Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію « Психолог »
« Попередня Наступна »
М.Є. Литвак. Професія - психолог, 1999 - перейти до змісту підручника

ПРОГРАМА вступного випробування: «ТЕСТ за професійним спрямуванням»

Мета випробування - виявити обгрунтованість мотивів вибору професії психолога, оцінити спрямованість абітурієнтів на оволодіння професією психолога і рівень підготовленості абітурієнтів у предметній області майбутньої професії. Тест включає в себе такі субтести: «Професійна мотивація»; «Загальна обізнаність»; «Професійна компетентність». Зміст тестових завдань відповідає змісту програми.

Тема 1. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ Про ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКУ

Предмет психології як науки. Описова характеристика психічних явищ. Психічні процеси, психічні властивості, психічні стани.

Поняття про психіку як однієї з форм відображення живими істотами об'єктивної реальності. Своєрідність психічного відображення як суб'єктивного образу об'єктивного світу.

Галузі психологічної науки. Загальна, соціальна психологія, психологія розвитку і педагогічна психологія, психологія праці та інженерна психологія. Медична психологія, психофізіологія, юридична психологія, психологія спорту. Завдання різних галузей психології. Практичне значення психології.

Тема 2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

Наукові вимоги до об'єктивного вивчення психічних процесів. Основні методи психологічної науки.

Характеристика методу спостереження. Види спостереження: об'єктивне спостереження, самоспостереження, включене спостереження.

Метод експерименту, його характеристика. Лабораторний експеримент. Природний експеримент. Психолого-педагогічний експеримент.

Характеристика методів опитування: бесіда, інтерв'ю, анкетування. Види анкетного опитування.

Психологічні тести, види тестів.

Способи практичного психологічного впливу на людину. Переконання як метод психологічного впливу. Наслідування і сфера його застосування в практичній психології. Поняття про навіювання.

Тема 3. Еволюційний розвиток ПСИХИКИ

Поняття чутливості як елементарної форми психіки. Стадії розвитку психіки. Зв'язок поведінки та організації тварин з еволюцією психіки.

Стадія елементарної сенсорної психіки. Характер відображення на стадії сенсорної психіки. Інстинкти, їх механізми.

Стадія перцептивної психіки. Цілісне сприйняття об'єктів. Індивідуально придбані форми поведінки (навички).

Стадія інтелекту. Відображення ситуації. Рішення складних поведінкових завдань. Гарматна діяльність тварин. Громадське поведінку і мову тварин. Сутність відмінностей психіки людини і тварин.

Свідомість як вища ступінь розвитку психіки. Структура свідомості. Самосвідомість як компонент свідомості. Поняття про несвідоме, його прояви в психічної життя людини.

Тема 4. ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ

Особистість як предмет психологічного дослідження. Співвідношення і область використання понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність». Поняття про структуру особистості.

Мотиваційна сфера особистості. Поняття про потреби та мотиви поведінки. Спрямованість особистості. Класифікація потреб і мотивів. Усвідомлювані мотиви поведінки: інтереси, прагнення, переконання. Неусвідомлювані мотиви поведінки: потяг і установка. Види установок.

Тема 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Поняття і будова людської діяльності. Співвідношення і область використання понять: активність, поведінку, діяльність. Основні характеристики діяльності: мотив, мета, предмет, структура, засоби. Дії та операції як складові діяльність.


Критерії виділення видів діяльності. Гра, навчання, праця як основні види діяльності Співвідношення зовнішніх і внутрішніх компонентів діяльності. Поняття про інтеріоризації та екстеріорізаціі.

Навички як автоматизовані способи виконання дій. Закономірності та етапи формування навичок. Уміння та звички.

Тема 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УВАГИ

Поняття про увагу. Функції уваги. Фізіологічні механізми уваги.

Класифікація уваги за ступенем його довільності. Мимовільне увагу і фактори, що його викликають. Довільна увага і його характеристика. Послепроизвольное увагу. Класифікація уваги з інших підстав.

Основні властивості уваги (обсяг, стійкість і коливання уваги, перемикання, розподіл і т. д.). Шляхи розвитку уваги.

Тема 7. ВІДЧУТТЯ І СПРИЙНЯТТЯ

Поняття про відчуття. Органи чуття та їх значення. Будова аналізатора. Види відчуттів: екстероцептивні, проприоцептивні, интероцептивні; дистантних та контактні. Класифікація відчуттів по модальності. Властивості відчуттів. Чутливість аналізаторів і її динаміка.

Поняття про сприйняття. Основні властивості сприйняття (предметність, цілісність, структурність, осмисленість, константність). Спрямованість особистості і сприйняття. Класифікація сприйняття.

Тема 8. ПАМ'ЯТЬ

Пам'ять як процеси запам'ятовування, збереження і відтворення минулого досвіду.

Види пам'яті. Короткочасна, довготривала і оперативна пам'ять. Об'єм пам'яті. Психологічна характеристика рухової, емоційної, образної та словесно-логічної пам'яті.

Запам'ятовування як процес пам'яті. Мимовільне запам'ятовування і його чинники. Довільне запам'ятовування. Осмислення і механічне запам'ятовування. Раціональні прийоми запам'ятовування.

Відтворення і його види. Психологічна характеристика та закономірності забування. Шляхи попередження забування.

Індивідуальні відмінності пам'яті. Типи пам'яті.

Тема 9. МИСЛЕННЯ

Мислення як процес узагальненого і опосередкованого відображення (пізнання) дійсності.

Мислення як процес вирішення завдань. Проблемна ситуація і задача. Види розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.

Класифікація видів мислення. Наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення. Творче і репродуктивне мислення. Теоретичне і практичне мислення.

Мислення і мова. Види і функції мови.

Тема 10. ВООБРАЖЕНИЕ

Природа і своєрідність уяви як пізнавального процесу. Уява і чуттєве пізнання. Уява і мислення.

Умови актуалізації уяви. Механізми створення образу уяви.

Види уяви. Активне і пасивне уяву. Творче і відтворює уяву. Мимовільне і довільне уяву.

Роль уяви в діяльності людини.

Тема 11. ЕМОЦІЇ І ПОЧУТТЯ

Емоції і почуття як форма відображення дійсності.

Класифікація емоцій. Чуттєвий тон. Емоційні стани як конкретні прояви почуттів. Стенические і астенічні емоції. Настрої та умови, що їх викликають. Психологічна характеристика афектів. Психофізіологічна характеристика стресу. Психологічна характеристика фрустрації.

Історична обумовленість людських почуттів. Властивості почуттів. Вищі почуття, їх види (моральні, інтелектуальні та естетичні).

Тема 12. ВОЛЯ І ВОЛЬОВІ ДІЇ

Поняття про волю.
Найважливіші особливості вольової діяльності.

Психологічна характеристика вольової дії. Структура вольової дії. Мотивація вольової дії і стан «боротьби мотивів». Прийняття рішення та його психологічна характеристика. Виконання прийнятого рішення. Вольове зусилля. Контроль і регуляція поведінки.

Вольові якості як конкретні прояви волі. Умови розвитку вольових якостей.

Тема 13. ТЕМПЕРАМЕНТ І ХАРАКТЕР

Поняття про темперамент як про динамічну стороні поведінки. Властивості нервової системи як фізіологічна основа темпераменту. Властивості темпераменту. Типологія темпераментів, їх психологічна характеристика. Роль темпераменту в діяльності людини.

Поняття про характер як про сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості. Відносини як основа рис характеру. Поняття про акцентуації рис характеру.

Відмінність темпераменту від характеру. «Маскування» темпераменту віком, характером, мотивами.

Тема 14. ЗДІБНОСТІ

Поняття про здібності. Співвідношення між задатками і здібностями. Види здібностей. Загальні та спеціальні здібності. Поняття обдарованості й таланту.

Фактори, що сприяють розвитку здібностей, питання діагностики здібностей.

Тема 15. ОСОБИСТІСТЬ В СУСПІЛЬСТВІ, ГРУПІ

Поняття про групу в психології. Великі і малі групи. Реальні і умовні групи. Класифікація малих груп. Сім'я як мала група. Специфічні особливості та функції сім'ї. Сумісність людей в сім'ї.

Формальні і неформальні групи. Референтні групи і групи членства

Поняття рівня соціально-психологічного розвитку групи. Дифузні групи. Групи-асоціації. Групи-корпорації. Групи вищого рівня соціальної зрілості.

Лідерство і керівництво в малих групах. Психологічна сумісність членів групи.

Тема 16. СПІЛКУВАННЯ І МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ

Поняття спілкування. Роль спілкування в житті людей. Види спілкування: ділове, рольове, особистісно-орієнтоване. Вербальні та невербальні засоби спілкування.

Міжособистісні стосунки і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як взаємодія. Сприйняття і розуміння людьми один одного в спілкуванні.

ЛІТЕРАТУРА

Біологія. Людина: Учеб. для 9 кл. загаль. навчань, закладів / За ред. А. С. Батуева. М.: Просвещение, 1994.

Єрмаков П. Н., Щербатих Ю. В. Біологія в питаннях і відповідях. Ростов н / Д: Вид-во Зростання, ун-ту, 1993.

Коломінський Я. Л. Людина. Психологія. Книга для учнів старших класів. М.: Просвещение, 1996.

Климов Е. А. Психологія. Підручник для школи. М.: Юніті, 1997.

Немов Р. С. Психологія. Посібник для учнів 10-11-х класів. М.: Просвещение, 1995.

Популярна психологія: Хрестоматія / Упоряд. В. В. Мироненко. М.: Просвещение, 1990.

Психологічний словник / За ред. Р. П. Зінченко, Б. Г. Мещерякова. 2-е вид. М.: Педагогіка-Прес, 1996.

Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Мозок. Навчання. Здоров'я / / Кн. для вчителя. М.: Просвещение, 1989.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Соціальна психологія / За ред. А. В Петровського. М.: 1987.

Немов Р. С. Психологія. Кн. 1. М.: Просвещение, 1995.

Петровський А. В. Введення в психологію. М.: Просвещение, 1995.

Загальна психологія / За ред. А. В. Петровського. М.: 1987.

Гамезо М. В., Домашенко І. А. Атлас з психології. М.: Просвещение, 1986.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОГРАМА вступного випробування: «ТЕСТ за професійним спрямуванням» "
 1. Програми для вступників на психологічні факультети
  програмами, відповідними навчальними програмами середньої загальноосвітньої школи. Зараз немає єдиних затверджених програм для вступників - всі вузи самостійно розробляють програми вступних іспитів. У деяких вузах при прийомі на психологічні факультети окрім російської мови, літератури та біології проводиться іспит і з математики. Практично всі факультети проводять
 2. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  Програми розвитку на різних вікових етапах. У реальному соціумі ця тенденція відображається в збільшенні питомої ваги в населенні людей з акцентуацією характеру. При цьому неминуче звужуються уявлення про універсальність людських якостей, відповідно розмиваються уявлення про загальну для всіх людей і всіх ситуаціях нормі. Поведінка як таке вже не розглядається в категоріях
 3. ОСНОВИ неоплазією
  програма дій для раннього виявлення раку, розроблена Американським товариством з вивчення раку, може бути підсумовані в наступному вигляді. Для осіб віком 20-40 років рекомендується контроль через кожні 3 роки. Для виявлення раку молочної залози у пацієнтів цієї вікової категорії пропонується лікарський контроль кожні 3 роки, самоконтроль - щомісяця і одне базове рентгенологічне
 4. КИШКОВІ нематодоз
  програмах по боротьбі з анкілостомідозамі проводилося періодичне масове лікування населення. Шкірна мігруюча личинка (повзуча висип) Визначення. Повзуча висип являє собою шкірну хворобу людини, що спричинюється личинками анкілостоми собак і кішок A. brasiliense. Інші анкілостоміди собак, A. caninum і Uncinaria stenocephale, як і паразити людини, кишкова угрица і
 5. СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ КІНЦІВОК
  програм тренувань є: 1) повторні щоденні прогулянки на відстань, рівну 75% дистанції , при якій виникають болі, з періодичними перервами по 1-2 хв; 2) щотижневий контроль максимальної тривалості прогулянок з подальшою корекцією дистанції. Обов'язковою умовою є тривале виконання програм тренувань, так як є відомості про те, що припинення щоденних
 6. Розвиток творчого потенціалу керівників, активація саморегуляціонной діяльності, цільові програми оптимізації психічної стійкості
  програмах оптимізації, одна з яких, апробована, в процесі психолого-акмеологічного супроводу діяльності, наводиться нижче. Мета програми - навчити людину розуміти самого себе і прищепити йому здатності системно і продуктивно займатися саморегуляціонной діяльністю. Вона покликана вирішувати такі завдання: 1. Розвиток інтересу до вивчення ролі людського фактора, прикладної
 7.  Технології оптимізації емоційної стійкості
    програми оптимізації психічної стійкості. Ключові слова: психічна стійкість, продуктивна саморегуляція психічної стійкості, оптимізація психічної стійкості. - Психічна стійкість - це рівень розвитку і гармонійність прояву вольових, емоційних, інтелектуальних і особистісно-професійних якостей керівника, що визначають його здатність успішно
 8.  Термінологічний словник
    програми дій в умовах, що змінилися. Розрізняють когнітивну, афективну і мотиваційну ригідність. Роль (у соціальній психології) - сукупність нормативно схвалюваних форм поведінки, які очікуються від людини, яка займає певну позицію в системі суспільних або міжособистісних відносин. У характеристику ролі входять також цілі, переконання і почуття, соціальні установки,
 9.  Етичні стандарти, прийняті американської психологічної асоціацією (APA)
    програм радіо чи телебачення, пошти та іншими подібними способами. Підготовка повідомлень про людину і рекомендацій йому, заснована на тестових даних, що доставляються тільки поштою, неетична, якщо така оцінка не є складовою частиною тривалих взаємин клієнта з компанією, результатом чого є отримання психологом-консультантом особистого знання про клієнта, і тим самим
 10.  Професійна компетентність педагога-психолога
    програму, а не який його рівень інтелекту. Не всі методики і тести психометрически перевірені. Для того щоб довести, що методика вимірює саме дана якість (наприклад, коефіцієнт інтелекту, довгострокову пам'ять, темперамент і т. д.), проводять спеціальну, тривалу і складну перевірку. Вона називається психометрической (слово утворене від двох латинських коренів: «псюхе» - душа і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека