Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009 - перейти до змісту підручника

Психолог в освіті

Потреба психологічних знань в освіті почала відчуватися наприкінці XIX століття, даючи поштовх розвитку педагогічної психології. Актуальним стало рішення багатьох психологічних проблем, пов'язаних зі школою, з навчанням і розвитком дітей. В якості одного з перших і найбільш яскравих прикладів руху психології та педагогіки назустріч один одному можна згадати історію створення першого інтелектуального тесту. На початку XX століття в школах Парижа як наслідок революційних катаклізмів у шкільній освіті склалася критична ситуація: до набору в шкільні класи допускалися діти всіх станів, які проживають в конкретному районі. В результаті в одному класі виявлялися і добре розвинені діти із заможних сімей та діти бездомних, що робило роботу вчителя абсолютно неможливою. Вчителі могли б і самі точно сказати, хто однозначно тягне клас вниз, (а це були діти з бідних сімей), але тоді і школу і адміністрацію неминуче б звинуватили в нехтуванні ідеалів Французької революції. У 1905 р. мерія Парижа звернулася до відомому французькому психологу Альфреду Біне з проханням створити об'єктивний психологічний тест, що дозволяє виявити дітей, які не в змозі навчатися в школі за загальною програмою. Біне розробив перший у світі тест для діагностики інтелектуальних здібностей, відомий під назвою «шкала для вимірювання інтелекту Біне-Симона» і дозволяє виявляти дітей з затримкою розумового розвитку. Створення цього тесту стало прикладом плідної співпраці психологів і педагогів у сфері освіти.

Зрозуміло, на початку XX століття практичну психологічну роботу у сфері освіти в основному виконували педагоги. Однак поступово стали вводитися посади практичних психологів в різні типи навчальних закладів. Найбільш давні традиції шкільної психології існували в Англії, США, Франції, Швейцарії, де у другому десятилітті минулого століття відкриваються шкільні психологічні служби і з'являються перші шкільні психологи.


Однак у своєму розвиненому, сучасному вигляді шкільні психологічні служби формуються у багатьох країнах світу тільки в 80-90 роки минулого століття.

Педагогічні психологи закордоном найчастіше вирішують такі завдання:

- беруть участь в оцінюванні та тестуванні дітей, які мають навчальні або поведінкові проблеми;

- беруть участь у консультуванні дітей, батьків та сімей;

- беруть участь у виробленні рекомендацій для школи;

- включені в рішення поточних внутрішньошкільних процесів;

- працюють разом зі школою над інноваціями і перетвореннями

шкільного життя;

- допомагають працівникам школи в професійному рості та у виконанні дослідницьких проектів.

Головний зміст роботи полягає в обстеженні дітей з навчальними та поведінковими труднощами і виробленні рекомендацій школі та сім'ї. Психологам доводиться стикатися і з багатьма іншими проблемами, які виникають у суспільстві в останні роки, наприклад, з проблемами жорстокості та вживання наркотиків.

У нашій країні основна мета діяльності психологічної служби освіти - забезпечення психічного та особистісного розвитку учнів. Діяльність психологічної служби освіти повинна включати в себе створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують духовний розвиток кожної дитини, її душевний комфорт, що лежить в основі психологічного здоров'я.

Практичний психолог, працюючи в школі вирішує наступні завдання:

1) виявляти психологічну готовність дітей до шкільного навчання, спільно з учителем намічати програму адаптації їх до школи;

2) розробляти і здійснювати спільно з вчителями та батьками розвиваючі програми з урахуванням індивідуальних особливостей дітей - інтересів, здібностей, схильностей, почуттів, захоплень, життєвих планів, - а також завдань розвитку на кожному віковому етапі;

3) тримати під особливим контролем перехідні, переломні моменти в житті школярів;

4) здійснювати діагностичну та корекційну роботу з неуспішними і недисциплінованими школярами;

5) діагностувати інтелектуальні, емоційні, вольові та особистісні особливості учнів, що створюють труднощі в процесі навчання і виховання, допомагати в їх корекції;

6) сприяти створенню сприятливого психологічного клімату, виявляти і усувати причини порушень міжособистісних відносин учнів з учителем, з однолітками, з батьками та іншими людьми;

7) консультувати адміністрацію школи, вчителів, батьків з психологічних проблем навчання і виховання дітей, з питань розвитку їхньої уваги, пам'яті, мислення , характеру, здібностей;

8) проводити індивідуальні та групові консультації учнів з питань, пов'язаних з навчальною діяльністю, самовихованням,

самовизначенням, з проблем взаємин з дорослими і однолітками ;

9) брати активну участь у профорієнтаційній роботі.


Основні види діяльності практичного психолога в освіті значною мірою подібні з видами практичної психологічної роботи в інших сферах, проте, мають специфіку, пов'язану з особливостями об'єктів психологічної роботи (діти, батьки, вихователі, вчителі) та відповідними проблемами, з якими вони стикаються. Це - психологічні просвітництво, профілактика, консультування, діагностика, корекція і розвиток дитини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психолог в освіті "
 1. Контрольні питання по темем
  Тема 1. Введення Урок 1. Дайте відповідь на питання: - Яким чином люди, що проживають в первісні часи, отримували знання про властивості рослин? ___ - Якими невід'ємними елементами
 2. Роль і завдання педагога-психолога в сучас люразовательном просторі
  Розкриваючи роль психолога в суспільстві, (Е.А.Клімов) його основні призначення: надання окремим людям, групам, колективам, співтовариствам і суспільству в цілому інформації з виховання дітей, самовдосконалення, вдосконалення загальної та професійної освіти, організації праці та відносин у трудовому колективі, відновленню, збереженню і зміцненню психічного здоров'я та
 3. Теоретична значимість дослідження
  Дисертаційна робота виконана як міждисциплінарне дослідження, яке перебуває на стику акмеології і психології, що дозволило вийти до вирішення проблем сучасної вищої освіти. Показано, що в єдиному проблемному полі з поняттям особистісно-професійне становлення знаходяться категорії «акме», «цілісність людини», «багатовимірний світ особистості», «образ світу», «спосіб життя». «Акме» при
 4. СПИСОК РОБІТ, опублікованих за темою дисертації
  Монографії та навчальні посібники: 1. Освітній потенціал акмеології: колективна монографія. - Томськ. - «Оптимум». - 2007. - 144 с. (ISBN 5-91154-007-Х) (співавт. - Берестнєва О.Г., Сивицька Л.А.) 2. Сучасна професійна освіта: психолого-акмеологічний підхід: монографія. - Томськ: Видавництво ТПУ, 2007. - 197 с. (ISBN 5-98298-138-9) 3. Загальна психологія: методичне
 5. Практична значимість
  Отримані дані можуть служити основою вироблення нових моделей взаємодії між поколіннями і створити передумови для побудови системи виховання дітей та молоді, психологічного супроводу людини на різних етапах онтогенезу, допомоги літнім людям, створення освітніх, просвітницьких програм для людей різного віку з метою підвищення їх психологічної грамотності.
 6. Апробація результатів дослідження
  Основні положення і висновки дослідження були представлені та апробовані у вигляді доповідей на Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та обласних наукових і науково-практичних конференціях, у тому числі I Всеросійської конференції з психології РПО «Психологія сьогодні» (Москва, 1996); I Всеросійської науково-методичної конференції «Розвивається психологія - основа гуманізації освіти»
 7. Основні публікації за темою дисертації
  Монографії і глави в монографіях 1. Психологічний супровід особистості в умовах мінливої ??соціальної реальності / Под ред. М.І. Постніковою. Монографія. Архангельськ. Поморський університет. 2007. (14,18 д.а.). 2. Постнікова М.І. Психологічні аспекти відносин між поколіннями в сучасному російському суспільстві / Гуманітарні проблеми сучасності: людина і суспільство. Гол. 6. Під
 8. Апробація і впровадження результатів дослідження
  Результати, отримані в дисертаційному дослідженні, представлені на конференціях і з'їздах різного рівня, виставках досягнень, конкурсах: міжнародні наукові конференції («Психолого -педагогічні проблеми обдарованості: теорія і практика »(Іркутськ, 2009);« Фізіологія розвитку людини »(Москва, 2009);« Культура, особистість, суспільство в сучасному світі: методологія, досвід емпіричного
 9. Основне зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
  Монографії: 1. Загальний універсальний закон розвитку, розвиток когнітивних структур хімічного знання і хімічні здібності. Єкатеринбург: Видавництво Уральського університету, 2008. 512 с. 2. Психологія спеціальних здібностей : диференційно-інтегративний підхід. М.: Изд-во «Інститут психології РАН», 2011. 320 с. Статті у наукових журналах, рекомендованих ВАК: 3. Формування
 10. Положення, що виносяться на захист
  1. Акмеологическая концепція становлення і розвитку поліетнічної компетентності суб'єктів освіти є міждисциплінарною та включає сучасні акмеологические, психологічні, педагогічні, соціальні та професійні концепції, що визначають гармонійний розвиток суб'єктів освіти з реалізацією етнічного потенціалу. 2. Авторська система діяльності спрямована на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека