ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Диплом. Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії, 2010 - перейти до змісту підручника

Психологічний аналіз факторів і умов, що впливають на ефективність діяльності молодих військовослужбовців з застревающей характерологической акцентуацией і можливості надання їм психологічної допомоги

У розділі першої була зроблена спроба розгляду теоретичних основ характеру в сучасній психології. Одним з найважливіших висновків глави було твердження про відносну сталість характеру та зміні його під впливом середовища, соціального оточення, вікових змін. Типологія акцентуації характеру К.Леонгарда дозволяє виділити серед молодих військовослужбовців групи з подібними ознаками з яскраво вираженими рисами і організувати з ними психотерапевтичну роботу. Застряють акцентуантов чинності стійкості афективних станів і явною спрямованості особистості на себе в умовах прискореної соціалізації в підрозділі можуть входити в конфлікт з нормами служби та групи.

Для перевірки теоретичних положень був проведений констатуючий експеримент. Основною гіпотезою експерименту було припущення, що молоді військовослужбовці з застревающей акцентуацией мають, як правило, низьку ефек-тивність діяльності, рівень представленості в характері залежить від деяких соціа-льно - психологічних факторів (сім'я, місце проживання до призову в НД, освіта), поєднання і взаємовпливу інших рис, а також різка зміна умов життєдіяльності, пов'язане з призовом на дійсну військову службу за призовом.

Виходячи з основної гіпотези, було сформульовано декілька приватних гіпотез:

- застряє акцентуація найбільш представлена ??серед військовослужбовців, приз-ванних з міської місцевості, мають неповну сім'ю і низький освітній рівень;

- застряють акцентуантов, як правило, на першому етапі військової служби мають низьку ефективність військової діяльності, призов на військову службу є значним аффектнообразующім фактором для застревающих акцентуантов і сприяє його стійкості, що призводить до подальшої актуалізації негативних рис акцентуантов, його спрямованості на себе, неприйняття і агресії по відношенню до оточуючих, низької ефективності військового праці.

- чим більше рис характеру знаходяться в діапазоні яскравою виразності (акцентовані) за наявності застревающей, тим більше вірогідність низької ефективності діяльності молодого військовослужбовця.

Експеримент проводився у декілька етапів з військовослужбовцями строкової служби в / ч 83420, покликаними в травні - червні 1997 р. На різних етапах до обстеження залучалося від 19 до 144 осіб, у віці 18-19 років.

Місцем проведення був пункт постійної дислокації в/ч83420 (м.Москва).

Для вимірювання змін якісних характеристик особистості молодих військовослужбовців використовувалися: тест - опитувальник Шмішека акцентуацій характеру (Додатки 1, 2); експертне опитування з заповненням бланка оцінки "Оцінка ефективності діяльності військовослужбовців" (Додаток 3), що заповнюється командирами підрозділів; "архівний метод" (біографічний). Тимчасові інтервали проведення експерименту - червень 1997 - січень 1998 Обстеження проводилося за наступною схемою:

Модель

проведення констатуючого експерименту.

1 етап2 етапДані, отримані в ході використання вищеназваних методик, вносилися в "Зведену відомість проведення експерименту" (Додаток 4).

Дослідження застревающей акцентуації неможливо без визначення умов і факторів, що впливають на індивідуальні особливості військовослужбовців, їх поведінки, ефективність діяльності. Незважаючи на визначальний вплив індивідуальних характеристик особистості, в т.ч. і характеру, на поведінку військовослужбовця, існують певні загальні ознаки, чинники та умови, присутні в життєвому просторі даної особистості.

Перш за все необхідно виділити типові особливості, притаманні усім молодим військовослужбовцям (18-20 років) в силу їх вікового розвитку та враховуються при аналізі та інтерпретації даних дослідження:

* закінчується фізичне дозрівання організму і більшість фізіологічних і психофізіологічних функцій досягає піку своїх можливостей. Цей період, за даними Б.Г.Ананьева1, в порівнянні з іншими віками, характеризується найменшими величинами лалентного періоду реакцій на прості, комбіновані і словесні сигнали, оптимізмом абсолютної і різницевої чутливості, найвищою ефективністю оперативної пам'яті, переключення уваги, вирішення вербально - логічних задач , пластичністю в освіті рухових і інших навичок;

* разом з тим, юність - один з найбільш складних періодів життя людини, пе-ріод зміни соціальних ролей, перехід від дитячої залежності до статусу дорослого з його правами і обов'язками, зростання актуальності проблеми взаємини статей і зумовлений пріоритетними змінами в організмі, включення в самостійну профдіяльністю і т.д. У цей час, як правило, зникають властивості, пов'язані з дитинством і підлітковим періодом. Відкидаються багато дитячі захоплення, форми спілкування, манери поведінки. Але нерідко на даному етапі виявляються деякі зовнішні демонстративні форми дорослості - куріння, вживання наркотиків, цинізм, поблажливість в спілкуванні, замкнутість, жаргонізм, криміногенне спілкування;

* потрібно враховувати, що юнацький вік - це перехідний період в динаміці особистісного розвитку людини і характеризується нестійкістю психічного сос-дянського і поведінки. Це час корінних трансформацій у внутрішньому світі людини, в загальній структурі його індивідуально - психологічних характеристик. К. Д. Ушинський вважав: "Тут саме завершується період утворення окремих низок уявлень, і якщо не всі вони, то значна частина їх групується в одну мережу, досить велику, щоб дати рішучу перевагу тому чи іншому напрямку в образі думок людини і його характері . "1

Таким чином, характеристики цього віку характеризуються яскравою суперечливістю і знаходиться на етапі вирішальних перетворень, вимагають кваліфікованої психологічної допомоги. Ми виділили сприятливі констітуаціональние (внутрішні) психологічні чинники та ризику, що впливають на розвиток юнаки, яке повинно враховуватися при дослідженні (Таблиця 2):

Таблиця 2Коротко охарактеризуємо один з найважливіших зовнішніх факторів, що впливають на прояв індивідуальних рис особистості при призові - проходження служби:

- підвищена психологічна напруженість;

- дефіцит часу на виконання завдань військової служби та забезпечення життєдіяльності;

- ускладнення алгоритмів діяльності;

- специфічність цілей, задач;

- висока взаємозалежність і "публічність" проходження служби;

- функціональна значущість і відповідальність діяльності.

Звикання до нових умов, утворення нових динамічних стереотипів, нової організації діяльності, типові особливості поведінки з індивідуальним проявом конкретних властивостей особистості військовослужбовців, соціально - психологічні, матеріальні та середовищні фактори висувають проблему адаптації.

Так як проблема адаптації, її аналізу та специфіки не лежить в полі дослідження роботи, в ній не буде детально розглядатися її сутність і зміст. Наведемо визначення адаптації, яке прийнято в вітчизняної військової психології: "... психологічна адаптація молодих воїнів - окремий випадок адаптації людини до нових умов середовища (соціального середовища) і представляє собою процес приведення суб'єкта адаптації в оптимальну відповідність і рівновагу з вимогами специфічного середовища військової служби .


При порушенні стабільності (надходженні на військову службу) настає неузгодженість взаємодії суб'єкта та об'єкта в системі, що призводить до функціонального розладу, втрати цілісності жизневосприятия суб'єкта. В результаті виникає адаптивна ситуація, коли система або окремі її елементи прагнуть до відновлення рівноваги ".1

Динаміка переходу від психічної норми до можливих психопатологічним станам різного рівня і зв'язку його з акцептації в умовах адаптивної ситуації представлена ??в (Додатку 5).

Найважливішою характеристикою адаптації є ефективність діяльності. Психологічної складової її, на думку Л. І. Уманського, є:

- соціально - психологічна зрілість;

- громадська активність; особистості;

- форми організації діяльності;

- особливості функціонування окремих сфер життєдіяльності;

- стан рівня розвитку групових відносин і рольового состава.2

Таким чином, в умовах військової служби можна виділити наступні показники ефективності діяльності молодого військовослужбовця:

- успішність практичної діяльності;

- ступінь реалізації внутриличностного потенціалу; інтеграція особистості в військовий колектив, наявність і рівень неузгодженості особистих і колективних цінностей, статус в групі, авторитетність, прийняття (неприйняття) внутрішньогрупової мети;

- здатність до контролю та управління соціальною ситуацією;

- толерантність до невдач і перешкод діяльності;

- здатність до конструктивного дозволу несподіваних труднощів;

- адекватність самооценкі.1

На підставі вищевикладених положень, а також інших істочніков2 був складений запитальник для експертної оцінки ефективності діяльності, запропонований для заповнення штатним командирам взводів після проведеного інструктажу (Додаток 3).

Розглянемо розподіл показників у військовослужбовців, обстежуваних в ході проведеного констатуючого експерімента3 (Таблиця 3).

Соціально - демографічні дані обстежуваних військовослужбовців

.

Таблиця 3Проаналізувавши основні дані, отримані в ході вивчення соціально - біографічних даних молодих військовослужбовців, автор робить висновок про те, що в цілому ці показники підтверджують загальний стан справ з призовних контингентом ЗС РФ, що характеризується низьким освітнім цензом молоді, значним зростанням кількості призваних з неповних семей4 і переважання вихідців з сільської місцевості. Таким чином, наше припущення про репрезентативність вибірки побічно підтверджується представленістю представників всіх категорій соціальних верств населення в обстеженні. При аналізі вибірки не враховувався аспект матеріального благополуччя в силу розмитості критеріїв його оцінки. Розглянемо розподіл вираженості акцентуації, виявлених на першому етапі проведення експерименту і варіації змішаних типів акцентуацій молодих воїнів. (Таблиці 4,5)Розподіл вираженості акцентуацій за типами при проведенні обстеження на 1 етапі експерименту

.

Таблиця 4Таблиця змішаних типів акцентуаційТаблиця 5Проведемо попередній статистичний аналіз отриманих результатів. Насамперед необхідно відзначити про значної частки молодих військовослужбовців з вираженими акцентуйованих рис у загальній кількості призваних на військову службу. Враховуючи достовірність вибірки з генеральної сукупності кількості призваних, можна припустити, що середовищні фактори (соціальні, психологічні, власне середовищні) мають в сучасних умовах негативну спрямованість і впливають на поглиблення ступеня вираженості акцентуацій.

У загальному обсязі акцентуйованих рис переважання мають характерологічні акцентуації (49,31%), що побічно підтверджує припущення автора про вплив зовнішніх чинників на особистість і як наслідок, корекція способу її поведінки (рис характеру).

Необхідно відзначити і про значну кількість змішаних типів акцентуацій (31 чоловік), а у не яких (6 чоловік) яскрава ступінь акцентуірованності проявляється по 3 параметрами. Виходячи з теоретичних положень першого розділу ці військовослужбовці повинні розглядатися як "складні", що вимагають особливої ??уваги в організації зніми виховної роботи. Максимальна кількість змішаних типів утворюють застряє, педантична, тривожна, циклотимность акцентуації, що дозволяє з достатньою точністю і специфікацією враховувати індивідуальні особливості військовослужбовців та організовувати групову роботу в частині психологу щодо зниження негативних проявів акцентуйованих рис у повсякденній діяльності.

Найбільш представленої у вибірці стала застряє акцентуація (38), демонстративна (14), тривожна (18), циклотимность (14). Переважання саме таких варіантів при специфіці їх прояву дозволяє зробити припущення про те, що в системі відбору молодого поповнення у в / ч 83420 присутні деякі стереотипи, шаблони, традиції, вивчення яких потребує окремого дослідження.

Розглянемо ступінь залежності наявності та вираженості акцентуйованих рис від соціально - психологічних, біографічних і демографічних факторів, використовуючи ППП "Statgraphics".

При перевірці кореляційної залежності введених змінних, що використовуються в обстеженні, були отримані наступні результати по рядку застревающей акцентуаціі1 (Таблиця 6):Sample correlation

Таблиця 6Оцінимо статистичну значущість коефіцієнтів кореляції цікавлять нас зв'язків (застрявання - освіта; застрявання - склад сім'ї; застрявання - місце-проживання до призову в НД). Проверяемая при цьому гіпотеза полягає в тому , чи можна переносити виявлені зв'язку на всю генеральну сукупність, якщо так, то з яким ступенем вірогідності.

  При перевірці гіпотеза Н0 відхилялася на користь Н1, що говорить про статистичної значущості отриманих результатів на рівні alfa=0.05. Наведемо приклад перевірки - "застряє акцентуація - склад сім'ї" (Таблиця 7):

  One-sample analysis results

  Таблиця 7  Розглянемо докладніше отримані результати кореляційного аналізу. (Беручи до уваги, що значення коефіцієнта кореляції у вибірці 30-40 осіб при значенні вже більше 0,35 говорить про значущість зв'язків при Alfa=0,05, при значенні в інтервалі 0,1-0, 35 показують тенденцію, а при значеннях менше 0,1-її відсутність) 1.

  Значимі показники взаємозв'язку виявляються: застряє акцентуація і місцем проживання до призову в НД - (0,5280) - прямопропорційна Зависмость, тобто схильність до даної акцентуації мають представники міського населення; складом сім'ї - (-0,5650), тобто в неповних сім'ях частіше формується дана акцентуація. Не підтвердилося наше припущення про вплив на застряють рівня освіти (0,328), тому що коефіцієнт показує лише тенденцію зв'язку між двома показниками, при якій більш ймовірна застряє акцентуація у військовослужбовців, що мають закінчену середню і вищу освіту. Отже, приватна гіпотеза про представленості застревающей акцентуації у військовослужбовців з міської місцевості, мають неповну сім'ю отримала своє підтвердження.
 Отже, враховуючи типові особливості молодих військовослужбовців (городян, що мають неповну сім'ю) у зв'язку з застревающей акцентуації можливо розглянути основні напрямки надання їм психологічної допомоги:  Безумовно, що поведінка конкретної особистості зумовлюється складною системою об'єктивних і суб'єктивних факторів. Кожна особистість - результат неповторного своєрідного їх поєднання. При цьому вплив одного фактора може компенсуватися іншим. Тому можна говорити лише про можливе їх вплив на поведінку і застряє акцентуацію, а значить і можливих варіантах надання психотерапевтичної допомоги.

  Приступимо до розгляду результатів, отриманих на другому етапі обстеження. На даному етапі автор вводить нову змінну - ефективність діяльності. Розглядалися тільки військовослужбовці з застревающей акцентуацией (38 чол.) За 4 місяці служби в підрозділах в / ч 83420 кількість даних акцентуантов не змінилося і статистичні показники даної вибірки мали наступні параметри (Таблиці 8,9):

 Показники військовослужбовців з застревающей характерологической акцентуацией

 (II етап)

  Таблиця 8 Порівняльні показники застревающей акцентуації у молодих воїнів

 (1 етап / 2 етап експерименту)

  Таблиця 9  Аналіз даних таблиці дозволяє зробити деякі висновки про взаємозв'язок акцентуації та ефективністю діяльності.

  Незмінна кількість застревающих акцентуантов показує на відносну стійкість характерологічних чорт від впливу будь-яких факторів і підтверджує теоретичні положення глави першої про значимість впливу Середовища, які в разі своєї аффектной спрямованості призводять до загострення акцентуації. Це означає, що умови військової служби для застряє акцентуантов стають серйозним випробуванням, створюючи ефекти "дискомфортного оточення", сприяючи стабілізації акцентуації, створюючи передумови асоціальної поведінки особистості.

  Насамперед необхідно відзначити, що наявність змішаного типу акцентованою особистості, як показує обстеження, як правило увазі низьку ефективність діяльності молодих воїнів в період адаптації до військової служби в перші 1-6 місяців (показники РТР-11 з 14; LIP-10 з 14; SOP-12 з 14). Ймовірно, відбувається складне "накладення" однієї акцентуації на іншу, народжуючи багатоваріантність поведінки. Наприклад, високий кореляційний зв'язок з збудливою акцентуацією у застревающих акцентуантов може привести до агресивної підозрілості, мстивості, мпульсівності і некерованості під час відстоювання своєї точки зору, гостре неприйняття колективу. Ситуаційне сприйняття "Я" і своєї позиції може призвести до гострого девіантної поведінки і суїцидальних проявів. Це вимагає глибокого вивчення індивідуальних рис таких військовослужбовців, зняття, гасіння реакцій збудження, тривоги, загрози ролевому статусу, зниження його загального рівня, коректне спонукання до самокритичності поведінки, "волнообразности" (повернення через певний проміжок часу) до проблеми, позитивне сприйняття і оцінка особистості в групі.

  Показники ефективності діяльності імєєют, в середньому, рівні абсолютні показники (30; 27; 32). На підставі даних таблиці можна зробити припущення про пов'язаності показників ефективності і низьких значень для військовослужбовців з застревающей характерологической акцентуацией. Особливо хотілося виділити низькі соціальні показники, які припускають підвищену конфліктність, низьку срабативаемость в групі і в колективі, низьку групову прив'язаність, низьку адаптивність до норм групи обстежуваних військовослужбовців.

  Розглянемо ще одну угруповання даних, що ілюструє залежність низької ефективності діяльності від певних значущими вище (Таблиця 10).

  На підставі цієї таблиці можна припустити про прямий зв'язок наявності застревающей акцентуації і низькою ефективністю військової діяльності, неповної сім'ї у особистості, а також місця проживання до призову в НД в міській місцевості, що в цілому узгоджується з результатами досліджень військових псіхологов.1 Найбільш низькі показники мають місце в особистісному і соціальному показниках. Не підтвердилася гіпотеза про сильну зв'язку застревающей акцентуації з рівнем освіти військовослужбовця. Високі показники зафіксовані як у мають середню освіту, так і немають, з цього говорити про скільки - небудь значимої зв'язку одного з варіантів немає підстав.

 Показники

  військовослужбовців з застревающей акцентуацией і низькою ефективністю

  діяльності

.

  Таблиця 10  Отже, прояви зарозумілості, самовпевненості не залежить від знань, придбаних до призову в НД і вимагають в роботі психолога в груповій роботі створити умови для недопущення конфліктів між учасниками на основі ерудіціонного протиборства, виключення вправ, що вимагають високого рівня ерудиції, не використовувати термінології, яка може не сприйматися із частиною групи, створюючи умови дискомфорту і неприйняття групової роботи. Желательтно створити обстановку взаємної компенсації у груповій роботі, коли відбувається взаємне збагачення інформацією про довкілля, варіантах поведінки, а значить і формувати почуття співпереживання, сопрінятія окружающіх2.

  Короткі висновки по другому розділі:

  Таким чином, на основі обстеження молодих воїнів з використанням перерахованих вище методик можна припустити наступне:

  * Відбувається подальше якісна зміна структури призовного контингенту, характерізующеся значним зниженням освітнього цензу, переважанням жителів сільської місцевості, підвищення кількості призовників з неповних сімей;

  * Значна частка молодих військовослужбовців має "загострену" акцентуацію, переважно характерологическую, велике кількість зі змішаними акцентуациями;

  * На основі аналізу статистичних даних можна стверджувати про те, що наявність змішаного типу акцентуацій, як правило, є умовою, що сприяє зниження ефективності діяльності військовослужбовця;

  * Підтверджується припущення про зв'язок застревающей акцентуації і низькою ефективністю військової діяльності з наявністю неповної сім'ї досліджуваних військовослужбовців, проживанням їх до служби в армії; зв'язок з освітнім цензом не отримала свого підтвердження в ході експериментальної перевірки гіпотези;

  * Найбільш низькі показники ефективності діяльності застряють акцентуантов мають з соціальних і особистісним показниками, трохи вище - за предметно - технічним, що дозволяє диференціювати систему індивідуальної та групової роботи з даною категорією військовослужбовців;

  * Проведений констатуючий експеримент в цілому підтвердив теоретичні положення першого розділу про значимість характеру і його акцентуірованності в структурі особистості військовослужбовців і можливості типологізації його проявів, необхідності організації систематичної і цілеспрямованої психологічної допомоги таким військовослужбовцям щодо усунення негативних факторів середовища та підвищенні ефективності діяльності. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Психологічний аналіз факторів і умов, що впливають на ефективність діяльності молодих військовослужбовців з застревающей характерологической акцентуацией і можливості надання їм психологічної допомоги"
 1.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 2.  Маркетинг медичних послуг
    Найважливішими складовими аналізу будь-якого ринку, в тому числі і ринку медичних послуг, є маркетингові дослідження, що представляють собою систематичний збір, реєстрацію та аналіз даних в області ринку медичних послуг і товарів. Стосовно сфери охорони здоров'я маркетинг можна визначити як комплексний процес планування, економічного обгрунтування та управління
 3.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 4.  Організаційні умови проведення акмеологічного тренінгу
    Акмеологический тренінг програмно-цільової спрямованості являє собою комплексний акмеологический проект, що має складну організаційну структуру. Нетрадиційні антропотехніческіе технології, включені в програму тренінгу, дозволяють на практиці вирішувати істотно нові для систем професійної підготовки та вдосконалення професійної майстерності завдання і ставити
 5.  Проблеми теорії і практики самоактуалізації
    Проблемно орієнтоване виклад теорії самоактуалізації не буде повним без того, щоб не спробувати вказати на ті фактори, які заторомозілі розвиток і практичне застосування теорії самоактуалізації, ускладнюють її розуміння, залишаються невирішеними. Перша група проблем може бути позначена як «організаційна», і полягає в тому, що засновники гуманістичної психології намагалися
 6.  Фактори, що забезпечують продуктивний розвиток аутопсихологической компетентності держслужбовців
    Важливим методологічним підгрунтям комплексно-цільової програми розвитку аутопсихологической компетентності з'явилося положення про єдність зовнішніх і внутрішніх факторів (С.Л.Рубинштейн). Фактори продуктивного розвитку АК є активними детермінантами та ініціаторами процесу становлення АК. Їх вплив може надавати як позитивне, так і негативний вплив на розвиток АК. Наприклад,
 7.  «Акме», професіоналізм і соціальна адаптація людини: періодизація розвитку та типології соціальної активності людини
    Проблема співвідношення обдарованості, геніальності і «норми», адаптивності та реактивності, ситуативною і «надситуативной» активності, біологічних і соціальних детермінант професійних досягнень, інтервалів вікової сензитивності, особистісного та професійного потенціалу виникла в психології не сьогодні і періодично заявляє про себе в нових і нових контекстах. У акмеології вона
 8.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
    У результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми розвитку професійного здоров'я особистості виявлені наукові підстави для розробки психолого-акмеологічної концепції розвитку професійного здоров'я фахівця. Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що вивчення проблеми здоров'я особистості проводилося в різних напрямках: у філософському аспекті античності, з
 9.  Компетентнісний підхід у сучасній російській освіті
    В останнє десятиліття теоретики і практики інноваційної освіти говорять про необхідність формування у фахівця не тільки певних знань і умінь, але й особливих «компетенцій», сфокусованих на здатності застосування їх на практиці, в реальному справі, при створенні нової конкурентоспроможної продукції, в різноманітних життєвих ситуаціях . В результаті виникає необхідність нового
 10.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
    У результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми професійного становлення особистості виявлені наукові підстави для розробки акмеологічної концепції професійного становлення викладачів вищої школи. Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що вивчення проблеми професійного становлення проводилося в різних напрямках: - з позиції особистісно
 11.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 12.  Інтуїтивні теорії соціальної поведінки
    Всі ми психологи. Намагаючись зрозуміти інших, ми, подібно неформальним вченим, створюємо власні інтуїтивні теорії соціальної поведінки. При цьому ми зустрічаємося з тими ж основними завданнями, що й представники формальної науки (Nisbett & Ross, 1980). По-перше, ми збираємо дані («Мій друг Кріс вважає, що жінки повинні мати право на аборт»; «У Лі Ямурі найвищі показники в тесті по
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека