ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Психологічні умови посилення ефективності опанування воїнами психічних утворень

Воїни опановують психічні утворення в процесі бойової й гуманітарної підготовки, наполегливої самостійної роботи над вдосконаленням своєї бойової майстерності. Головні психологічні умови навчальної діяльності мають забезпечувати відповідність досягнутого результату поставленої мети, що є показником ефективності військовопедагогічного процесу.

Смисл функціонування військово-педагогічного процесу, складником якого є бойова підготовка особового складу - підготовка військового спеціаліста, котрий може виконувати отримане бойове завдання за умов сучасного бою. Загальну мету підготовки військ визначено відповідними документами (наказами, директивами, методичними рекомендаціями, навчальними програмами, програмами бойової і гуманітарної підготовки, збірниками нормативів тощо). Тому за визначення педагогічної мети як кожного заняття, так і цілого циклу офіцерові слід чітко визначити дидактичну мету цього заняття, відповідні критерії оцінки знань, навичок і вмінь, якими мають оволодіти бійці на цьому навчальному заході.

На основі уявлень щодо загальних і конкретних завдань офіцер має вміло добирати навчальний матеріал для заняття, щоб він найповніше відповідав поставленій меті. Після цього офіцер визначає доцільну послідовність викладання навчального матеріалу та перевірки знань. При цьому він у навчальному процесі має створити модель сучасного бою, щоб було відчуття і враження реальної небезпеки. Така ситуація викликає в особового складу стан психічної напруженості та загартовує його емоційно-вольові якості.


У процесі бойової підготовки психічне напруження досягається створенням такої ситуації, коли кожен воїн у ході занять відчуває направленість дій на себе. Реалізація цієї психологічної умови можлива через створення значущої для воїнів сили подразника, вмілого відтворення картини бою, моделюванням умов сучасної війни. Зрозуміло, що під час бойової підготовки не можна допустити зазубрювання, шаблону, спрощування.

Перський поет Сааді (1203-1292) наголошував, що учень, який навчається без бажання - птах без крил. Тому офіцер має формувати у підлеглих позитивну систему мотивів і мотивацію, що зорієнтовані на конкретну діяльність, і підтримувати їх в активному стані. Мотиви учіння - це ті внутрішні спонукання, якими керується воїн, виконуючи ті чи інші навчальні дії. Головна функція мотивації- це забезпечення «енергетичного» боку дій воїна, орієнтування його на цілеспрямовані та активні дії. Найбільш сильними щодо спонукального потенціалу є внутрішні мотиви, тобто в такому разі воїна найбільше цікавить сам процес дій, і в цьому полягає його актуальна потреба.

Підвищенню ефективності бойової підготовки сприяє поступове зростання навантажень під час навчань і тренувань. Використання спеціальних психологічних прийомів та способів навчання допомагає підвищенню ефективності навчальних занять. Наприклад, основні шляхи використання психологічної концепції навчання П.Я. Гальперина, яка має назву орієнтувальної основи дій (ООД), викладені в книзі СІ.
С'єдіна «Психологія и эффективность обучения воинов-связистов» (1981). У цій книжці викладена методика підготовки телеграфіста за допомогою пристрою, що має вигляд ґрат на клавіатурі апарата СТА-2М. Такий пристрій практично повністю виключає помилки, пов'язані з неправильною постановкою пальців та їхніми рухами. Досить чоти-рьох-п'яти годин тренування, щоб воїн навчився безпомилково знаходити необхідну клавішу. Окрім того, в цій книжці також викладено методику підготовки спеціалістів малоканальної радіорелейної станції.

Зміст основних етапів ООД:

1) опанування системою вказівок практичних дій;

2) виконання практичних дій на матеріальній частині згідно з ООД;

3) дії виконуються практично і вимовляються вголос;

4) дії, які виконуються згідно з ООД, вимовляються подумки;

5) «згорнуті» дії (автоматизація дій).

Отже, офіцер перед практичним заняттям складає докладну навчальну картку, в якій послідовно викладено всі практичні дії воїна, тобто орієнтовна основа його дії. Використання цієї картки значно зменшує кількість годин на опанування практичними діями та підвищує ефективність цих занять.

Важливою умовою посилення ефективності занять є вдосконалення методичної майстерності командирів, основою якої має бути їхня психолого-педагогічна компетентність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Психологічні умови посилення ефективності опанування воїнами психічних утворень"
 1. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
  У військовій практиці склалася така система основних напрямів психологічної підготовки: - формування мотиваційних основ бойової діяльності воїнів;br> - їх інформування про навчально-бойові завдання, способи і прийоми їх розв'язання; - залучення особового складу до активних практичних дій у процесі бойової підготовки в умовах, близьких до реального бою; - озброєння воїнів засобами
 2. Методи емпіричного психологічного дослідження
  Спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціо-метрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик тощо - це емпіричні методи психологічного дослідження. Розглянемо деякі з них докладніше. . Спостереження Метод спостереження широко використовується у військовій психології. Він полягає в
 3. Сутність, функції та структура спілкування 10.1.1. Поняття спілкування
  Результатом спілкування є налагодження контактів між людьми, а сутністю - організація взаємодії суб'єктів діяльності. Поняття спілкування в соціальній психології вживається в різних значеннях. Ними є такі: - один із різновидів самостійної людської діяльності (Б.Г. Ананьев, І.С. Кон, О.О. Леонтьев); - атрибут інших видів людської діяльності (О.О. Леонтьев, В.М. Панферов); - обмін
 4. Оптимізація спілкування у військовому середовищі
  Одним з найважливіших шляхів підвищення ефективності спілкування у військовому середовищі є його оптимізація. її необхідність виникає тоді, коли мають місце міжособистісні і внутрішньоособистісні конфлікти, спостерігається самозаспокоєність особового складу, коли необхідний пошук додаткових внутрішніх резервів активізації особового складу для формування здорового морально-психологічного клімату у
 5. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
  Військовий підрозділ, сформований з воїнів з різними індивідуально-психічними особливостями, розв'язує різноманітні службово-бойові завдання. На якість розв'язання цих завдань безпосередньо впливають різноманітні соціально-психологічні явища, які мають місце у життєдіяльності військового колективу. Безумовно, в діяльності будь-якого колективу мають місце різні конфлікти. У принципі, до позитивних
 6. Бойові психічні травми та психологічна реабілітація військовослужбовців
  У зв'язку з чим виникає необхідність здійснення психологічної реабілітації воїнів? По-перше, у воїнів, які протягом певного часу перебувають під впливом бойових стрес-факторів, виникає елементарна стомленість, що знижує ефективність їхньої бойової діяльності. Стомленість - це відчуття слабкості, безсилля, в'ялості, дискомфорту, що супроводжуються негативними емоційними станами, втратою
 7. Статевий цикл людини та статева поведінка
  Менструальний цикл - це сукупність морфологічних і фізіологічних змін в організмі жінки від однієї менструації до наступної. Менархе (перша менструація) виявляється у період статевого дозрівання, переважно у віці 12-14 років, інколи значно раніше (у 9-10 років) або пізніше (15-16 років). Незалежно від національності, середня тривалість менструального циклу (від першого дня попередньої до першого
 8. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
 9. Основні фактори формування особистості
  Психологи зазначають, що людина як біологічна істота народжується один раз, але як особистість - двічі. Вперше тоді, коли дитина починає говорити «Я», відокремлюючись з оточення, протиставляючи себе іншим людям та порівнюючи себе з іншими (це відбувається десь на третьому році життя). Друге народження особистості відбувається, коли у людини сформувався світогляд, власні моральні потреби та
 10. Особливості вияву темпераменту і характеру воїна у навчально-виховному процесі
  Психіка кожного воїна унікальна. її неповторність пояснюється як особливостями соціальних зв'язків і контактів, так і особливостями біологічної та фізичної будови й розвитку організму. До біологічно зумовлених підструктур особистості належать темперамент, а також статеві і вікові властивості психіки. Темперамент - сукупність найбільш стійких індивідуально-психічних особливостей воїна, які
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека