ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Психологічна готовність до політичної діяльності

Категорія готовності в цілому відображає співвіднесеність якостей суб'єкта діяльності з її вимогами. Враховуючи багатомірність діяльності, готовність необхідно розглядати як складне, багатостороннє і багаторівневе утворення.

Так, можна говорити як про готовність до політичної діяльності в широкому сенсі, так і про готовність до роботи в конкретній політичній ролі (депутата, лідера партії, президента і т. п.). Важливість такого уточнення обумовлена ??тим, що, по всій ймовірності, жодна людина не бере участі в політиці "взагалі", а виконує конкретні ролі. При цьому висока готовність до однієї з них аж ніяк не передбачає готовності до інших.

У науковій літературі широкого поширення набуло розуміння готовності як психологічної характеристики, що забезпечує:

- успішність та ефективність діяльності;

- відносно швидке освоєння діяльності;

- її оптимальне здійснення в складних, динамічно мінливих ситуаціях з найменшими психологічними і соціальними втратами.

Вчені-психологи, на наш погляд, цілком правомірно запропонували розглядати готовність не тільки в якості основи здійснення діяльності, а й досягнення її високого рівня, аж до професійної майстерності. "Так як рівень готовності ... визначає оптимальну працездатність людини і високу продуктивність його праці, - пише А. А. Деркач, то підвищення рівня готовності можна розглядати як основу вдосконалення діяльності".

Відмінними рисами психологічної готовності до діяльності є:

- интегративность, цілісне відображення в ній низки сторін особистості: світоглядної, моральної, мотиваційної, інтелектуальної, емоційної, вольової;

- активність, оскільки про справжню готовність до політичної діяльності можна говорити лише тоді, коли вона не обмежується наявністю знань і навичок, необхідних рис характеру, а має на увазі прагнення реалізувати потенціал на практиці.

З активністю тісно пов'язано і така якість, як творче ставлення до діяльності. Дана сторона психологічної готовності проявляється у здатності у разі потреби змінювати готівкові умови в інтересах досягнення прийнятої мети, у протистоянні "логіці" сформованих норм і відносин, які заважають повноцінно працювати. Для позначення двох названих рис готовності вітчизняним дослідником С.А.Авраменко було введено поняття "суб'єктна готовність", що відбиває "міру внутрішньої детермінації активності у професійній діяльності".

Психологічна готовність до діяльності може існувати в тривалій і короткочасної формі. Тривала готовність співвідноситься з діяльністю, а короткочасна - з її окремими елементами. Політична діяльність реалізується через велику різноманітність взаємопов'язаних політичних дій, вчинків, акцій, спрямованих на досягнення того чи іншого результату. Тому можна говорити як про готовність до діяльності політика в цілому, так і про готовність до конкретного заходу (наприклад, до прийняття рішення про тактику голосування або до проведення прес-конференції і т.д.).

Стан короткочасної готовності, якщо використовувати типологію відомого психолога А.Ц.Пуні, може носити характер "бойової готовності" або ж "стартовою лихоманки" (зайвого хвилювання) з відповідним йому поведінкою. У даному контексті можна використовувати поняття "мобілізаційна готовність", що відбиває ступінь відповідності політика ситуацій, що вимагають від нього найвищого, "пікового" прояву своїх можливостей. Можна сказати, що як тривала, так і тимчасова готовність політика до діяльності являють собою її два взаємообумовлених вимірювання. З одного боку, тимчасова готовність не може з'явитися поза готовності тривалої, але наявність останньої не гарантує автоматичного появи ситуативної готовності. З іншого боку, відсутність або зміна одного з них впливає на успішність діяльності як цілого.

Психологічна готовність до політичної діяльності за своєю природою є системним психологічним конструктом. У його структурі можна виділяти такі основні компоненти:

- інтелектуальний (що включає необхідні для політичної діяльності політичні, економічні, юридичні та ін знання та інтелектуальні якості, зокрема, творче мислення);

- операціональні (необхідні при вирішенні професійних політичних завдань вміння та навички);

- емоційно-вольової (здатність до оптимальної саморегуляції, стресостійкість, адаптивність);

- мотиваційний.

На наш погляд, можна говорити про "дворівневої" структурі психологічної готовності. Перший "рівень" складають такі показники, як професійно важливі знання, досвід, навички та вміння (тобто включає інтелектуальний і операціональні компоненти). Він створює основу реалізації діяльності. Цей рівень по-іншому можна назвати - "потенційної готовністю" до діяльності. Другий "рівень - це" актуальна "готовність. Вона на основі першого" шару "забезпечує можливість реалізації діяльності. Тут головними виступають мотиваційний і емоційно-вольової компоненти діяльності.

Кожен вид діяльності має свої" пріоритети " готовності. У політичній діяльності провідним компонентом готовності є мотиваційний компонент, що характеризує відповідність наявних у особистості професійно-значущих спонукань до діяльності завданням виконуваної політичної ролі. Саме мотивація сприяє реалізації психологічної готовності на практиці, визначаючи як спосіб, так і напрям використання особистісного потенціалу політика. Крім того, прагнення до найбільш ефективному виконанню політичних обов'язків багато в чому сприяє мобілізації сил, використанню вольових якостей і навичок емоційної саморегуляції і, таким чином, подолання несприятливих зовнішніх умов реалізації діяльності. Таким чином, функції мотиваційного компонента полягають у забезпеченні формування психологічної готовності і її практичного втілення .

Будь-яка діяльність, тим більше такий її складний вид, як політична діяльність, є полімотівірованной. Створити вичерпний перелік таких мотивів досить важко. Однак, узагальнюючи існуючі точки зору в цьому питанні і систематизуючи їх, можна виділити кілька груп мотивів, найбільш значущих у політичній діяльності:

1) мотив влади;

2) соціально-статусні мотиви;

3 ) ідеологічні мотиви;

4) мотив досягнення;

5) мотиви самореалізації;

6) соціально-орієнтовані мотиви;

7) утилітарно-прагматичні мотиви;

8) мотиви, спілкування і т.
п.

Розглянемо деякі з цих мотиваційних груп. Можна погодитися з точкою зору угорського психолога Я.Рудаша, що політика належить до тих видів професійної діяльності, в яких мотивація влади є ключовим професійно важливою якістю особистості, а її слабка вираженість може знизити ефективність. Однак, як випливає з ряду досліджень, наближення вираженості мотивації влади до крайньої позначці позначається на продуктивності діяльності також негативно, як і її недолік. Воно заважає налагодженню рівних міжособистісних відносин, відштовхує послідовників від лідера. З іншого боку, утруднюється об'єктивне сприйняття реальності (що виявляється у прагненні "завжди бути правим "). Це часто веде до екстремізму, ворожості, негнучкості і впертості, непередбачуваності в поведінці.

Мотивація досягнення також одна з найважливіших мотиваційних характеристик успішного політичного діяча, оскільки люди з притаманним їм розвиненим мотивом досягнення відрізняються упевненістю, наполегливістю, реалістичністю, ініціативністю, стійкістю до невдач. Як наголошується Д. Барбером, дана якість створює передумови для оптимізації відносини "посада - людина" і процесу професійного становлення в цілому. Націленість на високі стандарти в діяльності є, на думку А. А.Бодалева, необхідним компонентом професіоналізму.

У сучасній ситуації в Росії значущим також є "ідеологічний" мотив. Влада і участь в політиці можуть бути використані індивідом для відстоювання своєї точки зору (що має, на його думку , суспільну значимість) на ту чи іншу проблему. Тому до групи "ідеологічних" мотивів можна віднести такі психологічні феномени, як прагнення висловити свої цінності, переконання, почуття обов'язку, протесту, відповідальності.

Логічно пов'язаним з названими мотивами є також бажання політика на ділі втілити свої ідеї. Якщо це супроводжується прагненням приносити користь значному числу громадян, виражати і відстоювати їх інтереси, вирішувати суспільно значущі проблеми, то ми маємо справу з "соціально орієнтованої мотивацією".

Звичайно, прагнення до досягнення у професійній діяльності може супроводжуватися проявами як суперництва, так і співпраці її суб'єктів. Перше неминуче в умовах що стає політичного плюралізму при відстоюванні інтересів "своїх" виборців, тієї чи іншої суспільно-політичної організації, яка висунула політика. Однак вони не мають права забувати про об'єднуючої їх завдання - забезпечення прогресивного розвитку суспільства. Для того щоб не уподібнитися "лебедю, раку і щуку", політики повинні володіти готовністю до ефективної спільної діяльності. Цей мотив справедливо, на наш погляд, назвати мотивом спілкування. Його стрижнем є прагнення до співпраці, що спонукає політиків до узгодженої роботі.

Вирішальне значення має і те, який саме мотив в ієрархії мотивів займатиме провідне місце і задасть той чи інший вектор активності політичного діяча. Доведено, що домінуючий мотив детермінує смислове забарвлення всієї особистості. Неадекватність мотивації і відповідно недостатня ступінь мотиваційної готовності може проявлятися в обмеженості, вузькості, недостатній глибині смислового відображення дійсності і негативно впливати на діяльність.

Кожен вид діяльності має специфіку, відтворену у вимогах, пропонованих до людей, які виконують її. Це стосується психологічних особливостей і, насамперед, мотиваційної сфери суб'єктів діяльності. Саме по собі бажання брати участь у політиці ще не свідчить про мотиваційної готовності. Класик соціології політики Е.Вятр зазначає, що, згідно сформованому етичному поданням, політик (в справжньому сенсі) і священик сприймаються як люди, зобов'язані підпорядковувати свою діяльність служінню вищій ідеї, суспільному благу, а не особистої вигоди.

Таке уявлення про політиків знаходиться в гострому протиріччі з реальною дійсністю, коли, згідно з рядом соціологічних опитувань, на думку населення, провідне місце серед якостей сучасних політичних діячів займають "неповагу до пересічних громадян", "прагнення до влади, не гребуючи найбруднішими засобами", "зневагу до законів", "користолюбство".

Видається, що, виходячи з сформульованого вище розуміння сутності політики, найбільш відповідає сучасним потребам розвитку Росії і критеріям професіоналізму повинен стати "цивільний" тип мотивації політичного діяча. Вона має на увазі високу ступінь прояву у політика соціально-орієнтованих мотивів (націленість на вираження і відстоювання інтересів більшості громадян), мотивів самореалізації, досягнення, спілкування і співпраці. При цьому мотиви влади та ідеологічні мотиви в ієрархії мотивів повинні займати середній рівень. Утилітарно-прагматичні та соціально-статусні мотиви повинні відповідати рівню нижче середнього.

Відповідність ієрархії мотивів політика завданням його діяльності є суттєвою передумовою успішності виконання рольових вимог. Однак обмежуватися тільки даними аспектом мотиваційної готовності навряд чи виправдано. Слід взяти до уваги, що політична діяльність не здійснюється в соціальному вакуумі. Внаслідок цього вихідні спонукання політика можуть змінюватися.

Дослідження цього процесу знайшло відображення в теорії Дж. Аткінсона, згідно з якою підсумкова мотивація являє собою функцію, аргументами якої є як стійкі диспозиції особистості (мотиви), так і ситуаційні детермінанти . В якості останніх можуть виступати різні чинники (від політичного становища в країні до сімейних проблем).

Стосовно до розглянутої темі явище, що пов'язує спонукання і соціальне середовище - це відношення "особистість - професійна діяльність". Заломлюючись в психіці людини, це відношення відображається у формі когнітивних і емоційних феноменів і визначає ступінь включеності політика в професійну діяльність. Даний компонент мотиваційної готовності можна назвати регулятивним (на відміну від першого, спонукального (власне мотиваційного).

Яким же має бути розглянуте ставлення? Видається, що з боку людини необхідна висока суб'єктивна значимість і привабливість такої сфери соціальної активності, як політика (що близько параметру "цінність" в концепції Дж.
Аткінсона). Виходячи з використовуваного нами визначення політичної діяльності, дану сторону регулятивного компонента можна назвати "психологічної залученістю в політичну діяльність".

Залучення в цьому випадку має на увазі схильність і особливе прагнення суб'єкта до використання своїх знань, умінь, задоволенню своїх потреб саме в політичній діяльності. І в цьому випадку можна говорити про схильність до політичної діяльності як позитивному, внутрішньо мотивованій відношенні до заняття політикою. Наприклад, по відношенню до депутата це виражається в тому, що свої обов'язки він повинен виконувати не тільки з обов'язку, тому , що він "обраний", а тому, що це необхідно для самої людини. Поза залученості в діяльність стає неможливим (або принаймні скрутним) формування адекватної професійної мотивації і, отже, перехід готовності з потенційної можливості в актуальний стан. Ступінь залученості або включеності в політичну діяльність впливає на реалізацію мотиваційного потенціалу. Висока значимість діяльності сприяє мобілізації ресурсів особистості та формування стану підвищеної готовності, необхідної в умовах такого складного виду праці, як робота політика. Відсутність інтересу до діяльності, виконання її виключно за мотивами боргу, почуття відповідальності веде до недостатньої особистісної готовності. У цьому відношенні психологічно важливо включення в число параметрів мотиваційного компонента готовності "прийняття цілі як особистісно значущої".

  Залученість в політику повинна, на наш погляд, супроводжуватися позитивним емоційним станом суб'єкта. Від особливостей настрою (почуття задоволення або розчарування) залежить його бажання найбільш повно використовувати в політиці свій досвід, знання, навички, функціональні ресурси.

  Тут значущу роль відіграє такий психологічний фактор, як інтерес до політики, без якого неможлива справжня залученість в дану діяльність. Слід особливо підкреслити, що залученість передбачає значимість і привабливість як результату, так і процесу його досягнення, тобто збалансованість дискретного та процесуального моментів у мотивації і, отже, у мотиваційній готовності. Відсутність інтересу до зовні непоказної депутатській роботі в комісіях і комітетах (що виражається в частому прийнятті відразу декількох законопроектів без належної проробки) робить проблематичним досягнення якісного результату. Подібний же підсумок буде мати перебільшена увага на процедурних моментах (що також можна часто спостерігати у російських парламентаріїв), коли найчастіше втрачається з виду цільове зміст депутатської діяльності. У зв'язку з цим важливим видається думка видного американського психолога К.Изарда, який вважає, що "емоція інтересу ... є виключно важливим видом мотивації. Це єдина мотивація, яка може підтримувати повсякденну роботу нормальним чином". Він також вважає, що саме інтерес до діяльності є основою творчеств (і, отже, запорукою професійного вдосконалення).

  Резюме

  Таким чином, підбиваючи підсумок даної галузі акмеологічного знання - політичної акмеології, можна прийти до наступного висновку:

  - Основним предметним полем цієї науки є аналіз умов і факторів, що сприяють розвитку професіоналізму політичних кадрів.

  У число актуальних завдань цієї стає дисципліни входять:

  - Дослідження особливостей професіоналізму в політичній діяльності;

  - Розробка ефективних алгоритмів вирішення політичних проблем;

  - Пошук оптимальних методів підготовки політиків до виконання своїх функцій;

  - Політика - це особливий вид професійної діяльності і як інші її види вона пов'язана з особливим періодом - становленням, який передбачає професійне навчання і адаптацію;

  - Обов'язковою умовою ефективної та успішної політичної діяльності є психологічна готовність до неї, основними складовими якої виступають інтелектуальний, операціональні, емоційно-вольової та мотиваційний компоненти.

  Найбільш перспективною в сучасних російських умовах є політика з "громадянським" типом мотивації діяльності, що має на увазі високий ступінь розвитку у політичних діячів соціально орієнтованої мотивації. Говорити про справжнє майстерності можна лише в тому випадку, якщо політиком проявляється прагнення активно здійснювати вираз, захист і узгодження інтересів громадян за допомогою спільної з іншими політиками роботи в рамках того чи іншого політичного інституту.

  Якщо ж зусилля спрямовані, перш за все, на завоювання влади як такої, задоволення своїх особистих інтересів, самореалізацію за рахунок інших людей (громадян, виборців), то, яким би вмілим "політичним" технологом не була людина, навряд чи його можна визначити як професіонала (якщо розуміти цей термін в його ціннісному, а не узкоопераціональном сенсі). У даному випадку повністю застосовно становище А.К. Маркової про те, що професіоналізм не обмежується опануванням технологічною стороною діяльності, а вимагає врахування того, "що рухає людиною в професії ... заради чого він займається даною справою".  Контрольні питання і завдання

  1. У чому, на ваш погляд, полягає взаємозв'язок політичної акмеології та політичної психології?

  2. Чи потрібна, на вашу думку, акмеологія практичного політику?

  3. Що, на вашу думку, можна вважати феноменом "акме" у політиці? Чи можна перемогу на виборах розглядати в якості "акме" політика?

  4. Проаналізуйте біографії відомих політичних діячів. Чи можна їх вважати професіоналами своєї справи? Якщо так, то завдяки чому вони досягли "акме"?

  5. Визначте, які акмеологические фактори вплинули на професійне становлення політичних діячів. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Психологічна готовність до політичної діяльності"
 1.  Політична акмеологія
    психологічна готовність до політичної діяльності, мотиваційна готовність до політичної діяльності. політична акмеологія - галузь акмеологічного знання, що вивчає закономірності, умови, фактори і шляхи досягнення професійної майстерності суб'єктами професійної політичної діяльності; політична діяльність - свідома, цілеспрямована активність по
 2.  Процес становлення політика як фактор формування професіоналізму
    психологічна проблема пристосування, психологічної адаптації до вимог нової політичної сфери праці. Це відноситься також до тих фахівців, які не тільки мають відповідну освіту, але для яких аналіз соціальних і політичних процесів є змістом їхньої професійної діяльності. Показовим у цьому плані приклад Е.Т.Гайдар. У своїй книзі "Дні поразок і
 3.  Загрози національної безпеки Російської Федерації в різних сферах
    психологічних і т.д.) дій; міжнародний тероризм у разі, якщо діяльність міжнародних терористів безпосередньо зачіпає безпеку РФ; діяльність наркобізнесу, що створює загрозу транспортування наркотиків на територію РФ, або використання території РФ як транзитної території для транспортування наркотиків до інших країн. Нейтралізація зовнішніх загроз, а також
 4.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    психологічний вік, який ви можете підтримувати, ставлячи перед собою мети, що дозволяють концентрувати енергію. Важлива також підтримка друзів і сім'ї, щоб ви частіше сміялися і посміхалися. Висновок Як ніколи не буває занадто рано будувати плани на майбутнє, так ніколи не буває занадто пізно змінити своє життя. Нехай біологічний годинник цокає: це рівномірний ритм, під який ми
 5.  Компоненти і функції культури здоров'я особистості
    психологічна, соціально-культурна та природно-космічна система; наявність уявлень про взаємозв'язок духовного і тілесного здоров'я, де «здоровий дух» - це і здорова психіка (рівень психічного та психологічного здоров'я) і високі духовно-моральні цінності; а також усвідомлення планетарної та соціальної значущості здоров'я, здорового способу життя, необхідного для збереження,
 6.  Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
    психологічного болю. Інформація, отримана при проведенні оцінки результатів лікування та заходів, пов'язаних з визначенням ступеня задоволеності пацієнтів, а також витрат, що співвідносяться з результатами лікування, важлива для всіх, кого це зачіпає. Дана інформація також важлива для закладів охорони здоров'я та лікарів в їх прагненні поліпшити якість виконуваних послуг. Вона необхідна
 7.  Історія стандартизації у вітчизняній і зарубіжній медицині
    психологічні аспекти діяльності і результатів. Такого роду стандарти можуть бути співвіднесені з витратами ресурсів при визначенні ефективності діяльності, що істотно підвищує значущість контролю якості. У середині двадцятого століття стандартизація зі сфери виробництва стала широко проникати у виробництво медичних послуг. Досвід використання стандартів у промисловості
 8.  Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності
    психологічної готовності до даного виду праці і ступеня соціальної відповідальності за його процес і результати. Креативний аспект визначає витрачаються зусилля і успішність їх реалізації шляхом з'ясування рівня професіоналізму, рефлексивно-інноваційного потенціалу його вдосконалення до ступеня майстерності й оцінки соціальної значимості інновацій, отриманих у процесі творчості.
 9.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    психологічному якості та соціально професійному з точки зору оптимальності узгодження їх один з одним. Далі, якщо в психології особистість розглядається у розвитку, що має поступальні стадії, то в акмеології особистість розглядається в цілеспрямованому, прогресивному, висхідному розвитку. Розвиток особистості в акмеології враховується і в стадіально-віковому якості, і в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека