ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
бархани Б.П., Сиромятніков І.В.. Введення в професію: від соціальної ролі до професійної суб'єктності, 2003 - перейти до змісту підручника

Психіка і діяльність як пояснювальні категорії вітчизняній психології

Ще одним напрямком, що характеризує соціальну орієнтованість психології, що визнає провідну роль суспільно-історичного чинника у розвитку психіки, стало використання у вітчизняній психології предметної діяльності в якості системоутворюючої інтегральної категорії (С.Л.Рубинштейн, М.Я. Басов, А. Н. Леонтьєв).

Саме продуктивна діяльність по перетворенню навколишнього світу відрізняє людину від усіх інших живих істот. У продукті діяльності виявляється втіленим той «ідеальний образ», який існує у свідомості людини.

Діяльність - форма психічної активності суб'єкта, що полягає в мотиваційному досягненні свідомо поставленої мети пізнання або перетворення об'єкта

Таким чином, діяльність здатна виступити як того об'єктивного фактора, за допомогою якого можливе відтворення "ідеального плану" людської свідомості.

Реалізуючи перетворюють дії з предметним світом, здійснюючи свідому регуляцію своєю поведінкою і діями, людина змінює і свою психічну природу. За допомогою діяльності людина включається в систему суспільних зв'язків і відносин. При цьому засвоєння суспільного досвіду в ході спільної діяльності призводить до «перенесенню всередину» (інтеріоризації) зовнішніх дій і соціальних відносин. А це в кінцевому підсумку призводить до формування соціально обумовлених якостей людини, до розвитку вищих психічних функцій, що характеризуються (на відміну від «натуральних» функцій, що мають природне походження) довільністю і усвідомленістю (Л.С. Виготський).

У ході інтеріоризації структура зовнішньої діяльності трансформується і «згортається», з тим щоб знову трансформуватися і «розвернутися» у процесі екстеріорізаціі, коли на основі психічної функції будується «зовнішнє» соціальне ставлення. В якості універсального «знаряддя», що змінює психічні функції, виступає мовний знак - слово. Тим самим, зокрема, пізнавальні процеси людини отримують своє пояснення як вербальні та символічні за своєю суттю.

На думку вітчизняних вчених, свідомість являє собою не якийсь статичний образ, а процес породження і функціонування психічного відображення. При цьому зовнішня предметна діяльність людини і внутрішня психічна діяльність його свідомості мають принципово єдине (але не тотожне) будову (А.Н. Леонтьєв). Відповідно, можна говорити про певні переходах зовнішнього у внутрішнє (психічне) і навпаки. Таким чином, авторами концепції визнається залежність психічного відображення об'єктивної реальності від її місця в структурі діяльності людини.
У цьому випадку основними характеристиками діяльності є предметність і суб'єктність.

Предметність вказує на те, що об'єкти зовнішнього миру не безпосередньо впливають на людину, а лише в міру перетворення в процесі діяльності. Наприклад, найпростіший зоровий образ є результат не механістичного відображення променів від об'єкта та їх попадання на сітківку ока, а процес, породжуваний глазодвигательной активністю самої людини. При цьому око як би "обмацує" предмет в процесі свого руху, формуючи тим самим зоровий образ сприйняття.

Суб'єктність ж діяльності знаходить своє вираження в тому, що людина завжди привносить у навколишній світ щось своє: свій досвід, свої цілі і мотиви, надає діяльності свій неповторний особистісний зміст

Відображенням прагнення вітчизняній психології до цілісного розгляду численних проявів природи людини, визнанням і закріпленням за ним активної ролі в процесі пізнання і перетворення природи, суспільства і самої себе є введення в науковий обіг категорії «суб'єкт» (діяльності, спілкування, пізнання). Суб'єктна трактування людини орієнтована на інтеграцію соціальних і біологічних факторів у поясненні сутності та характеру його діяльнісного взаємодії з навколишнім світом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психіка і діяльність як пояснювальні категорії вітчизняної психології "
 1. Психічне здоров'я
  Психічне благополуччя - це третій показник здоров'я населення (50%), від якого безпосередньо залежить спосіб життя. Довгий час цінності особистості, в тому числі і здоров'я, не були пріоритетними в нашому суспільстві. Особистість здорова фізично, психічно і соціально як правило завжди здатна протистояти будь-якому не позамежного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, боротися і перемагати
 2. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 3. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 4. СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ СМИСЛУ життя і АКМЕ з іншими поняттями
  Як стають великими або видатними - це акмеологія теж повинна досліджувати Одним з головних завдань, що вирішуються новою наукою акмеології, є встановлення закономірностей і механізмів, що визначають такий тип розвитку людей як індивідів, особистостей і суб'єктів діяльності, який означає досягнення ними найбільш високого рівня в цьому розвитку. А конкретніше - рівня, коли, ставши
 5. Актуальність проблеми
  Найважливішим чинником створення інноваційної системи країни стає вищу професійну освіту, яке готує фахівців, здатних створити цю систему (В. Г. Марача, 2002). У концептуальному плані поворот до інноваційної моделі означає «нову діяльність, спрямовану на виробництво нового типу продукту» (Й. Шумпетер, 1982; П.Г. Щедровицький, 1993), що в проекті освіту
 6. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 7. Класифікація наук
  До цих пір ми говорили про науку взагалі; це нам знадобилося , щоб визначити особливості наукового методу пізнання в його відмінності і схожості з іншими і тим самим визначити підхід до психології як до науки. Терміном «наука» позначаються також окремі галузі наукового знання (однієї з них виступає психологія), що відрізняються один від одного по ряду істотних характеристик. Для того щоб в
 8. Явища індивідуальної свідомості і досвід їх вивчення в психології
  Наступним в загальній хронології предметів наукового вивчення психології було поняття свідомості. Явища індивідуальної свідомості в XVIII столітті прийшли на зміну уявленням про душу і були покликані побудувати психологічне знання на основі власних переживань вченого. Тобто маються на увазі думки, бажання, почуття, спогади, які кожен знає з особистого досвіду, і які як факти цього досвіду
 9. Поведінка і поведінкова психологія (біхевіоризм)
  Виділення поведінки в якості основного предмета вивчення в біхевіоризмі сприяло подоланню обмеженості кола досліджуваних психологією явищ «внутрішніми рамками» свідомості. Біхевіоризм - одне з провідних напрямків у психології, предметом вивчення якого є поведінка як сукупність відносин "стимул - реакція". Поведінка - властиве живим істотам взаємодія з
 10. Вищі психічні функції та їх порушення
  Унікальна здатність людини до мови і мислення, предметного сприйняттю (гнозис) і діям з предметами (праксис ), а також їх розлади при вогнищевих ураженнях мозку завжди були в полі зору неврологів. У міру вдосконалення структурно функціональних уявлень про мозок, законах нервової діяльності, біолого соціальній природі людини, законах людської психіки, мови
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека