конфлікти. У принципі, до позитивних
 3. Виникнення і розвиток військової психології
  Військова психологія як галузь психологічної науки розвивалася й розвивається з врахуванням конкретних особливостей військової діяльності, яка має екстремальний характер. Розвиткові військової психології притаманні ті самі тенденції розвитку і становлення, що й загальній психології в нашій країні. Розглянемо два головні етапи виникнення і розвитку військової психології - дореволюційний і
 4. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
 5. Основні фактори формування особистості
  Психологи зазначають, що людина як біологічна істота народжується один раз, але як особистість - двічі. Вперше тоді, коли дитина починає говорити «Я», відокремлюючись з оточення, протиставляючи себе іншим людям та порівнюючи себе з іншими (це відбувається десь на третьому році життя). Друге народження особистості відбувається, коли у людини сформувався світогляд, власні моральні потреби та
 6. Методика психологічного дослідження
  В уніфікованому вигляді технічна методологія являє собою синтез методик психологічного дослідження. Поняття «.методика» визначає конкретні форми і способи використання методів дослідження, за допомогою яких відбувається глибоке пізнання різних психічних явищ. Порівняно з методологією, методика вирішує тактичні проблеми і має на меті розроблення певного алгоритму дослідницької діяльності в
 7. Методи емпіричного психологічного дослідження
  Спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціо-метрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик тощо - це емпіричні методи психологічного дослідження. Розглянемо деякі з них докладніше. . Спостереження Метод спостереження широко використовується у військовій психології. Він полягає в
 8. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  У процесі підготовки особового складу до бойових дій необхідно враховувати труднощі, що мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами бою, спеціально створюються супротивником для досягнення в ньому перемоги. Як свідчить досвід колишніх війн, сучасних воєнних конфліктів і контр терористичних операцій, їх усвідомлення, урахування і вміле застосування
 9. Психологічні засади військової дисципліни
  За своїм змістом і формою психологічні засади військової дисципліни діляться на дві групи - індивідуальну і колективно-групову. Психологічні засади індивідуальної військової дисципліни: а)особистісна дисциплінованість воїна; б)забезпечення дисциплінованості підлеглого командиром; в)колективно-групова, соціально-психологічна підтримка індивідуальної дисциплінованості
 10. Педагогічні функції військової дисципліни
  Проблема педагогічних функцій військової дисципліни на сьогоднішній день у педагогічній літературі не розглядалась, але вищевикладений психологічний аналіз категорій «військова дисципліна» та «дисциплінованість» свідчать про те, що вони мають психологічний зміст та суттєво залежать, з одного боку, від педагогічного впливу на особовий склад, а з іншого - військова дисципліна сама безпосередньо
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека