ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Психологічний підхід до особистості

Даний підхід включає в себе методологічні принципи:

- Особистісний принцип , згідно з яким всі психічні процеси, стани, здібності являють собою не ізольовані функції, а в широкому сенсі здатності особистості, що мають її у своєму підставі.

Наприклад, не просто сприйняття, пам'ять, мислення, а здатність особистості сприймати світ (бачити, чути і т. д.), запам'ятовувати, думати про рішення постають перед нею життєвих завдань.

- Принцип розвитку, згідно з яким особистість розвивається в наступних напрямках:

а) віковому;

б) індивідуальному;

в) соціальному та соціально-психологічному;

г) культурно-історичному;

д) духовно-моральному;

е) суб'єктному - як суб'єкт діяльності, спілкування, життєвого шляху; увазі, що особистість проходить певні, послідовно розгортаються в часі стадії, наступні одна за одною або заперечують одна іншу, на кожній з яких в особистості виникають нові якості (новоутворення) або вона сама виступає в новій якості, що дає їй можливість перейти на новий рівень розвитку.

Деятел'ностний підхід, згідно з яким особистість проявляється і розвивається в діяльності; на відміну від поступального та незворотного характеру розвитку особистості, декларованого попереднім принципом, в даному підході одночасно виявляється і оборотність розвитку особистості, результатом діяльності є не тільки її продукт, а й сама особистість. Згодом варіант діяльнісного підходу був розроблений А.Н. Леонтьєвим стосовно внутрішньою будовою психіки і свідомості.

- Принцип співвідношення біологічного, природного і соціального, згідно з яким:

- або абсолютизується одна з детермінант - здійснюється біологізація або соціалізація особистості; абсолютизація соціальної детермінації особистості - ігнорування її генетичних, вроджених особливостей, задатків і здібностей, зведення її соціалізації до адаптації, розгляд особистості як tabula rasa, як одиниці соціуму; абсолютизація біологічного начала людини - визнання провідної ролі нижчих потреб, інстинктів і т. д. і заперечення соціального способу розвитку людини як особистості ;

- або розглядається діалектичне співвідношення природного і соціального детермінації у розвитку особистості ("опосередковане психологічною наукою", Б.Ф. Ломов) - у кожному з гуманітарних та природничо-наукових напрямів пропорції тієї чи іншої детермінанти різні.

- Принцип співвідношення індивідуального і суспільного, згідно з яким:

- або абсолютизується одна з детермінант - при соціологізування, особистість розглядається лише як одиниця, "атом" суспільства, " сукупність суспільних відносин "(К.Маркс); при абсолютизації індивідуального підкреслюється неповторність, врожденность особистісних особливостей;

- або розглядається їх діалектичне співвідношення: на різних етапах соціалізації має місце індивідуалізація (процес індивідуалізації / ідентифікації та інтеграції особистісних складових);

- або розглядається їх єдність - суспільство зацікавлене в розвитку особистості (Е.
Еріксон);

- або розглядається їх протиріччя - суспільство знаходиться в протиріччі з індивідуальними інстинктами, потягами (Супер-его - Его-Ід - З. Фрейд).

- Принцип детермінізму, згідно з яким:

- зовнішнє переломлюється через внутрішнє;

- особистість активна, саморегулятивних, специфічна система, вибірково що відноситься до зовнішніх впливів;

- особистість самовиражається, самореалізується у відповідності зі своєю індивідуальністю, здатністю свідомості, особливостями активності і т. д. в життєвому шляху, в діяльності, в спілкуванні, будує життєву стратегію.

- Системний підхід ("як методологічний принцип в психології", Б.Ф. Ломов), згідно з яким особистість розглядається як:

- ієрархічна система;

- саморегулююча система;

- самоорганізована у співвідношенні із зовнішнім світом (життєвим шляхом, діяльністю, іншими людьми і т. д.);

- проективна система, тобто не вичерпується її даними, актуальним станом, а що проявляє свої потенційні можливості й особистісну перспективу (майбутнє, сенс життя);

- вписана в соціальну систему і її структури, в залежно від чого складається співвідношення соціалізації та індивідуалізації (Б.Г. Ананьєв);

- система життєвих і ціннісних відносин (В.Н. Мясищев).

Теорії особистості у світовій психології представлені різними авторськими концепціями, моделями, підходами, що мають різні підстави.

У вітчизняній психології особистість визначалася на основі:

- установки;

- відносин;

- як інтегральна індивідуальність;

- як перетворена форма діяльності;

- як триєдність відносин до світу, інших людей, себе і єдність мотивів, здібностей і характеру.

Поряд з авторськими теоріями існують наступні напрямки вивчення особистості:

- особистість дитини;

- вікова періодизація особистості;

- у діяльності, працю, професійному самовизначенні;

- в життєвому шляху;

- в нормі та патології;

- типологічний підхід.

- У зарубіжній психології концепції особистості групуються за напрямками:

- діспозіціонального - теорії особистісних "чорт";

- психодинамическое (психоаналітичне );

- когнітивне;

- соціально-когнітивне;

- аналітичне;

- соціально-психологічне;

- епігенетичні;

- гуманістичне;

- феноменологическое;

- бихевиоральное.

Можна виділити кілька провідних підстав, за якими вони розрізняються, - структурні моделі особистості, теорії поетапного розвитку особистості, функціональні теорії особистості. Принциповою відмінністю вітчизняної теорій особистості від зарубіжних є деятел'ностний підхід. У ній переважає чотирирівнева система вивчення особистості і найбільш розроблений вищий методологічний рівень, що охоплює методологічні принципи. Другий рівень представлений вітчизняними і зарубіжними авторськими теоріями.


Теорії особистості середнього рівня побудовані на емпіричних або психосоціальних дослідженнях і визначають особистість у контексті конкретно-історичної епохи, соціальної (у тому числі національної) приналежності, характеру сім'ї (виховання і відносини поколінь), навчання і освіти (з урахуванням віку, статі і т. д.).

Теоретико-емпіричний рівень вивчення особистості у вітчизняній психології переважно охоплює дослідження окремих особистісних утворень: здібностей, оцінок і самооцінок, самосвідомості, мотивації.

Інтегруючи ці рівні та підходи і опускаючи специфіку деяких, можна сказати, що особистість в психології досліджується в якості об'єкта і як суб'єкта. Структурний підхід (по-різному розуміється авторами структура) або стійкі, характерні риси особистості відповідають способу вивчення особистості як об'єкта.

Навіть вікова періодизація, враховуючи мінливість і розвиток особистості, частіше будується без урахування її якісних змін та розвитку, що залежать від неї самої.

Динамічний підхід, долаючи обмеженість структурного, у пошуках "рушійних сил" розвитку особистості також з виявляє її суб'єктність, оскільки рушійними силами виявляються або потягу, або вроджена здатність до самоактуалізації, або напруга в поле.

Індивідуально-біографічний підхід до особистості вирішує принципово важливу задачу визначення її сутності в контексті часу-простору життєвого шляху. Проте спроба визначити його періодизацію в безособових характеристиках (таких, як подія і т. д.) також не розкриває його змін, його етапів, що залежать від особистості.

Зведення особистості до структури або виявлення її рис у рівній мірі обмежує особистість деяким контуром, що відокремлює її від світу, в кращому випадку виявляючи внутрішню будову (уровневое) і ортогональні зв'язку.

Парадигма класичного фрейдистського підходу (стадії психосексуального розвитку) також не витримує критики, так як ці стадії поширюються на обмежений часовий відрізок розвитку особистості, переважно етап становлення особистості, і не враховується весь період розвитку і функціонування зрілої особистості .

Але сутність особистості є (звичайно, залежить і від її структури) спосіб її функціонування, самовираження, самореалізації (об'єктивації по Д.Н.Узнадзе) в життя, діяльності, спілкування. Це спосіб зв'язку зовнішнього і внутрішнього, організації їх взаємодії або вирішення їх протиріч, який визначається особистістю, її домаганнями, свідомістю, її проекцією в майбутнє. Останнє розуміння і є визначення особистості як суб'єкта (спілкування, пізнання, діяльності та життєвого шляху), що вимагає щоразу розкриття його якісної визначеності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психологічний підхід до особистості "
 1. Акмеологическое розуміння особистості
  План 1. Психологічний підхід до особистості. 2. Співвідношення психологічного і акмеологічного підходів до особистості. 3. Співвідношення ідеалу (вершини) розвитку особистості, її реального стану і способу вдосконалення як акмеологічна модель особистості. Ключові слова: особистість в психології, особистість в акмеології, суб'єкт. - Особистість в психології - стійкий психічний склад
 2. Співвідношення акмеологічного і психологічного підходів до особистості
  Акмеологический підхід до особистості виробляється в рамках психологічної науки з опорою на психологічне визначення її сутності. Однак він розглядає особистість в більш широкому контексті комплексного підходу до людини, розробленого Б.Г. Ананьєва та філософської антропології, запропонованої С.Л. Рубінштейном (остання є філософське вчення про специфіку буття людини в
 3. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки . Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 4. I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
  I триместр вагітності у свою чергу підрозділяється на наступні періоди-ди: - імплантація і бластогенез (перші 2 тижні розвитку); - ембріогенез і плацентація (3-8 тижнів гестації); - ранній фетальний, період ранньої плаценти (9-12 тижнів вагітності). 6.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) Початок вагітності визначається моментом запліднення зрілої яйцеклітини
 5. Альгодисменорея
  АРУШЕНІЯ менструального циклу є одвічною жіночою проблемою, однак детальне вивчення цих станів відкриває все нові і нові грані. На сьогодні найбільш поширеними є три форми розладів менструального циклу: аменорея - відсутність менструацій у жінок в репродуктивному віці (в період від менархе, тобто початку місячних, до менопаузи), маткові кровотечі - циклічні
 6. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ психофізіологічної реабілітації В ендокринної гінекології
  Стеблюк В.В., Бурлака Є. В., Шакало І.М. Е СЛІ зародження терміну "терапія" сягає своїм корінням у глибину віків, в часи єгипетських фараонів і Гіппократа, то термін "реабілітація" представляє лінгвістичну новинку. Він запозичений медициною у юриспруденції. Для юристів реабілітація означає "відновлення в колишніх правах "(Словник російської мови в 4-х томах. - М., 1983). Перше
 7. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
  Реймонд Мацієвич, Джозеф Б . Мартін (Raymond Maciewicz, Joseph В. Martin) Біль відноситься до найбільш поширених суб'єктивних ознаками хвороби. Хоча в кожному випадку природа, локалізація і етіологія болю різні, майже половину всіх хворих, які звертаються до лікаря, перш за все турбує біль. Правильне лікування хворих з очевидним обмеженим болючим процесом (наприклад, переломом
 8. ЦИКЛ сон-неспання І ПОРУШЕННЯ СНУ
  Вільям Дж. Швартц, Джон В.Стейкс, Джозеф Б.Мартін (William J . Schwartz, John W. Stakes, Joseph B. Martin) Зовнішній прояв сну - пасивність, відносна нерухомість і зниження чутливості до зовнішніх подразників - дає невірне уявлення про основну організованою активності мозку, складною і різноманітною. Робочі характеристики і взаємини входять і виходять
 9. . МЕДИЧНІ АСПЕКТИ СЕКСУАЛЬНОСТІ
  Пітер Райх (Peter Reich) Сексуальні проблеми досить часто зустрічаються в загальній популяції. При одному з обстежень здорових подружніх пар середнього віку було встановлено, що сексуальні порушення мають місце у 40% чоловіків і 63% жінок: у чоловіків це насамперед імпотенція і передчасна еякуляція, у жінок - нездатність досягти оргазму. У дослідженні, в якому в процесі
 10. ОСНОВИ неоплазією
  Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека