ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Броневицький Г. А.. Психологія управління психічними станами моряків, 2002 - перейти до змісту підручника

Психічні стану корабельного екіпажу

З метою визначення сутності, змісту та особливостей психічних станів корабельного екіпажу в процесі дослідження велике увагу було приділено з'ясуванню проблеми колективних психічних станів у психологічній науці.

У результаті цього аналізу зроблено висновок, що, так само як індивідуальні, колективні психічні стани не зводяться лише до переживань або емоційним процесам. Під ними слід розуміти такі тимчасові сукупні інтелектуальні, емоційні та вольові соціально-психологічні явища, які характеризують собою ступінь активності колективу в досягненні поставлених перед ним завдань. Так само як і індивідуальним, їм притаманні риси цілісності, рухливості і відносної стійкості, полярності та структурної самостійності. Однак у порівнянні з останніми вони більш стійкі, стабільні і впливові. Їх вплив на поведінку і діяльність колективу і кожної людини окремо може проявлятися у патріотичних справах, подоланні великих труднощів, досягненні значних успіхів навіть за несприятливої ??і складній обстановці. Водночас негативні колективні психічні стани, як правило, призводять до тривалих відставання при вирішенні не тільки складних, але і відносно простих і легких завдань.

Аналіз психічних станів корабельного екіпажу як складової частини його психології дозволив виділити і обгрунтувати їх найбільш загальні риси, в тому числі цілісність, полярність, структурну самостійність, рухливість і відносну стійкість.

Структура колективних психічних станів корабельного екіпажу включає в себе чотири основні групу факторів, під впливом яких вони формуються. Це ідейно-патріотичні, оперативно-стратегічні, службово-побутові та соціально-психологічні чинники. Вони одночасно впливають на людину і на колектив, породжуючи певні індивідуальні стану, в складному поєднанні визначають зміст так само колективних, як останні надають зворотний вплив на них.

Так як колективні психічні стани є компонентом психології колективу, їх класифікація повинна визначатися закономірностями формування і розвитку соціально-психологічних явищ.

Стосовно до корабельному колективу найбільш обгрунтованим підходом, є розподіл всіх колективних психічних станів за такими основними групами:

- по спрямованості впливу на особовий склад - позитивні і негативні;

- за змістом - духовно-моральні, патріотичні та службово-побутові;

- по соціально-психологічної обумовленості, - засновані на громадській думці, колективних почуттях і настроях;

- за ступенем соціально-психологічної напруженості в екіпажі - спокійні, підвищено напружені, неврівноважені.

Психічні стану корабельного колективу формуються на основі загальних соціально-психологічних закономірностей, що виявляються в особливих умовах флотської служби деякими рисами і властивостями.
Виражається це своєрідність у самому процесі формування. На кораблі він характеризується більш швидкими, ніж на березі, темпами. Умови життєдіяльності моряків сприяють розвитку у них не тільки високих морально-психологічних властивостей і якостей, але і типових психічних станів.

Психічні стану корабельного колективу в поході відрізняються своєрідністю не тільки за змістом, але й за формою. Їм властиві емоційна збудливість, підвищена сприйнятливість найбільш важливих подій, загальна і періодична (за періодами плавання) спрямованість і відносна стійкість.

На відміну від індивідуальних психічні стану колективу є більш складними структурними утвореннями. У своїй сукупності індивідуальні та колективні психічні стани військових моряків можна представити за такою схемою:

« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "Психічні стану корабельного екіпажу"
 1. Психологічні особливості корабельного екіпажу
  психічних станів. Колективне позитивне психічний стан екіпажу здатне у багато разів збільшувати творчу енергію і сили, моряків, стимулювати їх діяльність, підвищувати її продуктивність. У той же час, якщо екіпажем опановують негативні психічні стани, неминучі зниження активності моряків, упущення по службі, низькі результати виконуваних кораблем завдань
 2. Актуальність проблеми
  психічної парадигмі взагалі, психічному стану зокрема. Чи не розробленість теорії психічних станів військових моряків та її актуальність в сучасних умовах корабельної служби зумовили вибір теми дослідження. Об'єктом дослідження є сутність, зміст і класифікація психічних станів військових моряків в тривалих плаваннях. Предметом дослідження є
 3. Психологічний аналіз «відородовой» психології
  психічні процеси, інтелектуальні якості, вміння орієнтуватися на місцевості, знання мови, звичаїв, традицій, укладу життя противника, вміння виживати в різних природно-географічних і погодно-кліматичних умовах). Не випадково бойова спеціальність воїна-десантника належить до елітних. Таблиця 2.12 Порівняльна характеристика бойової діяльності особового складу видів
 4. Передмова
  психічні явища як емоції, почуття, стан, які пронизують все життя і діяльність людини, її ставлення до своєї справи , до інших людей, до самого себе впливають на духовність, життєві установки, на конкретні прагнення? Тільки відповівши на ці питання можна за свідомістю справи виховувати і навчати підлеглих. Відповідь на багато з цих питань, що відносяться до психолого-педагогічним
 5. Фізіологічні основи психічних станів
  психічні стани причинно обумовлені. Вони в такій же мірі мають відбивну природу, як і пізнавальні психічні процеси, почуття і воля. «Людина - носій і сенсорно-перцептивних, і розумових процесів, і інтелектуальних операцій, і пам'яті, і емоційно-оцінних, мотиваційних процесів, що представляють в суб'єктивній формі, його потреби, потреби» [73, С. 8].
 6. Обгрунтування концепції психічних станів військових моряків
  психічних станів військових моряків проводилося в ході спеціального дослідження, в основу якого було покладено їх визначення як щодо самостійного і стійкого психічного явища, що свідчить про рівень життєвої активності людини, її ставленні до навколишнього світу, до інших людей, до колективу, суспільству, своїх обов'язків і суспільним вимогам. При цьому
 7. Вплив психічних станів моряків на виконання екіпажем корабля бойових завдань у тривалому плаванні
  психічних станів, а не від тимчасового пориву або емоційного зриву, хоча, звичайно ж, і ці ситуаційні явища не можна не враховувати. Вплив психічних станів залежить також від обстановки. Одна справа, коли людина перебуває у звичайних життєвих умовах, інша - коли він тривалий час діє в екстремальній обстановці. Однак цю залежність не можна розуміти
 8. Психічні стану моряків у забезпеченні безаварійного плавання
  психічних станів зокрема. Роль психічних станів у забезпеченні безаварійного плавання визначається, насамперед, тим, що саме від них часто залежать результати діяльності корабельних спеціалістів. Свідченням цього є аналіз причин аварій на кораблях ВМС США, наведений у книзі І.М. Короткіна «Аварії та катастрофи кораблів». За твердженням автора, 49,7 відсотка
 9. Залежність якості вахти від психічних станів моряків
  психічних станів воїнів. Сприятливі стану зміцнюють бойовий настрій, множать сили, підвищують результативність роботи. «Виконуючи роботу з ентузіазмом, писав Н.Д. Левітів, людина часто менш відчуває напругу і стомлення, так як знаходить для себе сприятливу емоційну підтримку »[100, С. 233]. Це твердження тим більше вірно по відношенню до психічного стану, так як воно
 10. Психічні стану екіпажу і військова дисципліна на кораблі
  психічної стійкості сьогодні залежить як ніколи багато »[38 , С. 114]. Тому в даний час військова дисципліна на кораблі - це не тільки чіткість і беззаперечність в конкретних діях і вчинках воїнів і не тільки військовий порядок і статутна організація, а й стан душі воїна, його внутрішня, духовна сутність, його мораль, стану і переживання. Свідома військова
 11. Умови походу і психічні стани моряків
  психічні стани займають певне місце в структурі психіки і виконують важливу роль у всій психічної діяльності. Вони характеризуються протіканням психічних процесів і проявом властивостей особистості, відчуваючи в той же час їх зворотний вплив. Взаємозв'язок і взаємозумовленість психічних процесів і властивостей особистості досить повно і всебічно розглянуті в роботах багатьох
 12. Відображення в психічних станах моряків особливостей служби на основних класах і типах кораблів
  психічні стани моряків роблять особливості служби на тих чи інших кораблях, бойове призначення яких диктується необхідністю захисту державних інтересів Батьківщини. Сам факт особистої участі у вирішенні цих завдань має на людину певний мобілізуючий вплив, активізує всі внутрішні сили, створює сприятливу основу для прояву патріотичних почуттів, глибоких
 13. Індивідуальне своєрідність і типовість психічних станів моряків у поході
  психічними станами військових моряків, так само як і іншими індивідуальними та соціально-психологічними явищами, неможливо без їх аналізу та узагальнення за часом і якісними показниками. Для вжиття дієвих заходів щодо попередження негативних і формуванню позитивних психічних станів необхідно знати, коли і в який період плавання, які за змістом з них найбільш
 14. Специфіка психічних станів корабельних підрозділів
  психічних станів і управління ними у тривалих плаваннях необхідно більш ретельне їх дослідження. Аналіз показав, що на підводних човнах колективні психічні стани бойових частин і служб суттєвої різниці між собою не мають. Так само як і інші, соціально-психологічні явища, вони в основному породжуються спільними для всього екіпажу причинами. Незначні коливання,
 15. Специфіка психологічної підготовки моряків до походу
  психічних станів, їх причинного обумовленості, закономірностей виникнення і розвитку спрямоване на визначення найбільш ефективних засобів і методів впливу з метою формування таких станів, які сприяють успішній діяльності людини. Головна увага в цьому пошуку звернено на усунення причин, що породжують стану високої психологічної напруженості, байдужості,
 16. Виховна робота на кораблі і психічні стану особового складу
  психічні явища, які як раз і визначають особистість воїна, його прагнення, бажання, погляди і думки, його ставлення до себе, до служби, до суспільства. Від вмілого проведення виховної роботи багато в чому залежить, чи зуміємо ми мобілізувати духовну енергію воїнів на виконання завдань майбутнього походу, загострити його патріотизм, целенаправіть його соціальну активність. Від цього багато в чому
 17. Система педагогічних впливів командирів на психічні стани підлеглих
  психічні стани багато в чому залежать від військового порядку на кораблі, від ходу виконання завдань плавання, загальної обстановки в екіпажі. Моряк не тільки виконує свої службові обов'язки, робить ті чи інші вчинки, переживає загальні та особисті успіхи і недоліки. Під впливом самої цієї діяльності, пред'явлених до нього вимог, конкретних умов корабельного життя його активність
 18. Практичні рекомендації командирам корабельних підрозділів
  психічними станами особового складу, багато в чому залежить від їх виявлення, обліку та аналізу. Проведеним дослідженням встановлено, що в умовах тривалого плавання для цього найкраще використовувати такі методи: - систематичне спостереження за службовою діяльністю підлеглих, їх повсякденною поведінкою в різній обстановці, при виконанні своїх функціональних обов'язків по
 19. Психологічна допомога морякам в поході
  психічних станів, почуттів та емоцій. Не можна недооцінювати надання психологічної допомоги особовому складу Збройних Сил. Тим більше в частинах і на кораблях виконують бойові завдання в складних умовах, в тривалих плаваннях. Та, власне кажучи, вона в тій чи іншій мірі завжди виявляється, особливо там, де командири і офіцери-вихователі мають певної психологічної культурою.
 20. НАЙВАЖЛИВІШІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛУЖБИ І ЖИТТЯ ВІЙСЬКОВИХ МОРЯКІВ
  психічних явищ. Такі військово-політичні умови розвивають силу і стійкість комуністичних переконань і патріотичних почуттів, суспільно значущих мотивів поведінки, волі, вимогливості до себе. Підвищується бойова готовність моряків, їх відповідальність за доручену справу, поліпшується дисципліна, розвиваються стійкість і мужність. Своїми справами вони виправдовують високу оцінку праці
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека