ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Г. Г. Броневицький, С. Н. Ладнов. Психопедагогика Командира Корабельного Підрозділи, 2006 - перейти до змісту підручника

Психолого-педагогічні основи попередження порушення військової дисципліни на кораблі

Стан військової дисципліни визначається всім укладом корабельної служби і життя моряків . Велике значення для підтримки високого рівня дисципліни має робота з попередження (профілактики) дисциплінарних проступків. Своєчасне виявлення та усунення причин порушень військової дисципліни розглядається статутами Збройних Сил як посадовий обов'язок командирів.

Профілактика дисциплінарних проступків передбачає виховання особового складу в дусі високої дисциплінованості і керування поведінкою воїнів на службі і в побуті [15, с. 163]. В умовах корабельної служби використовуються обидва ці напрямки в роботі з попередження порушень дисципліни, яка проводиться у своєрідній обстановці тривалих плавань та виконання завдань бойової підготовки в океані. Конкретні умови плавання накладають відбиток на весь уклад служби та життя екіпажу, в тому числі і на роботу з попередження проступків. Її особливість полягає у переміщенні головного уваги з виховних заходів на забезпечення такої поведінки кожного окремо матроса, старшини, мічмана, офіцера і екіпажу в цілому, яке об'єктивно необхідно для виконання завдань плавання, для безперервної підтримки високої боєготовності і боєздатності корабля.

Процес зміцнення військової дисципліни та розвиток дисциплінованості моряків супроводжується роз'ясненням її теоретичних основ, сенсу вимог військової присяги, статутів, норм і правил поведінки людини в суспільстві. Цій меті успішно служать тематичні вечори, кінофестивалі, радіопередачі, наочна агітація, світлові та радіогазети, стінна друк. Всі ці заходи і форми впливу на психологію людей роблять сильний вплив не тільки на свідомість, на формування у моряків певного світогляду і ставлення до навколишньої дійсності, до служби взагалі, до свого корабля, походу і пропонованим до нього вимогам зокрема, а й на конкретне поведінка кожного воїна. Висока дієвість виховних форм роботи в поході обумовлена ??глибоким зв'язком теорії дисципліни з повсякденною практикою моряків. Вони впливають не тільки на розум, але й на почуття людини, змушують його активно управляти своєю поведінкою. Під впливом похідної обстановки виховний вплив виявляється особливо ефективним засобом профілактики порушень військової дисципліни.

Тривалий похід - це найвища форма діяльності особового складу в мирний час. У поході моряки не тільки, та й, мабуть, не стільки, вчаться, скільки фактично, нерідко в дуже складних умовах, виконують свої бойові обов'язки. І хоча навчання не скасовується (вона проводиться в будь-яких умовах плавання), все ж головне полягає в забезпеченні безаварійного плавання, підтримці зброї і механізмів у стані високої боєготовності. У цих умовах формуються переконання в необхідності сумлінного виконання посадових обов'язків і виявляється дієвий вплив на поведінку моряків.

Виконання завдань в поході вкрай жорстко регламентує поведінку моряків. Воно чітко визначає в кожен даний момент, яким має бути це поведінка, щоб всі механізми корабля працювали справно, щоб його боєготовність була на належному рівні. Тому командири і офіцери-вихователі змушені підвищувати рівень дисциплінованості моряків і екіпажу в цілому безпосереднім впливом на їх поведінку в ході плавання. Їх основна мета в цей період полягає в тому, щоб попередити порушення військової дисципліни, не допустити появи причин дисциплінарних проступків, забезпечити оптимальну поведінку підлеглих, необхідне для успішного та безаварійного плавання. Звичайно, і в цих умовах навчання і виховання проводяться хоча б тому, що сам похід виховує і багато чому вчить. Головне в тому, щоб використовувати досягнутий в період відпрацювання курсу бойової підготовки рівень дисциплінованості і зміцнити його мобілізацією суб'єктивних можливостей екіпажу. Специфіка походу така, що командир і офіцер-вихователь не можуть чекати, поки дисциплінованість кожного моряка досягне вищої межі. Їх завдання полягає в тому, щоб спонукати навіть недостатньо дисциплінованого моряка надходити в кожен даний момент так, як цього вимагають умови плавання. Але так як внутрішніх сил для такої поведінки вистачить не у кожного, то необхідно вжити заходів до попередження проступків, чим і забезпечується зовнішнє (за результатами діяльності) відповідність поведінки статутним вимогам. Тому основним засобом попередження проступків на кораблі, так само як і в будь-який інший військової частини, є підтримання високої організації служби на основі чіткого статутного порядку.

Корабельна служба здавна славиться особливою чіткістю, суворою організацією, твердим порядком. В океані інакше не можна. Статутний порядок і організованість мають і велике виховне значення. Статутний порядок є важливим засобом управління поведінкою моряків в будь-якій обстановці.

Під статутним порядком розуміють організацію життя і діяльності моряків у суворій відповідності до вимог законів і військових статутів. Він включає в себе систему проведення бойової підготовки, несення служби корабельних нарядів, виконання статутних норм взаємовідносин між начальниками і підлеглими, старшими і молодшими, дотримання кожним моряком норм гуртожитки та умов корабельного побуту, заощадження матеріальної частини, бойової техніки і зброї, виконання правил внутрішнього розпорядку дня. Завдяки статутного порядку на кораблі створюються найкращі можливості для навчання, виховання і служби моряків, а також для керівництва ними в будь-яких умовах плавання. Разом з тим, твердий порядок надає глибоке психологічний вплив на особовий склад. Він сприяє формуванню міцних навичок і звичок, загартовує волю, характер, розвиває вміння володіти собою. Чіткий і суворий режим корабельної служби і життя виробляє звичку завжди бути точним, зібраним, акуратним, постійно готовим до негайних дій. Виконання статутних вимог завжди пов'язане з вольовими зусиллями, з необхідністю надходити інший раз не так, як хотілося б, діяти відповідно з відданими розпорядженнями та наказами. Разом з навичками і звичками жити і служити за статутом моряки на практиці опановують поняття про дисципліну, набувають такі найважливіші військові якості, як висока старанність, витримка, наполегливість у досягненні поставлених цілей, терпіння і твердість духу.

Статутний порядок дозволяє розподіляти і дозувати психічні і фізичні навантаження так, щоб вони не вели до перевтоми людини, а створювали сприятливу для розвитку її особи напруженість, сприяли успішному виконанню службових обов'язків. Там, де служба організована чітко, де висока вимогливість, накази і вказівки начальників виконуються беззаперечно, особовий склад діє рішуче, проявляє високу дисциплінованість і ретельність при виконанні свого військового обов'язку. Цим створюються психологічні передумови для формування у кожного матроса, старшини, мічмани і офіцери потрібного стереотипу дій і, отже, полегшується їх повсякденна навчальна і бойова діяльність.

Добре організована служба, чітка регламентація корабельного життя, відпрацьована система дій по всіх розкладів в будь-якій обстановці майже виключають можливість військового проступку навіть моряками, які ще недостатньо усвідомили необхідність високої військової дисципліни або мають погані звички, негативні погляди на окремі положення корабельних правил і статутних вимог. Однак регламентація життя і організація служби на кораблі не є раз і назавжди даними. Вони залежать від умов плавання і навколишнього оточення. Скажімо, плавання в тропіках вимагає не такого розпорядку дня і розподілу часу між заняттями, роботами і дозвіллям, як в помірних і, тим більше, арктичних широтах. Тому робота з попередження порушень військової дисципліни за своєю психологічною структурою включає передбачення (прогнозування) можливого поводження моряків залежно від обстановки плавання і їх індивідуальних особливостей.

Прогнозування ймовірного поведінки підлеглих в очікуваних умовах плавання дозволяє успішно вести роботу з попередження проступків. Тут використовуються не тільки можливості військової організації, а й вплив на свідомість, думки, погляди, почуття і настрої особового складу з метою формування установки особистості на дисципліновану поведінку в очікуваній обстановці плавання. Успіх прогнозування ймовірного поведінки, а отже, і дієвості заходів з попередження проступків залежить від повноти обліку всіх об'єктивних і суб'єктивних факторів майбутньої діяльності.
Серед них велике значення мають умови плавання та індивідуальні особливості людей. У облік умов плавання входить аналіз характерних особливостей театру, очікуваної гідрометеорологічної обстановки, змісту та інтенсивності завдань, що вирішуються кораблем. Дуже важливо передбачити можливу поведінку особового складу в кожний з періодів походу в залежності від характеру діяльності на різних бойових постах і командних пунктах.

Як правило, стан військової дисципліни в поході різко поліпшується, скорочується загальна кількість дисциплінарних проступків, змінюється їх характер. Це обумовлено, по-перше, зміною діяльності особового складу, підвищенням особистої відповідальності кожного моряка за успішне виконання завдань, що вирішуються кораблем, і, по-друге, зміною обстановки, відсутністю грунту для багатьох порушень військової дисципліни, що відбуваються в умовах бази. Зокрема, в поході не може бути таких грубих дисциплінарних проступків, як самовільний відхід з корабля, порушення дисципліни в громадському місці, значно скорочуються можливості для пияцтва, сперечань та інших грубих порушень військової дисципліни.

Однак справа не тільки в зміні зовнішніх обставин. У поході моряки чітко усвідомлюють важливість відпрацьовуваних кораблем завдань. Міцніє свідомість особистої відповідальності, підвищується вимогливість до себе, контроль за власною поведінкою. Одночасно в екіпажі посилюється згуртованість, міцніє дух колективізму, сила впливу громадської думки, прагнення слідувати флотським традиціям. Саме це служить головною причиною різкого поліпшення дисципліни в море.

У поході змінюється сама оцінка поведінки моряка, його дисциплінованість визначається виходячи з інших критеріїв, ніж на березі. Оскільки головним критерієм в оцінці діяльності екіпажу є виконання завдань плавання, то і вимоги до особового складу пред'являються, насамперед, по колу функціональних службових обов'язків. Оцінка поведінки моряка в поході, його дисциплінованість визначаються, головним чином, за його відношенню до свого завідування, з несення ходової вахти, виконання вимог експлуатаційних інструкцій, бойових і повсякденних розкладів, корабельних правил.

Розглянуті обставини позначаються динамічно на стан дисципліни та дисциплінарної практики.

Зазвичай до 50% всіх проступків за час походу здійснюється протягом першого місяця. В основному, це порушення обов'язків по службі, тобто по суті не дисциплінарні проступки в тому вигляді, як вони кваліфікуються на березі, а порушення інструкцій, настанов і корабельних правил, упущення на вахті. Звичайно, причиною багатьох з них є особиста недисциплінованість. Але більшість проступків пояснюється тим, що не всім морякам однаково успішно вдається перебудуватися з «базового стереотипу» життя на похідний, швидко звикнути до сформованій обстановці. Часом не всі молоді моряки досить знайомі з усім комплексом нових умов і вимог, нових критеріїв успішної діяльності. Буває й так, що деякі офіцери, різко збільшуючи вимогливість, що не підкріплюють її посиленням виховної роботи з підлеглими; не маючи ще достатнього досвіду і знань, деякі з них не можуть побудувати її відповідно до морально-психологічними особливостями плавання. З плином часу ці причини усуваються, і кількість порушень різко скорочується. Однак цей процес може бути прискорений спеціальними заходами командирів та офіцерів-вихователів, спрямованими на попередження проступків. Серед них поряд з роз'ясненням особовому складу основних особливостей очікуваної обстановки в поході, необхідності підвищення почуття особистої відповідальності за несення ходових вахт, виконання розпорядку дня і всіх корабельних розкладів велику роль відіграє повноцінна відпрацювання організації служби на похід в підготовчий період, наближення предпоходовой обстановки до реальних умов плавання. Командиру та його заступнику з виховної роботи важливо надати ефективну допомогу офіцерам в організації виховної роботи з підлеглими, у з'ясуванні особливостей вимогливості та збереження статутних взаємовідносин, в більш глибокому обліку морально-психологічних факторів.

Важливе значення для передбачення можливої ??поведінки особового складу в тій чи іншій конкретній ситуації має психологічний аналіз конкретної діяльності на бойових постах. Корабель тим і відрізняється від частин і підрозділів інших видів Збройних Сил, що в його екіпажі спільно діють, доповнюючи один одного, воїни самих різних спеціальностей. На одних бойових постах потрібно активна діяльність, на інших, навпаки, монотонна і одноманітна, на третьому - висока фізичне навантаження. Все це відбивається на поведінці моряків як під час вахти, так і після неї, при виконанні різних заходів корабельного розпорядку дня.

Візьмемо, наприклад, дії особового складу на бойових постах з високим ступенем автоматизації. Як правило, вони відрізняються строгою ритмічністю і одноманітністю. Завдання фахівця зводиться до уважного спостереження за показаннями приладів і контролю їх роботи. Така вимога експлуатаційних інструкцій. Їх пунктуальне виконання - показник дисциплінованості моряка; але техніка, як правило, працює без перебоїв, закладена в автомати програма реалізується без втручання людини. Поступово у нього може скластися впевненість в абсолютній надійності автоматизованої бойової техніки. Відповідно до Інструкції з обслуговування технічних засобів бойового поста фахівець повинен вести постійне спостереження за роботою системи, а вона і без його втручання тривалий час працює нормально.

  У цих умовах можуть виникнути передумови своєрідного психологічного конфлікту між необхідністю неухильно виконувати свої обов'язки і вірою у високу ступінь надійності автоматизованої техніки. Мимоволі розвивається внутрішня установка на велику довіру до техніки і в той же час помітна недостатність факторів, об'єктивно подкрепляяющіх стан пильності і постійної високої бойової готовності. Високоавтоматизована бойова техніка довгий час не вимагає активного втручання людини. І от поступово формується певний стереотип дій, що приходить у протиріччя з вимогою негайної готовності до високої активності. Коли така потреба виникає (раптовий сигнал, відмова якого механізму і т. д.), коли з'являється необхідність негайно включитися в активний режим контролю, втрутитися в роботу автоматики, навички можуть не спрацювати, оскільки тривалий час вони не підкріплювалися.

  У цих об'єктивно умовах, що складаються удаваній недовантаження інтелектуальної сфери психіки зростає роль саморегуляції пильності за рахунок високої і жорсткої особистої дисциплінованості. Але чи володіє кожен моряк такими якостями? Прогнозування його поведінки дозволить не тільки відповісти на це питання, а й вжити необхідних заходів щодо попередження можливого в цих умовах дисциплінарного проступку. Серед них - розробка і введення в діяльність особового складу певних бойових постів системи оперативних ввідних, організація тренувань з бойових розкладами, з боротьби за живучість, використання засобів імітації. Головна їх мета - підвищення ефективності статутного порядку і організації служби на кораблі.

  Специфічним фактором, який впливає на поведінку особового складу в поході, є нестача звичної на березі інформації. Інформаційний голод в плаванні пов'язаний з тривалим і безперервним перебуванням особового складу далеко від звичних інформаційних каналів. Але багатовікова звичка до певного середовища, формам спілкування, джерел інформації зберігається. Це зв'язок із землею, з рідними, розвинена потреба в читанні газет, отриманні грунтовної і різнорідної інформації по радіо і телебаченню.

  З метою попередження негативного впливу природної в корабельних умовах інформаційної недостатності на рівень дисциплінованості та пильності особового складу важливо виключити які б то не було відхилення від єдиного, встановленого на весь період плавання розпорядку дня. Найкращими ліками і протиотрутою від «хвороби» інформаційної недостатності служить рівномірність, однаковість завантаженості матросів, старшин, мічманів і офіцерів від першого до останнього дня плавання.

  Під впливом статутного порядку, дотримуваного завжди і скрізь, формується потреба виконувати ті чи інші статутні вимоги за звичкою. У цьому випадку особовий склад приходить у стан високої бойової активності, виконує накази і розпорядження з повною віддачею сил і здібностей.


  Психологічний аналіз причинногообумовленості військових проступків потребує врахування не тільки зовнішніх обставин, але і внутрішніх (індивідуальних) особливостей моряків. Будь-яке поведінка людини, у тому числі і недисципліновану, має як свої суб'єктивні, так і об'єктивні причини, що призводять до проступку. На кораблі в силу особливих умов службової діяльності велику роль відіграють загальноприйняті норми і правила поведінки. Адже перш ніж вийти в океан, корабель проходить курс бойової підготовки, під час якого багато індивідуально-психологічні риси і якості людей змінюються відповідно до вимог корабельної служби.

  У житті корабельного екіпажу особливу роль грають загальні, типові для моряків якості та властивості. Проте, індивідуальність кожного члена екіпажу проявляється не тільки в бездоганній службі, у патріотичних справах і вчинках, але і в порушеннях військової дисципліни. Багато хто з них відбуваються через негативних властивостей особистості моряка, поганого характеру, невитриманості, шкідливих звичок. Буває й так, що негативні риси окремих моряків у звичайних умовах плавання можуть бути приховані і зовні не проявлятися. Але в складній обстановці вони істотно впливають на їх поведінку і діяльність. А у зв'язку з особливостями психології корабельного колективу в цих умовах (ізольованість, висока психологічна напруженість у діяльності, підвищена емоційність) негативний вплив таких товаришів може швидко поширюватися на інших членів екіпажу.

  Облік недоліків у розвитку властивостей особистості (спрямованості, здібностей, темпераменту, характеру) в роботі з попередження проступків особливо ефективний, коли він виробляється в нерозривному зв'язку з умовами та характером їх прояву. Справа в тому, що не всяке негативна властивість особистості обов'язково може з'явитися причиною проступку. Буває й так, що, знаючи свої недоліки, моряк бореться з ними і поводиться дисципліновано. У складних умовах плавання, при дії сильних і незвичних подразників, він мобілізує свою волю і діє бездоганно. І навпаки, зрив у цих умовах може відбутися у тих моряків, які не викликали занепокоєння у командира.

  Особливо часті такі зриви у взаєминах. Зазвичай спокійний і врівноважений чоловік раптом вступає в суперечки, вчиняє інші проступки. Слідом за цим він швидко заспокоюється і, як правило, глибоко переживає своє негідну поведінку. У чому причина цього? Звичайно ж, не в недоліках характеру і не в особливостях темпераменту. Така поведінка може бути викликане тимчасовими ситуаційними змінами збудливості під впливом сильного перевтоми, нездужання, пригніченого стану. Під впливом важких умов плавання, що викликають підвищене навантаження на психіку, у моряків іноді виникає висока психічна напруженість (стресовий стан). Вона проявляється в бурхливої ??емоційної реакції на навколишнє оточення і, як правило, в порушеннях статутних норм взаємовідносин. Попередження подібних випадків вимагає від командирів і політпрацівників глибокого знання індивідуальних особливостей підлеглих.

  Робота з попередження проступків передбачає виявлення їх можливих причин. Але причинність будь-яких явищ, особливо громадських, неоднозначна. По-перше, кожна причина породжує кілька наслідків, а кожний наслідок є результат дії декількох обставин (ряду причин і умов). Ця багатозначність виражається в кожному конкретному акті поведінки. По-друге, «є і специфічне імовірнісна сторона багатозначності причинного зв'язку. Вона полягає в тому, що при заміні будь-якої умови, навіть при одній і тій же причині, виходить інший результат. Тому так різноманітно поведінку різних людей під впливом «одних і тих же» причин і скрутно його передбачення »[15, с. 173].

  На кораблі причинний залежність поведінки особового складу більш стабільна, ніж на березі. У тривалому плаванні однаковість зовнішніх впливів посилюється єдністю думок, поглядів, звичок, настроїв, почуттів і станів людей. Звичайно, і це єдність включає в себе відому ступінь індивідуальності в поведінці. Але в складному різноманітті всіх причинно-наслідкових зв'язків поведінку моряків визначається все ж найбільш значущими для корабля впливами.

  Силу цього впливу, його спрямованість і можливу реакцію особового складу можна не тільки заздалегідь передбачити, але і з достатньою надійністю використовувати в роботі з попередження порушень військової дисципліни. Найбільший ефект профілактичні заходи будуть мати при обліку як колективних, так і індивідуальних особливостей поведінки в вірогідною обстановці плавання. Тому глибоке знання підлеглих, їх службових та політико-моральних якостей, інтересів, звичок, здібностей, спрямованості особистості кожного, характеру, темпераменту створює сприятливі передумови для успішного управління їх поведінкою в будь-якій обстановці. Але одного вивчення якостей і властивостей особистості підлеглого ще недостатньо. Важливо на підставі цього виробити найбільш ефективні заходи впливу, щоб стимулювати дисципліновану поведінку.

  Система стимулювання спонукає особовий склад дотримуватися статутні вимоги, вести себе гідно. Важливе місце в цій системі займають заохочення і стягнення при провідному значенні заохочень. У цьому виявляється основний принцип військової дисципліни - її свідомість. Заохочення не тільки відзначає успіх моряка, але і мобілізує його сили на вирішення нових завдань, стимулює його практичну діяльність, викликає законну гордість.

  Діапазон заходів заохочення дуже широкий, але їх ефективність різна. На кораблі особливу роль грають ті з них, які відзначають головне в службі і поведінці моряка і мають колективний резонанс. Великого значення набуває також не тільки вид заохочення, а й ритуал його оголошення. Подяка командира, просто, від душі висловлена ??похвала на адресу підлеглого, повідомлення з трансляції, замітка в бойовому листку або стінгазеті бувають іноді найдорожче.

  Корабельна служба вимагає від командира особливого уміння впливати на внутрішній світ підлеглого, на його розум і серце. Правильно розібратися в індивідуальних особливостях моряка, розташувати його до себе, викликати на відверту, не завжди приємний, але обов'язково принциповий і ділова розмова - одне із завдань командира в роботі з попередження проступків. Це дуже важке, кропітке, але необхідна справа. Хто досконало оволодів ним - той отримав додатковий важіль управління своїми підлеглими.

  Абсолютна більшість особового складу кораблів - це дисципліновані і виконавчі воїни. Багато хто з них відмінники бойової підготовки, класні фахівці. Всі сили, всю свою енергію вони віддають служінню Батьківщині, захисту її державних інтересів. Але і з передовиками, з відмінниками необхідна індивідуальна робота. Адже і у них є особливі індивідуальні риси і властивості, які в певних умовах можуть з'явитися причиною порушення деяких вимог дисципліни та військового порядку.

  Індивідуальна робота з попередження проступків грунтується на чуйного і уважного ставлення до підлеглих, на зверненні до їхньої свідомості і патріотичних почуттів. Цим, однак, не заперечується необхідність високої вимогливості і примусових заходів до тих, хто став на шлях порушень дисципліни.

  Розкриття причин проступку у поєднанні зі справедливим покаранням провинився - обов'язкова умова в роботі з попередження подібних проступків у майбутньому. У кінцевому рахунку, не так уже й важливо, які заходи застосовані, яку помсту оголошено. Головне, щоб вони відповідали Дисциплінарним статутом і щоб жодна провина не залишався без відповідного впливу.

  На кораблі система стягнень має свої особливості. Вона більшою мірою, ніж на березі, звернена до свідомості, до почуттів і сумління воїнів. Одна з основних умов успішної боротьби з проступками - широка гласність, оголошення по всьому кораблю про допущене порушення і розкриття його негативного впливу на виконання завдань. Невідворотність оприлюднення проступку і реагування корабельної громадськості на нього - одна з основних вимог профілактики порушень військової дисципліни. Безкарність ж найчастіше породжує повторні порушення. Вчасно поправити оступився, допомогти йому позбутися від неправильних поглядів - основне завдання командира. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Психолого-педагогічні основи попередження порушення військової дисципліни на кораблі"
 1.  Комплексна цільова програма попередження і подолання різних відхилень у поведінці військовослужбовців за призовом
    I. Етап превентивної діяльності з призовної молоддю Загальна характеристика Мета: організація та проведення цілеспрямованої і систематичної превентивної діяльності з призовниками з попередження та подолання різних відхилень у їх поведінці. Суб'єкти: працівники військових комісаріатів і медичних установ, педагогічні колективи шкіл, ПТУ і технікумів, керівники
 2.  Принципи формування військових колективів, підрозділів
    Колектив підрозділу - це соціальна форма організації людей у ??військовій справі. Чим міцніше його внутрішня спайка, сприятливіші моральний клімат, тим ширше його можливості, які він створює для успішної служби солдатів і матросів. Всі військові колективи підрозділів за своєю структурою є складними і різноманітними. Різниця їх за соціальним станом, освітою, національному
 3.  ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
    11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 4.  ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІШЕННЯ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ В СУЧАСНІЙ ВІЙНІ НА МОРЕ
    Концентрованим вираженням всієї підготовки військових моряків, що ведеться роками і десятиліттями, вищим проявом їх морально-політичної та психологічної підготовленості, військового майстерності є успішна діяльність в бойовій обстановці, в умовах смертельної сутички з ворогом. Війни завжди були всебічним випробуванням мощі воюючих країн, але найсуворішу перевірку в них проходили і
 5.  Додаток
    СПИСОК дисертацію з проблем ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1942 Фортунатов Г.А. Страх і його подолання: Дис. ... канд. пед. наук. Л., 1942. 1946 Перов А.К. Психологія сміливості і страху у зв'язку з проблемою характеру (досвід вивчення воїна-фронтовика 1941-1945 р.р.): Дис. ... канд. пед. наук. Л., 1946. 1947 Кудрейко Ф.Ф. Психологія підготовчих вправ при навчанні
 6.  Командир корабельного підрозділу в бойовій обстановці
    Основною формою прояву особистості є її діяльність, результативність якої залежить від стану психіки людини. А на нього робить істотний вплив навколишнє оточення. Особливе значення це має для військової людини, особливо моряка. Адже його професійна діяльність протягом тривалого часу протікає в складній, екстремальній обстановці. Навіть звичайна повсякденна
 7.  ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
    11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 8.  Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
    Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 9.  Робота психолога з профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців
    Предметом особливої ??уваги посадових осіб є військовослужбовці, які перебувають у депресивному (пригніченому) стані. Досвід вивчення подій, пов'язаних з суїцидальним поведінкою військовослужбовців, показує, що напередодні самогубства (суїциду) або спроби до цього болипінство з них знаходилися в психічному стані, що може бути охарактеризоване як депресивний [20]. Причинами такого
 10.  Додаток 3
    Обов'язки психолога військової частини Психолог військової частини відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а але спеціальним
 11.  Особливості виховання прапорщиків (мічманів) частини
    У Збройних Силах нашої держави більше 30 років існує інститут прапорщиків і мічманів, який був введений з 1 січня 1972 Указом Президії Верховної Ради СРСР. Слово «прапорщик» походить від старослов'янського «прапор», що означає стяг, знамено. Прапорщиками в російській армії іменувалися прапороносці. У 1712 році був введений молодший офіцерський чин прапорщика, який проіснував до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека